31999D0419

1999/419/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1999, eräitä dioksiinin saastuttamia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehtyjen päätösten 1999/363/EY ja 1999/389/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1832) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 159 , 25/06/1999 s. 0060 - 0066


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä kesäkuuta 1999,

eräitä dioksiinin saastuttamia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehtyjen päätösten 1999/363/EY ja 1999/389/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1832)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/419/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY(2), ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY, ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) siipikarja-, sianliha- ja naudanlihatuotteiden dioksiinista aiheutuvasta saastumisesta saatujen tietojen perusteella komissio hyväksyi eräisiin ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuihin dioksiinin saastuttamiin eläintuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistä 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn päätöksen 1999/363/EY(4), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 1999/390/EY(5), ja nautaeläimistä ja sioista peräisin olevia ihmisravinnoksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistä sekä päätöksen 1999/368/EY kumoamisesta 11 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn päätöksen 1999/389/EY(6), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 1999/390/EY,

(2) jäsenvaltiot ovat asettaneet päätösten 1999/363/EY ja 1999/389/EY säännösten mukaisesti rajoituksia tuotteille, joihin kyseisiä päätöksiä sovelletaan; eräiden belgialaisten tuotteiden alkuperän jäljittäminen vaikuttaa vaikealta; tämä koskee erityisesti 15 päivän tammikuuta 1999 ja 1 päivän kesäkuuta 1999 välisenä aikana tuotetuista kotieläiminä pidetyistä kanalinnuista saatuja tuotteita sekä 15 päivän tammikuuta ja 3 päivän kesäkuuta välisenä aikana tuotetuista naudoista ja sioista saatuja tuotteita; Belgian viranomaiset ovat valmiita hyväksymään näiden tuotteiden palauttamisen jäsenvaltioista direktiivin 89/662/EY 7 artiklan mukaisesti; on tarpeen vahvistaa tiukat ja täsmälliset säännöt menettelylle, jota on noudatettava palautettaessa tuotteita Belgiaan, jotta varmistetaan, että ne eivät pääse takaisin ihmisten ravintoketjuun tai eläinten rehuketjuun ennen kuin niille on tehty niiden turvallisuuden varmistamiseksi aiheelliset tarkastukset,

(3) kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(7) 15 artiklassa vahvistetaan erityiset säännöt kolmannen maan hylkäämän, yhteisön alkuperää olevan erän jälleentuonnista, ja

(4) tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 1999/363/EY seuraavasti:

1) Lisätään 3 a ja 3 b artikla seuraavasti: " 3 a artikla

1. Edellä olevan 3 artiklan viidennestä luetelmakohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat direktiivin 89/662/ETY 7 artiklan mukaisesti palauttaa Belgiaan 1 artiklan 1 kohdan A alakohdassa luetellut, 15 päivän tammikuuta ja 1 päivän kesäkuuta 1999 välisenä aikana tuotetut Belgiasta peräisin olevat tuotteet, jos belgialaisia alkuperätiloja ei ole ollut mahdollista jäljittää täsmällisesti tai jos tuotteille ei ole tehty analyyseja dioksiinien määrittämiseksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) Belgian on sallittava tuotteen palautus kirjallisesti ja ilmoitettava sen laitoksen täsmällinen osoite, johon tuotteet on palautettava, sekä komission päätöksen 91/398/ETY(8) 1 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen yksikkö;

b) tuotteen mukana on oltava liitteen C mukainen virallinen todistus ja jäljennös tuotteeseen Belgiasta kyseiseen jäsenvaltioon vietäessä liitetystä kaupallisesta asiakirjasta tai terveystodistuksesta;

c) tuotteet on kuljetettava konteissa tai ajoneuvoissa, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on sinetöinyt siten, että niitä ei voi avata murtamatta sinettiä;

d) tuotteet on kuljetettava suoraan Belgian toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamaan osoitteeseen;

e) jäsenvaltioiden, jotka palauttavat tuotteita Belgiaan, on ilmoitettava määräpaikan laitoksesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ANIMO-järjestelmän välityksellä palautetun tuotteen alkuperä- ja määräpaikka komission päätöksen 91/637/ETY(9) liitteessä säädettyjen yksityiskohtaisten tietojen mukaisesti; ANIMO-viestissä on oltava sanat 'päätöksen 1999/363/EY 3 a artiklan mukaisesti palautettuja tuotteita';

f) Belgian on lähetettävä ANIMO-järjestelmän välityksellä jokaisen lähetyksen saapumisesta vahvistus tuotteet palauttavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille;

g) Belgian on varmistettava, että palautettuun tuotteeseen sovelletaan rajoituksia siihen asti, kun se hävitetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla tai kunnes analyysin tulokset osoittavat, että tuote ei ole dioksiinin saastuttama;

h) Belgian on pidettävä kaikista tapahtumista kirjaa tämän artiklan noudattamisen osoittamiseksi.

