25.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1780,

annettu 23 päivänä syyskuuta 2019,

vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1986 kumoamisesta (sähköiset lomakkeet)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/13/ETY (2) ja erityisesti sen 3 a artiklan,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan,

ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU (4) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (5) ja erityisesti sen 51 artiklan 1 kohdan, 75 artiklan 3 kohdan ja 79 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (6) ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan, 92 artiklan 3 kohdan ja 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 89/665/ETY ja 2014/24/EU edellytetään, että julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevia sopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisissä ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(2)

Direktiiveissä 92/13/ETY ja 2014/25/EU edellytetään, että vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla tehtäviä rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintasopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisissä ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(3)

Direktiivissä 2009/81/EY edellytetään, että tiettyjä puolustus- ja turvallisuusalalla tehtäviä rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintasopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisissä ilmoituksissa olisi oltava mainitun direktiivin mukaiset tiedot.

(4)

Direktiiveissä 89/665/ETY, 92/13/ETY ja 2014/23/EU edellytetään, että tiettyjä käyttöoikeusurakoita ja palvelujen käyttöoikeussopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisissä ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 (7) vahvistetaan direktiiveissä 89/665/ETY, 92/13/ETY, 2009/81/EY, 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU tarkoitetut vakiolomakkeet.

(6)

Julkisissa hankinnoissa on meneillään digitaalinen muutos, jota on kuvattu komission tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys” (8) ja komission tiedonannossa ”Julkiset hankinnat toimiviksi Euroopassa ja Euroopan hyväksi” (9). Vakiolomakkeilla on tässä muutoksessa keskeinen merkitys.

(7)

Jotta voidaan varmistaa vakiolomakkeiden tehokkuus digitaalisessa ympäristössä, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 vahvistettuja vakiolomakkeita on tarpeen mukauttaa. Tarvittavien mukautusten määrän ja laajuuden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986 olisi korvattava.

(8)

Kuten direktiivin 2014/23/EU 33 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 2014/24/EU 51 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 71 artiklan 2 kohdassa säädetään, ilmoitukset ovat sähköisiä tiedostoja eivätkä paperiasiakirjoja. Jotta voidaan noudattaa sähköisen hallinnon ”yhden kerran periaatetta” ja näin vähentää hallinnollista rasitetta ja parantaa tietojen luotettavuutta sekä helpottaa sellaisten ilmoitusten vapaaehtoista julkaisemista, jotka alittavat EU:n kynnysarvon tai jotka perustuvat puitejärjestelyihin, olisi vahvistettava vakiolomakkeet, jotka voidaan täyttää automaattisesti käyttämällä tietoja aiemmista ilmoituksista, teknisistä eritelmistä, tarjouksista, sopimuksista, kansallisista hallinnollisista rekistereistä ja muista tietolähteistä. Viime kädessä olisi pyrittävä siihen, ettei tällaisia lomakkeita enää tarvitse täyttää manuaalisesti, vaan ohjelmistojärjestelmien olisi luotava ne automaattisesti.

(9)

Täytäntöönpano-ongelmien välttämiseksi valiolomakkeet olisi vahvistettava ottaen huomioon ohjelmistojärjestelmät, joissa ne toteutetaan. Tämä koskee tiedonvaihtojärjestelmiä, käyttöliittymiä manuaalisen syötteen validoimiseksi ja verkkosivuja, joilla ilmoitusten sisältämiä tietoja julkaistaan. Tiedot olisi esitettävä tavalla, joka houkuttelee talouden toimijoita ja muita käyttäjiä.

(10)

Jotta täytäntöönpano voitaisiin räätälöidä kansallisiin erityispiirteisiin sopivaksi, jäsenvaltioille ja niiden viranomaisille olisi jätettävä huomattavasti joustovaraa ohjelmistojärjestelmien käyttöönotossa. Erityisesti tässä asetuksessa vahvistetut kentät olisi voitava esittää missä tahansa järjestyksessä ja millä tahansa tunnuksilla, kunhan tunnusten merkitykset vastaavat tässä asetuksessa vahvistettuja kuvauksia. Jotta voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, kenttiä, jotka tämän asetuksen mukaan ovat EU:n tasolla valinnaisia, ei tarvitse esittää loppukäyttäjille lainkaan (eli ostajien ei tarvitse nähdä niitä eikä täyttää niitä) tai niitä saatetaan päinvastoin edellyttää pakollisina kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

(11)

Tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1986 kumoamispäivästä olisi säädettävä ottaen huomioon aika, joka tarvitaan käytännön tietojenvaihdossa käytettävien vakiolomakkeiden sähköisten versioiden laatimiseen.

(12)

Jäsenvaltioiden tarpeiden ja teknologioiden kehityksen huomioon ottamiseksi julkisia hankintoja koskevien tietojen alalla samalla kun varmistetaan direktiivin 2014/24/EU 52 artiklan 2 kohdan, direktiivin 2014/25/EU 72 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2009/81/EY 32 artiklan 5 kohdan noudattaminen, olisi tähän asetukseen säännöllisesti lisättävä vapaaehtoisia kenttiä. Komissio seuraa tiiviisti tätä kehitystä ja kerää käyttäjiltä muuta palautetta ja tarkastelee vuosittain, onko tätä asetusta tarpeen päivittää. Tällaiset päivitykset eivät saisi johtaa pakollisiin muutoksiin jäsenvaltioiden ohjelmistojärjestelmissä, ellei niitä voida välttää,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavat vakiolomakkeet:

1)

’Suunnittelu’

2)

’Kilpailu’

3)

’Ennakkoilmoitus suorahankinnasta’

4)

’Tulokset’

5)

’Sopimusmuutokset’

6)

’Ilmoituksen muutos’

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut vakiolomakkeet koostuvat liitteessä vahvistetuista kentistä.

