4.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/147,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2022,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1188 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä heinäkuuta 2021 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1188 (2), jolla pannaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohta ja vahvistetaan ajan tasalle saatettu luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001, jäljempänä ’luettelo’.

(2)

Neuvosto on toimittanut, sikäli kuin se on ollut käytännössä mahdollista, kaikille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille perusteet, joista ilmenee, mistä syystä nämä on lisätty luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tiedottanut luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on myös tiedottanut kyseisille asianomaisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perusteet sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei tällaisia perusteita ole jo annettu näille tiedoksi.

(4)

Neuvosto on tarkastellut luetteloa asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa edellytetyn mukaisesti. Kyseisen tarkastelun yhteydessä neuvosto otti huomioon asiaankuuluvien tahojen sille toimittamat huomautukset sekä toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta saadut ajan tasalle saatetut tiedot luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen asemasta kansallisella tasolla.

(5)

Neuvosto on tarkistanut, että neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kaikkien luetteloon merkittyjen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta päätökset, joiden mukaan nämä ovat sekaantuneet yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin. Neuvosto on lisäksi todennut, että henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Neuvosto on katsonut, että yhden henkilön pitämiselle niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevassa luettelossa, joihin yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sovelletaan, ei ole enää perusteita.

(7)

Luettelo olisi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti, ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1188 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1188.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1188, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/138 kumoamisesta (EUVL L 258, 20.7.2021, s. 14).

(3)  Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passin numero: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3.1955 tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen, passin numero: C2002515 (Iran); passin numero: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin numero: 07442833, voimassa 15.3.2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), syntynyt 22.12.1971 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Iranin diplomaattipassin numero: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, syntynyt 22.3.1988 Zaghdraiyassa, Sidonissa, Libanonissa, Kanadan kansalainen. Passin numero: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, syntynyt 6.8.1962 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Passin numero: D9016290, voimassa 4.2.2019 asti.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias Sa’id, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

10.

MELIAD Farah, syntynyt 5.11.1980 Sydneyssä (Australia), Australian kansalainen. Passin numero: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa, Iranissa.

II   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

”Abu Nidal –järjestö” – ”ANO” (alias ”Fatahin vallankumousneuvosto”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Musta syyskuu”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsan marttyyrien prikaati”.

3.

”Al-Aqsa e.V”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Filippiinien kommunistinen puolue”, mukaan lukien ”Uusi kansanarmeija” – ”NPA”, Filippiinit.

6.

Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön sisäisen turvallisuuden osasto.

7.

”Gama’a al-Islamiyya” (alias ”Al-Gama’a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”- ”IG”).

8.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

”Hamas”, mukaan lukien ”Hamas-Izz al-Din-al-Qassem”.

10.

”Hizballah Military Wing” (alias ”Hezbollah Military Wing”, alias ”Hizbullah Military Wing”, alias ”Hizbollah Military Wing”, alias ”Hezballah Military Wing”, alias ”Hisbollah Military Wing”, alias ”Hizbu’llah Military Wing”, alias ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

11.

”Hizbul Mujahideen” – ”HM”.

12.

”Khalistan Zindabad Force”– ”KZF”.

13.

”Kurdistanin työväenpuolue” – ”PKK” (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”).

14.

”Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit” – ”LTTE”.

15.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Kansallinen vapautusarmeija”).

16.

”Palestiinan islamilainen jihad” – ”PIJ”.

17.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama” – ”PFLP”.

18.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama – keskuskomento” (alias ”PFLP:n keskuskomento”).

19.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – ”DHKP-C” (alias ”Devrimci Sol” (”Vallankumouksellinen vasemmisto”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”).

20.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Loistava polku”).

21.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks”).