21998A0330(01)

Euro-Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista - Pöytäkirja N:o 1 Tunisiasta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä - Pöytäkirja N:o 2 Tunisiasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä - Pöytäkirja N:o 3 Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Tunisiaan koskevasta järjestyksestä - Pöytäkirja N:o 4 Käsitten « peräisin olevat tuotteet» (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Pöytäkirja N:o 5 Hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa - Yhteiset julistukset - Julistukset

Virallinen lehti nro L 097 , 30/03/1998 s. 0002 - 0183


EURO-VÄLIMERI-SOPIMUS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN TASAVALTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä `jäsenvaltiot`, ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖ,

jäljempänä `yhteisö`, sekä

TUNISIAN TASAVALTA,

jäljempänä `Tunisia`, jotka

PITÄVÄT merkittävänä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Tunisian välisiä perinteisiä siteitä ja sopimuspuolten yhteisiä arvoja,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Tunisian haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden, kumppanuuden ja yhteisen kehityksen pohjalta kestävät suhteet,

KATSOVAT sopimuspuolten arvostaman Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden noudattamisen ja erityisesti ihmisoikeuksien sekä poliittisten ja taloudellisten vapauksien noudattamisen olevan itse assosioinnin perusta,

KATSOVAT, että Euroopan mantereella ja Tunisiassa on viime vuosina tapahtunut poliittista ja taloudellista kehitystä,

KATSOVAT Tunisian ja Tunisian kansan edistyneen merkittävästi tavoitteissaan yhdentää Tunisian talous maailman talouteen ja osallistua demokraattisten valtioiden yhteisöön,

OVAT TIETOISIA tämän yhteistyöhön ja vuoropuheluun perustuvan sopimuksen merkityksestä kestäville vakaille oloille ja turvallisuudelle Euroopan ja Välimeren alueella,

OVAT TIETOISIA toisaalta Euroopan ja Välimeren koko alueen suhteiden merkityksestä ja toisaalta Maghreb-maiden yhdentymistavoitteesta,

KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA yhteisön ja Tunisian taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehitystason eroon ja haluavat saavuttaa tämän assosioinnin tavoitteet tämän sopimuksen asianmukaisilla määräyksillä,

HALUAVAT aloittaa säännöllisen poliittisen vuoropuhelun molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä sekä kehittää sitä,

KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA yhteisön haluun tukea merkittävästi Tunisiaa uudistamaan ja muuttamaan talouttaan ja maan yhteiskunnallista kehitystä,

KATSOVAT yhteisön ja Tunisian kannattavan vapaakauppaa, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) oikeuksien ja velvoitteiden noudattamista,

HALUAVAT aloittaa yhteistyön säännöllisen vuoropuhelun avulla talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla saavuttaakseen paremman molemminpuolisen ymmärtämyksen, ja

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tämä sopimus luo asianmukaiset olosuhteet taloudellisten suhteiden kehittymiselle ja erityisesti kaupan ja sijoitusten aloilla, jotka ovat ratkaisevassa asemassa talouden rakennemuutoksissa ja teknologian nykyaikaistamisessa,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

1. Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Tunisian välinen assosiointi.

2. Tämän sopimuksen tavoitteena on:

- luoda asianmukaiset kehykset osapuolten väliselle poliittiselle vuoropuhelulle sellaisten suhteiden vahvistamiseksi kaikilla alueilla, joiden ne katsovat kuuluvan tällaiseen vuoropuheluun;

- vahvistaa tavaroiden, palvelujen ja pääomien kaupan asteittaisen vapauttamisen edellytykset;

- kehittää kaupankäyntiä ja varmistaa tasapainoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden nopea kehitys osapuolten välillä vuoropuhelun ja yhteistyön avulla, erityisesti Tunisian ja Tunisian kansan kehityksen ja vaurauden hyväksi;

- edistää Maghreb-maiden yhdentymistä suosimalla Tunisian ja alueen maiden välistä kaupankäyntiä ja yhteistyötä;

- edistää yhteistyötä talouden, yhteiskunnan, kulttuurin ja rahoituksen alalla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet sekä kaikki tämän sopimuksen määräykset perustuvat niiden sisäpolitiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan vaikuttavien ja sopimuksen olennaisen osan muodostavien kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

I OSASTO POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1. Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen vuoropuhelun. Sen avulla sopimuspuolet voivat perustaa kestävät solidaarisuuden siteet, jotka edistävät vaurautta, vakaita oloja ja turvallisuutta Välimeren alueella ja kehittävät kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta.

2. Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti:

a) helpottaa osapuolten lähentymistä kehittämällä parempaa molemminpuolista ymmärtämystä ja säännöllistä yhteistoimintaa molempia kiinnostavissa kansainvälisissä kysymyksissä;

b) tehdä mahdolliseksi kummallekin osapuolelle ottaa huomioon toisen osapuolen kanta ja edut;

c) vahvistaa Välimeren alueen ja erityisesti Maghreb-maiden turvallisuutta ja vakaita oloja,

d) tehdä mahdolliseksi yhteisten aloitteiden laatiminen.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki molempia osapuolia kiinnostavat aiheet ja erityisesti rauhan, turvallisuuden ja alueellisen kehityksen edellytykset, ja se tukee yhteistyötä, erityisesti Maghreb-maiden välillä.

5 artikla

Poliittinen vuoropuhelu tapahtuu säännöllisesti ja tarvittaessa erityisesti:

a) ministeritasolla, pääasiassa assosiointineuvostossa;

b) toisaalta Tunisiaa ja toisaalta neuvoston ja komission puheenjohtajistoa edustavien korkeiden virkamiesten tasolla,

c) käyttämällä täysimääräisesti diplomaattisia yhteyksiä ja erityisesti säännöllisiä tilanneselostuksia ja neuvotteluja kansainvälisten kokousten yhteydessä ja kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien yhteyksiä,

d) tarvittaessa käyttämällä kaikkia muita menettelyjä, jotka voivat edistää tämän vuoropuhelun syventämistä ja tehostamista.

II OSASTO TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

6 artikla

Yhteisö ja Tunisia perustavat jäljempänä olevien yksityiskohtaisten sääntöjen sekä vuoden 1974 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja muiden monenkeskisten tavaroiden kauppaa koskevien WTO:n perustavan sopimuksen, jäljempänä GATT, liitteenä olevien sopimusten määräysten mukaisesti asteittain vapaakauppa-alueen 12 vuoden enimmäissiirtymäkauden aikana tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

I LUKU TEOLLISUUSTUOTTEET

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan muihin yhteisöstä ja Tunisiasta peräisin oleviin tuotteisiin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettuihin.

8 artikla

Yhteisön ja Tunisian välisessä kaupankäynnissä ei oteta käyttöön uusia tuontitulleja eikä vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

9 artikla

Tunisiasta peräisin olevat tuotteet saadaan tuoda yhteisöön ilman tullia ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja ilman määrällisiä rajoituksia ja vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

10 artikla

1. Tämän luvun määräykset eivät estä yhteisöä säilyttämästä maatalousosaa liitteessä 1 lueteltujen Tunisiasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa.

Tämä maatalousosa heijastaa eron näiden tavaroiden tuottamiseen käytettyjen tuotteiden yhteisön maataloustuotteiden markkinahintojen ja tuontihintojen kolmansista maista välillä, kun mainittujen perustuotteiden kokonaiskustannus on suurempi yhteisössä. Maatalousosa voi olla kiinteä maksu tai arvotulli. Tämä ero korvataan tarvittaessa maatalousosasta tai arvotullista saatavilla erityistulleilla.

Maataloustuotteisiin sovellettavia 2 luvun määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin maatalousosaan.

2. Tämän luvun määräykset eivät estä Tunisiaa erottamasta maatalousosaa liitteessä 2 lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuonnille voimassa olevista tulleista. Maatalousosa voi olla kiinteä maksu tai arvotulli.

Maataloustuotteisiin sovellettavia 2 luvun määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin maatalousosaan.

3. Tunisia soveltaa sopimuksen tultua voimaan liitteen 2 luettelossa 1 esitettyihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin tuontitullia ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka eivät voi olla suurempia kuin mainitussa luettelossa esitettyjen tariffikiintiöiden rajoissa 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevat maksut.

Tullien teollisuusosaa 4 kohdan määräysten mukaisesti poistettaessa sellaisiin tuotteisiin, joilta tariffikiintiöt on poistettu, sovellettavat tullitasot eivät voi olla suurempia kuin 1 päivänä tammikuuta 1995 voimassa olevat.

4. Tunisia poistaa tullin teollisuusosan liitteen 2 luettelossa 2 tarkoitetuilta yhteisöstä peräisin olevilta tuotteilta sopimuksen 11 artiklan 3 kohdan liitteessä 4 tarkoitettuja tuotteita koskevia määräyksiä noudattaen.

Tunisia poistaa tullin teollisuusosan liitteen 2 luetteloissa 1 ja 3 tarkoitetuilta yhteisöstä peräisin olevilta tuotteilta sopimuksen 11 artiklan 3 kohdan liitteessä 5 tarkoitettuja tuotteita koskevia määräyksiä noudattaen.

5. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettuja maatalousosia voidaan alentaa, jos yhteisön ja Tunisian välisessä kaupassa vähennetään maatalouden perustuotteeseen sovellettavaa maksua tai jos nämä vähennykset johtuvat jalostettuja maataloustuotteita koskevista keskinäisistä myönnytyksistä.

6. Assosiointineuvosto vahvistaa kohdassa 5 tarkoitetun alennuksen, kyseisten tuotteiden luettelon ja tarvittaessa tariffikiintiöt, joiden rajoissa alennusta sovelletaan.

11 artikla

1. Muiden kuin liitteiden 3-6 luettelossa tarkoitettujen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden Tunisiassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2. Liitteen 3 luettelossa esitettyjen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden Tunisiassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

Tämän sopimuksen voimaan tullessa jokainen tulli ja maksu alennetaan: 85 prosenttiin perustullista;

Vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 70 prosenttiin perustullista;

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 55 prosenttiin perustullista;

Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 40 prosenttiin perustullista;

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 25 prosenttiin perustullista;

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

3. Liitteiden 4 ja 5 luetteloissa esitettyjen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden Tunisiassa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Liitteen 4 luettelon osalta:

Tämän sopimuksen voimaan tullessa jokainen tulli ja maksu alennetaan: 92 prosenttiin perustullista;

Vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 84 prosenttiin perustullista;

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 76 prosenttiin perustullista;

Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 68 prosenttiin perustullista;

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 60 prosenttiin perustullista;

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 52 prosenttiin perustullista;

Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 44 prosenttiin perustullista;

Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 36 prosenttiin perustullista;

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 28 prosenttiin perustullista;

Yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 20 prosenttiin perustullista;

Kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 12 prosenttiin perustullista;

Yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 4 prosenttiin perustullista;

Kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

Liitteen 5 luettelon osalta:

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 88 prosenttiin perustullista;

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 77 prosenttiin perustullista;

Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 66 prosenttiin perustullista;

Seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 55 prosenttiin perustullista;

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 44 prosenttiin perustullista;

Yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 33 prosenttiin perustullista;

Kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 22 prosenttiin perustullista;

Yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen tulli ja maksu alennetaan: 11 prosenttiin perustullista;

Kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit poistetaan.

4. Kun jonkun tuotteen kohdalla ilmenee vakavia vaikeuksia assosiointikomitea voi tarkistaa yhteisestä sopimuksesta 3 kohdan mukaisesti sovellettavia aikatauluja; aikataulua, jolle tarkistus on pyydetty, ei voida pidentää kyseiselle tuotteelle yli 12 vuoden enimmäissiirtymäajan. Jollei komitea ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa Tunisian esittämästä aikataulun tarkistuspyynnöstä, Tunisia voi väliaikaisesti keskeyttää aikataulun noudattamisen enintään yhdeksi vuodeksi.