2 artikla

Käyttö

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja vakiolomakkeita käytetään seuraavien ilmoitusten julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä:

1)

’Suunnitteluilmoitus’: direktiivin 2014/24/EU 27 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2014/25/EU 45 artiklan 2 kohdassa ja 67 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 1 kohdassa ja 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset;

2)

’Kilpailuilmoitus’: direktiivin 2014/24/EU 48 artiklan 2 kohdassa, 49 artiklassa, 75 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 79 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2014/25/EU 67 artiklan 2 kohdassa, 68 ja 69 artiklassa, 92 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa; direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 2 kohdassa 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset;

3)

’Ennakkoilmoitus suorahankinnasta’: direktiivin 89/665/ETY ja 92/13/ETY 3 a artiklassa tarkoitetut ilmoitukset;

4)

’Tuloksia koskeva ilmoitus’: direktiivin 2014/24/EU 50 artiklassa, 75 artiklan 2 kohdassa ja 79 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 2014/25/EU 70 artiklassa, 92 artiklan 2 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa, direktiivin 2014/23/EU 32 artiklassa ja direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset;

5)

’Sopimusmuutoksia koskeva ilmoitus’: direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset;

6)

’Muutosilmoitus’: edellä mainittujen ilmoitusten muuttamista tai peruuttamista koskevat ilmoitukset.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986 25 päivästä lokakuuta 2023.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä marraskuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta (EUVL L 296, 12.11.2015, s. 1).

(8)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, COM(2015) 550.

(9)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, COM(2017) 572.


LIITE

Vakiolomakkeet sisältävät kenttiä. Vakiolomake, jonka kenttiin on täytetty asiaankuuluvat tiedot, muodostaa ilmoituksen.

Vakiolomakkeissa ja ilmoituksissa voi olla pakollisia ja vapaavalintaisia kenttiä.

a)

Vakiolomakkeisiin ja ilmoituksiin sisältyy pakollisia kenttiä, jotka on täytettävä, paitsi jos tietyt edellytykset täyttyvät (ks. jäljempänä).

b)

Vakiolomakkeisiin ja ilmoituksiin voi sisältyä vapaavalintaisia kenttiä, jotka voidaan täyttää.

Ilmoitusten toimitusmuodoissa ja -menettelyissä, jotka on vahvistettu direktiivin 2014/24/EU liitteessä VIII olevassa 3 kohdassa, direktiivin 2014/25/EU liitteessä IX olevassa 3 kohdassa, direktiivin 2009/81/EY liitteessä VI olevassa 3 kohdassa ja direktiivin 2014/23/EU liitteessä IX olevassa toisessa kohdassa, on mainittava ehdot, joiden täyttyessä pakollisia kenttiä ei sovelleta. Näissä ehdoissa on otettava yksinomaan huomioon yksittäisen konkreettisen ilmoituksen tai menettelyn asiayhteys (esim. puitejärjestelyjä koskevat kentät eivät ole pakollisia, jos menettelyyn ei sisälly puitejärjestelyä).

Ilmoitusten toimitusmuodoissa ja -menettelyissä on myös vahvistettava, mitkä kentät ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia ilmoituksissa, jotka julkaistaan direktiivin 2014/24/EU 51 artiklan 6 kohdan, direktiivin 2014/25/EU 71 artiklan 6 kohdan ja direktiivin 2009/81/EY 31 artiklan mukaisesti.

Yksittäisissä vakiolomakkeissa ja ilmoituksissa käytettävät kentät käyvät ilmi seuraavista taulukoista 1 ja 2.

TAULUKON 1 LUKUOHJEET

Sarakkeessa 1 mainituissa vakiolomakkeissa käytetään sarakkeessa 2 tarkoitettuja (ja taulukossa 2 lueteltuja) kenttiä, kun niitä käytetään sarakkeessa 3 tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen. Luettavuuden parantamiseksi sarake 4 sisältää sarakkeen 3 kuvaukset. Lisäksi kaikissa vakiolomakkeissa tai ilmoituksissa voi olla kenttiä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/7 (1) vahvistetusta yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta.

Taulukko 1

Lomakkeet, ilmoitukset & kentät

1

2

3

4

Vakiolomake:

sisältää seuraavissa esitetyt kentät:

kun sitä käytetään seuraavissa tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen:

(Ilmoituksen kuvaus)

Suunnittelu

Taulukko 2, sarake 1

Direktiivin 2014/24/EU 48 artiklan 1 kohta

Ilmoitus ennakkoilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa – yleisdirektiivi

Taulukko 2, sarake 2

Direktiivin 2014/25/EU 67 artiklan 1 kohta

Ilmoitus ohjeellisen kausi-ilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 3

Direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

Ilmoitus ennakkoilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa – puolustusdirektiivi

Taulukko 2, sarake 4

Direktiivin 2014/24/EU 48 artiklan 1 kohta

Ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin – yleisdirektiivi

Taulukko 2, sarake 5

Direktiivin 2014/25/EU 67 artiklan 1 kohta

Ohjeellinen kausi-ilmoitus vain tietotarkoituksiin – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 6

Direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 1 kohta

Ennakkotietoilmoitus vain tietotarkoituksiin – puolustusdirektiivi

Taulukko 2, sarake 7

Direktiivin 2014/24/EU 27 artiklan 2 kohta,

direktiivin 2014/24/EU 28 artiklan 3 kohta

Ennakkoilmoitus tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentämiseksi – yleisdirektiivi

Taulukko 2, sarake 8

Direktiivin 2014/25/EU 45 artiklan 2 kohta

Ohjeellinen kausi-ilmoitus tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentämiseksi – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 9

Direktiivin 2009/81/EY 33 artiklan 3 kohta

Ennakkoilmoitus tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentämiseksi – puolustusdirektiivi

Kilpailu

Taulukko 2, sarake 10

Direktiivin 2014/24/EU 48 artiklan 2 kohta

Ennakkoilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun – yleisdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 11

Direktiivin 2014/25/EU 67 artiklan 2 kohta

Ohjeellinen kausi-ilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun – toimialakohtainen direktiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 12

Direktiivin 2014/24/EU 75 artiklan 1 kohdan b alakohta

Ennakkoilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun – yleisdirektiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 13

Direktiivin 2014/25/EU 92 artiklan 1 kohdan b alakohta

Ohjeellinen kausi-ilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun – toimialakohtainen direktiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 14

Direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 3 kohta

Ennakkoilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun – käyttöoikeussopimusdirektiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 15

Direktiivin 2014/25/EU 68 artikla,

direktiivin 2014/25/EU 92 artiklan 1 kohdan c alakohta

Ilmoitus kelpuuttamisjärjestelmästä – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 16

Direktiivin 2014/24/EU 49 artikla

Hankintailmoitus – yleisdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 17

Direktiivin 2014/25/EU 69 artikla

Hankintailmoitus – toimialakohtainen direktiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 18

Direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 2 kohta

Hankintailmoitus – puolustusdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 19

Direktiivin 2014/23/EU 31 artiklan 1 kohta

Käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus – käyttöoikeussopimusdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 20

Direktiivin 2014/24/EU 75 artiklan 1 kohdan a alakohta

Hankintailmoitus – yleisdirektiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 21

