6.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/88


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä lokakuuta 2006,

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 nojalla

(2007/60/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 58/2003 valtuutetaan komissio päättämään siinä vahvistetun perussäännön mukaisten toimeenpanovirastojen perustamisesta ja antamaan niille tiettyjä yhteisön ohjelman tai useampien ohjelmien tai toimien hallinnointitehtäviä.

(2)

Perustamalla toimeenpanoviraston komissio voi itse keskittyä niihin ensisijaisiin toimintoihin ja tehtäviin, joita ei voida ulkoistaa, ja säilyttää samalla lopullisen hallinnan, valvonnan ja vastuun toimeenpanovirastojen hoitamista tehtävistä.

(3)

Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevan yhteisön toiminnan hallinnoinnin tarkoituksena on toteuttaa hankkeita, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka edellyttävät korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista hankkeen kaikkien vaiheiden ajan.

(4)

Kyseisen yhteisön toiminnan toteutukseen liittyviä tehtäviä voidaan siirtää toimeenpanovirastolle erottamalla selkeästi toisistaan ohjelmasuunnittelu, painopisteiden asettaminen ja ohjelman arviointi, jotka ovat komission yksiköiden tehtäviä, ja hankkeiden toteuttaminen, joka annetaan toimeenpanoviraston tehtäväksi.

(5)

Suoritettu kustannushyötyanalyysi osoittaa, että toimeenpanoviraston perustaminen voisi tehostaa Euroopan laajuisen liikenneverkon toteutusta ja vähentää kustannuksia. Ottaen huomioon Euroopan laajuisen liikenneverkon ominaisuudet on painotettava teknisten tehtävien siirtämistä, jolloin keskeisenä tavoitteena on tehostaa yhteyksiä Euroopan laajuisen liikenneverkon ja asiantuntijayhteisöjen välillä.

(6)

Viraston on hankittava korkeatasoista asiantuntemusta täyttääkseen komission määrittelemät tavoitteet komission valvonnan alaisena. Viraston perustamisella on myös voitava optimoida Euroopan laajuisen liikenneverkon toteutus helpottamalla Euroopan laajuisen liikenneverkon kysymyksiin erikoistuneen henkilöstön palvelukseenottoa.

(7)

Viraston perustamisen on joustavoitettava yhteisön toiminnan toteutusta Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla. Viraston vuotuisen työohjelman kautta on voitava taata erityisesti, että virasto osallistuu komission suunnittelemien ja päättämien Euroopan laajuisen liikenneverkon toteutuksen vuosittaisten painopisteiden toteuttamiseen. Viraston on myös taattava rahoituksen parempi koordinointi muiden yhteisön välineiden kanssa.

(8)

Viraston saamiin tuloksiin perustuvan hallinnoinnin ja tarvittavien valvonta- ja koordinointimenettelyjen ja -kanavien käyttöönoton avulla komission yksiköiden on voitava yksinkertaistaa sääntöjä, jotka koskevat Euroopan laajuisen liikenneverkon toteutusta. Komission yksiköt voivat hyödyntää viraston suorittamia teknisiä töitä kehittämällä niiden rinnalla asianmukaisella tavalla tehtäviä, jotka edellyttävät poliittisluonteista arviointia.

(9)

Viraston ja komission yksiköiden välisen yhteistyön ja viraston suorittamien erityistehtävien on voitava lisätä Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavan yhteisön toiminnan näkyvyyttä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Viraston perustaminen

1.   Perustetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavia yhteisön toimia hallinnoiva toimeenpanovirasto (jäljempänä ”virasto”), jonka perussäännöstä säädetään asetuksessa (EY) N:o 58/2003.

2.   Viraston nimi on ”Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto”.

2 artikla

Sijoituspaikka

Virasto sijoitetaan Brysseliin.

3 artikla

Toiminnan kesto

Virasto perustetaan ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä marraskuuta 2006 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008.

