21.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/30


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 9.2, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan sekä 20 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 18.1 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankki (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä kansalliset keskuspankit), voivat toteuttaa luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolten kanssa ja että luottoa annettaessa vakuuksien on oltava riittävät. Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) määritellään yleiset ehdot, mukaan lukien eurojärjestelmän luottotoimissa käytettävien vakuuksien vakuuskelpoisuusvaatimukset, joita noudattaen EKP ja kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia.

(2)

Vakuuskelpoisiin omaisuuseriin, jotka on toimitettu vakuudeksi eurojärjestelmän luottotoimia varten, sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännen osan VI osastossa säädettyjä riskienhallintamenetelmiä eurojärjestelmän suojaamiseksi taloudellisten tappioiden riskiltä vastapuolen laiminlyöntitilanteessa.

(3)

Markkina-arvon aliarvostusta koskevien tarkistusten toteuttamista helpottaisi asiaa koskevien säännösten sisällyttäminen erilliseen säädökseen. Tämä mahdollistaisi riskienhallinnan parametreista säätämisen tiiviissä ja muista säädöksistä riippumattomassa muodossa sekä asianomaista sääntelyä koskevien muutosten yksinkertaisen ja ripeän täytäntöönpanon, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt vastaavat päätökset,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Vakuuskelpoisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostus

1.   Jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännen osan VI osaston mukaisesti suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 97 kohdassa määriteltyä, mainittujen suuntaviivojen liitteessä olevassa taulukossa 2 täsmennettyä markkina-arvon aliarvostusta.

2.   Yksittäistä omaisuuserää koskeva markkina-arvon aliarvostus riippuu seuraavista tekijöistä:

a)

aliarvostusluokka, johon omaisuuserä on 2 artiklassa määritellyllä tavalla luokiteltu;

b)

omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti;

c)

omaisuuserän korkorakenne;

d)

luottoluokka, johon omaisuuserä on luokiteltu.

2 artikla

Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien aliarvostusluokkien määrittäminen

Vakuuskelpoiset jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät luokitellaan yhteen viidestä aliarvostusluokasta liikkeeseenlaskijan tyypin ja/tai omaisuuserätyypin mukaan näiden suuntaviivojen liitteessä olevassa taulukossa 1 esitetyllä tavalla:

a)

valtion liikkeeseen laskemat velkainstrumentit, EKP:n velkasitoumukset ja kansallisten keskuspankkien omassa jäsenvaltiossaan, jonka rahayksikkö on euro, ennen euron käyttöönottoa liikkeeseen laskemat velkasitoumukset kuuluvat aliarvostusluokkaan I;

b)

alue- ja paikallishallinnon, eurojärjestelmän valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien yhteisöjen, kansainvälisten kehityspankkien ja kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemat velkainstrumentit sekä katetut jumbolainat kuuluvat aliarvostusluokkaan II;

c)

perinteiset katetut joukkolainat, muut katetut joukkolainat sekä yrityssektoriin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat aliarvostusluokkaan III;

d)

luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten liikkeeseen laskemat kattamattomat velkainstrumentit kuuluvat aliarvostusluokkaan IV;

e)

omaisuusvakuudelliset arvopaperit kuuluvat aliarvostusluokkaan V riippumatta liikkeeseenlaskijan luokituksesta.

3 artikla

Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien markkina-arvon aliarvostus

1.   Aliarvostusluokkiin I–IV luokiteltujen jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien markkina-arvon aliarvostus määritetään seuraavin perustein:

a)

yksittäisen omaisuuserän luokittelu luottoluokkaan 1, 2 tai 3 näiden suuntaviivojen liitteessä olevassa taulukossa 2 kuvatulla tavalla;

b)

jäljempänä 3 ja 4 kohdassa kuvattu omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti;

c)

jäljempänä 3 ja 4 kohdassa kuvattu omaisuuserän korkorakenne.

2.   Aliarvostusluokkaan V luokiteltuihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan 10 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta riippumatta niiden jäljellä olevasta maturiteetista tai korkorakenteesta.

3.   Nollakorkoisten tai kiinteäkorkoisten omaisuuserien osalta markkina-arvon aliarvostuksen määrittämiseksi käytettävä maturiteetti on omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti.