Direktiivin 2014/25/EU 92 artiklan 1 kohdan a alakohta

Hankintailmoitus – toimialakohtainen direktiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 22

Direktiivin 2009/81/EY 52 artiklan 1 kohta

Ilmoitus alihankintasopimuksesta – puolustusdirektiivi

Taulukko 2, sarake 23

Direktiivin 2014/24/EU 79 artiklan 1 kohta

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus – yleisdirektiivi, suunnittelu

Taulukko 2, sarake 24

Direktiivin 2014/25/EU 96 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus – toimialakohtainen direktiivi, suunnittelu

Ennakkoilmoitus suorahankinnasta

Taulukko 2, sarake 25

Direktiivin 89/665/ETY 3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – yleisdirektiivi

Taulukko 2, sarake 26

Direktiivin 92/13/ETY 3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 27

Direktiivin 2009/81/EY 64 artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – puolustusdirektiivi

Taulukko 2, sarake 28

Direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – käyttöoikeussopimusdirektiivi

Tulokset

Taulukko 2, sarake 29

Direktiivin 2014/24/EU 50 artikla

Jälki-ilmoitus – yleisdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 30

Direktiivin 2014/25/EU 70 artikla

Jälki-ilmoitus – toimialakohtainen direktiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 31

Direktiivin 2009/81/EY 30 artiklan 3 kohta

Jälki-ilmoitus – puolustusdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 32

Direktiivin 2014/23/EU 32 artiklan 2 kohta (viittaus liitteeseen VII)

Käyttöoikeussopimuksia koskeva jälki-ilmoitus – käyttöoikeussopimusdirektiivi, vakiojärjestelmä

Taulukko 2, sarake 33

Direktiivin 2014/24/EU 75 artiklan 2 kohta

Jälki-ilmoitus – yleisdirektiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 34

Direktiivin 2014/25/EU 92 artiklan 2 kohta

Jälki-ilmoitus – toimialakohtainen direktiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 35

Direktiivin 2014/23/EU 32 artiklan 2 kohta (viittaus liitteeseen VIII)

Käyttöoikeussopimuksia koskeva jälki-ilmoitus – käyttöoikeussopimusdirektiivi, kevennetty järjestely

Taulukko 2, sarake 36

Direktiivin 2014/24/EU 79 artiklan 2 kohta

Ilmoitus suunnittelukilpailun tuloksista – yleisdirektiivi, suunnittelu

Taulukko 2, sarake 37

Direktiivin 2014/25/EU 96 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Ilmoitus suunnittelukilpailun tuloksista – toimialakohtainen direktiivi, suunnittelu

Sopimusmuutokset

Taulukko 2, sarake 38

Direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohta

Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus – yleisdirektiivi

Taulukko 2, sarake 39

Direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohta

Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus – toimialakohtainen direktiivi

Taulukko 2, sarake 40

Direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohta

Hankintasopimuksen muuttamista koskeva ilmoitus – käyttöoikeussopimusdirektiivi

Ilmoituksen muutos

kaikki muut vakiomuotoiset lomakkeet sekä kohdat ”Ilmoitus” ja ”Ilmoituksen muutos” taulukosta 2

Edellä mainittujen ilmoitusten muuttaminen

Muutosilmoitus

TAULUKON 2 LUKUOHJEET

Ensimmäinen sarake sisältää tiedot kenttien/kohtien hierarkkisesta jäsentymisestä. Kukin kenttä tai kohta, jonka taso on ”++”, ”+++” ja ”++++”, jäsentyy lähimmän sen yläpuolella olevan kohdan alle, jossa ’+’-merkkejä on vähemmän.

Toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on kenttien (tai kohtien) nimet ja kuvaukset.

Neljänteen sarakkeeseen on merkitty jokin seuraavista tietotyypeistä:

”Indikaattori” (Indicator): Tässä kentässä on joko ”Kyllä” tai ”Ei”.

”Koodi” (Code): Tämä kenttä sisältää arvot etukäteen määritetystä luettelosta.

”Päivämäärä” (Date): Tässä kentässä on päivämäärä ja tarpeen mukaan yksityiskohtaisemmat aikatiedot (kuten ajankohta ja aikavyöhyke).

”Kesto” (Duration): Tähän kenttään merkitään kesto.

”Tunniste” (Identifier): Tämä kenttä sisältää yksilölliset tunnistetiedot.

”Luku” (Number): Tähän kenttään merkitään lukumäärä.

”Teksti” (Text): Tämä kenttä sisältää tekstin.

”URL”: Tässä kentässä on sähköinen osoite, yleensä URL-osoite (esim. verkko-osoite).

”Arvo” (Value): Tässä kentässä on rahallisen arvon (ilman arvonlisäveroa) ilmaiseva luku ja valuuttakoodi valuuttakoodiluettelosta.

”–”: Tämä rivi aloittaa uuden kohdan. Kentät on ryhmitelty kohdiksi.

Edellä mainituissa ilmoitusten toimitusmuodoissa ja -menettelyissä on myös täsmennettävä sovellettavat koodilistat ja tunnisteet.

Tietyt tietotyypit (esim. Päivämäärä, Kesto, Tunniste, Teksti, Arvo) voivat koostua useammista alakentistä.

Muissa sarakkeissa ilmoitetaan, missä vakiolomakkeissa ja ilmoituksissa nämä kentät ovat pakollisia (”M”) ja vapaavalintaisia (”O”). Sarakkeiden numerot 1–40 vastaavat tässä liitteessä olevan taulukon 1 toisen sarakkeen numeroita.

TAULUKON 2 TERMINOLOGIA

”Organisaatiolla” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä.

”Ostajalla” tarkoitetaan hankintaviranomaista, hankintayksikköä, puolustusalan toimeksisaajaa, kansainvälistä organisaatiota tai organisaatiota, joka tekee hankintaviranomaisen subventoiman hankintasopimuksen. Jos kyseessä on organisaatioiden yhteenliittymä, joka itsessään ei ole organisaatio, kukin yksittäinen organisaatio katsotaan ”ostajaksi”.

”Voittajalla” tarkoitetaan tarjouskilpailun voittajaa (ml. tarjoaja, joka voittaa tarjouskilpailun puitejärjestelyn osapuolena) tai suunnittelukilpailun voittajaa. Jos tarjous- tai suunnittelukilpailun voittaja on organisaatioista muodostuva ryhmä, joka itsessään ei ole organisaatio, kukin yksittäinen organisaatio katsotaan ”voittajaksi”.

