25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/36


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 298/2014,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta nostatusaineena ja happamuudensäätöaineena käytettävän magnesiumdivetydifosfaatin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan ja 30 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(3)

Kyseinen unionin luettelo ja kyseiset eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(4)

Magnesiumdivetydifosfaatin käytön hyväksymisestä nostatusaineena ja happamuudensäätöaineena tietyissä elintarvikeryhmissä esitettiin 7 päivänä huhtikuuta 2011 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(5)

Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö konditoriatuotteissa nostatusaineina on sallittua. Asetuksessa (EU) N:o 231/2012 kuvattuja difosfaatteja (E 450) saa käyttää natriumalumiinifosfaatin (E 541) vaihtoehtona, jolloin ne vähentävät jalostettujen elintarvikkeiden alumiinipitoisuutta. Nykyisten eritelmien mukaiset difosfaatit jättävät voimakkaan, ”tulisen” jälkimaun ja saattavat lisätä elintarvikkeen kokonaisnatriumpitoisuutta.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olisi vahvistettava magnesiumdivetydifosfaatin eritelmät, koska kyseistä ainetta voitaisiin käyttää muiden difosfaattien vaihtoehtona, jotta voitaisiin vähentää ”tulista” jälkimakua ja välttää elintarvikkeen natriumpitoisuuden lisääntyminen. Magnesiumdivetydifosfaatin käyttö olisi sen vuoksi hyväksyttävä ryhmissä 6.2.1 Ainoastaan nostatusainetta sisältävät jauhot, 6.5 Nuudelit, 6.6 Taikinat, 7.1 Leipä ja sämpylät ja 7.2 Konditoriatuotteet. Magnesiumdivetydifosfaatille olisi annettava numero E 450 (ix).

(7)

Vastaavia aineita, joiden magnesiumsisältö on yhtä suuri tai suurempi kuin magnesiumdivetydifosfaatin, eli ortofosforihapon mono- ja kaksiemäksiset magnesiumsuolat (E 343(i) ja E 343(ii)), on jo hyväksytty käyttöön samoissa elintarvikeryhmissä. Magnesiumdivetydifosfaatin sisällyttäminen asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteeseen vaihtoehtoisena difosfaattina ja sen tuleva käyttö elintarvikkeissa eivät lisää fosforin tai magnesiumin saantia. Eritelmän vahvistamiseen ja magnesiumdivetydifosfaatin (E 450(ix)) käytön hyväksymiseen nostatusaineena ja happamuudensäätöaineena ei sen vuoksi katsota liittyvän turvallisuusriskiä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Koska magnesiumdivetydifosfaatin sisällyttämiseen asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteeseen ja magnesiumdivetydifosfaatin (E 450(ix)) hyväksymiseen käytettäväksi nostatusaineena ei katsota liittyvän turvallisuusriskiä, Euroopan elintarvikeviranomaiselta ei tarvitse pyytää lausuntoa.

(9)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan C osan l alakohdan taulukko seuraavalla taulukolla:

”E-koodi

Nimi

E 338

Fosforihappo

E 339

Natriumfosfaatit

E 340

Kaliumfosfaatit

E 341

Kalsiumfosfaatit

E 343

Magnesiumfosfaatit

E 450

Difosfaatit (1)

E 451

Trifosfaatit

E 452

Polyfosfaatit

2)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II oleva E osa seuraavasti:”

a)

Lisätään ryhmässä 06.2.1 Jauhot kohdan E 338–452 jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 450 (ix)

Magnesiumdivetydifosfaatti

15 000

(4) (81)

Ainoastaan itsekohoavat jauhot.

 

(81) Fosfaattien kokonaismäärä ei saa ylittää aineille E 338–452 vahvistettua enimmäismäärää.”

b)

Lisätään ryhmässä 06.5 Nuudelit kohdan E 338–452 jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 450 (ix)

Magnesiumdivetydifosfaatti

2 000

(4) (81)

 

 

(81) Fosfaattien kokonaismäärä ei saa ylittää aineille E 338–452 vahvistettua enimmäismäärää.”

c)

Lisätään ryhmässä 06.6 Taikinat kohdan E 338–452 jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 450 (ix)

Magnesiumdivetydifosfaatti

12 000

(4) (81)

 

 

(81) Fosfaattien kokonaismäärä ei saa ylittää aineille E 338–452 vahvistettua enimmäismäärää.”

d)

Lisätään ryhmässä 07.1 Leipä ja sämpylät kohdan E 338–452 jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 450 (ix)

Magnesiumdivetydifosfaatti

15 000

(4) (81)

Ainoastaan pizzataikina (jäädytetty tai jäähdytetty) ja tortillat.”

e)

Lisätään ryhmässä 07.2 Konditoriatuotteet kohdan E 338–452 jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 450 (ix)

Magnesiumdivetydifosfaatti

15 000

(4) (81)

 

 

(81) Fosfaattien kokonaismäärä ei saa ylittää aineille E 338–452 vahvistettua enimmäismäärää.”


(1)  Ei kuitenkaan E 450 (ix)”


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan elintarvikelisäainetta E 450 (vii) koskevan eritelmän jälkeen kohta seuraavasti:

E 450 (ix) MAGNESIUMDIVETYDIFOSFAATTI

Synonyymit

Hapan magnesiumpyrofosfaatti, monomagnesiumdivetypyrofosfaatti, magnesiumdifosfaatti, magnesiumpyrofosfaatti

Määritelmä

Magnesiumdivetydifosfaatti on difosforihapon hapan magnesiumsuola. Sitä valmistetaan lisäämällä hitaasti magnesiumhydroksidin vesidispersiota fosforihappoon, kunnes magnesiumin ja fosforin moolisuhde on noin 1:2. Lämpötila pidetään reaktion aikana alle 60 celsiusasteessa. Reaktioseokseen lisätään noin 0,1 % vetyperoksidia, ja sen jälkeen saos lämmitetään ja jauhetaan.

EINECS

244-016-8

Kemiallinen nimi

Monomagnesiumdivetydifosfaatti

Kemiallinen kaava

MgH2P2O7

Molekyylipaino

200,25

Pitoisuus

P2O5 -sisältö vähintään 68,0 % ja enintään 70,5 % P2O5:nä ilmaistuna

MgO-pitoisuus vähintään 18,0 % ja enintään 20,5 % MgO:na ilmaistuna

Kuvaus

Valkoisia kiteitä tai valkoista jauhetta

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee niukasti veteen, lähes liukenematon etanoliin

Hiukkaskoko:

Keskimääräinen hiukkaskoko vaihtelee välillä 10–50 μm

Puhtaus

 

Polttohäviö

Enintään 12 % (800 °C, 0,5 h)

Fluoridi

Enintään 20 mg/kg (fluorina)

Alumiini

Enintään 50 mg/kg

Arseeni

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg.

Lyijy

Enintään 1 mg/kg”