17.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1475,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2017,

standardin EN 1304 mukaisten savitiilien pakkasenkestävyyttä koskevan suorituskyvyn luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jos komissio ei ole vahvistanut rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyviä suoritustasoluokkia, eurooppalaiset standardointielimet voivat asetuksen (EU) N:o 305/2011 27 artiklan 2 kohdan mukaan vahvistaa niitä, mutta ainoastaan tarkistetun toimeksiannon perusteella.

(2)

Savikattotiiliä käsittelevä eurooppalainen tuotestandardi EN 1304 on standardi, jota on vuodesta 2005 lähtien yhdenmukaistettu neuvoston direktiivin 89/106/ETY (2) nojalla.

(3)

Standardin EN 1304 mukaisten, ulkokäyttöön tarkoitettujen savitiilien pakkasenkestävyyttä koskevan suorituskyvyn uusi luokittelu on sisällytetty kyseisen standardin uuteen versioon. Luokittelu perustuu yhdenmukaistettujen arviointimenetelmien asteittaiseen kehittämiseen ja merkitsee suurta edistysaskelta kyseisten tuotteiden sisämarkkinoiden lujittamisessa.

(4)

Uutta luokittelua varten ei ole annettu tarkistettua toimeksiantoa.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava uusi luokitusjärjestelmä, jota on määrä käyttää standardin EN 1304 piiriin kuuluvien, ulkokäyttöön tarkoitettujen tuotteiden yhteydessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ulkokäyttöön tarkoitettujen savitiilien suorituskyky, joka liittyy niiden pakkasenkestävyyttä koskevaan perusominaisuuteen, on luokiteltava liitteessä esitettyä luokitusjärjestelmää noudattaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12).


LIITE

Standardin EN 1304 ”Savikattotiilet – Tuotemäärittelyt ja vaatimukset” piiriin kuuluville, ulkokäyttöön tarkoitetuille tuotteille vahvistetaan niiden pakkasenkestävyyttä koskevaan perusominaisuuteen liittyvä luokittelu seuraavasti:

 

Luokka 1 (150 sykliä): vähintään 150 sykliä. Jos yhdessäkään tiilessä ei 150 syklin jälkeen todeta vaurioita, joita standardissa EN 539-2:2013 olevan taulukon 1 mukaan ei voida pitää hyväksyttävinä.

 

Luokka 2 (90 sykliä): 90–149 sykliä. Jos yhdessäkään tiilessä ei 90 syklin jälkeen todeta vaurioita, joita standardissa EN 539-2:2013 olevan taulukon 1 mukaan ei voida pitää hyväksyttävinä.

 

Luokka 3 (30 sykliä): 30–89 sykliä. Jos yhdessäkään tiilessä ei 30 syklin jälkeen todeta vaurioita, joita standardissa EN 539-2:2013 olevan taulukon 1 mukaan ei voida pitää hyväksyttävinä.