5.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/72


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2016/317,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2016,

neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY muuttamisesta siemenpakkausten virallisen etiketin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 21 a artiklan,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY (2) ja erityisesti sen 21 a artiklan,

ottaa huomioon juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/54/EY (3) ja erityisesti sen 27 artiklan,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (4) ja erityisesti sen 45 artiklan,

ottaa huomioon siemenperunoiden pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/56/EY (5) ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (6) ja erityisesti sen 24 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY säädetään siemenpakkausten virallisia merkintöjä koskevista säännöistä.

(2)

Viime vuosina on havaittu muutamia tapauksia, joissa virallisia etikettejä on käytetty väärin. Väärinkäytön estämiseksi virallisten etikettien turvallisuutta olisi sen vuoksi parannettava nykyisen teknisen tietämyksen mukaisesti. Näin ollen ja jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat entistä tehokkaammin kirjata yksittäiset viralliset etiketit, valvoa toimijoiden suorittamaa etikettien painamista, jakelua ja käyttöä sekä jäljittää siemeneriä, virallisten etikettien turvallisuutta olisi parannettava lisäämällä virallinen sarjanumero perussiementen, varmennettujen siementen, kauppasiementen ja siemenseosten virallisiin etiketteihin sekä varmentamattomien, toisessa jäsenvaltiossa korjattujen siementen yhteydessä käytettäviin etiketteihin ja asiakirjoihin.

(3)

Direktiivejä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY olisi näin ollen muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 66/401/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 66/401/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Lisätään A osan I jakson a kohtaan 2 a alakohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

b)

Lisätään A osan I jakson b kohtaan 3 a alakohta seuraavasti:

”3 a.

Virallinen sarjanumero”

c)

Lisätään A osan I jakson c kohtaan 2 a alakohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Lisätään A osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

b)

Lisätään C osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

2 artikla

Direktiivin 66/402/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 66/402/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Lisätään A osan a kohtaan 2 a alakohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

b)

Lisätään A osan b kohtaan 2 a alakohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Lisätään A osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

b)

Lisätään C osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

3 artikla

Direktiivin 2002/54/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/54/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III seuraavasti:

Lisätään A osan I jaksoon 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero.”

2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Lisätään A osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

b)

Lisätään C osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

4 artikla

Direktiivin 2002/55/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

Lisätään A osan I jaksoon 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Lisätään A osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

b)

Lisätään C osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

5 artikla

Direktiivin 2002/56/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 2002/56/EY liitteessä III olevaan A osaan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

6 artikla

Direktiivin 2002/57/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/57/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Lisätään A osan a kohtaan 2 a alakohta seuraavasti:

”2 a.

Virallinen sarjanumero”

b)

Lisätään A osan b kohtaan 3 a alakohta seuraavasti:

”3 a.

Virallinen sarjanumero”

2)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Lisätään A osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

b)

Lisätään C osaan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

virallinen sarjanumero,”

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2017.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298.

(2)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309.

(3)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

(5)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60.

(6)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.