32000D0756

2000/756/EY, Euratom: Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

Virallinen lehti nro L 304 , 05/12/2000 s. 0015 - 0015


Neuvoston päätös,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2000,

talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

(2000/756/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 258 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 166 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 1998 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2002 päättyväksi toimikaudeksi 15 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen(1),

sekä katsoo, että edellä mainitussa komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Joël DECAILLONin erottua, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 10. päivänä toukokuuta 2000, ja

ottaa huomioon Ranskan hallituksen esittämät ehdokkaat,

sekä saatuaan Euroopan yhteisöjen komission lausunnon,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimetään An LE NOUAIL talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi Joël DECAILLONin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2002.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Demessine

(1) EYVL L 257, 19.9.1998, s. 37.