5. Kunkin tuotteen perustulli, jonka perusteella 2 ja 3 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset suoritetaan, muodostuu yhteisön tosiasiallisesti 1 päivänä tammikuuta 1995 sovellettavasta tullista.

6. Jos 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen tariffin alennusta sovelletaan yleisesti, alennettu tulli korvaa 5 kohdassa tarkoitetun perustullin siitä päivästä alkaen, jona alennusta sovelletaan.

7. Tunisia ilmoittaa yhteisölle perustullinsa.

12 artikla

Edellä 10 ja 11 artiklan ja jäljempänä 19 artiklan b alakohdan määräyksiä ei sovelleta liitteen 6 luettelossa esitettyihin tuotteisiin. Assosiointineuvosto tarkistaa näihin tuotteisiin sovellettavan menettelyn 4 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

13 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

14 artikla

1. Tunisia voi toteuttaa korotettujen tai palautettujen tullien muodossa ajallisesti rajoitettuja poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka poikkeavat 11 artiklan määräyksistä.

Näitä toimenpiteitä saa soveltaa ainoastaan varhaisessa kehitysvaiheessa olevaan teollisuuteen tai tiettyihin aloihin, joilla on meneillään rakennemuutos tai joilla on vakavia vaikeuksia, varsinkin jos nämä vaikeudet aiheuttavat vakavia sosiaalisia ongelmia.

Näiden toimenpiteiden mukaiset Tunisiassa yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tuontitullit saavat olla enintään 25 prosenttia tullattavan tuotteen arvosta ja niiden on sisällettävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden etuuskohtelua. Näiden toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden tuonnin kokonaisarvo ei saa ylittää 15:tä prosenttia yhteisön teollisuustuotteiden kokonaistuonnista viimeisen vuoden aikana, jolta on saatavana tilastotietoja.

Näitä toimenpiteitä sovelletaan enintään viiden vuoden ajan, ellei assosiointikomitea salli pitempää ajanjaksoa. Niitä ei voida soveltaa 12 vuoden enimmäissiirtymäkauden päätyttyä.

Näitä toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön tuotteen osalta, jos kaikkien kyseistä tuotetta koskevien tullien ja määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tai toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli kolme vuotta.

Tunisia antaa assosiointikomitealle tiedon kaikista poikkeuksellisista toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa; yhteisön pyynnöstä käydään ennen toimenpiteiden toteuttamista neuvotteluja näistä toimenpiteistä ja aloista, joita ne koskevat. Jos Tunisia toteuttaa näitä toimenpiteitä, se esittää komitealle aikataulun tämän artiklan nojalla annettujen tullien poistamisesta. Tässä aikataulussa määrätään näiden tullien viimeistään niiden käyttöönottoa seuraavan toisen vuoden lopussa alkavasta tasasuuruisina vuotuisina erinä tapahtuvasta asteittaisesta poistamisesta. Assosiointikomitea voi päättää toisenlaisesta aikataulusta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 4 alakohdassa määrätään, assosiointikomitea voi poikkeuksellisesti antaa Tunisialle uuden teollisuuden luomiseen liittyvät vaikeudet huomioon ottaen luvan säilyttää 1 kohdan nojalla jo toteutetut toimenpiteet kolmen vuoden enimmäisaikana 12 vuoden siirtymäkauden jälkeisenä aikana.

II LUKU MAATALOUSTUOTTEET JA KALASTUSTUOTTEET

15 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhteisöstä ja Tunisiasta peräisin oleviin tuotteisiin, joiden luettelo on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II.

16 artikla

Yhteisö ja Tunisia vapauttavat asteittain kasvavassa määrin maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden keskinäisen kaupankäyntinsä.

17 artikla

1. Tunisiasta peräisin olevien maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden tuonti yhteisöön hyötyy pöytäkirjoissa 1 ja 2 annetuista määräyksistä.

2. Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti Tunisiaan hyötyy pöytäkirjassa 3 annetuista määräyksistä.

18 artikla

1. Yhteisö ja Tunisia tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen vahvistaakseen 16 artiklassa esitetyn tavoitteen mukaisesti yhteisön ja Tunisian 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen sovellettavat vapauttamistoimenpiteet.

2. Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteita koskevan vaihdon sekä näiden tuotteiden erityisen herkkyyden yhteisö ja Tunisia tarkastelevat assosiointineuvostossa tuotekohtaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuutta tehdä asianmukaisia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellisen kappaleen määräysten soveltamista.

III LUKU YHTEISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla

Rajoittamatta GATT:in määräysten noudattamista:

a) yhtään uutta tuonnin määrällistä rajoitusta tai vaikutukseltaan vastaavaa toimenpidettä ei oteta käyttöön yhteisön ja Tunisian välisessä kaupankäynnissä.

b) Tunisian ja yhteisön välisessä kaupankäynnissä tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan sopimuksen tultua voimaan.

c) yhteisö ja Tunisia eivät sovella keskinäisessä viennissään tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eivätkä määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

20 artikla

1. Säädettäessä erityislainsäädäntöä maatalouspolitiikan toteuttamiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön muuttamiseksi tai maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa koskevien säännösten muuttamisen tai kehittämisen yhteydessä yhteisö ja Tunisia voivat muuttaa niiden kohteena olevien tuotteiden osalta sopimuksessa määrättyä menettelyä.

Muutoksen tekevä osapuoli ilmoittaa asiasta assosiointikomitealle. Toisen osapuolen pyynnöstä assosiointikomitea kokoontuu ottaakseen asianmukaisesti huomioon mainitun osapuolen edut.

2. Jos yhteisö tai Tunisia 1 kohdan määräysten mukaisesti muuttaa tässä sopimuksessa määrättyä maataloustuotteita koskevaa menettelyä, ne antavat toisen osapuolen alkuperätuotteiden tuonnille tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

3. Sopimuksessa määrätyn menettelyn muuttamisen johdosta pidetään assosiointineuvostossa neuvottelut toisen sopimuspuolen pyynnöstä.

21 artikla

Tuotaessa Tunisiasta peräisin olevia tuotteita yhteisöön ei niihin sovelleta edullisempaa kohtelua kuin mitä jäsenvaltiot myöntävät toisilleen.

Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26. kesäkuuta 1991 annetun asetuksen (ETY) N:o 1911/91 määräysten soveltamista.

22 artikla

1. Molemmat osapuolet pidättyvät kaikkien sellaisten sisäisen verotuksen kaltaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen soveltamisesta, jotka välittömästi tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alkuperätuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2. Toisen osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maansisäisistä välittömistä maksuista palautusta, joka ylittää niiden osalta välillisesti tai välittömästi kannetun maksun.

23 artikla

1. Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajaliikennejärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, edellyttäen, että niillä ei muuteta tässä sopimuksessa määrättyä kauppajärjestelmää.

2. Osapuolet neuvottelevat assosiointikomiteassa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarvittaessa kaikista osapuolten kolmansien maiden suhteen soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä ongelmista. Ottaen erityisesti huomioon, että jonkin kolmannen maan liittyminen yhteisöön on mahdollista, näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että tähän sopimukseen kirjatut yhteisön ja Tunisian yhteiset edut otetaan huomioon.

24 artikla

Jos toinen osapuolista toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisissä suhteissa harjoitetaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tätä polkumyyntiä vastaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VI artiklan täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen ja oman lainsäädäntönsä mukaisesti sekä 34 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

25 artikla

Jos tietyn tuotteen tuonti lisääntyy sellaisiin määriin ja sillä tavoin, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa:

- vakavaa haittaa kansallisille tuottajille, joiden tuotteet ovat samankaltaisia tai suoraan kilpailuasemassa jommankumman sopimuspuolen alueella, tai

- vakavia häiriöitä jollakin talouden alalla tai vaikeuksia, jotka saattavat johtaa jonkin alueen taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen,

yhteisö tai Tunisia voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

26 artikla

Jos 19 artiklan c alakohdan määräysten noudattaminen aiheuttaa:

i) sellaisen tuotteen jälleenviennin kolmanteen maahan, johon viejänä oleva osapuoli soveltaa määrällisiä rajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä tai maksuja, tai

ii) sellaisen tuotteen vakavan puutteen tai mahdollisen puutteen, joka on olennainen viejänä olevalle osapuolelle,

ja jos edellä kuvatut tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejänä olevalle osapuolelle, tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 27 artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää edellytä niiden jatkamista.

27 artikla

1. Jos yhteisö tai Tunisia soveltaa sellaisen tuotteen tuontiin, joka on omiaan aiheuttamaan 25 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.

2. Edellä 24, 25 ja 26 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen niissä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan 3 kohdan d alakohtaa, yhteisö tai Tunisia toimittaa assosiointikomitealle mahdollisimman pian kaikki merkittävät tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

On valittava ensisijaisesti sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

Kyseinen osapuoli ilmoittaa heti suojatoimenpiteistä assosiointikomitealle ja niistä neuvotellaan säännöllisesti, erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

3. Sen täytäntöönpanemiseksi, mitä 2 kohdassa määrätään, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) kun kyse on 24 artiklasta viejänä olevalle osapuolelle on ilmoitettava polkumyynnin harjoittamisesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat aloittaneet asian tutkimisen. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu GATT-sopimuksen VI artiklan mukaisesti tai jos mitään hyväksyttävää ratkaisua ei ole löydetty 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet;

b) kun kyse on 25 artiklasta, ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetusta tilanteesta johtuvat vaikeudet tarkastelua varten assosiointikomitealle, joka voi tehdä kaikki tarvittavat päätökset niiden poistamiseksi.

Jos assosiointikomitea tai viejänä oleva osapuoli ei ole tehnyt päätöstä vaikeuksien poistamiseksi tai ei ole löytänyt hyväksyttävää ratkaisua 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät saa olla laajempia kuin on tarpeen ilmenneiden vaikeuksien poistamiseksi;

c) kun kyse on 26 artiklasta, ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet tarkastusta varten assosiointikomitealle.

Assosiointikomitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sille on ilmoitettu ongelmasta, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen vientiin aiheellisia toimenpiteitä;

d) kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ennakkotieto tai ennakkotarkastelu ei ole mahdollinen, yhteisö tai Tunisia voi, tapauksesta riippuen, 29, 30 ja 31 artiklassa yksilöidyissä tilanteissa soveltaa viipymättä suojatoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen hoitamiseksi ja ilmoittaa siitä viipymättä toiselle osapuolelle.

28 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien määräysten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaisen syrjinnän harjoittamiseksi tai sopimuspuolten välisen kaupan peitellyksi rajoittamiseksi.

29 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetty ilmaisu "peräisin olevat tuotteet" tai "alkuperätuotteet" sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön keinot määritetään pöytäkirjassa N:o 4.

30 artikla

Yhdistettyä tavaranimikkeistöä käytetään tavaroiden luokittelemiseksi osapuolten välisessä kaupankäynnissä.

III OSASTO SIJOITTAUTUMISOIKEUS JA PALVELUT

31 artikla

1. Osapuolet sopivat sopimuksen soveltamisalueen laajentamisesta koskemaan toisen osapuolen yhtiöiden sijoittautumisoikeutta toisen osapuolen alueelle ja toisen osapuolen yhtiöiden toimittamien palvelujen vapauttamista suuntautumaan toisen osapuolen palvelujen vastaanottajille.

2. Assosiointineuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavat suositukset.

Näitä suosituksia laatiessaan assosiointineuvosto ottaa huomioon vastavuoroisen suosituimmuusaseman soveltamisesta saadun kokemuksen ja WTO:n perustavan sopimuksen liitteenä olevan palvelukauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä GATS ja erityisesti sen V artiklan mukaiset osapuolten vastaavat velvoitteet.

3. Tämän tavoitteen toteuttamista tarkastellaan ensimmäisen kerran assosiointineuvostossa viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaan tulosta.

32 artikla

1. Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet vahvistavat GATS-sopimuksesta johtuvat vastaavat velvoitteensa ja erityisesti suosituimmuusaseman keskinäisen myöntämisen tähän velvoitteeseen kuuluvilla palvelualoilla.

2. GATS:n mukaisesti tätä kohtelua ei sovelleta:

a) jommankumman osapuolen jonkin GATS-sopimuksen V artiklassa määritellyn sopimuksen mukaisesti myöntämiin etuihin tai sellaisen sopimuksen perusteella toteutettuihin toimenpiteisiin;

b) GATS-sopimukseen jommankumman osapuolen liittämän suosituimmuuslausekkeen poikkeusluettelon mukaisesti myönnettyihin muihin etuihin.

IV OSASTO MAKSUT, PÄÄOMAT, KILPAILU JA MUUT TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET, LAINSÄÄDÄNTÖJEN LÄHENTÄMINEN

I LUKU JUOKSEVAT MAKSUT JA PÄÄOMIEN LIIIKKUVUUS

33 artikla

Jollei 35 artiklasta muuta johdu, sitoutuvat osapuolet myöntämään vapaasti vaihdettavassa valuutassa kaikki juokseviin suorituksiin perustuvat juoksevat maksut.

34 artikla

1. Yhteisö ja Tunisia takaavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääomaa koskevien suoritusten osalta pääoman vapaan liikkuvuuden sellaisten yhtiöiden suorissa investoinneissa Tunisiaan, jotka on perustettu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä näiden investointien ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamisen ja kotiuttamisen.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomien liikkuvuutta yhteisön ja Tunisian välillä ja vapauttaakseen sen täydellisesti, kun tarvittavat edellytykset on täytetty.

35 artikla

Jos yhdelle tai useammalle yhteisön jäsenvaltiolle tai Tunisialle aiheutuu taikka niille uhkaa aiheutua vakavia maksutaseeseen liittyviä vaikeuksia, yhteisö tai Tunisia, tapauksen mukaan, voi toteuttaa tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopimuksessa vahvistettujen edellytysten ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti tiettynä aikana rajoittavia toimenpiteitä juokseviin maksuihin, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisö tai Tunisia, tapauksen mukaan, ilmoittaa asiasta heti toiselle osapuolelle ja toimittaa sille mahdollisimman nopeasti näiden toimenpiteiden poistamista koskevan aikataulun.

II LUKU KILPAILU JA MUUT TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

36 artikla

1. Seuraavat toimenpiteet ovat tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Tunisian väliseen kauppaan:

a) kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua;

b) yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kaikilla yhteisön tai Tunisian alueilla tai merkittävällä osalla niistä;

c) valtiontuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyä tuotantoa lukuun ottamatta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen nojalla hyväksyttyjä poikkeuksia.

2. Tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan määräysten soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden mukaisesti ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta sen 65 ja 66 artiklan määräysten sekä valtiontukiin sovellettavien määräysten, mukaan lukien johdettu oikeus, perusteella.

3. Assosiointineuvosto antaa tarvittavat määräykset 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kunnes nämä määräykset annetaan, sovelletaan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan vastaavien osien täytäntöönpanemiseen tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VI, XVI ja XXIII artiklan tulkinnasta ja soveltamisesta tehdyn sopimuksen määräyksiä.

4. a) Edellä 1 kohdan c alakohdan määräyksen soveltamiseksi osapuolet sopivat, että viiden ensimmäisen vuoden aikana tämän sopimuksen voimaantulosta Tunisian myöntämää valtiontukea arvioidaan ottaen huomioon, että Tunisiaa pidetään samanlaisena alueena kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yhteisön alueet.

Tänä samana aikana Tunisialla on poikkeuksellisesti valtuudet Euroopan hiili- ja teräsyhteisön soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden osalta myöntää rakenneuudistukseen tarkoitettua valtiontukea, jos:

- kyseinen tuki myötävaikuttaa sitä saavien yritysten kannattavuuteen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa rakennemuutoskauden lopussa,

- kyseisen tuen määrä ja laajuus rajoitetaan tiukasti siihen määrään, joka on ehdottomasti tarpeen tämän kannattavuuden palauttamiseksi, ja sitä vähennetään asteittain,

- rakennemuutosohjelma liittyy kokonaissuunnitelmaan tuotantokyvyn järkeistämiseksi Tunisiassa.

Assosiointineuvosto päättää Tunisian taloudellisen tilanteen huomioon ottaen, onko tätä aikaa jatkettava viiden vuoden kuluttua uudella viiden vuoden jaksolla.

b) Kumpikin osapuoli varmistaa valtiontukien avoimuuden ilmoittamalla muun muassa vuosittain myönnetyn tuen kokonaismäärän ja jakautumisen toiselle osapuolelle sekä antamalla pyynnöstä tiedot tukijärjestelmistä. Toisen osapuolen pyynnöstä toinen osapuoli antaa tietoja yksittäisistä valtiontuen erityistapauksista.

5. Edellä II osaston 2 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta:

- ei sovelleta 1 kohdan c alakohdan määräystä,

- arvioidaan 1 kohdan a alakohdan vastaisia käytäntöjä yhteisön vahvistamien arviointiperusteiden mukaisesti, jotka perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 ja 43 artiklaan ja erityisesti neuvoston asetuksessa N:o 26/1962 vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

6. Jos yhteisö tai Tunisia katsoo, että tietty käytäntö on tämän artiklan ensimmäisen kohdan määräysten kannalta soveltumatonta, ja:

- se ei ole asianmukaisesti määrätty 3 kohdassa tarkoitettujen soveltamista koskevien sääntöjen mukaisesti tai

- jos tällaisia sääntöjä ei ole ja jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa toiselle osapuolelle tai haittaa sen kansalliselle teollisuudelle, mukaan lukien palveluteollisuus,

se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta assosiointikomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on saattanut asian mainitun komitean käsiteltäväksi.

Sellaisten käytäntöjen osalta, jotka ovat tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta soveltumattomia, aiheelliset toimenpiteet voidaan toteuttaa, silloin kun niihin sovelletaan tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta, ainoastaan mainitussa sopimuksessa tai muussa sen yhteydessä neuvotellussa ja osapuolten välillä sovellettavassa asiakirjassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

7. Sen estämättä, mitä 3 kohdan mukaisesti annetuissa vastakkaisissa säännöksissä säädetään, osapuolet vaihtavat tietoja ammatillisen salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden sallimissa rajoissa.

37 artikla

Jäsenvaltiot ja Tunisia mukauttavat asteittain kaikki valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että viidennen vuoden loppuun mennessä tämän sopimuksen voimaantulosta tavaroiden hankinnan ja myynnin edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Tunisian kansalaisten välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GATTin yhteydessä tehtyjen sitoumusten noudattamista. Assosiointikomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

38 artikla

Julkisten yritysten osalta ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiointineuvosto varmistaa, että viidennestä vuodesta alkaen tämän sopimuksen voimaantulosta ei hyväksytä tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Tunisian välistä kaupankäyntiä häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä oikeudellisesti tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

39 artikla

1. Osapuolet varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojelun korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot tällaisten oikeuksien korostamiseksi.

2. Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen 7 täytäntöönpanoa. Jos henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, neuvottelut aloitetaan pikaisesti jommankumman osapuolen pyynnöstä molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

40 artikla

1. Osapuolet toteuttavat keinot, joilla kannustetaan Tunisiaa käyttämään yhteisön teknisiä määräyksiä ja teollisuustuotteiden ja maatalouden elintarviketuotteiden eurooppalaisia standardeja sekä todistusmenettelyjä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti osapuolet tekevät sopimuksia todistusten molemminpuolisesta tunnustamisesta, kun tarvittavat edellytykset toteutuvat.

41 artikla

1. Osapuolet pyrkivät vapauttamaan julkiset hankinnat vastavuoroisesti ja asteittain.

2. Assosiointineuvosto toteuttaa 1 kohdan määräysten täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet.

V OSASTO YHTEISTYÖ TALOUDEN ALALLA

42 artikla Tavoitteet

1. Osapuolet sitoutuvat vahvistamaan taloudellista yhteistyötään molempien etujen mukaisesti ja tätä sopimusta luonnehtivan kumppanuuden hengessä.

2. Taloudellisen yhteistyön tavoitteena on tukea Tunisian toimintaa kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyväksi.

43 artikla Soveltamisala

1. Yhteistyötä toteutetaan erityisesti niillä aloilla, joilla on sisäisiä ongelmia ja vaikeuksia tai joihin Tunisian kokonaistalouden vapauttamisprosessi ja erityisesti Tunisian ja yhteisön kaupan vapauttaminen vaikuttaa.

2. Yhteistyö koskee myös erityisesti aloja, jotka edistävät Tunisian ja yhteisön talouksien lähentymistä, erityisesti niitä, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja.

3. Yhteistyö kannustaa Maghreb-maiden taloudellista yhdentymistä toteuttamalla kaikki toimenpiteet, jotka edistävät näiden maiden välisiä suhteita.

4. Yhteistyön olennaisena osana taloudellisen yhteistyön eri alueilla on ympäristön suojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen.

5. Osapuolet määrittävät tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta muita yhteistyön aloja.

44 artikla Taloudellisen yhteistyön keinot ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a) Osapuolten välisellä taloudellisella vuoropuhelulla, johon kuuluvat kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b) tiedonvaihdolla ja viestintätoimilla;

c) neuvonta-, asiantuntemus- ja koulutustoimilla;

d) yhteisesti toteutettavilla toimilla;

e) antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua säädösvalmistelussa.

45 artikla Alueellinen yhteistyö

Osapuolet sitoutuvat suosimaan tämän sopimuksen täysipainoiseksi toteuttamiseksi kaikkia toimia, joilla on alueellinen merkitys tai joihin tulevat mukaan muut kolmannet maat ja jotka koskevat erityisesti:

a) Maghreb-maiden välistä alueellista kauppaa;

b) ympäristöä;

c) taloudellisten infrastruktuurien kehitystä;

d) tieteellistä ja teknistä tutkimusta;

e) kulttuuria;

f) tulliasioita;

g) alueellisia laitoksia ja yhteisten tai yhdenmukaisten ohjelmien ja yleisten toimintaperiaatteiden toteuttamista.

46 artikla Opetus ja koulutus

Yhteistyön tavoitteena on:

a) määrittää opetuksen ja koulutuksen, johon kuuluu ammatillinen koulutus, alojen tuntuvaan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet;

b) kannustaa erityisesti naisten pääsyä koulutukseen, mukaan lukien tekninen ja korkeamman asteen koulutus ja ammatillinen koulutus;

c) kannustaa kestävien yhteyksien aikaansaamista osapuolten erityisyksikköjen välille tarkoituksena yhteinen toteuttaminen sekä kokemusten ja keinojen vaihto.

