31990L0269

Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Virallinen lehti nro L 156 , 21/06/1990 s. 0009 - 0013
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0198
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0198


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä toukokuuta 1990,

terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (90/269/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1), jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto asettaa direktiivein vähimmäisvaatimukset edistääkseen erityisesti työympäristön parantamista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi,

mainitun artiklan mukaan näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehitystä,

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevasta toimintaohjelmasta annetussa komission tiedonannossa(4) kiinnitetään huomiota sellaisten direktiivien antamiseen, joiden tarkoituksena on taata työntekijöiden terveys ja turvallisuus työpaikoilla,

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevassa 21 päivänä joulukuuta 1987 antamassaan päätöslauselmassa(5) neuvosto kiinnitti huomiota komission aikomukseen tehdä neuvostolle lähiaikoina esitys direktiivistä, joka koskee suojautumista raskaiden taakkojen käsin tapahtuvan käsittelyn aiheuttamilta vaaroilta,

niiden vähimmäisvaatimusten noudattaminen, joiden tarkoituksena on taata parempi työsuojelun taso työpaikoilla, on olennaisen tärkeää työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi,

tämä direktiivi on sellainen erityisdirektiivi, jota tarkoitetaan toimenpiteistä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamisen edistämiseksi työssä, 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin(6) 16 artiklan 1 kohdassa; mainitun direktiivin säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan sellaiseen taakkojen käsin tapahtuvaan käsittelyyn, johon liittyy erityisesti työntekijöiden selän vahingoittumisen vaara, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista,

tällä direktiivillä edistetään käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä, ja

päätöksen 74/325/ETY(7) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla, komissio kuulee työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa tehtäessä tätä alaa koskevia ehdotuksia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I JAKSO YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tarkoitus

1. Tässä direktiivissä, joka on neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, asetetaan turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset sellaiselle taakkojen käsittelylle käsin, johon liittyy erityisesti työntekijöiden selän vahingoittumisen vaara.

2. Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä on sovellettava kokonaisuudessaan koko 1 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla rajoittamatta kuitenkaan tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista.

2 artikla

Määritelmä

Tässä direktiivissä tarkoitetaan taakkojen käsittelyllä käsin yhden tai useamman työntekijän suorittamaa taakan kuljettamista tai kannattelua, joka käsittää taakan sellaisen nostamisen, laskemisen, työntämisen, vetämisen, kantamisen tai siirtämisen, johon työn luonteen tai epäsuotuisten ergonomisten olosuhteiden vuoksi liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara.

II JAKSO TYÖNANTAJIEN VELVOLLISUUDET

3 artikla

Yleinen säännös

1. Työnantajan on toteutettava aiheelliset järjestelyt tai käytettävä asianmukaisia välineitä, erityisesti mekaanisia laitteita, jottei työntekijöiden tarvitse käsitellä taakkoja käsin.

2. Jos ei voida välttää, että työntekijät joutuvat käsittelemään taakkoja käsin, työnantajan on, ottaen huomioon liite I, toteutettava asianmukaiset järjestelyt, käytettävä asianmukaisia välineitä tai hankittava työntekijöille sellaiset välineet, jotta voitaisiin vähentää vaaraa, joka liittyy tällaisten taakkojen käsittelyyn käsin.

4 artikla

Työpisteiden järjestäminen

Jos ei voida välttää, että työntekijät joutuvat käsittelemään taakkoja käsin, työnantajan on järjestettävä työpisteet siten, että taakkojen käsittely on mahdollisimman turvallista ja terveydelle vaaratonta sekä

a) arvioitava, ottaen huomioon liite I, ja jos mahdollista etukäteen, kyseisen työn turvallisuus ja terveysolosuhteet sekä erityisesti tutkittava, minkälaiset taakat ovat kyseessä,

b) huolehdittava, ottaen huomioon liite I, että vältetään erityisesti työntekijöiden selän vahingoittumisen vaara tai vähennetään tätä vaaraa ryhtymällä asianmukaisiin toimenpiteisiin, ottaen erityisesti huomioon työympäristön erityispiirteet ja toiminnan asettamat vaatimukset.

5 artikla

Viittaus liitteeseen II

Direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan sekä 14 ja 15 artiklan täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon liite II.

6 artikla

Työntekijöille tiedottaminen ja työntekijöiden koulutus

1. Työntekijöille tai heidän edustajilleen on, tämän rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 10 artiklan soveltamista, tiedotettava kaikista toimenpiteistä, jotka pannaan täytäntöön tämän direktiivin soveltamiseksi ja jotka koskevat turvallisuuden ja terveyden suojelua.

Työnantajien on huolehdittava, että työntekijät tai heidän edustajansa saavat yleisen selostuksen ja, mikäli mahdollista, täsmälliset tiedot

- taakan painosta

- raskaimman puolen painopisteestä, kun pakkaus on epäkeskisesti kuormattu.