”Hankintamenettelyllä” tarkoitetaan hankintamenettelyä tai suunnittelukilpailua.

”Tarjouksella” tarkoitetaan tarjousta tai (suunnittelukilpailun tapauksessa) hanketta.

”Osallistumishakemuksella” tarkoitetaan osallistumishakemusta tai (kun on kyse käyttöoikeussopimuksista) hakemusta.

”Ennakkoilmoituksella” tarkoitetaan ennakkoilmoitusta tai (direktiivin 2014/25/EU tapauksessa) ohjeellista kausi-ilmoitusta.

”TED” (Tenders Electronic Daily) on Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversio.

Huom. Tämä taulukko on saatavilla komission verkkosivustolla, jolla asiasta annetaan lisätietoja helppokäyttöisessä taulukkomuodossa.

Taulukko 2

Vakiolomakkeiden ja ilmoitusten kentät

Taso

Tunnus

Nimi

Kuvaus

Tietotyyppi

Suunnittelu

Kilpailu

Suorahankinnat

Tulokset

Sop. muutokset

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Ilmoitus

Perustiedot ilmoituksesta.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Menettelytunniste

Eurooppalaisen julkisen hankintamenettelyn tunniste, joka on hankintamenettelyn yksilöllinen tunniste. Tämän tunnisteen sisällyttäminen tämän ilmoituksen kaikkiin julkaistuihin versioihin (esim. TED-tietokannassa, kansallisissa julkaisuportaaleissa ja alueellisissa julkaisuportaaleissa) mahdollistaa hankintamenettelyjen yksilöllisen tunnistamisen kaikkialla EU:ssa.

Tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Ilmoituksen tunniste

Tämän ilmoituksen tunniste eurooppalaisessa julkisessa hankintamenettelyssä. Tämän tunnisteen sisällyttäminen tämän ilmoituksen kaikkiin julkaistuihin versioihin (esim. TED-tietokannassa, kansallisissa julkaisuportaaleissa ja alueellisissa julkaisuportaaleissa) mahdollistaa hankintailmoitusten yksilöllisen tunnistamisen kaikkialla EU:ssa.

Tunniste

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Ilmoituksen versio

Ilmoituksen versio. Tämä auttaa esimerkiksi välttämään virheitä, joita aiheutuu useista samaan aikaan lähetetyistä muutosilmoituksista.

Tunniste

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Menettelyn oikeusperusta

Oikeusperusta (esim. EU:n direktiivi tai asetus, kansallinen laki), jonka nojalla hankintamenettely toteutetaan.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Lomakkeen tyyppi

Hankintoja koskevan lainsäädännön mukainen lomakkeen tyyppi.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Ilmoituksen tyyppi

Hankintoja koskevan lainsäädännön mukainen ilmoituksen tyyppi.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Ilmoituksen lähetyspäivä

Päivämäärä ja kellonaika, jona ilmoitus lähetettiin TED-tietokantaan.

Päivämäärä

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-738

Ensisijainen ilmoituksen julkaisupäivämäärä

Ensisijainen päivämäärä ilmoituksen julkaisemiselle TED-tietokannassa (esim. jotta vältetään julkaiseminen yleisenä vapaapäivänä).

Päivämäärä

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Ilmoituksen virallinen kieli

Kieli (kielet), jo(i)lla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla. Nämä kielitoisinnot ovat oikeudellisesti yhtä päteviä.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Aiempi suunnittelu

Tiedot ennakkoilmoituksesta tai muusta vastaavasta tähän ilmoitukseen liittyvästä ilmoituksesta. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Aiemman suunnittelun tunniste

Ennakkoilmoituksen tai muun vastaavan tähän ilmoitukseen liittyvän ilmoituksen tunniste.

Tunniste

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Aiemman suunnittelun osatunniste

Ennakkoilmoituksen osan tai muun vastaavan tähän ilmoitukseen liittyvän ilmoituksen osan tunniste.

Tunniste

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisaatio

Organisaatiota koskevat tiedot. Nämä tiedot voivat vaihdella erän, hankintasopimuksen, tarjouksen jne. mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organisaation ilmoituksen kohdan tunniste

Tämän ilmoituksen yhden tai useamman kohdan tunniste. Kohdassa ”Organisaatio” olevat tiedot viittaavat tähän kohtaan tai näihin kohtiin.

Tunniste

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organisaation nimi

Organisaation virallinen nimi.

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organisaation tunniste

Organisaation tunniste. Kaikki organisaation tunnisteet on ilmoitettava.

Tunniste

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organisaation osan nimi

Organisaation osan nimi (esim. suuren ostajan asianomainen osasto).

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisaation katuosoite

Organisaation fyysinen osoite (kadun/tien nimi ja esim. rakennuksen numero).

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisaation paikkakunta

Paikkakunta (kaupunki/kunta), jossa organisaation fyysinen osoite sijaitsee.

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisaation postinumero

Organisaation fyysisen osoitteen postinumero.

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisaation maaryhmittely

Organisaation fyysisen osoitteen sijainti yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti. On käytettävä NUTS3-luokituskoodia.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisaation maakoodi

Maa, jossa organisaation fyysinen osoite sijaitsee.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organisaation yhteyspiste

Osaston tai muun yhteyspisteen nimi organisaation kanssa käytävää viestintää varten. Henkilötietojen tarpeettoman käsittelyn välttämiseksi yhteyspiste voi sallia fyysisen henkilön tunnistamisen vain tarvittaessa (asetusten (EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 mukaisesti).

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organisaation sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite yhteydenottoja varten. Henkilötietojen tarpeettoman käsittelyn välttämiseksi sähköposti voi sallia fyysisen henkilön tunnistamisen vain tarvittaessa (GDPR-asetuksen mukaisesti).

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organisaation puhelinnumero

Puhelinnumero yhteydenottoja varten. Henkilötietojen tarpeettoman käsittelyn välttämiseksi puhelinnumero voi sallia fyysisen henkilön tunnistamisen vain tarvittaessa (GDPR-asetuksen mukaisesti).

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organisaation faksi

Faksinumero yhteydenottoja varten. Henkilötietojen tarpeettoman käsittelyn välttämiseksi faksinumero voi sallia fyysisen henkilön tunnistamisen vain tarvittaessa (GDPR-asetuksen mukaisesti).

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisaation internetosoite

Organisaation verkkosivusto.

URL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisaation eDelivery-portaali

Organisaation URL-osoite tietojen ja asiakirjojen vaihtoa varten.