47 artikla Tieteellinen, tekninen ja teknologinen yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on:

a) suosia molempien osapuolten tieteellisten yhteisöjen pysyvien suhteiden aikaansaamista, erityisesti seuraavin keinoin:

- Tunisian pääsy yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehityksen ohjelmiin niiden yhteisön määräysten mukaisesti, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista näihin ohjelmiin;

- Tunisian osallistuminen hajautetun yhteistyön verkkoihin;

- koulutuksen ja tutkimuksen välisen yhteisvaikutuksen edistäminen;

b) vahvistaa Tunisian tutkimuskapasiteettia;

c) kannustaa teknologista innovaatiota, uuden teknologian ja taitotiedon siirtoa;

d) edistää kaikkea alueellisen yhteisvaikutuksen luomiseen pyrkivää toimintaa.

48 artikla Ympäristö

Yhteistyön tavoitteena on ehkäistä ympäristön heikkenemistä ja edistää sen laadun parantamista, suojella ihmisten terveyttä ja käyttää luonnonvaroja järkiperäisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Osapuolet sopivat yhteistyöstä erityisesti seuraavilla aloilla:

a) maaperän ja vesien laatu;

b) kehityksen, erityisesti teollisen kehityksen seuraukset (laitteiden turvallisuus, erityisesti jätteet);

c) merien pilaantumisen valvonta ja ehkäisy.

49 artikla Yhteistyö teollisuuden alalla

Yhteistyön tarkoituksena on:

a) edistää osapuolten taloudellisten toimijoiden välistä yhteistyötä, mukaan lukien Tunisian pääsy yritysten lähentämisverkostoihin tai hajautetun yhteistyön verkkoihin;

b) tukea Tunisian ponnistusta julkisella ja yksityisellä sektorilla teollisuuden nykyaikaistamiseksi ja rakenteelliseksi uudistamiseksi, myös maatalouden elintarviketeollisuuden alalla;

c) kannustaa yksityisyrittämiselle myönteisen ilmapiirin kehitystä paikallisille markkinoille ja vientimarkkinoille tarkoitetun tuotannon edistämiseksi ja monipuolistamiseksi;

d) Tunisian inhimillisten voimavarojen ja teollisen potentiaalin hyödyntäminen käyttämällä paremmin innovaatio-, tutkimus- ja teknologista kehityspolitiikkaa;

e) helpottaa sijoitusten rahoittamiseen tarkoitettua luoton saantia.

50 artikla Investointien edistäminen ja turvaaminen

Yhteistyön tarkoituksena on luoda suotuisa ilmapiiri sijoituksille, ja se tapahtuu erityisesti:

a) laatimalla yhdenmukaistetut ja yksinkertaistetut menettelyt, yhteissijoitusten koneisto (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten välillä) sekä sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisen ja tiedottamisen keinot;

b) luomalla tarvittaessa sijoituksia suosivat juridiset kehykset erityisesti Tunisian ja jäsenvaltioiden välisillä sijoitusten turvaamista koskevilla sopimuksilla ja kaksoisverotuksen estämistä koskevilla sopimuksilla.

51 artikla Standardointia ja vaatimustenmukaisuutta koskeva yhteistyö

Osapuolet toimivat yhteistyössä kehittääkseen:

a) yhteisön määräysten käyttöä standardoinnin, metrologian, laadun hallinnan ja varmistamisen, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla;

b) Tunisian laboratorioiden tason ajanmukaistamista vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten määräaikaiseksi tekemiseksi;

c) Tunisian henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden, standardisoinnin ja laadun rakenteita.

52 artikla Lainsäädäntöjen lähentäminen

Yhteistyön tarkoituksena on auttaa Tunisiaa lähentämään lainsäädäntöään yhteisön lainsäädäntöön tämän sopimuksen aloilla.

53 artikla Rahoituspalvelut

Yhteistyön tarkoituksena on lähentää yhteisiä sääntöjä ja standardeja muun muassa:

a) Tunisian rahoitusalojen vahvistamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi;

b) Tunisian rahoituspalvelujen ja rahoituksen valvonnan kirjanpito-, tilintarkastus-, valvonta- ja säätelyjärjestelmien parantamiseksi.

54 artikla Maatalous ja kalastus

Yhteistyön tarkoituksena on:

a) maatalouden ja kalastuksen alojen nykyaikaistaminen ja rakenteiden uudistaminen, myös nykyaikaistamalla infrastruktuureja ja laitteita sekä kehittämällä ilmastointi- ja varastointitekniikkaa ja parantamalla yksityisiä jakelu- ja markkinointiverkkoja;

b) ulkoisten tuotanto- ja markkina-alueiden monipuolistaminen;

c) yhteistyö terveydensuojelun ja kasvien terveydensuojelun sekä viljelytekniikan aloilla.

55 artikla Liikenne

Yhteistyön tarkoituksena on:

a) yhteistä etua koskevien Euroopan laajuisten suurten liikenneväylien yhteydessä olevien maanteiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien perusehtojen uudistaminen ja nykyaikaistaminen;

b) yhteisössä voimassaolevien sääntöjen kanssa vertailukelpoisten toimintaa koskevien standardien määrittäminen ja soveltaminen;

c) teknisten laitteiden uudistaminen yhteisön sääntöjen mukaisiksi, erityisesti yhdistetyissä kuljetuksissa, konttikuljetuksissa ja siirtokuormauksissa;

d) maantieliikenteen olosuhteiden sekä lentokenttien, ilmailuliikenteen ja rautatieliikenteen hoidon asteittainen parantaminen.

56 artikla Televiestintä ja tietotekniikka

Yhteistyö suuntautuu erityisesti:

a) televiestinnän yleiskehyksiin;

b) standardointiin, vaatimustenmukaisuuskokeisiin ja oikeaksi todistamiseen tietotekniikan ja televiestinnän aloilla;

c) uuden tietotekniikan jakeluun, erityisesti verkkojen ja niiden keskinäisen liittämisen alalla (digitaalisissa monipalveluverkoissa, I.S.D.N., organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa OVT/EDI);

d) tutkimuksen ja uusien viestinnän ja tietotekniikan yhteyksien viimeistelyn edistämiseen laite-, palvelu- ja sovellutusmarkkinoiden kehittämiseksi tietotekniikan, viestinnän, palvelujen ja laitteiden alalla.

57 artikla Energia

Yhteistyö suuntautuu erityisesti:

a) uudistuvaan energiaan;

b) energiansäästön edistämiseen;

c) sovellettuun tutkimukseen osapuolten taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisissä tietopankkiverkoissa;

d) energiaverkkojen nykyaikaistamisen ja kehittämisen tukemiseen ja niiden liittämiseen yhteisön verkkoihin.

58 artikla Matkailuala

Yhteistyön tarkoituksena on matkailualan kehittäminen, erityisesti:

a) hotellien hallinnossa ja palvelujen laadussa hotellialan eri ammateissa;

b) markkinoinnin kehittämisessä;

c) nuorten matkailun edistäminen.

59 artikla Tullia koskeva yhteistyö

1. Yhteistyön tarkoituksena on kauppaan liittyvien säädösten noudattamisen ja kaupankäynnin rehellisyyden varmistaminen, ja se suuntautuu erityisesti:

a) tarkastusten ja tullimenettelyjen yksinkertaistamiseen;

b) hallinnollisen yhtenäisasiakirjan ja yhteisön ja Tunisian kauttakuljetusjärjestelmien välisen yhteyden käyttöönottoon.

2. Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen virka-apua tulliasioissa pöytäkirjan N:o 5 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa ja erityisesti sen 61 ja 62 artiklassa määrättyjä yhteistyön muotoja.

60 artikla Tilastoalan yhteistyö

Yhteistyön tarkoituksena on osapuolten käyttämän menetelmäopin lähentäminen ja kaikkia tähän sopimukseen kuuluvia aloja koskevien tilastotietojen käyttö, jos ne koskevat tilastojen laatimista.

61 artikla Rahanpesu

1. Osapuolet ovat yhtä mieltä tarpeesta toimia ja tehdä yhteistyötä estääkseen niiden rahoitusjärjestelmien käytön rikosten avulla saatujen varojen yleensä ja erityisesti huumausaineiden laittoman kaupan avulla saatujen varojen rikollisen alkuperän häivyttämiseen.

2. Tämän alan yhteistyöhön sisältyy erityisesti hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on antaa rahanpesun estämiseksi asianmukaisia säädöksiä, jotka vastaavat samaa asiaa koskevia yhteisön ja kyseisen alan kansainvälisten toimielinten, mukaan lukien rahoitusalan rahanpesutyöryhmä (FATF), säädöksiä.

62 artikla Huumausaineiden vastainen toiminta

1. Yhteistyön tarkoituksena on:

a) tehostaa yleisiä toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuotannon, tarjonnan ja laittoman kaupan ehkäisemisessä ja niiden vastaisessa toiminnassa;

b) poistaa näiden tuotteiden kaikki laiton käyttö.

2. Osapuolet määrittävät yhdessä vastaavan lainsäädäntönsä mukaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista yhteistyöstrategiasta ja -menetelmistä. Toimista, jollei niitä toteuteta yhdessä, neuvotellaan ja ne yhteensovitetaan tiiviisti.

Toimintaan voivat osallistua toimivaltaiset valtion ja yksityiset laitokset, kansainväliset järjestöt yhteistyössä Tunisian tasavallan hallituksen sekä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden asianmukaisten yksikköjen kanssa.

3. Yhteistyö tapahtuu erityisesti seuraavilla aloilla:

a) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitosten ja tiedotuskeskusten luominen tai laajentaminen huumeiden käyttäjien hoitamiseksi ja yhteiskuntaan sopeuttamiseksi;

b) ennaltaehkäisyn, tiedotuksen, koulutuksen ja epidemiologisen tutkimuksen suunnitelmien toteuttaminen;

c) sellaisten sääntöjen vahvistaminen huumausaineiden lähtöaineiden ja muiden huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa keskeisten aineiden kulkeutumisen estämiseksi, jotka vastaavat yhteisön ja kyseisten kansainvälisten järjestöjen, erityisesti kemikaalityöryhmän CATF:n hyväksymiä sääntöjä.

63 artikla

Molemmat osapuolet määrittävät yhdessä tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston aloille kuuluvan yhteistyön toteuttamiseksi.

VI OSASTO YHTEISTYÖ YHTEISKUNNAN JA KULTTUURIN ALOILLA

I LUKU TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

64 artikla

1. Kukin jäsenvaltio myöntää työntekijöille, jotka ovat Tunisian kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sellaisen työoloja ja palkkaa koskevan järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen oman maan kansalaisiin nähden.

2. Kaikkia tunisialaisia työntekijöitä, joilla on lupa tilapäisesti harjoittaa palkallista ammatillista toimintaa jonkin jäsenvaltion alueella, koskevat 1 kohdan määräykset työolosuhteiden ja palkkauksen osalta.

3. Tunisia myöntää saman järjestelyn sen alueella työskenteleville jäsenvaltioiden kansalaisille.

65 artikla

1. Jollei seuraavien kohtien määräyksistä muuta johdu, saavat kansalaisuudeltaan tunisialaiset työntekijät ja heidän kanssaan asuvat perheenjäsenet sosiaaliturvan alalla hyväkseen järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden, jonka alueella he työskentelevät.

Sosiaaliturvan käsite sisältää sosiaaliturvan alat, jotka koskevat sairaus- ja äitiysetuuksia, työkyvyttömyyttä, vanhuutta, jälkeenjääneitä koskevia etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta annettavia avustuksia, työttömyysetuuksia ja perhe-etuuksia.

