32003R1922

Komission asetus (EY) N:o 1922/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

Virallinen lehti nro L 283 , 31/10/2003 s. 0049 - 0049


Komission asetus (EY) N:o 1922/2003,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2003,

tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1),

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003(2) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Perunatärkkelyksen ja maissipohjaisten tuotteiden ennakkovahvistusta koskevia todistushakemuksia on paljon ja ne ovat luonteeltaan spekulatiivisia. Siksi on päätetty hylätä kaikki näitä tuotteita koskevat 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2003 jätetyt vientitodistushakemukset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 1 kohdan mukaan CN-koodeihin 1102 20 10 , 1102 20 90 , 1103 13 10 , 1103 13 90 , 1104 23 10 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1702 30 51 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 ja 1702 90 50 kuuluvat 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2003 jätetyt tuen ennakkovahvistuksen sisältävät vientitodistushakemukset on hylätty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.