URL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisaatio luonnollinen henkilö

Organisaatio on luonnollinen henkilö.

Indikaattori

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisaation rooli

Organisaation rooli hankintamenettelyssä (esim. ostaja, voittaja). Ilmoituksessa on mainittava kaikki menettelyssä mukana olevat organisaatiot, joiden rooli on ostaja, voittaja, muutoksenhakuelin, ostaja, joka hankkii muille ostajille tarkoitettuja tavaroita ja/tai palveluja, ostaja, joka tekee julkisia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä urakoista, tavarantoimituksista tai palvelunsuorituksista, jotka on tarkoitettu muille ostajille.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisaation alarooli

Organisaation alarooli hankintamenettelyssä (esim. johtava osapuoli, lisätietojen antaminen hankintamenettelystä).

Koodi

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Ostaja

Lisätietoja ostajasta.

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Hankkijaprofiilin URL

Verkkosivusto, jolla ostaja julkaisee hankintamenettelyä koskevia tietoja (esim. ilmoitukset, hankinta-asiakirjat).

URL

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Ostajan oikeusstatus

Ostajan toimijatyyppi hankintalainsäädännön mukaan (esim. keskushallinnon viranomainen, julkisoikeudellinen laitos, julkinen yritys).

Koodi

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Ostajana toimiva hankintayksikkö

Ostaja on hankintayksikkö.

Indikaattori

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Viranomaisen toimiala

Hankintaviranomaisen pääasiallinen toimiala.

Koodi

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Hankintayksikön toimiala

Hankintayksikön pääasiallinen toimiala.

Koodi

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Voittaja

Lisätietoja voittajasta, tarjoajasta tai alihankkijasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Voittajan koko

Voittajan, tarjoajan tai alihankkijan koko (esim. mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys).

Koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Voittajan omistajan kansalaisuus

Voittajan, tarjoajan tai alihankkijan taloudellisen omistajan kansalaisuus (kansalaisuudet), rahanpesun vastaisen lainsäädännön nojalla laadit(t)u(je)n rekisteri(e)n mukaan. Jos tällaista rekisteriä ei ole (esim. EU:n ulkopuolisille toimeksisaajille), vastaavat tiedot muista lähteistä.

Koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Voittaja julkisesti noteerattu

Voittajan, tarjoajan tai alihankkijan taloudellisen omistajan kansalaisuutta (kansalaisuuksia) ei ole julkaistu rahanpesun vastaisen lainsäädännön nojalla laaditu(i)ssa rekister(e)issä, koska voittaja on noteerattu säännellyillä markkinoilla (esim. arvopaperipörssissä), mikä varmistaa riittävän avoimuuden rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Tarkoitus

Tiedot hankintamenettelyn tarkoituksesta. Nämä tiedot on annettava koko hankintamenettelystä ja soveltuvin osin myös kustakin erästä. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Sisäinen tunniste

Hankintamenettelyyn tai yksittäiseen erään liittyvien tiedostojen sisäinen tunniste, jota käytetään ennen menettelytunnisteen antamista. Sisäinen tunniste voi olla peräisin esimerkiksi ostajan asiakirjahallinta- tai hankintasuunnittelujärjestelmästä.

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Pääkategoria

Hankinnan pääkategoria (esim. urakka). Jos kyseessä on sekamuotoinen hankinta (esim. sekä urakoita että palveluja koskeva menettely), pääkategoria voi olla esimerkiksi arvoltaan korkeimmaksi arvioitu. Nämä tiedot on annettava koko menettelystä.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Lisäkategoria

Pääkategorian lisäksi tuleva hankinnan kategoria (esim. palvelut).

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Nimi

Hankintamenettelyn tai erän nimi.

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Kuvaus

Hankinnan luonteen ja määrän kuvaus tai kuvaus tarpeista ja vaatimuksista, jotka tällä menettelyllä tai tässä erässä on määrä täyttää. Jos kyseessä on muutoksia koskeva ilmoitus, kuvaus menettelystä ennen muutoksia ja niiden jälkeen.

Teksti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Arvioitu arvo

Hankintamenettelyn tai erän arvioitu enimmäisarvo. Arvioitu viittaa tarjouskilpailun käynnistämisen ajankohtana tehtyyn arvioon. Enimmäisarvolla tarkoitetaan arvoa, joka kattaa kaikki puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän yhteydessä tehtävät hankintasopimukset niiden koko keston ajan, mukaan lukien optiot ja uusimiset.

Arvo

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BG-557

Arvioitu enimmäisarvo puitejärjestelyyn kuuluvassa erien ryhmässä

Tiedot arvioidusta enimmäisarvosta, joka voidaan käyttää puitejärjestelyyn kuuluvassa erien ryhmässä. Nämä tiedot voidaan antaa, jos erien ryhmän arvioitu enimmäisarvo on pienempi kuin ryhmän yksittäisten erien arvioitujen arvojen summa (esim. kun sama talousarvio on jaettu useille erille).

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Arvioitu enimmäisarvo puitejärjestelyyn kuuluvassa erien ryhmässä – Erien tunniste

Erien tunnisteet. Nämä erät muodostavat ryhmän, jonka arvioitu enimmäisarvo on pienempi kuin kaikkien erien yksittäiset arvioidut enimmäisarvot yhteenlaskettuna (esim. kun sama talousarvio on jaettu useille erille).

Tunniste

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Arvioitu enimmäisarvo puitejärjestelyyn kuuluvassa erien ryhmässä

Arvioitu enimmäisarvo, joka voidaan käyttää puitejärjestelyyn kuuluvassa erien ryhmässä. Nämä tiedot voidaan antaa, jos erien ryhmän arvioitu enimmäisarvo on pienempi kuin ryhmän yksittäisten erien arvioitujen arvojen summa (esim. kun sama talousarvio on jaettu useille erille). ”Arvioitu” viittaa tarjouskilpailun käynnistämisen ajankohtana tehtyyn arvioon. Enimmäisarvolla tarkoitetaan arvoa, joka kattaa kaikki puitejärjestelyssä tehtävät hankintasopimukset sen koko keston ajalta, mukaan lukien optiot ja uusimiset.

Arvo

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Luokitus

Tiedot hankintaa kuvaavasta luokituksesta. Luokituksen on oltava tyypiltään yhteisen hankintasanaston (CPV) mukainen. Lisäksi voidaan käyttää muita luokitteluja (esim. Maailman terveysjärjestön anatomis-terapeuttis-kemiallista luokitusta (ATC) lääkkeille, asetuksen (EU) 2017/745 mukaista lääkinnällisten laitteiden nimikkeistöä), jos EU:n julkaisutoimisto asettaa ne saataville.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Luokituksen tyyppi

Hankintaa kuvaavan luokituksen tyyppi (esim. yhteinen hankintasanasto).