Tämä määräys ei kuitenkaan voi johtaa muiden yhteistoimintasääntöjen, jotka on määrätty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 51 artiklaan perustuvassa yhteisön lainsäädännössä, soveltamiseen, muuten kuin tämän sopimuksen 67 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

2. Näiden työntekijöiden eri jäsenvaltioissa kertyneet vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuuden, kuoleman, työkyvyttömyyden ja jälkeenjääneitä koskevien etuuksien, perhe-etuuksien, sairaus- ja äitiysetuuksien perusteella maksettavia eläkkeitä ja elinkorkoja koskien sekä heidän ja heidän yhteisön alueella asuvien perheenjäsentensä terveydenhuoltoa koskien.

3. Näiden työntekijöiden yhteisön alueella asuvat perheenjäsenet saavat perhe-etuudet.

4. Nämä työntekijät saavat siirtää vapaasti Tunisiaan, velallisena olevan jäsenvaltion tai velallisina olevien jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti sovellettavaan kurssiin, vanhuuden, työtapaturman tai ammattitaudin sekä työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneen työkyvyttömyyden perusteella maksettavat ja jälkeenjääneitä koskevat eläkkeet ja elinkorot, ei kuitenkaan maksuihin perustumattomia erityisetuuksia.

5. Tunisia myöntää työntekijöille, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia ja työskentelevät sen alueella, sekä heidän perheenjäsenilleen 1, 3 ja 4 artiklassa määrättyä järjestelyä vastaavan järjestelyn.

66 artikla

Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta laittomasti vastaanottajamaan alueella oleskeleviin tai työssä oleviin sopimuspuolen kansalaisiin.

67 artikla

1. Tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä assosiointineuvosto antaa määräykset, joilla varmistetaan 65 artiklassa esitettyjen periaatteiden soveltaminen.

2. Assosiointineuvosto vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt hallinnollisesta yhteistyöstä, jolla varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten soveltamiseksi tarvittavat hallinnolliset ja valvonnalliset takeet.

68 artikla

Assosiointineuvoston 67 artiklan mukaisesti antamat määräykset eivät vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat Tunisian ja jäsenvaltioiden välisiin kahdenvälisiin sopimuksiin, jos näissä sopimuksissa määrätään Tunisian tai jäsenvaltioiden kansalaisille edullisemmasta järjestelystä.

II LUKU VUOROPUHELU SOSIAALISELLA ALALLA

69 artikla

1. Osapuolet aloittavat säännöllisen vuoropuhelun kaikista niiden etua koskevista sosiaaliseen alaan kuuluvista aiheista.

2. Sen avulla selvitetään vastaanottajavaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Tunisian ja yhteisön kansalaisuutta olevien työntekijöiden vapaata liikkumista, tasa-arvoista kohtelua ja sosiaalista sopeutumista edistäviä keinoja ja edellytyksiä.

3. Vuoropuheluun kuuluvat erityisesti asiat, jotka koskevat:

a) maahanmuuttajayhteisöjen elin- ja työolosuhteita,

b) maahanmuuttoa,

c) luvatonta siirtolaisuutta ja henkilöiden, joilla on epätäsmällisyyksiä suhteessa vastaanottajavaltion oleskelua ja sijoittaumista koskevaan lainsäädäntöön, paluun edellytyksiä,

d) Tunisian ja yhteisön kansalaisuutta olevien tasa-arvoista kohtelua, molemminpuolista kulttuurin ja sivistyksen tuntemusta, suvaitsevaisuuden kehitystä ja syrjinnän poistamista edistävää toimintaa ja ohjelmia.

70 artikla

Vuoropuhelu sosiaalisella alalla käydään vastaavalla tasolla ja vastaavien yksityiskohtaisten säännösten, jotka voivat toimia kehyksenä, mukaisesti kuin sopimuksen 1 osaston vuoropuhelu.

III LUKU YHTEISTYÖ SOSIAALISELLA ALALLA

71 artikla

Sopimuspuolten välisen yhteistyön vahvistamiseksi sosiaalisella alalla toteutetaan kaikista mielenkiinnon kohteena olevista aiheista toimintaa ja ohjelmia.

Seuraava toiminta on tässä etusijalla:

a) siirtolaispaineen vähentäminen, erityisesti luomalla työpaikkoja ja kehittämällä koulutusta maastamuuttovyöhykkeillä;

b) asianomaisen valtion lainsäädännön mukaan laittoman aseman vuoksi kotimaahan palautettujen uudelleen sijoittaminen;

c) naisen aseman edistäminen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, erityisesti koulutuksen ja joukkoviestimien avulla ja Tunisian asiaa koskevien toimintaperiaatteiden kehyksissä;

d) Tunisian perhesuunnittelua ja äidin ja lapsen suojelua koskevien ohjelmien kehittäminen ja vahvistaminen;

e) sosiaaliturvajärjestelmän parantaminen;

f) terveydenhuoltojärjestelmän parantaminen;

g) elinolosuhteiden parantaminen epäsuotuisilla alueilla, joilla on voimakas väestönkeskittyminen;

h) vaihto- ja vapaa-ajanvietto-ohjelmien rahoitus ja toteuttaminen eurooppalaista ja tunisialaista syntyperää olevien jäsenvaltioissa asuvien nuorten yhteisille ryhmille molemminpuolisen kulttuurin tuntemuksen ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.

72 artikla

Yhteistyö voidaan toteuttaa jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen yhteistoiminnalla.

73 artikla

Assosiointineuvosto perustaa työryhmän tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä. Sen tehtävänä on arvioida pysyvästi ja säännöllisesti I-III luvun määräysten toteuttamista.

IV LUKU YHTEISTYÖ KULTTUURIN ALALLA

74 artikla

1. Molemminpuolista tuntemustaan ja ymmärtämystään parantaakseen ja ottaen huomioon jo toteutettu toiminta osapuolet sitoutuvat molempien kulttuuria kunnioittaen vakiinnuttamaan paremmin edellytykset kestävälle vuoropuhelulle kulttuurin alalla ja edistämään keskinäistä yhteistyötään kulttuurin alalla sulkematta etukäteen pois yhtään toiminnan alaa.

2. Osapuolet kiinnittävät yhteistyön ja toimien ohjelmien sekä yhteisen toiminnan määrittämisessä erityistä huomiota nuoriin sekä kirjoitetun ja audiovisuaalisen ilmaisun ja viestinnän keinoihin, perinteiden suojeluun ja kulttuuriomaisuuden levittämiseen.

3. Osapuolet sopivat, että yhteisön tai yhden tai useamman jäsenvaltion yhteistyöohjelmat kulttuurin alalla voidaan ulottaa koskemaan Tunisiaa.

VII OSASTO RAHOITUSYHTEISTYÖ

75 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden täydelliseksi saavuttamiseksi toteutetaan rahoitusyhteistyötä Tunisian hyväksi asianmukaisten rahoitusta koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja keinojen avulla.

Nämä yksityiskohtaiset säännöt määrätään osapuolten välisestä yhteisestä sopimuksesta sopivimpien välineiden avulla sopimuksen voimaan tulosta alkaen.

Tämän yhteistyön soveltamisalat tämän sopimuksen V ja VI osastoon kuuluvien aiheiden lisäksi ovat erityisesti:

- talouden nykyaikaistamiseen pyrkivien uudistusten edistäminen;

- taloudellisen infrastruktuurin saattaminen ajan tasalle;

- yksityisten sijoitusten ja työpaikkoja luovan toiminnan edistäminen;

- vapaakauppavyöhykkeen asteittaisen toteuttamisen vaikutusten Tunisian taloudelle huomioiminen, erityisesti teollisuuden ajan tasalle saattamisen ja uudelleen suuntautumisen näkökulmasta;

- sosiaalisella alalla toteutettujen toimintaperiaatteiden tukeminen.

76 artikla

Yhteisön Välimeren maiden rakenteellisen uudistamisen ohjelmien tukemiseksi suunnattujen välineiden avulla ja tiiviissä yhteistyössä Tunisian viranomaisten ja muiden maksavien osapuolten, erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa yhteisö tarkastelee sopivia keinoja tukea Tunisian rakennepolitiikkaa, jonka tarkoituksena on vakaan rahoitustasapainon aikaansaaminen ja kasvun kiihtymiselle sopivan taloudellisen ilmapiirin luominen siten, että samalla valvotaan väestön sosiaalista hyvinvointia.

77 artikla

Sopimuksen määräysten asteittaisesta toteuttamisesta mahdollisesti johtuvien poikkeuksellisten makrotaloudellisten ja rahoituksellisten ongelmien koordinoidun käsittelemisen varmistamiseksi sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota yhteisön ja Tunisian välisen kaupankäynnin ja rahoitussuhteiden kehityksen seurantaan V osaston määräyksillä perustetun säännöllisen taloudellisen vuoropuhelun yhteydessä.

VIII OSASTO INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

78 artikla

Perustetaan assosiointineuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa ja aina olosuhteiden niin vaatiessa puheenjohtajansa aloitteesta työjärjestyksessään määrätyin edellytyksin.

Se tarkastelee tärkeitä sopimukseen liittyviä kysymyksiä sekä kaikkia muita molempien etua koskevia kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

79 artikla

1. Assosiointineuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Tunisian tasavallan hallituksen jäsenistä.

2. Assosiointineuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä määrättävin edellytyksin.

3. Assosiointineuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Assosiointineuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Tunisian tasavallan hallituksen jäsen assosiointineuvoston työjärjestyksessä määrättävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

80 artikla

Assosiointineuvosto käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiointineuvosto voi myös antaa tarvittavia suosituksia.

Assosiointineuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset osapuolten yhteisellä sopimuksella.

81 artikla

1. Perustetaan assosiointikomitea, jonka tehtävänä on sopimuksen hallinnointi, jollei neuvostolle annetusta toimivallasta muuta johdu.

2. Assosiointineuvosto voi siirtää komitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

82 artikla

1. Assosiointikomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Tunisian tasavallan hallituksen edustajista.

2. Assosiointikomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Assosiointikomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Tunisian tasavallan hallituksen jäsen.

Assosiointikomitea kokoontuu periaatteessa vuorotellen yhteisössä ja Tunisiassa.

83 artikla

Assosiointikomitealla on päätösvalta sopimuksen hallinnoinnissa sekä niillä aloilla, joilla neuvosto on siirtänyt sille toimivaltansa.

Päätökset tehdään osapuolten yhteisestä sopimuksesta ja ne velvoittavat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

84 artikla

Assosiointineuvosto voi päättää sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai elimen perustamisesta.

85 artikla

Assosiointineuvosto toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien edistämiseksi Euroopan parlamentin ja Tunisian tasavallan kansanedustuslaitoksen välillä sekä yhteisön talous- ja sosiaalikomitean ja Tunisian tasavallan talous- ja sosiaalineuvoston välillä.

86 artikla

1. Kumpikin osapuoli voi saattaa kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat erimielisyydet assosiointineuvoston käsiteltäväksi.

2. Assosiointineuvosto voi ratkaista erimielisyyden päätöksellään.

3. Kummankin osapuolen on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista 2 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen valitsemisesta; toisen osapuolen on tällöin valittava toinen välimies kahden kuukauden kuluessa. Tässä menettelyssä yhteisöä ja jäsenvaltioita pidetään erimielisyydessä yhtenä osapuolena.

Assosiointineuvosto valitsee kolmannen välimiehen.

Välimiehet tekevät päätöksensä enemmistöllä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen noudattamiseksi vaaditut toimenpiteet.

87 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina estääkseen sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen levittämisen;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömien tuotteiden tutkimus- tai kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oman turvallisuutensa kannalta keskeisinä yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa, tai täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

88 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisaloilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siinä olevien erityismääräysten soveltamista:

- Tunisian tasavallan yhteisöön soveltama järjestely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yritysten välillä,

- yhteisön Tunisian tasavaltaan soveltama järjestely ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjintään Tunisian kansalaisten tai sen yritysten välillä.

