31995L0009

Komission direktiivi 95/9/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1995, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 94/39/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 091 , 22/04/1995 s. 0035 - 0038


KOMISSION DIREKTIIVI 95/9/EY,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 1995,

erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 94/39/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/74/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan c kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 93/74/ETY 6 artiklan c kohdassa säädetään, että 6 artiklan a kohdan mukaisesti annettuja toimenpiteitä voidaan mukauttaa tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehitykseen; nämä toimenpiteet on annettu komission direktiivissä 94/39/EY (2),

joitakin ravitsemuksellisia tarkoituksia ei voitu aluksi sisällyttää erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luetteloon, koska yhteisöllä ei tuolloin ollut menetelmää lemmikkieläinten rehujen energia-arvon laskemiseksi,

lemmikkieläinten rehujen energia-arvojen laskenta on nyt vahvistettu yhteisössä, ja mainitut ravitsemukselliset käyttötarkoitukset voidaan siten sisällyttää luetteloon,

lisäksi luetteloa olisi mukautettava ja täydennettävä saadun tiedon perusteella hevoseläinten erityisten ravitsemuksellisten tarkoitusten osalta, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 94/39/EY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännöt kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23

(2) EYVL N:o L 207, 10.8.1994, s. 20

LIITE

1. Lisätään liiteen B osaan, sarakkeeseen "Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus" koiria ja kissoja koskevan kohdan "Kuparin maksaan kertymisen vähentäminen" jälkeen, ravitsemukselliset tarkoitukset seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Korvataan B osan hevoseläimiä koskevien erityisten ravitsemuksellisten tarkoitusten teksti seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>