32001R0974

Neuvoston asetus (EY) N:o 974/2001, annettu 14 päivänä toukokuuta 2001, kulttuuriesineiden viennistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3911/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 137 , 19/05/2001 s. 0010 - 0011


Neuvoston asetus (EY) N:o 974/2001,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2001,

kulttuuriesineiden viennistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3911/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Talous- ja rahaliiton perustaminen sekä euroon siirtyminen vaikuttavat asetuksen (ETY) N:o 3911/92(4) liitteessä olevan B kohdan viimeiseen alakohtaan, jossa vahvistetaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kulttuuriesineiden ecuina ilmaistut arvot. Alaviitteessä täsmennetään, että kyseiset ecuina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi 1 päivänä tammikuuta 1993.

(2) Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97(5) nojalla oikeudellisissa asiakirjoissa esiintyvät viittaukset ecuun ovat muuttuneet viittauksiksi euroon 1 päivästä tammikuuta 1999 siten, että yksi ecu vastaa yhtä euroa. Jollei asetusta (ETY) N:o 3911/92 ja sen viittausta 1 päivänä tammikuuta 1993 voimassa ollutta kurssia vastaavaan kiinteään valuuttakurssiin muuteta, ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, soveltavat edelleen eri määriä, jotka muunnetaan vuoden 1993 valuuttakurssien eikä 1 päivänä tammikuuta 1999 peruuttamattomasti vahvistettujen kurssien mukaisesti, ja tämä tilanne jatkuu niin kauan kuin muuntosääntö on erottamaton osa asetusta.

(3) Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteessä olevan B kohdan viimeistä alakohtaa siten, että 1 päivästä tammikuuta 2002 ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, soveltavat yhteisön lainsäädännön mukaisia euromääräisiä arvoja sellaisenaan. Muille jäsenvaltioille, jotka edelleen muuntavat nämä kynnysarvot kansallisiksi valuutoiksi, on tarpeen vahvistaa valuuttakurssi sopivana päivänä ennen 1 päivää tammikuuta 2002 sekä säätää, että nämä valtiot mukauttavat kyseisiä kursseja ilman eri toimenpiteitä säännöllisin väliajoin kansallisten valuuttojen ja euron välillä todettujen valuuttakurssivaihteluiden huomioon ottamiseksi.

(4) On ilmennyt, että asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteessä olevassa B kohdassa esiintyvää arvoa 0 (nolla), joka on tiettyihin kulttuuriesineiden luokkiin sovellettava rahallinen kynnys, voidaan tulkita asetuksen tehokasta soveltamista haittaavalla tavalla. Arvolla 0 (nolla) tarkoitetaan sitä, että asianomaisiin luokkiin kuuluvia minkä tahansa arvoisia, jopa arvoltaan vähäisiä tai arvottomia esineitä pidetään asetuksessa tarkoitettuina kulttuuriesineinä, mutta jotkin viranomaiset ovat tulkinneet tämän siten, että asianomaisilla kulttuuriesineillä ei ole arvoa, joten ne eivät ole myöntäneet näille esineiden luokille asetuksen mukaista suojaa.

(5) Sen vuoksi olisi sekaannusten välttämiseksi korvattava luku 0 selkeämmällä ilmaisulla, joka ei herätä epäilystä kyseisten esineiden suojelun tarpeesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteessä oleva B kohta seuraavasti:

1) Korvataan ilmaisu "ARVO: 0 (nolla)" ilmaisulla "ARVO:

Mikä tahansa arvo".

2) Korvataan B kohdan viimeinen alakohta, joka koskee ecuina ilmaistujen arvojen muuntamista kansallisiksi valuutoiksi, seuraavasti: "Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, liitteessä euroina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi ja ilmaistaan kansallisina valuuttoina käyttäen valuuttakursseja, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 31 päivänä joulukuuta 2001. Vasta-arvoa kansallisina valuuttoina tarkistetaan kahden vuoden välein 31 päivästä joulukuuta 2001. Vasta-arvon laskeminen perustuu keskimääräiseen euroina ilmaistuun päivänkurssiin 24 kuukauden jaksolla, joka päättyy 31 joulukuuta voimaan tulevan tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä. Kulttuuriesineitä käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee laskentamenetelmää uudelleen komission ehdotuksesta periaatteessa kaksi vuotta sen jälkeen, kun menetelmää on käytetty ensimmäisen kerran. Kunkin tarkistuksen yhteydessä euroina ilmaistut arvot ja kansallisina valuuttoina ilmaistut vasta-arvot julkaistaan säännöllisesti Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tarkistuksen voimaantulopäivää edeltävän marraskuun ensimmäisinä päivinä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. Rekke

(1) EYVL C 120 E, 24.4.2001, s. 184.

(2) Lausunto annettu 14 päivänä helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 25 päivänä huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 395, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2469/96 (EYVL L 335, 24.12.1996, s. 9).

(5) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1.