89 artikla

Sopimuksen määräykset eivät vaikuta seuraavasti:

- laajenna toisen osapuolen verotuksen alalla myöntämiä etuja koskemaan muuta kansainvälistä sopimusta, johon tämä osapuoli on sidottu;

- estä toista osapuolta hyväksymästä tai soveltamasta veropetoksen tai veronkierron estämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä;

- estä toisen osapuolen oikeutta soveltaa asiaa koskevia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka asuinpaikkansa suhteen eivät ole samanlaisessa asemassa.

90 artikla

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleis- tai erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseksi. Ne huolehtivat, että tässä sopimuksessa vahvistetut tavoitteet saavutetaan.

2. Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt jotakin sille tämän sopimuksen mukaisesti kuuluvaa velvoitetta, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Ensin sen on, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, toimitettava assosiointineuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tilanteen perusteellista tarkastelua varten osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi.

Toimenpiteitä valittaessa on annettava etusija sellaisille toimenpiteille, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Nämä toimenpiteet annetaan viipymättä tiedoksi assosiointineuvostolle ja niistä neuvotellaan assosiointineuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

91 artikla

Pöytäkirjat 1-5 ja liitteet I-VII sekä julistukset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

92 artikla

Tässä sopimuksessa ilmaisulla `osapuolet` tarkoitetaan toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita tai yhteisöä ja sen jäsenvaltioita niiden vastaavan toimivallan mukaisesti ja toisaalta Tunisiaa.

93 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tätä sopimusta lakataan soveltamasta kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

94 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksia näissä perustamissopimuksissa määrätyin edellytyksin, sekä Tunisian tasavallan alueeseen.

95 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja arabian kielellä jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

96 artikla

1. Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2. Tämä sopimus korvaa heti voimaan tultuaan Tunisiassa 25 päivänä huhtikuuta 1976 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Tunisian tasavallan välisen sopimuksen.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>VIITTAUS KAAVIOON>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por el Reino de España

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour la République française

>VIITTAUS KAAVIOON>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Per la Repubblica italiana

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>VIITTAUS KAAVIOON>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Republik Österreich

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pela República Portuguesa

>VIITTAUS KAAVIOON>

Suomen tasavallan puolesta

>VIITTAUS KAAVIOON>

För Konungariket Sverige

>VIITTAUS KAAVIOON>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE 1

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

10 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT TUOTTEET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 3

