27.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/31


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/59/EY,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2008,

sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY mukauttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan 56 artiklassa määrätään, että jos ennen liittymistä annettua neuvoston säädöstä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto antaa tätä varten tarvittavan säädöksen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY (1) sisävesialusten teknisistä vaatimuksista on annettu ennen Bulgarian ja Romanian liittymistä Euroopan unioniin ja sitä on tämän liittymisen johdosta mukautettava.

(3)

Sen vuoksi direktiivi 2006/87/EY olisi muutettava tämän mukaisesti.

(4)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (2) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/87/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

2 luvun vyöhykkeessä 3

i)

lisätään Belgian kuningaskuntaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Bulgarian tasavalta

Tonava: 845,650 joki-km – 374,100 joki-km”;

ii)

lisätään Puolan tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Romania

Tonava: Serbian ja Romanian väliseltä rajalta (1 075 km) Mustallemerelle Sulinaan johtavan haaran kohdassa.

Tonava–Mustameri-kanava (pituus 64,410 kilometriä: Tonavan yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 299,300 kilometriä Tonavaa pitkin Cernavodăssa (vastaavasti 64,410 km kanavaa pitkin), Constanta-Sud Agigea satamaan (kanavan 0-kohta).

Poarta Albă–Midia Năvodari -kanava (pituus 34,600 km): Tonava–Mustameri-kanavan yhtymäkohdasta 29,410 kilometrin kohdalla Poarta Albăssa (vastaavasti 27,500 kilometriä kanavaa pitkin) Midian satamaan (kanavan 0-kohta)”.

b)

Lisätään 3 luvun vyöhykkeessä 4 Puolan tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”Romania

Kaikki muut vesiväylät, joita ei ole lueteltu vyöhykkeessä 3”.

2)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

I osan 4 luvun 4.05 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

b)

III osan 1 luvun 1.06 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

c)

IV osan 1 luvun 1.06 artiklassa

i)

lisätään Tanskaa ja Puolaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”19

=

Romania”;

ii)

lisätään Latviaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin kohta seuraavasti:

”34

=

Bulgaria”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden, joilla on direktiivin 2006/87/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä, on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 30 päivänä joulukuuta 2008. Niiden on viipymättä ilmoitettava siitä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/137/EY (EUVL L 389, 30.12.2006, s. 261).

(2)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.