2.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1265,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021,

tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 30 artiklan 2 kohdan nojalla (”Bayerischer Bärwurz”)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (2) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkastellut Saksan 7 päivänä kesäkuuta 2019 esittämää hakemusta, joka koskee maantieteellisen merkinnän ”Bayerischer Bärwurz” rekisteröimistä.

(2)

Asetus (EU) 2019/787, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 110/2008, tuli voimaan 25 päivänä toukokuuta 2019. Mainitun asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti maantieteellisiä merkintöjä koskeva asetuksen (EY) N:o 110/2008 III luku kumotaan 8 päivästä kesäkuuta 2019.

(3)

Todettuaan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaiseksi komissio julkaisi mainitun asetuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti teknisen asiakirjan tärkeimmät tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3) asetuksen (EU) 2019/787 50 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.

(4)

Komissiolle ei ole toimitettu vastaväiteilmoituksia asetuksen (EU) 2019/787 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista rekisteröidä merkintä ”Bayerischer Bärwurz” maantieteellisenä merkintänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään maantieteellinen merkintä ”Bayerischer Bärwurz”. Asetuksen (EU) 2019/787 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti tällä asetuksella myönnetään nimitykselle ”Bayerischer Bärwurz” asetuksen (EU) 2019/787 21 artiklassa tarkoitettu suoja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUVL C 129, 13.4.2021, s. 26.