CN-koodit

0505100

0505900

1302120

1302130

1302140

1302190

1302200

1302310

1505100

1505900

1515601

1515609

1516200

1522000

1702909

1804000

2001909

2101200

2101300

2103301

2106100

2106900

2403100

2403910

2403990

2501001

2501009

2502000

2504100

2504900

2505100

2505900

2506100

2506210

2506290

2507001

2507002

2508100

2508200

2508300

2508401

2508409

2508500

2508600

2508700

2509000

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2516110

2516120

2516210

2516220

2517100

2517200

2517300

2517410

2517490

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520100

2521000

2523300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526100

2526200

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530300

2530900

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2704001

2704002

2705000

2706000

2707101

2707109

2707201

2707209

2707301

2707309

2707401

2707409

2707501

2707509

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2709009

2712109

2712209

2712909

2713119

2713129

2713909

2714108

2714109

2714909

2715002

2715009

2801100

2801200

2801300

2802000

2803000

2804100

2804210

2804290

2804300

2804400

2804500

2804610

2804690

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2809100

2810000

2811110

2811210

2811220

2811230

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815110

2815120

2815201

2815202

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2820100

2820900

2821100

2821200

2823000

2824100

2824200

2824900

2825100

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825909

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828100

2828901

2828902

2828909

2829110

2829190

2829900

2830100

2830200

2830300

2830901

2830909

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833110

2833190

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834220

2835100

2835210

2835220

2835230

2835249

2835260

2835290

2835390

2836100

2836200

2836300

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2839110

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842901

2842909

2844400

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851001

2851002

2851009

2901100

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2902110

2902190

2902200

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903510

2903590

2903610

2903621

2903690

2904200

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905430

2905440

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2912600

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914610

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915210

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915900

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920901

2920909

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922290

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924290

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931002

2931009

2932110

2932130

2932190

2932210

2932290

2932901

2932909

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934901

2934909

2935000

2940000

3001100

3001200

3001901

3001909

3002100

3002200

3002310

3002390

3002900

3003101

3003109

3003201

3003209

3003311

3003319

3003391

3003399

3003401

3003409

3003901

3003909

3004101

3004109

3004201

3004209

3004311

3004319

3004321

3004329

3004391

3004399

3004401

3004409

3004501

3004509

3004901

3004909

3006200

3006300

3006400

3006500

3101000

3102100

3102210

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105901

3105909

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3204110

3204120

3204130

3204140

3204150

3204160

3204170

3204190

3204200

3204900

3205000

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207100

3207200

3207300

3207400

3212100

3212901

3213100

3213900

3214900

3215901

3215902

3215909

3301110

3301120

3301130

3301140

3301190

3301210

3301220

3301230

3301240

3301250

3301260

3301291

3301299

3301300

3301901

3301902

3301903

3302900

3401111

3402120

3402130

3402191

3403111

3403119

3403191

3403199

3403910

3403990

3404100

3404200

3404900

3405200

3405300

3405400

3405901

3405909

3407001

3407002

3407009

3501100

3501900

3502100

3502900

3503001

3503009

3504000

3505100

3505200

3506910

3506991

3506992

3506999

3507100

3507900

3701100

3701200

3701910

3701990

3702100

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702510

3702520

3702530

3702540

3702550

3702560

3702910

3702920

3702930

3702940

3702950

3703100

3703200

3703900

3705100

3705200

3705900

3707100

3707900

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804001

3804009

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806901

3806909

3807000

3809100

3809910

3809920

3809990

3810100

3810900

3811110

3811190

3811210

3811290

3811900

3812100

3812200

3812300

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3820000

3821000

3822000

3823100

3823200

3823300

3823400

3823500

3823600

3823901

3823902

3823903

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902200

3902300

3902901

3902909

3903110

3903190

3903200

3903300

3903901

3903909

3904100

3904210

3904300

3904400

3904500

3904610

3904901

3904909

3905190

3905200

3905901

3905909

3906100

3906909

3907100

3907200

3907300

3907400

3907600

3907910

3907991

3907999

3908100

3908900

3909102

3909109

3909201

3909209

3909301

3909309

3909401

3909409

3909501

3909509

3910001

3910009

3911100

3911900

3912110

3912120

3912200

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3918101

3918102

3918901

3918902

3919900

3921120

3921140

3921190

3926201

3926902

3926903

3926904

3926907

4001100

4001210

4001220

4001290

4001300

4002110

4002190

4002200

4002310

4002390

4002410

4002490

4002510

4002590

4002600

4002700

4002800

4002910

4002990

4003000

4004000

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4009201

4009209

4009301

4009309

4009401

4009409

4009501

4009509

4010101

4010102

4010109

4010910

4010991

4010992

4010999

4011300

4014100

4014901

4014909

4015110

4015190

4015900

4016100

4016940

4016951

4016959

4016991

4016999

4017001

4017002

4101100

4101210

4101220

4101290

4101300

4101400

4102100

4102210

4102290

4103100

4103200

4103900

4104101

4104102

4104221

4104291

4104311

4104391

4105121

4105201

4106121

4106201

4107210

4107290

4107900

4111000

4204001

4204009

4401100

4401210

4401220

4401300

4402001

4402009

4403100

4403200

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403990

4404100

4404200

4405000

4413001

4413009

4417001

4421902

4421903

4501100

4501900

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706990

4801000

4802200

4802300

4802400

4805400

4811391

4811902

4812000

4813900

4822100

4823300

4823511

4823901

4823904

4904009

4905100

4905910

4905990

4908101

4908901

4911101

5001000

5002000

5003100

5003900

5004000

5005000

5006001

5006002

5007100

5007201

5007209

5007901

5007909

5101110

5101190

5101210

5101290

5101300

5102100

5102200

5103100

5103200

5103300

5104000

5105100

5105210

5105290

5105300

5105400

5107100

5108100

5108200

5109100

5109900

5110001

5110002

5202910

5203000

5204110

5204190

5204200

5207100

5207900

5301100

5301210

5301290

5301300

5302100

5302900

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305911

5305919

5305991

5305999

5306100

5306200

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308900

5309110

5309190

5309210

5309290

5310101

5310109

5310901

5310909

5311001

5311002

5311003

5311004

5311009

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402410

5402420

5402430

5402490

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403310

5403320

5403330

5403390

5403410

5403420

5403490

5404100

5404900

5405001

5405009

5406100

5406200

5501100

5501200

5501300

5501900

5502001

5502002

5502009

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504901

5504909

5506100

5506200

5506300

5506900

5507001

5507002

5507009

5509520

5511100

5511200

5511300

5603001

5603002

5603009

5604100

5604200

5604900

5605000

5606001

5606002

5606003

5606009

5607109

5607309

5607909

5608110

5608190

5608900

5609000

5801101

5801102

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801901

5801902

5806311

5806312

5806321

5806322

5806391

5806392

5809000

5902100

5902200

5902900

5903100

5903200

5903900

5905001

5905009

5908000

5909000

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911901

5911902

5911909

6115921

6115931

6117801

6217100

6217900

6307200

6502009

6507000

6603100

6603200

6603900

6804101

6804109

6804211

6804219

6804300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6810110

6810200

6812101

6812109

6812200

6812300

6812400

6812500

6812600

6812700

6812900

6814100

6814900

6815100

6815200

6815910

6815990

6902100

6902201

6902901

6903100

6903201

6903900

6904101

6904109

6904901

6904909

6905101

6906001

6906009

6909119

6909199

7002100

7002200

7002310

7002320

7002390

7003110

7003190

7003200

7003300

7004100

7005210

7005290

7010901

7010902

7011100

7011200

7011900

7014000

7015100

7017100

7017200

7017900

7019100

7019200

7019310

7019320

7019390

7019900

7020002

7104101

7104201

7104901

7201100

7201200

7201300

7201400

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202990

7203100

7203900

7205100

7205210

7205290

7206900

7208110

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208320

7208410

7208420

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209900

7210319

7210391

7210399

7210419

7210491

7210499

7210701

7210709

7210901

7210909

7211110

7211120

7211190

7211210

7211220

7211290

7211300

7211410

7211490

7211900

7212219

7212291

7212299

7212309

7212401

7212409

7212501

7212509

7212601

7212609

7213209

7213390

7213490

7213501

7213509

7214100

7214309

7214409

7214509

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216100

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216609

7216900

7217121

7217129

7217139

7217199

7217219

7217229

7217239

7217299

7217319

7217329

7217339

7217399

7218100

7218900

7301200

7302100

7302200

7302300

7302400

7302900

7303000

7304200

7305110

7307210

7307220

7307230

7307290

7307930

7307990

7312900

7315111

7315119

7315121

7315129

7315190

7315200

7315810

7315890

7315900

7317002

7318161

7319100

7319200

7319300

7319900

7321901

7326190

7326901

7326902

7326903

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7405000

7406100

7406200

7407100

7407220

7407290

7408111

7408119

7408210

7408220

7408290

7409119

7409199

7409219

7409299

7409311

7409319

7409391

7409399

7409401

7409409

7409901

7409909

7410210

7410220

7412100

7414100

7414900

7416000

7417009

7419100

7419910

7419991

7501100

7501200

7502100

7502200

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7508001

7508009

7601100

7601200

7603100

7603200

7604101

7604102

7604291

7604292

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606121

7606129

7606919

7606921

7606929

7607110

7609000

7613000

7614900

7616902

7616903

7616904

7616905

7801100

7801910

7801990

7803001

7803002

7804111

7804112

7804191

7804192

7804200

7806001

7806009

7901110

7901120

7901200

7903100

7903900

7904000

7905000

7906001

7906002

7907100

7907901

8001100

8001200

8003001

8003009

8004000

8005100

8005200

8006001

8007001

8007002

8007009

8101100

8101920

8101930

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104200

8104300

8104901

8104909

8105900

8106000

8107100

8107900

8108100

8108900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112190

8112200

8112400

8112910

8112990

8201500

8201600

8202400

8203300

8203400

8204200

8208300

8208901

8209000

8210000

8211940

8212109

8212201

8212209

8212909

8214109

8301500

8301701

8302600

8305100

8305900

8307100

8311900

8401200

8402900

8403900

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407210

8407290

8407900

8409100

8410900

8411910

8411990

8412100

8412900

8414200

8414900

8418696

8419310

8419901

8419902

8419909

8420990

8421120

8421910

8422110

8422190

8423890

8425200

8425310

8425410

8428400

8428600

8428900

8430200

8431100

8431200

8431410

8431420

8431490

8432801

8432901

8433110

8433190

8437100

8437800

8437900

8442400

8443900

8448330

8448410

8448420

8450200

8450909

8451210

8452210

8452290

8452300

8453900

8454900

8455900

8462310

8462490

8466910

8466920

8466930

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470101

8470109

8470210

8470290

8470300

8470400

8470900

8472100

8472200

8472300

8473100

8473210

8473290

8473300

8473400

8474320

8475900

8477900

8478100

8478900

8480300

8480710

8481101

8481109

8481200

8481300

8481400

8481801

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8485100

8485900

8501100

8501310

8501511

8501512

8502201

8502202

8504230

8504311

8504312

8504500

8504900

8505110

8505190

8505900

8506901

8506909

8507301

8507309

8507400

8507800

8507901

8507902

8507904

8507909

8508100

8508200

8508800

8508900

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510900

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8512100

8512201

8512300

8512400

8513101

8513900

8515900

8516103

8516310

8516320

8516330

8516400

8516500

8516720

8516790

8516800

8517200

8517400

8518211

8518300

8518400

8519290

8519310

8519390

8519400

8520100

8520200

8521100

8521900

8522100

8523110

8523120

8523130

8523209

8524100

8524210

8524220

8524230

8524901

8526100

8526910

8526920

8527311

8527312

8527321

8527322

8530100

8530800

8530900

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533900

8535210

8535290

8535400

8536410

8539210

8539229

8539310

8539391

8539400

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543200

8543800

8543900

8545110

8545190

8545200

8545900

8546200

8547100

8603100

8603900

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8607191

8607192

8607199

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608009

8701100

8701300

8701900

8703212

8703222

8703322

8801100

8801900

8803100

8803200

8803300

8803900

8904000

8906009

9001100

9001200

9002110

9002190

9002200

9002900

9004903

9005100

9005801

9005809

9005901

9005909

9006200

9006301

9006309

9006400

9006510

9006520

9006530

9006590

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007191

9007199

9007210

9007290

9007910

9007920

9008100

9008300

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9010300

9010900

9011900

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015300

9015900

9017109

9017209

9017300

9017809

9017900

9018110

9018190

9018200

9018320

9018390

9018410

9018491

9018499

9018500

9018902

9018903

9018904

9018909

9019100

9019200

9020000

9021211

9021291

9022110

9022210

9022900

9024900

9025190

9025209

9025900

9026900

9027400

9027901

9027909

9028100

9028209

9028900

9029201

9029209

9029900

9030900

9031900

9032100

9032900

9033000

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9109110

9109190

9109900

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9208100

9208900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9402102

9402902

9402909

9405501

9502910

9502991

9506110

9506120

9506190

9506290

9506310

9506320

9506390

9506400

9506510

9506590

9506610

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507201

9507202

9507300

9507900

9508000

9603500

9603901

9603909

9606300

9607201

9608103

9608409

9608600

9609200

LIITE 4

CN-koodit

1302320

1506000

1521100

1521900

2008910

2101100

2103100

2205100

2205900

2503100

2503900

2510100

2510200

2511101

2511109

2515110

2515200

2516901

2516902

2520200

2522100

2530400

2710001

2710003

2710005

2710009

2713209

2804700

2805400

2806200

2808000

2811190

2811290

2819900

2822000

2828903

2834109

2834299

2837110

2837190

2837200

2838000

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844100

2844200

2844300

2844500

2845100

2845900

2902900

2903290

2903300

2903400

2903622

2904100

2931001

2932120

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939901

2939909

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3208101

3208102

3208103

3208201

3208202

3208203

3208901

3208902

3208903

3209101

3209102

3209901

3209902

3210001

3210002

3210003

3211000

3212902

3214101

3214109

3215190

3302100

3401193

3406000

3601001

3601009

3602001

3602002

3602003

3602004

3602009

3603001

3603002

3603003

3603009

3604100

3604901

3604902

3604909

3605000

3606901

3701300

3808301

3808302

3808309

3823909

3902100

3904220

3904690

3905510

3906901

3907501

3907509

3909101

3915100

3915200

3915300

3915900

3916100

3916200

3916900

3917100

3917210

3917220

3917230

3917290

3917310

3917320

3917330

3917390

3917400

3919100

3920200

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920731

3920739

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921130

3921900

3922100

3922200

3922900

3923100

3923211

3923219

3923291

3923299

3923300

3923400

3923500

3923900

3924100

3924900

3925101

3925109

3925200

3925300

3925900

3926100

3926209

3926300