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Pääasiallinen luokituskoodi

Hankintaa parhaiten kuvaavan luokituksen koodi.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Lisäluokituskoodit

Hankintaa kuvaavien muiden luokitusten koodit.

Koodi

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Määrä

Tarvittavien yksiköiden määrä.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Yksikkö

Tavaran, palvelun tai urakan yksikkö, esimerkiksi tunnit tai kilogrammat. Jos CPV-koodi on tavara, joka ei tarvitse lisäyksikköä (esim. autot), yksikköä ei tarvitse ilmoittaa ja määrä lasketaan lukumääränä, esim. ”autojen lukumäärä”.

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Optiot

Ostaja varaa itselleen oikeuden (ei velvoitetta) lisähankintoihin toimeksisaajalta (niin kauan kuin sopimus on voimassa).

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Optioiden kuvaus

Optioiden kuvaus.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Toistuva hankinta

Hankinta, jonka kohde todennäköisesti sisällytetään myös muuhun menettelyyn lähitulevaisuudessa. (Esim. säännöllisesti hankittavat kunnalliset palvelut. Tähän ei kuulu useiden sopimusten tekeminen saman kelpuuttamisjärjestelmän, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa.)

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Toistuvan hankinnan kuvaus

Mahdolliset lisätiedot toistuvasta hankinnasta (esim. arvioitu aikataulu).

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Suorituspaikka

Tiedot töiden pääasiallisesta suorituspaikasta, kun kyseessä ovat urakat, ja pääasiallisesta toimitus- tai suorituspaikasta, kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut. Jos suorituspaikka kattaa useita NUTS 3 -alueita (esim. moottoritie, kansallinen työvoimakeskusten verkosto), kaikki kyseeseen tulevat koodit on ilmoitettava. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Suorituspaikan katuosoite

Suorituspaikan osoite (kadun/tien nimi ja esim. rakennuksen numero).

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Suorituspaikan paikkakunta

Suorituspaikan paikkakunta (kaupunki/kunta).

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Suorituspaikan postinumero

Suorituspaikan postinumero.

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Suorituspaikan maaryhmittely

Suorituspaikan sijainti yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti. On käytettävä NUTS3-luokituskoodia.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Suorituspaikan maakoodi

Suorituspaikan maa.

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Palvelujen suorituspaikka – Muut rajoitukset

Suorituspaikkaan liittyy muita rajoituksia (esim. ”missä tahansa Euroopan talousalueella”, ”missä tahansa asianomaisen maan alueella”).

Koodi

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Lisätietoja suorituspaikasta

Lisätietoja suorituspaikasta.

Teksti

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Kesto

Tiedot hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän kestosta. Tähän on sisällyttävä mahdolliset optiot ja uusimiset. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Keston alkamispäivä

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) alkamispäivä.

Päivämäärä

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Kestojakso

(Arvioitu) jakso hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän alusta sen päättymiseen. Tähän on sisällyttävä mahdolliset optiot ja uusimiset.

Kesto

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Keston päättymispäivä

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) päättymispäivä.

Päivämäärä

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Kesto – Muut tiedot

Kesto rajoittamaton, ei tiedossa jne.

Koodi

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Uusimisten enimmäismäärä

Hankintasopimuksen uusimisten enimmäismäärä. Uusimisella ostaja varaa itselleen oikeuden (ei velvoitetta) uusia sopimuksen (ts. jatkaa sen kestoa) ilman uutta hankintamenettelyä. Sopimus voi esimerkiksi olla voimassa vuoden, ja ostaja voi varata mahdollisuuden sen uusimiseen (esim. kerran, kaksi kertaa) kolmen kuukauden ajaksi, jos hän on tyytyväinen saamiinsa palveluihin.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Uusimisen kuvaus

Muut uusimista koskevat tiedot.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

EU:n varat

Tiedot hankinnan rahoitukseen käytetyistä Euroopan unionin varoista. Nämä tiedot voivat vaihdella eräkohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

EU:n varat

Hankinta rahoitetaan ainakin osittain Euroopan unionin varoista, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tai Euroopan unionin myöntämillä avustuksilla.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

+

BG-6

Menettely

Hankintamenettelyä koskevat tiedot.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Rajatylittävä lainsäädäntö

Sovellettava lainsäädäntö, kun ostajat eri maista tekevät hankintoja yhdessä ja samassa hankintamenettelyssä.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Menettelyn tyyppi

Hankintamenettelyn tyyppi (esim. hankintadirektiiveissä esitettyjen tyyppien mukaisesti).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

O

O

 

M

M

 

 

 

++

BT-88

Menettelyn ominaisuudet

Menettelyn tärkeimmät piirteet (esim. kuvaus yksittäisistä vaiheista) ja tiedot siitä, missä menettelyn kaikki säännöt ovat saatavilla. Nämä tiedot on annettava silloin, kun menettely ei ole yksi hankintadirektiivissä mainituista. Tämä voi koskea esimerkiksi käyttöoikeussopimuksia, sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja sekä tapauksia, joissa hankintamenettelyt julkaistaan vapaaehtoispohjalta alle EU:n hankintojen kynnysarvojen.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Nopeutettu menettely

Menettelyyn osallistumista koskevien hakemusten tai tarjousten vastaanottamiselle asetettua määräaikaa voidaan kiireellisissä tapauksissa lyhentää.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Nopeutetun menettelyn perustelut

Perustelut nopeutetun menettelyn käytölle.