4.   Vaihtuvakorkoisten omaisuuserien osalta markkina-arvon aliarvostus vastaa sellaisiin kiinteäkorkoisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavaa markkina-arvon aliarvostusta, joiden jäljellä oleva maturiteetti on nollasta yhteen vuotta, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia ja sanotun vaikuttamatta 2 kohtaan.

a)

Vaihtuvakorkoisia instrumentteja, joiden koronasetantakausi on pidempi kuin yksi vuosi, käsitellään kiinteäkorkoisina instrumentteina, ja markkina-arvon aliarvostuksen määrittämiseksi käytettävä maturiteetti on omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti.

b)

Vaihtuvakorkoisten instrumenttien, joiden viitekorkona on euroalueen inflaatioindeksi, markkina-arvon aliarvostuksen määrittämiseksi käytettävä maturiteetti on omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti.

c)

Useamman kuin yhden korkorakenteen sisältäviin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostus riippuu yksinomaan omaisuuserän jäljellä olevan juoksuajan korkorakenteesta ja se vastaa jälkimarkkinakelpoiseen omaisuuserään, jolla on sama jäljellä oleva maturiteetti ja luottoluokka, sovellettavaa suurinta aliarvostusta. Mikä tahansa korkorakenne, joka on voimasssa omaisuuserän jäljellä olevan juoksuajan, voidaan ottaa huomioon tässä tarkoituksessa.

4 artikla

Tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuserätyyppeihin sovellettava markkina-arvon lisäaliarvostus

Näiden suuntaviivojen 3 artiklassa vahvistetun markkina-arvon aliarvostuksen lisäksi tiettyihin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuserätyyppeihin sovelletaan markkina-arvon lisäaliarvostusta seuraavasti:

a)

Omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, katettuihin joukkolainoihin ja luottolaitosten liikkeeseen laskemiin kattamattomiin velkainstrumentteihin, jotka arvostetaan teoreettisesti suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 134 artiklassa kuvattujen sääntöjen mukaisesti, sovelletaan lisäaliarvostusta, joka tehdään 5 prosentin suuruisena hinnanalennuksena arvonmäärityksessä.

b)

Omassa käytössä oleviin katettuihin joukkolainoihin sovelletaan lisäaliarvostusta, joka on i) 8 prosenttia luottoluokkiin 1 ja 2 luokiteltujen velkainstrumenttien arvosta ja ii) 12 prosenttia luottoluokkaan 3 luokiteltujen velkainstrumenttien arvosta.

c)

Edellä b kohtaa sovellettaessa omalla käytöllä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli toimittaa vakuudeksi tai käyttää katettuja joukkolainoja, jotka on laskenut liikkeeseen vastapuoli itse tai jokin muu yhteisö, johon kyseisellä vastapuolella on suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 138 artiklan mukainen läheinen sidos.

d)

Jos b kohdassa tarkoitettua markkina-arvon lisäaliarvostusta ei voida soveltaa kansallisen keskuspankin vakuushallintajärjestelmän, kolmikanta-agentin tai TARGET2-Securities -alustan automaattisen vakuustoiminnon yhteydessä, lisäaliarvostusta sovelletaan tällaisissa järjestelmissä tai alustoissa katetun joukkolainan, jonka oma käyttö on mahdollista, koko liikkeeseenlaskun arvoon.

5 artikla

Vakuuskelpoisiin ei-jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostus

1.   Yksittäisiin lainasaamisiin, joiden koronmaksu on kiinteä, ja lainasaamisiin, joiden koronmaksu on sidottu inflaatioon, sovelletaan erityistä markkina-arvon aliarvostusta, joka määritetään jäljellä olevan maturiteetin, luottoluokan ja kansallisen keskuspankin soveltaman arvostusmenetelmän mukaan näiden suuntaviivojen liitteessä olevassa taulukossa 3 esitetyllä tavalla.

2.   Yksittäisiin vaihtuvakorkoisiin lainasaamisiin sovelletaan samaa markkina-arvon aliarvostusta, jota sovelletaan niihin kiinteäkorkoisiin lainasaamisiin, joiden jäljellä oleva maturiteetti on nollasta yhteen vuotta, joiden luottoluokka on vastaava ja joihin kansallinen keskuspankki soveltaa samaa arvostusmenetelmää. Koronmaksu katsotaan vaihtuvaan korkoon perustuvaksi maksuksi, jos se on sidottu viitekorkoon ja kyseistä maksua vastaava koronasetantakausi ei ole yhtä vuotta pidempi. Koronmaksut, joiden koronasetantakausi on pidempi kuin yksi vuosi, katsotaan kiinteään korkoon perustuviksi maksuiksi, ja aliarvostuksen määrittämiseksi käytettävä maturiteetti määräytyy lainasaamisen jäljellä olevan maturiteetin mukaan.

3.   Useantyyppisiä koronmaksuja sisältäviin lainasaamisiin sovelletaan markkina-arvon aliarvostusta, jossa otetaan huomioon vain lainasaamisen jäljellä olevan juoksuajan koronmaksut. Jos lainasaamisen jäljellä olevana juoksuaikana suoritettavat koronmaksut ovat useampaa kuin yhtä tyyppiä, jäljellä olevat koronmaksut katsotaan kiinteään korkoon perustuviksi maksuiksi, ja aliarvostuksen määrittämiseksi käytettävä maturiteetti määräytyy lainasaamisen jäljellä olevan maturiteetin mukaan.

