32003R2025

Komission asetus (EY) N:o 2025/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 299 , 18/11/2003 s. 0007 - 0007


Komission asetus (EY) N:o 2025/2003,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2003,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2003 ja 2004 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2340/2002(3) säädetään molvakiintiöistä vuodeksi 2003.

(2) Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3) Komissiolle toimitettujen tietojen perusteella Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten molvasaaliit ICES-alueen III (EY:n vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Ruotsi on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 31 päivästä elokuuta 2003 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten molvasaaliit ICES-alueen III (EY:n vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä ovat täyttäneet Ruotsille vuodeksi 2003 osoitetun kiintiön.

Kielletään Ruotsin lipun alla purjehtivilta tai Ruotsissa rekisteröidyiltä aluksilta molvan kalastus ICES-alueen III (EY:n vedet ja kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuulumattomat vedet) vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä elokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

Jörgen Holmquist

Kalastuspääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 356, 31.12.2002, s. 1.