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Suoraan tehtävien sopimusten perustelut – Koodi

Perustelut sille, että käytetään menettelyä, jossa hankintasopimukset voidaan tehdä suoraan, eli menettelyä, joka ei edellytä tarjouskilpailun julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Suoraan tehtävien sopimusten perustelut – Edellisen menettelyn tunniste

Tunniste edelliselle menettelylle, jolla perustellaan sitä, että käytetään menettelyä, jossa hankintasopimukset voidaan tehdä suoraan, eli menettelyä, joka ei edellytä tarjouskilpailun julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Suoraan tehtävien sopimusten perustelut – Teksti

Perustelut sille, että käytetään menettelyä, jossa hankintasopimukset voidaan tehdä suoraan, eli menettelyä, joka ei edellytä tarjouskilpailun julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Erien sallittu määrä

Erien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Vaatimuksena kaikki erät

Tarjouksen tekijän on esitettävä tarjoukset kaikista eristä.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Eristä tehtävien sopimusten sallittu määrä

Erien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä hankintasopimus yhden tarjoajan kanssa.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Sopimukset erien ryhmistä

Tarjouksen tekijät voivat tehdä tarjouksia paitsi yksittäisistä eristä myös tässä mainituista erien ryhmistä. Ostaja voi sitten verrata eri erien ryhmistä tehtyjä tarjouksia yksittäisistä eristä esitettyihin tarjouksiin ja arvioida, mikä vaihtoehto parhaiten täyttää sopimuksen myöntämisperusteet. Jokaiselle erien ryhmälle on oltava selkeät myöntämisperusteet.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Ryhmän tunniste

Erien ryhmän tunniste menettelyssä.

Tunniste

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Ryhmään kuuluvien erien tunniste

Useamman erän tunniste tämän menettelyn puitteissa. Nämä erät muodostavat erien ryhmän, josta voidaan tehdä ja arvioida yksi tarjous.

Tunniste

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Jälkimmäinen vaihe

Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta. Nämä tiedot voivat vaihdella eräkohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Ehdokkaiden vähimmäismäärä

Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Ehdokkaiden enimmäismäärä – Indikaattori

Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita on enimmäismäärä.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Ehdokkaiden enimmäismäärä

Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Karsinta

Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Neuvotteluja ei vaadita

Ostaja varaa itselleen oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman lisäneuvotteluja.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Palkinnot ja valintalautakunta

Tiedot palkinnoista ja valintalautakunnasta suunnittelukilpailussa. Nämä tiedot voivat vaihdella eräkohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Palkinto

Tiedot suunnittelukilpailun voittajien palkintojen arvosta ja sijoituksesta (esim. ”10 000 euroa – 1. sija”, ”5 000 euroa – 2. sija”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Palkinnon arvo

Suunnittelukilpailun voittajan palkinnon arvo (soveltuvin osin).

Arvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Palkintosija

Suunnittelukilpailussa palkinnolla palkittavat sijoitukset (esim. ensimmäinen sija, toinen sija).

Luku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Kilpailun perusteella tehtävä sopimus

Kilpailun perusteella tehtävä palvelusopimus tehdään yhden voittajista kanssa.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Palkinnot – Muut tiedot

Lisätietoja jatkosopimuksista, palkinnoista ja maksuista (esim. muut kuin rahapalkinnot, osallistumismaksut).

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Valintalautakunnan päätös sitova

Valintalautakunnan päätös sitoo ostajaa.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Valintalautakunnan jäsenen nimi

Valintalautakunnan jäsenen nimi.

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Osallistujan nimi

Jo valitun osallistujan nimi. Yksittäinen osallistuja on voitu valita jo suunnittelukilpailua koskevan ilmoituksen julkaisemisen aikaan, koska tiedolla esimerkiksi maailmankuulun arkkitehdin osallistumisesta on tarkoitus mainostaa kilpailua muiden mahdollisten osallistujien keskuudessa.

Teksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Poissulkemisperusteet

Lyhyt kuvaus tarjoajien henkilökohtaista tilannetta koskevista perusteista, jotka voivat johtaa tarjoajien poissulkemiseen. Tässä on mainittava kaikki tällaiset perusteet ja ilmoitettava vaaditut tiedot (esim. oma ilmoitus, dokumentaatio). Tähän voi sisältyä myös erityisiä kansallisia poissulkemisperusteita.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Poissulkemisperusteet

Lyhyt kuvaus tarjoajien henkilökohtaista tilannetta koskevista perusteista, jotka voivat johtaa tarjoajien poissulkemiseen. Tässä on mainittava kaikki tällaiset perusteet ja ilmoitettava vaaditut tiedot (esim. oma ilmoitus, dokumentaatio). Tähän voi sisältyä myös erityisiä kansallisia poissulkemisperusteita.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Valintaperusteet

Tiedot valintaperusteista (tai -perusteesta). Kaikki kriteerit on mainittava. Nämä tiedot voivat vaihdella eräkohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Valintaperusteiden tyyppi

Perusteet (tai peruste) koskevat esimerkiksi taloudellista ja rahoituksellista tilannetta tai teknistä ja ammatillista pätevyyttä.

Koodi

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Valintaperusteiden käyttö

Tietyn tyyppisiä perusteita (tai perustetta) käytetään, ei käytetä tai (jos kyseessä on ennakkoilmoitus kutsuna tarjouskilpailuun tai määräaikojen lyhentämiseksi) käyttö ei ole vielä tiedossa.

Koodi

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Valintaperusteiden nimi

Valintaperusteiden (tai -perusteen) nimi.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Valintaperusteiden kuvaus

Lyhyt kuvaus valintaperusteista (tai -perusteesta), mukaan lukien vähimmäisvaatimukset, vaaditut tiedot (esim. oma ilmoitus, dokumentaatio) ja siitä, miten perusteita (tai perustetta) käytetään valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita (jos ehdokkaille on asetettu enimmäismäärä).

Teksti

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Valintaperusteet – Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen

Perusteita (tai perustetta) käytetään (ainoastaan) valittaessa menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavia ehdokkaita (jos ehdokkaille on asetettu enimmäismäärä).

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

M

M

M

 

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Valintaperusteet – Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen – Luku

Tiedot menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden valintaperusteisiin (tai -perusteeseen) liittyvästä luvusta.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Valintaperusteet – Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen – Luku

Valintaperusteisiin (tai -perusteeseen) liittyvä luku.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Valintaperusteet – Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen – Painotusluku

Onko valintaperusteeseen (tai valintaperusteisiin) liittyvä luku tyypiltään painotus (esim. prosenttiosuus).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Valintaperusteet – Kutsu jälkimmäiseen vaiheeseen –Kynnysarvoluku

Jos valintaperusteeseen (tai valintaperusteisiin) liittyvä luku on tyypiltään kynnysarvo (esim. vähimmäispistemäärä, enimmäismäärä parhaan pistemäärän saaneita hyväksyttyjä tarjouksia).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-705

Muut vaatimukset

Tiedot muista vaatimuksista, jotka koskevat osallistumista menettelyyn ja tulevan hankintasopimuksen ehtoja. Vaatimuksiin on sisällyttävä kuvaus menetelmistä, joiden mukaisesti niiden noudattaminen tarkistetaan. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-71

Varattu osallistuminen

Jos osallistuminen on varattu tietyille organisaatioille (esim. suojatyökeskuksille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville organisaatioille).