2. Työnantajien on, tämän kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 12 artiklan soveltamista ja ottaen huomioon liite I ja II, huolehdittava, että työntekijät saavat lisäksi kunnollisen koulutuksen sekä tiedot kuormien oikeasta käsittelystä ja vaaroista, joille he saattavat olla alttiina varsinkin, jos näitä työtehtäviä ei tehdä oikein.

7 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja työntekijöiden osallistuminen

Työntekijöitä tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidän on sallittava osallistua tässä direktiivissä ja sen liitteissä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn sillä tavoin kuin direktiivin 89/391/ETY 11 artiklassa säädetään.

III JAKSO ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

8 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Liitteeseen I ja II tehtävät pelkästään tekniset muutokset, jotka johtuvat tekniikan kehittymisestä sekä taakkojen käsin tapahtuvaa käsittelyä koskevien kansainvälisten määräysten, vaatimusten ja tietämyksen muuttumisesta, on annettava direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

9 artikla

Loppusäännökset

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä komissiolle kirjallisina.

3. Joka neljäs vuosi jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tämän direktiivin säännösten soveltamisesta käytäntöön kertomus, jossa tuodaan esille työmarkkinaosapuolten kannat.

Komissio antaa tiedot asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle.

4. Ottaen huomioon 1, 2 ja 3 kohdan säännökset komissio antaa määräajoin kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. AHERN

(1) EYVL N:o C 117, 4.5.1988, s. 8

(2) EYVL N:o C 326, 19.12.1988, s. 137 ja

EYVL N:o C 96, 17.4.1990, s. 82

(3) EYVL N:o C 318, 12.12.1988, s. 37

(4) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 3

(5) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 1

(6) EYVL N:o L 183, 29.6.1983, s. 1

(7) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 15

LIITE I (1*)

VIITETIEDOT (3 artiklan 2 kohta, 4 artiklan a ja b alakohta ja 6 artiklan 2 kohta)

1. Taakan ominaisuuksia

Taakan käsittelyyn käsin voi liittyä erityisesti selän vahingoittumisen vaara, jos kuorma on

- liian raskas tai liian suuri,

- hankalanmuotoinen tai vaikeasti tartuttavissa,

- epävakaa tai sen sisältö voi siirtyä,

- asetettu siten, että sitä on pideltävä tai käsiteltävä etäällä vartalosta tai vartaloa taivuttamalla tai kiertämällä,

- muotonsa ja/tai koostumuksensa vuoksi voi todennäköisesti aiheuttaa työntekijälle vamman varsinkin siihen törmätessä.

2. Tarvittava fyysinen ponnistus

Fyysiseen ponnistukseen voi liittyä erityisesti selän vahingoittumisen vaara, jos ponnistus

- on liian rasittava,

- voidaan tehdä vain vartaloa kiertäen,

- saattaa saada taakan todennäköisesti yhtäkkiä liikkumaan,

- tehdään vartalo epätasapainossa.

3. Työympäristön ominaispiirteitä

Työympäristön ominaispiirteet voivat lisätä varsinkin selän vahingoittumisen vaaraa, jos

- toimintaan ei ole tarpeeksi tilaa, varsinkaan pystysuunnassa,

- lattia on epätasainen ja aiheuttaa siten kompastumisvaaran, tai se on liian liukas työntekijän käyttämille jalkineille,

- työpaikan tai työympäristön vuoksi taakkoja ei voi käsitellä turvallisen korkealla tai hyvässä asennossa,

- lattiatason tai työskentelypinnan korkeus vaihtelee vaatien taakan käsittelemistä eri korkuisilla tasoilla,

- lattia tai jalkatuki on epävakaa,

- lämpötila, kosteus tai ilmanvaihto on sopimaton.

4. Toiminnasta johtuvat vaatimukset

Toiminnasta voi aiheutua varsinkin selän vahingoittumisen vaara, jos siihen liittyy joku tai jotkut seuraavista vaatimuksista:

- liian usein toistuva tai liian kauan kestävä fyysinen rasitus, joka kohdistuu erityisesti selkärankaan,

- riittämätön ruumiinlepo tai toipumisaika

- liian pitkä nostamis-, laskemis- tai kantamisetäisyys,

- prosessin sanelema työtahti, jota työntekijä ei voi muuttaa.

(1*) Monitekijäanalyysin osalta on samanaikaisesti otettava huomioon liitteissä I ja II mainitut tekijät.

LIITE II (1*)

YKSILÖLLISET VAARATEKIJÄT (5 artikla ja 6 artiklan 2 kohta)

Työntekijä voi olla vaarassa, jos hän

- ei ole fyysisesti sopiva kyseiseen tehtävään,

- käyttää sopimattomia vaatteita, jalkineita tai muita henkilökohtaisia tarvikkeita

- hänellä ei ole riittävää tai sopivaa tietoa taikka koulutusta.

(1*) Monitekijäanalyysin osalta on samanaikaisesti otettava huomioon liitteissä I ja II mainitut tekijät.