7.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/566,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kannat ABTS-1857 ja GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) kanta AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki kannat ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ja EG 2348, Beauveria bassiana kannat ATCC 74040 ja GHA, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, fenpyroksimaatti, fosetyyli, mepanipyriimi, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kanta BIPESCO 5/F52, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta MA342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum M1, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61 (aiemmin ”S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (aiemmin ”T. harzianum”) kannat ICC012, T25 ja TV1, Trichoderma atroviride (aiemmin ”T. harzianum”) kanta T11, Trichoderma gamsii (aiemmin ”T. viride”) kanta ICC080, Trichoderma harzianum kannat T-22 ja ITEM 908, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa A osassa esitetään tehoaineet, joita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/421 (3) pidennettiin tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kannat ABTS-1857 ja GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) kanta AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki kannat ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ja EG 2348, Beauveria bassiana kannat ATCC 74040 ja GHA, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, fenpyroksimaatti, fosetyyli, mepanipyriimi, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kanta BIPESCO 5/F52, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta MA342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum M1, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61 (aiemmin ”S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (aiemmin ”T. harzianum”) kannat ICC012, T25 ja TV1, Trichoderma atroviride (aiemmin ”T. harzianum”) kanta T11, Trichoderma gamsii (aiemmin ”T. viride”) kanta ICC080, Trichoderma harzianum kannat T-22 ja ITEM 908, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloaikoja 30 päivään huhtikuuta 2021.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (4) mukaisesti esitettiin hakemukset kyseisten tehoaineiden hyväksynnän uusimiseksi.

(4)

Koska kyseisten aineiden arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta. Sen vuoksi on tarpeen pidentää niiden hyväksynnän voimassaoloaikoja.

(5)

Lisäksi on pidennettävä tehoaineiden syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, pyrimetaniili, spinosadi, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloaikaa, jotta annetaan myös riittävästi aikaa suorittaa kyseisten tehoaineiden hormonitoimintaa häiritseviin ominaisuuksiin liittyvä arviointi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 13 ja 14 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(6)

Komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi. Silloin kun komissio antaa asetuksen, jossa säädetään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksynnän uusimisesta, se pyrkii vahvistamaan tapauksen mukaan aikaisimman mahdollisen soveltamispäivän.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/421, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kannat ABTS-1857 ja GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) kanta AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kannat ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ja EG 2348, Beauveria bassiana kannat ATCC 74040 ja GHA, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, fenpyroksimaatti, fosetyyli, Lecanicillium muscarium (aiemmin ”Verticillium lecanii”) kanta Ve6, mepanipyriimi, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kanta BIPESCO 5/F52, metkonatsoli, metrafenoni, Phlebiopsis gigantea kannat FOC PG 410.3, VRA 1835 ja VRA 1984, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta MA342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum M1, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61 (aiemmin ”S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (aiemmin ”T. harzianum”) kannat ICC012, T25 ja TV1, Trichoderma atroviride (aiemmin ”T. harzianum”) kannat IMI 206040 ja T11, Trichoderma gamsii (aiemmin ”T. viride”) kanta ICC080, Trichoderma harzianum kannat T-22 ja ITEM 908, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 84, 20.3.2020, s. 7).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

1)

korvataan tsiraamia koskevan 74 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

2)

korvataan tehoainetta Pseudomonas chlororaphis kanta MA 342 koskevan 89 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

3)

korvataan mepanipyriimiä koskevan 90 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

4)

korvataan klodinafoppia koskevan 123 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

5)

korvataan pirimikarbia koskevan 124 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

6)

korvataan rimsulfuronia koskevan 125 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

7)

korvataan tritikonatsolia koskevan 127 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

8)

korvataan klopyralidia koskevan 129 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

9)

korvataan syprodiniilia koskevan 130 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

10)

korvataan fosetyyliä koskevan 131 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

11)

korvataan trineksapakkia koskevan 132 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

12)

korvataan diklorproppi-P:tä koskevan 133 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

13)

korvataan metkonatsolia koskevan 134 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

14)

korvataan pyrimetaniilia koskevan 135 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

15)

korvataan triklopyyriä koskevan 136 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

16)

korvataan metrafenonia koskevan 137 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

17)

korvataan tehoainetta Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713 koskevan 138 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

18)

korvataan spinosadia koskevan 139 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

19)

korvataan tehoainetta Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai kanta ABTS-1857 ja kanta GC-91 koskevan 193 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

20)

korvataan tehoainetta Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) kanta AM65-52 koskevan 194 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

21)

korvataan tehoainetta Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kanta ABTS 351, kanta PB 54, kanta SA 11, kanta SA 12, kanta EG 2348 koskevan 195 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

22)

korvataan tehoainetta Beauveria bassiana kanta ATCC 74040, kanta GHA koskevan 197 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

23)

korvataan tehoainetta Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) koskevan 198 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

24)

korvataan tehoainetta Metarhizium anisopliae var. anisopliae (aiemmin Metarhizium anisopliae) kanta BIPESCO 5/ F52 koskevan 200 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

25)

korvataan tehoainetta Pythium oligandrum kanta M1 koskevan 202 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

26)

korvataan tehoainetta Streptomyces K61 (aiemmin S. griseoviridis) kanta K61 koskevan 203 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

27)

korvataan tehoainetta Trichoderma atroviride (aiemmin T. harzianum) kanta T11 koskevan 204 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

28)

korvataan tehoainetta Trichoderma harzianum Rifai kanta T-22, kanta ITEM 908 koskevan 206 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

29)

korvataan tehoainetta Trichoderma asperellum (aiemmin T. harzianum) kanta ICC012, kanta T25, kanta TV1 koskevan 207 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

30)

korvataan tehoainetta Trichoderma gamsii (aiemmin T. viride) kanta ICC080 koskevan 208 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

31)

korvataan abamektiinia koskevan 210 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”;

32)

korvataan fenpyroksimaattia koskevan 213 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2022”.