Koodi

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-79

Sopimuksen toteuttavan henkilöstön pätevyys

Onko hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys ilmoitettava.

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-578

Luotettavuusselvitys

Luotettavuusselvitys vaaditaan.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-78

Luotettavuusselvityksen määräaika

Määräaika, johon mennessä tarjoaja, jolla ei ole luotettavuusselvitystä, voi saada sen.

Päivämäärä

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-732

Luotettavuusselvityksen kuvaus

Lisätiedot luotettavuusselvityksestä (esim. minkä tasoinen luotettavuusselvitys vaaditaan, miltä ryhmän jäseniltä se vaaditaan, onko se tarpeen jo hankinta-asiakirjojen saamiseksi vai ainoastaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten).

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-711

Sopimusehdot

Tiedot tulevaa hankintasopimusta koskevista ehdoista. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-736

Täytäntöönpano rajattu

Onko sopimuksen täytäntöönpano rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa.

Koodi

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-761

Tarjouksen tekijän oikeudellinen muoto

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaaditaan tietty oikeudellinen muoto.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-76

Tarjouksen tekijän oikeudellinen muoto – Kuvaus

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-70

Täytäntöönpanoehdot

Tärkeimmät tiedot hankintasopimuksen täytäntöönpanosta (esim. välisuoritteet, vahingonkorvaukset, teollis- ja tekijänoikeudet).

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-92

Sähköinen tilaaminen

Tilaukset tehdään sähköisesti.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-77

Rahoitusehdot

Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat tiedot ja/tai viittaus niihin sovellettaviin säännöksiin.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

O

O

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-743

Sähköinen laskutus

Vaatiiko ostaja sähköisiä laskuja tai salliiko se niiden käytön vai ei.

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-93

Sähköiset maksut

Käytetäänkö sähköisiä maksuja.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-65

Alihankintaa koskeva velvoite

Alihankintaa koskeva velvoite, joka tarjoajan on täytettävä.

Koodi

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Alihankintaa koskeva velvoite – Vähimmäisosuus

Vähimmäisprosenttiosuus sopimuksen arvosta, joka toimeksisaajan on teetettävä alihankintana direktiivin 2009/81/EY III osastossa kuvattua kilpailumenettelyä käyttäen.

Luku

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Alihankintaa koskeva velvoite – Enimmäisosuus

Enimmäisprosenttiosuus sopimuksen arvosta, joka toimeksisaajan on teetettävä alihankintana direktiivin 2009/81/EY III osastossa kuvattua kilpailumenettelyä käyttäen.

Luku

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Myöntämisperusteet

Tiedot myöntämisperusteista. Nämä tiedot voivat vaihdella eräkohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BG-38

Myöntämisperuste

Tiedot myöntämisperusteesta.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-539

Myöntämisperusteen tyyppi

Koskeeko peruste tarjouksen hintaa, kustannusta vai muuta kuin hintaan tai kustannukseen liittyvää tarjouksen näkökohtaa (Hinta on hankintahinta; kustannus on mikä tahansa muu kuin hintaan perustuva rahamääräinen peruste.)

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-734

Myöntämisperusteen nimi

Myöntämisperusteen nimi.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-540

Myöntämisperusteen kuvaus

Myöntämisperusteen kuvaus.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BG-541

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku

Tiedot myöntämisperusteeseen liittyvästä luvusta.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-541

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5421

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku – painotus

Onko myöntämisperusteeseen liittyvä luku tyypiltään painotus (esim. prosenttiosuus).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5422

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku – kiinteä

Onko myöntämisperusteeseen liittyvä luku kiinteä arvo (esim. kiinteä hinta, kiinteä kustannus).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++++

BT-5423

Myöntämisperusteeseen liittyvä luku – kynnysarvo

Onko myöntämisperusteeseen liittyvä luku tyypiltään kynnysarvo (esim. vähimmäispistemäärä, enimmäismäärä parhaan pistemäärän saaneita tarjouksia).

Koodi

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-543

Myöntämisperusteiden monimutkainen painotus

Matemaattinen yhtälö tai muu kuvaus, jota käytetään kriteerien monimutkaisessa painotuksessa (esim. epälineaarinen painotus, analyyttinen hierarkiaprosessi), kun painotusta ei voida ilmaista kriteeriä kohden.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

M

M

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-733

Myöntämisperusteiden tärkeysjärjestyksen perustelut

Perusteet ainoastaan myöntämisperusteiden tärkeysjärjestyksen, ei niiden painotuksen, esittämiselle.

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-706

Menetelmät

Tiedot sellaisten menetelmien käytöstä kuin puitejärjestelyt, joihin ei liity uudelleen kilpailuttamista, puitejärjestelyt, joihin liittyy uudelleen kilpailuttamista, dynaamiset hankintajärjestelmät ja sähköiset huutokaupat. Nämä tiedot voivat vaihdella erän mukaan. Jos kyseessä on ennakkoilmoitus vain tietotarkoituksiin, nämä tiedot voivat vaihdella ilmoituksen osien mukaan, jotka voidaan myöhemmin erotella omiksi erikseen tai menettelyikseen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

M

 

 

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BT-765

Puitejärjestely

Käytetäänkö puitejärjestelyä, johon liittyy uudelleen kilpailuttamista, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista tai johon joko liittyy tai ei liity uudelleen kilpailuttamista.

Koodi

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

M

 

 

O

O

O

 

M

M

M

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BT-778

Puitejärjestely – Osallistujia enimmäismäärä

Puitejärjestelyn osallistujille on asetettu enimmäismäärä.

Indikaattori

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

O

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-113

Puitejärjestely – Osallistujien enimmäismäärä

Puitejärjestelyn osallistujien enimmäismäärä.

Luku

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

O

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-109

Puitejärjestelyn keston perustelut

Perusteet poikkeustapauksissa, joissa puitejärjestelyjen kesto ylittää lakisääteiset rajat. (Yleisen hankintadirektiivin tapauksessa neljä vuotta, puolustusdirektiivin tapauksessa seitsemän vuotta ja toimialakohtaisen direktiivin tapauksessa kahdeksan vuotta.)

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

M

M

M

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-111

Puitejärjestely – Ostajakategoriat

Mahdolliset muut puitejärjestelyyn osallistuvat ostajakategoriat, joita ei mainita nimeltä (esim. ”kaikki Toscanan alueen sairaalat”).

Teksti

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O