3 b artikla

Belgian on varmistettava, että Belgiasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka tuodaan kolmansista maista takaisin Belgiaan neuvoston direktiivin 97/78/EY(10) 15 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, sovelletaan rajoituksia siihen asti, kun ne hävitetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla tai kunnes analyysin tulokset osoittavat, että tuote ei ole dioksiinin saastuttama.

Belgian on pidettävä kaikista tapahtumista kirjaa tämän artiklan noudattamisen osoittamiseksi."

2) Lisätään liitteisiin tämän päätöksen liite I.

2 artikla

Muutetaan päätös 1999/389/EY seuraavasti:

1) Lisätään 3 a ja 3 b artikla seuraavasti: " 3 a artikla

1. Edellä olevan 3 artiklan kolmannesta luetelmakohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat direktiivin 89/662/ETY 7 artiklan mukaisesti palauttaa Belgiaan 1 artiklan 1 kohdan A alakohdassa luetellut, 15 päivän tammikuuta ja 3 päivän kesäkuuta 1999 välisenä aikana tuotetut Belgiasta peräisin olevat tuotteet, jos belgialaisia alkuperätiloja ei ole ollut mahdollista jäljittää täsmällisesti tai jos tuotteille ei ole tehty analyyseja dioksiinien määrittämiseksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) Belgian on sallittava tuotteen palautus kirjallisesti ja ilmoitettava sen laitoksen täsmällinen osoite, johon tuotteet on palautettava, sekä komission päätöksen 91/398/ETY(11) 1 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen yksikkö;

b) tuotteen mukana on oltava liitteen C mukainen virallinen todistus ja jäljennös tuotteeseen Belgiasta kyseiseen jäsenvaltioon vietäessä liitetystä kaupallisesta asiakirjasta tai terveystodistuksesta;

c) tuotteet on kuljetettava konteissa tai ajoneuvoissa, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on sinetöinyt siten, että niitä ei voi avata murtamatta sinettiä;

d) tuotteet on kuljetettava suoraan Belgian toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamaan osoitteeseen;

e) jäsenvaltioiden, jotka palauttavat tuotteita Belgiaan, on ilmoitettava määräpaikan laitoksesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ANIMO-järjestelmän välityksellä palautetun tuotteen alkuperä- ja määräpaikka komission päätöksen 91/637/ETY(12) liitteessä säädettyjen yksityiskohtaisten tietojen mukaisesti; ANIMO-viestissä on oltava sanat 'päätöksen 1999/389/EY 3 a artiklan mukaisesti palautettuja tuotteita';

f) Belgian on lähetettävä ANIMO-järjestelmän välityksellä jokaisen lähetyksen saapumisesta vahvistus tuotteet palauttavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille;

g) Belgian on varmistettava, että palautettuun tuotteeseen sovelletaan rajoituksia siihen asti, kun se hävitetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla tai kunnes analyysin tulokset osoittavat, että tuote ei ole dioksiinin saastuttama;

h) Belgian on pidettävä kaikista tapahtumista kirjaa tämän artiklan noudattamisen osoittamiseksi.

3b artikla

Belgian on varmistettava, että Belgiasta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka tuodaan kolmansista maista takaisin Belgiaan neuvoston direktiivin 97/78/EY(13) 15 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, sovelletaan rajoituksia siihen asti, kun ne hävitetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla tai kunnes analyysin tulokset osoittavat, että tuote ei ole dioksiinin saastuttama.

Belgian on pidettävä kaikista tapahtumista kirjaa tämän artiklan noudattamisen osoittamiseksi."

2) Lisätään liitteisiin tämän päätöksen liite II.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 20.

(4) EYVL L 141, 4.6.1999, s. 24.

(5) EYVL L 147, 12.6.1999, s. 29.

(6) EYVL L 147, 12.6.1999, s. 26.

(7) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(8) EYVL L 221, 9.8.1991, s. 30.

(9) EYVL L 343, 13.12.1991, s. 46.

(10) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(11) EYVL L 221, 9.8.1991, s. 30.

(12) EYVL L 343, 13.12.1991, s. 46.

(13) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

LIITE I

"LIITE C

>PIC FILE= "L_1999159FI.006303.EPS">

>PIC FILE= "L_1999159FI.006401.EPS">"

LIITE II

"LIITE C

>PIC FILE= "L_1999159FI.006503.EPS">

>PIC FILE= "L_1999159FI.006601.EPS">"