32004R0360

Komission asetus (EY) N:o 360/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 063 , 28/02/2004 s. 0013 - 0014


Komission asetus (EY) N:o 360/2004,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2004,

naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1) ja erityisesti sen 33 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Naudanlihan vientimarkkinoiden taloudelliset edellytykset vaihtelevat suuresti, ja säännöllisesti tehtävät kahdenväliset sopimukset lisäävät entisestään alan tuotteiden vientituen myöntämisedellytysten eriytymistä. Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, vientitukeen oikeuttavien määrien jakamiseen käytettävän menetelmän mukauttamista sekä käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista olisi edistettävä laajentamalla komission asetuksen (EY) N:o 1445/95(2) 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, joiden perusteella komissio voi toteuttaa toimenpiteitä vientitodistusten myöntämisen tai todistushakemusten jättämisen rajoittamiseksi harkinta-aikana, joka vahvistetaan todistusten jättämisen jälkeen. Olisi myös säädettävä, että näitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan.

(2) Kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin avustamisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2973/79(3) säädetyn Yhdysvaltoihin suuntautuvassa viennissä sovellettavan erityisjärjestelyn käyttöasteen huomioon ottamiseksi ja tarpeettoman hallintotyön välttämiseksi olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1445/95 12 artiklan 8 kohdassa säädetty kyseisessä järjestelmässä käyttämättä jääneiden määrien siirtäminen seuraavan vuosineljänneksen määrään.

(3) Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1445/95 on tarpeen muuttaa.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1445/95 seuraavasti:

1) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jos vientitodistusten myöntäminen johtaisi tai uhkaisi johtaa käytettävissä olevien talousarviovarojen ylittämiseen tai siihen, että vientitukeen oikeutetut enimmäismäärät ylittyvät kyseisenä ajanjaksona asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut rajoitukset huomioon ottaen, taikka vaarantaisi viennin jatkumisen kyseisen ajanjakson jäljellä olevaksi ajaksi, komissio voi:

a) vahvistaa haetuille määrille yhtenäisen hyväksymisprosentin;

b) hylätä hakemukset, joiden osalta ei vielä ole myönnetty vientitodistuksia;

c) keskeyttää vientitodistushakemusten vastaanottamisen enintään viiden työpäivän ajaksi, jollei asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen mahdollisesti päätettävästä pidemmäksi ajanjaksoksi keskeyttämisestä muuta johdu.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisaikana jätettyjä vientitodistushakemuksia ei hyväksytä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa tai mukauttaa tuoteluokan ja määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan.".

b) lisätään 2 a kohta seuraavasti:

"2a. Edellä 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös silloin, kun vientitodistushakemukset koskevat määriä, jotka ylittävät tai uhkaavat ylittää tavanomaisen kaupan mukaiset määrät tietyn määräpaikan tai määräpaikkaryhmän osalta ja kun haettujen todistusten myöntäminen saattaisi aiheuttaa keinotteluriskin tai kilpailun vääristymistä toimijoiden välillä taikka kyseisen kaupan tai yhteisön markkinoiden häiriöitä.".

2) Korvataan 12 artiklan 8 kohta seuraavasti:

"8. Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille määrille.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 852/2003 (EUVL L 123, 17.5.2003, s. 9).

(3) EYVL L 336, 29.12.1979, s. 44, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3434/87 (EYVL L 327, 18.11.1987, s. 7).