4 artikla

Tarkoitus ja tehtävät

1.   Virastolle annetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien yhteydessä tehtävät, jotka koskevat yhteisön rahoitustuen myöntämistä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2236/95 (2) nojalla, lukuun ottamatta ohjelmasuunnittelua, painopisteiden asettamista, ohjelman arviointia, rahoituspäätösten tekemistä ja lainsäädännön seurantaa. Virastolle annetaan erityisesti seuraavat tehtävät:

(a)

Euroopan laajuisen liikenneverkon talousarviosta yhteistä etua koskeville hankkeille myönnettävän rahoitustuen selvitys-, rahoitus- ja seurantavaiheen hallinnointi ja tämän edellyttämän valvonnan toteuttaminen tekemällä tarvittavat päätökset komission antaman valtuutuksen nojalla;

(b)

koordinointi muiden yhteisön välineiden kanssa huolehtimalla sellaisten ensisijaisten hankkeiden rahoituksen paremmasta koordinoinnista koko niiden elinkaaren ajan, jotka saavat rahoitusta myös rakennerahastoista, koheesiorahastosta ja Euroopan investointipankista;

(c)

tekninen apu hankkeiden vetäjille hankkeiden rahoitusjärjestelyissä ja yhteisten arviointimenetelmien kehittämisessä;

(d)

talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2236/95 säädettyjen Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien hallinnoimiseksi tarvittavien toimien, etenkin sopimusten tekemiseen ja avustusten myöntämiseen liittyvien toimien, toteuttaminen komission valtuutuksen nojalla (3);

(e)

Euroopan laajuisen verkon toteuttamiseksi tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle;

(f)

komission mahdollisesti pyytämä hallinnollinen ja tekninen tuki.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttaminen ei vaikuta rakennerahastoista tai koheesiorahastosta yhteisrahoitettavia toimintaohjelmia hallinnoivien viranomaisten vastuuseen Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvien hankkeiden valinnan tai toteutuksen osalta eikä jäsenvaltioiden taloudelliseen vastuuseen näiden ohjelmien yhteisessä hallinnoinnissa.

3.   Komissio voi 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien lisäksi kuultuaan toimeenpanovirastojen komiteaa antaa virastolle valtuudet vastaavanlaisten tehtävien hoitamiseen myös muiden yhteisön ohjelmien tai toimien yhteydessä asetuksen (EY) N:o 58/2003 2 artiklan mukaisesti edellyttäen, että kyseiset ohjelmat tai toimet kuuluvat Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavan yhteisön toiminnan piiriin.

4.   Valtuuksien antamisesta tehdyssä komission päätöksessä on määriteltävä tarkkaan kaikki virastolle annetut tehtävät, ja sitä on mukautettava virastolle mahdollisesti annettavien lisätehtävien mukaan. Päätös on toimitettava tiedoksi toimeenpanovirastojen komitealle.

5 artikla

Organisaatiorakenne

1.   Virastoa johtaa johtokunta ja johtaja, jotka komissio nimittää.

2.   Johtokunnan jäsenet nimitetään 3 artiklassa mainituksi ajanjaksoksi.

3.   Viraston johtaja nimitetään 3 artiklassa mainituksi ajanjaksoksi.

6 artikla

Avustus

Virasto saa Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon otetun avustuksen, joka otetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien varoista ja tarvittaessa muiden sellaisten yhteisön ohjelmien tai toimien varoista, joiden täytäntöönpano on annettu viraston tehtäväksi 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Valvonta ja raportointi

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin sille annettujen Euroopan laajuisen liikenneverkon alalla toteutettavien yhteisön toimien toteuttamisesta valtuutuspäätöksessä esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

8 artikla

Toimintatalousarvion toteuttaminen

Virasto toteuttaa toimintatalousarvionsa noudattaen komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004 (4) säännöksiä.

Tehty Brysselissä, 26 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 228, 23.9.1995.

(3)  EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1.

(4)  EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.