4.   Nollakorkoisiin lainasaamisiin sovelletaan vastaavan kiinteäkorkoisen lainasaamisen markkina-arvon aliarvostusta.

5.   Ei-jälkimarkkinakelpoisiin asuntolainavakuudellisiin vähittäismarkkinavelkainstrumentteihin (RMBD) sovelletaan 39,5 prosentin suuruista markkina-arvon aliarvostusta.

6.   Määräaikaistalletuksiin ei sovelleta markkina-arvon aliarvostusta.

7.   Yksittäisten ei-jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia (jäljempänä DECC-velkainstrumentit), kuhunkin vakuussammiossa olevaan lainasaamiseen sovelletaan markkina-arvon aliarvostusta edellä 1–4 kohdassa täsmennettyjä sääntöjä noudattaen. Vakuussammioon sisältyvien lainasaamisten yhteenlasketun arvon on oltava – markkina-arvon aliarvostuksen soveltamisen jälkeen – jatkuvasti yhtä suuri tai suurempi kuin DECC-velkainstrumentin jäljellä olevan pääoman määrä. Jos yhteenlaskettu arvo laskee alle edellisessä virkkeessä tarkoitetun kynnysarvon, DECC-velkainstrumenttien arvoksi katsotaan nolla.

6 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja soveltavat niitä 25 päivästä tammikuuta 2016. Ne toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista viimeistään 5 päivänä tammikuuta 2016.

7 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä marraskuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).


LIITE

Taulukko 1

Vakuuskelpoisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien aliarvostusluokat liikkeeseenlaskijan tyypin ja/tai omaisuuserätyypin perusteella

Luokka I

Luokka II

Luokka III

Luokka IV

Luokka V

Valtion liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

EKP:n velkasitoumukset

Kansallisten keskuspankkien omassa jäsenvaltiossaan ennen euron käyttöönottoa liikkeeseen laskemat velkasitoumukset

Paikallis- ja aluehallinnon liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

Eurojärjestelmän valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien yhteisöjen liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

Kansainvälisten kehityspankkien ja kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

Katetut jumbolainat

Perinteiset katetut joukkolainat ja muut katetut joukkolainat

Yrityssektoriin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit

Luottolaitosten liikkeeseen laskemat kattamattomat velkainstrumentit

Muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten liikkeeseen laskemat kattamattomat velkainstrumentit

Omaisuusva-kuudelliset arvopaperit


Taulukko 2

Vakuuskelpoisiin jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettava markkina-arvon aliarvostus

 

Aliarvostusluokat

Luottoluokka

Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) (1)

Luokka I

Luokka II

Luokka III

Luokka IV

Luokka V

Kiinteäkork.

Nollakork.

Kiinteä-kork.

Nollakork.

Kiinteäkork.

Nollakork.

Kiinteäkork.

Nollakork.

 

Luokat 1 ja 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Aliarvostusluokat

Luottoluokka

Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) (1)

Luokka I

Luokka II

Luokka III

Luokka IV

Luokka V

Kiinteä-kork.

Nolla-kork.

Kiinteäkork.

Nollakork.

Kiinteäkork.

Nollakork.

Kiinteäkork.

Nollakork.

 

Luokka 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Ei vakuuskelpoinen

[1–3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3–5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5–7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7–10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Taulukko 3

Kiinteäkorkoisiin lainasaamisiin sovellettava markkina-arvon aliarvostus

 

Arvostusmenetelmä

Luottoluokka

Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) (2)

Kiinteä korko ja kansallisen keskuspankin arvostusperusteena teoreettinen hinta

Kiinteä korko ja kansallisen keskuspankin arvostusperusteena jäljellä oleva lainapääoma

Luokat 1 ja 2

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Arvostusmenetelmä

Luottoluokka

Jäljellä oleva maturiteetti (vuotta) (2)

Kiinteä korko ja kansallisen keskuspankin arvostusperusteena teoreettinen hinta

Kiinteä korko ja kansallisen keskuspankin arvostusperusteena jäljellä oleva lainapääoma

Luokka 3

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

29,0

34,0

[3–5)

37,0

46,0

[5–7)

39,0

52,0

[7–10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  [0–1) = jäljellä oleva maturiteetti alle yhden vuoden, [1–3) = jäljellä oleva maturiteetti yksi vuosi tai enemmän ja alle kolme vuotta jne.

(2)  [0–1) = jäljellä oleva maturiteetti alle yhden vuoden, [1–3) = jäljellä oleva maturiteetti yksi vuosi tai enemmän ja alle kolme vuotta jne.