3926400

3926901

3926905

3926906

3926909

4011101

4011202

4011203

4011209

4104109

4104210

4104229

4104299

4104319

4104399

4105110

4105129

4105190

4105209

4106110

4106129

4106190

4106209

4107100

4108000

4109000

4110000

4201000

4205001

4205002

4206101

4206109

4206900

4301100

4301200

4301300

4301400

4301500

4301600

4301700

4301800

4301900

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304000

4409100

4409200

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412990

4414000

4415100

4415200

4416000

4417002

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4420100

4420900

4421100

4421901

4421904

4421909

4502000

4503100

4503900

4504100

4504900

4601100

4707100

4707200

4707300

4707900

4804110

4804190

4805100

4805221

4805222

4805229

4805230

4805291

4805299

4805300

4805500

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808200

4808300

4908900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810991

4810992

4811100

4811310

4811399

4811400

4811901

4813100

4813200

4814100

4814200

4814300

4814900

4815000

4818500

4823200

4823400

4823902

4823903

4823905

4904001

4907003

4907009

4908102

4908109

4908902

4908909

4909000

4910001

4910009

4911109

4911910

4911990

5106100

5106200

5107200

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113001

5113002

5202100

5202990

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206140

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5401101

5401102

5401201

5401202

5407100

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5505100

5505200

5508101

5508109

5508201

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5516110

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5601211

5601212

5601221

5601222

5601229

5601291

5601299

5601300

5602100

5602210

5602290

5602900

5607101

5607210

5607291

5607299

5607301

5607410

5607491

5607499

5607501

5607509

5607901

5702200

5704100

5704900

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5806100

5806200

5806319

5806329

5806399

5806400

5807101

5807109

5807901

5807909

5808100

5808901

5808902

5808909

5810100

5810910

5810920

5810990

5811001

5811002

5811003

5811009

5901100

5901900

5904100

5904910

5904920

5906100

5906910

5906990

5907001

5907002

5907009

6001101

6001102

6001103

6001104

6001109

6001210

6001220

6001291

6001299

6001910

6001920

6001991

6001999

6116100

6117809

6117900

6301100

6306111

6306112

6306121

6306122

6306191

6306192

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306911

6306919

6306991

6306999

6307900

6308000

6402110

6403110

6406200

6406910

6406991

6406992

6406999

6501001

6501009

6502001

6503000

6504000

6505100

6505901

6505902

6505903

6505909

6506100

6506910

6506920

6506990

6601100

6601911

6601919

6601991

6601999

6602000

6701001

6701009

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6801000

6802101

6802102

6802220

6802230

6802290

6802920

6802930

6802990

6803000

6804221

6804222

6804223

6804224

6804225

6804229

6804230

6805100

6805200

6805300

6808000

6809110

6809190

6809900

6810190

6810910

6810990

6811100

6811200

6811300

6811900

6813100

6813900

6901001

6901002

6901003

6901009

6902209

6902909

6903209

6905109

6905901

6905909

6907100

6907901

6908101

6908102

6908108

6908109

6909900

6914101

6914109

6914901

6914909

7001000

7004900

7005100

7005301

7005309

7006000

7007111

7007119

7007190

7007211

7007219

7007290

7008000

7009100

7009910

7009920

7010909

7015901

7015909

7016100

7016901

7016909

7018100

7018200

7018901

7018909

7117110

7117191

7117192

7117193

7117199

7117900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7204500

7206100

7208310

7208330

7208340

7208350

7208430

7208440

7208450

7208900

7210311

7210411

7212211

7212301

7213201

7213310

7213410

7214301

7214401

7214402

7214403

7214501

7214502

7214503

7216601

7217111

7217112

7217119

7217122

7217131

7217132

7217191

7217192

7217211

7217212

7217221

7217222

7217231

7217232

7217291

7217292

7217311

7217312

7217321

7217322

7217331

7217332

7217391

7217392

7301100

7304100

7304310

7304931

7304399

7305120

7305310

7305390

7305900

7306100

7306200

7306400

7306500

7308100

7309000

7310100

7310210

7310290

7313000

7314110

7314420

7314490

7317004

7317009

7318110

7318130

7318140

7318151

7318153

7318154

7318169

7318190

7318210

7318220

7318240

7318290

7320209

7320900

7321130

7321821

7321830

7321902

7321903

7321909

7322900

7323100

7323910

7323920

7323939

7323941

7323949

7323990

7324100

7324211

7324219

7324291

7324299

7324901

7324902

7324909

7326200

7326904

7404000

7407210

7410110

7410120

7411101

7411210

7411220

7411290

7413000

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7417001

7418100

7418200

7419999

7503000

7602000

7606111

7606911

7607191

7607199

7607201

7607209

7608201

7608209

7611000

7612900

7614100

7615200

7616100

7616901

7616909

7802000

7803003

7805001

7805002

7806002

7902000

7907909

8002000

8006002

8101910

8104190

8105100

8109100

8109900

8112110

8112300

8113000

8201100

8201200

8201300

8201400

8201900

8202310

8202320

8202990

8205100

8205200

8205300

8205510

8205590

8205600

8205700

8205800

8206000

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208200

8208400

8208909

8212901

8213000

8214101

8214102

8214200

8214901

8214909

8301600

8301709

8302200

8302300

8302490

8304000

8305200

8306100

8306210

8306290

8306300

8307900

8308100

8308200

8308901

8308902

8308909

8309100

8309901

8309902

8309909

8310000

8311200

8311300

8401100

8401300

8401400

8402190

8402200

8404900

8407310

8407320

8407330

8407340

8408200

8408909

8409910

8409990

8413110

8413200

8413910

8413920

8414510

8414600

8415819

8415831

8415839

8415900

8416100

8416900

8417200

8417900

8418290

8418694

8418695

8418699

8418991

8418992

8418993

8418994

8418995

8418999

8419110

8419190

8419819

8421991

8421992

8421999

8422900

8423100

8423900

8424890

8424900

8425490

8426910

8427900

8428320

8428500

8431310

8431390

8432909

8433200

8433300

8433510

8436290

8436800

8436910

8436990

8438100

8438900

8439910

8439990

8440900

8441900

8448200

8448510

8448590

8449000

8450901

8450902

8451900

8452100

8452900

8462290

8462910

8465990

8468900

8474900

8476110

8476190

8476900

8479820

8479900

8480200

8481901

8481902

8481909

8483100

8483200

8483300

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484909

8502301

8502302

8503000

8504402

8504403

8504409

8506200

8512209

8512900

8513109

8514100

8514900

8515310

8516101

8516210

8516602

8516609

8516710

8516901

8516902

8516909

8517101

8517301

8517302

8517309

8517810

8517901

8517909

8518100

8518219

8518220

8518291

8518299

8518500

8518900

8519100

8519210

8519910

8519990

8520310

8520390

8520900

8522900

8523902

8523903

8523909

8524905

8524906

8524907

8524909

8525101

8525102

8525300

8527110

8527190

8527210

8527290

8527313

8527314

8527323

8527329

8527391

8527392

8527393

8527394

8527399

8527900

8529109

8529902

8529903

8529905

8529909

8531200

8531800

8531900

8534000

8535100

8535300

8535901

8535909

8536100

8536209

8536499

8536502

8536619

8536699

8536903

8538100

8538900

8539100

8539291

8539299

8539399

8539900

8540490

8541900

8543100

8544111

8544119

8544190

8544301

8544309

8544591

8544592

8544601

8544602

8544700

8546100

8546900

8547200

8547900

8548000

8605000

8606990

8607120

8702900

8703100

8703211

8703213

8703219

8703221

8703223

8703224

8703229

8703231

8703232

8703239

8703241

8703242

8703249

8703311

8703312

8703319

8703321

8703329

8703331

8703332

8703339

8703901

8703902

8703909

8704101

8704109

8704211

8704221

8704229

8704319

8704321

8704329

8704900

8705100

8705200

8705300

8705400

8705901

8705909

5706001

5706009

8707100

8707900

8708100

8708210

8708290

8708390

8708400

8708500

8708600

8708700

8708930

8708940

8708991

8708999

8709190

8709900

8710000

8711301

8711309

8711401

8711409

8711500

8711900

8714199

8714930

8714940

8714960

8714999

8715002

8716900

8802111

8802119

8802121

8802129

8802201

8802209

8802301

8802309

8802401

8802409

8802500

8804000

8805100

8805200

8903100

8903910

8903920

8903990

8906001

8907100

8907900

9001300

9001400

9001500

9001900

9004101

9004901

9004904

9017201

9017801

9025111

9025201

9025801

9028201

9028309

9032891

9032892

9101111

9101112

9101121

9101122

9101191

9101192

9101211

9101212

9101291

9101292

9101911

9101912

9101991

9101992

9103101

9103109

9103901

9103909

9104000

9105111

9105119

9105191

9105199

9105211

9105219

9105291

9105299

9105911

9105919

9105991

9105999

9106100

9106200

9106900

9111101

9111102

9111200

9111800

9111901

9111902

9111909

9112100

9112801

9112809

9112901

9112909

9113100

9113200

9113901

9113909

9301000

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9306100

9306210

9306290

9306301

9306309

9306901

9306909

9307000

9401100

9401801

9401901

9401902

9401909

9402109

9402901

9403901

9403902

9403909

9405101

9405102

9405103

9405104

9405109

9405201

9405202

9405203

9405204

9405209

9405300

9405401

9405402

9405403

9405404

9405405

9405409

9405509

9405600

9405911

9405919

9405920

9405991

9405999

9406000

9501000

9502999

9503100

9503200

9503300

9504100

9504200

9504300

9504401

9504409

9504900

9505100

9505900

9506210

9601101

9601109

9601901

9601902

9601903

9601909

9602001

9602002

9602009

9603100

9603210

9603290

9603300

9603400

9604000

9605000

9606101

9606102

9606210

9606220

9606290

9607110

9607190

9607209

9608101

9608201

9608203

9608206

9608209

9608311

8608319

9608391

9608401

9608501

9608911

9608919

9608999

9609901

9609909

9610000

9611000

9612200

9613100

9613201

9613209

9613301

9613309

9613801

9613809

9613901

9613909

9614100

9614201

9614209

9614900

9615110

9615190

9615901

9615902

9615909

9616100

9616200

9617000

9618000

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

9705000

9706000

LIITE 5

CN-koodit

0509009

1212200

1517900

1518000

2008110

2103200

2103302

2103900

2104100

2104200

2202100

2202900

2207101

2207109

2207201

2207209

2208100

2208901

2208902

2208909

2515121

2515129

2522200

2522300

2523100

2523210

2523290

2523900

2620500

2620900

2710007

2806100

2807000

2809200

2825901

2834219

3005100

3005900

3006100

3006600

3215110

3303001

3303002

3303003

3303004

3304100

3304200

3304300

3304910

3304990

3305100

3305200

3305300

3305901

3305909

3306100

3306900

3307101

3307109

3307200

3307300

3307410

3307490

3307900

3401119

3401191

3401192

3401200

3402110

3402199

3402200

3402900

3405100

3506100

3606100

3606909

3808101

3808109

3808201

3808209

3808401

3808409

3808901

3808909

3813000

3819000

3920100

3920300

3920410

3923212

3923292

4008110

4008190

4008210

4008290

4009101

4009109

4011009

4011201

4011400

4011500

4011910

4011991

4011992

4011993

4011994

4011995

4011999

4012101

4012109

4012201

4012209

4012900

4013101

4013109

4013200

4013901

4013909

4016910

4016920

4016930

4016992

4016993

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202911

4202919

4202921

4202929

4202991

4202999

4203101

4203102

4203109

4203210

4203291

4203299

4203301

4203309

4203400

4205009

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408109

4408201

4408209

4408901

4408909

4410100

4410900

4411110

4411190

4411210

4411290

4411310

4411390

4411910

4411990

4419000

4802100

4802510

4802521

4802529

4802530

4802600

4803001

4803009

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805210

4805600

4805700

4805800

4808100

4809100

4809200

4809900

4810910

4810999

4811210

4811290

4811909

4816100

4816200

4816300

4816900

4817100

4817200

4817300

4818100

4818200

4818300

4818401

4818402

4818409

4818900

4819100

4819201

4819209

4819300

4819400

4819500

4819600

4820100

4820200

4820300

4820400

4820501

4820509

4820900

4821100

4821900

4822901

4822909

4823110

4823190

4823519

4823590

4823600

4823700

4823909

4901911

4901912

4901991

4901992

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5601100

5703100

5703200

5703300

5703900

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002491

6002499

6002910

6002920

6002930

6002991

6002999

6101100

6101200

6101300

6101901

6101909

6102100

6102200

6102300

6102901

6102909

6103110

6103120

6103191

6103199

6103210

6103220

6103230

6103291

6103299

6103310

6103320

6103330

6103391

6103399

6103410

6103420

6103430

6103491

6103499

6104110

6104120

6104130

6104191

6104199

6104210

6104220

6104230

6104291

6104299

6104310

6104320

6104330

6104391

6104399

6104410

6104420

6104430

6104440

6104491

6104499

6104510

6104520

6104530

6104591

6104599

6104610

6104620

6104630

6104691

6104699

6105100

6105200

6105901

6105909

6106100

6106200

6106901

6106909

6107110

6107120

6107191

6107199

6107210

6107220

6107291

6107299

6107910

6107920

6107991

6107992

6107999

6108110

6108191

6108199

6108210

6108220

6108291

6108299

6108310

6108320

6108391

6108399

6108910

6108920

6108991

6108999

6109100

6109901

6109902

6109909

6110100

6110200

6110300

6110901

6110909

6111100

6111200

6111300

6111901

6111909

6112110

6112120

6112191

6112199

6112200

6112310

6112391

6112399

6112410

6112491

6112499

6113000

6114100

6114200

6114300

6114901

6114909

6115110

6115120

6115191

6115199

6115201

6115202

6115209

6115910

6115929

6115939

6115991

6115999

6116910

6116920

6116930

6116991

6116999

6117101

6117102

6117103

6117109

6117201

6117202

6117203

6117209

6201110

6201120

6201130

6201191

6201199

6201910

6201920

6201930

6201991

6201999

6202110

6202120

6202130

6202191

6202199

6202910

6202920

6202930

6202991

6202999

6203110

6203120

6203191

6203199

6203210

6203220

6203230

6203291

6203299

6203310

6203320

6203330

6203391

6203399

6203410

6203420

6203430

6203491

6203499

6204110

6204120

6204130

6204191

6204199

6204210

6204220

6204230

6204291

6204299

6204310

6204320

6204330

6204391

6204399

6204410

6204420

6204430

6204440

6204491

6204499

6204510

6204520

6204530

6204591

6204599

6204610

6204620

6204630

6204691

6204699

6205100

6205200

6205300

6205901

6205909

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207191

6207199

6207210

6207220

6207291

6207299

6207910

6207920

6207991

6207999

6208110

6208191

6208199

6208210

6208220

6208291

6208299

6208910

6208920

6208991

6208999

6209100

6209200

6209300

6209901

6209909

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211111

6211112

6211119

6211121

6211122

6211129

6211200

6211311

6211319

6211321

6211329

6211331

6211339

6211391

6211392

6211399

6211411

6211419

6211421

6211429

6211431

6211439

6211491

6211492

6211499

6212101

6212109

6212201

6212209

6212301

6212309

6212901

6212909

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216001

6216009

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302601

6302602

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6310101

6310109

6310901

6310909

6401100

6401910

6401920

6401990

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404191

6404199

6404201

6464209

6405100

6405200

6405900

6406101

6406109

6802210

6802910

6907902

6907909

6908901

6908902

6908908

6908909

6910100

6910900

6911101

6911109

6911901

6911909

6912001

6912002

6912003

6912009

6913100

6913901

6913909

7010100

7012000

7013100

7013210

7013291

7013292

7013299

7013310

7013320

7013391

7013399

7013910

7013991

7013992

7013999

7020001

7020009

7101101

7101102

7101210

7101220

7102100

7102210

7102290

7102310

7102390

7103101

7103109

7103911

7103919

7103991

7103999

7104109

7104209

7104909

7105100

7105900

7106100

7106910

7106921

7106922

7106929

7107001

7107002

7108110

7108121

7108129

7108131

7108139

7108200

7109000

7110110

7110191

7110192

7110199

7110210

7110291

7110299

7110310

7110391

7110399

7110410

7110491

7110499

7111000

7112100

7112200

7112900

7113111

7113112

7113113

7113114

7113119

7113191

7113192

7113193

7113194

7113195

7113196

7113197

7113198

7113199

7113201

7113202

7113203

7113209

7114111

7114119

7114191

7114192

7114193

7114199

7114201

7114209

7115100

7115901

7115902

7115903

7115909

7116101

7116109

7116201

7116209

7118101

7118109

7118901

7118902

7118909

7207110

7207120

7207190

7207200

7213100

7214200

7216211

7216219

7306300

7306600

7306900

7307110

7307190

7307910

7307920

7308200

7308300

7308400

7308901

7308909

7311000

7312100

7314190

7314200

7314300

7314410

7314500

7315820

7316000

7317001

7317003

7318120

7318159

7318231

7318232

7318239

7320101

7320109

7320201

7321111

7321119

7321120

7321810

7321829

7322110

7322190

7323931

7325100

7325910

7325990

7326110

7326905

7326909

7409111

7409191

7409211

7409291

7411109

7412200

7419994

7604103

7604210

7604293

7608100

7610100

7610900

7612100

7615100

7616906

8202100

8202200

8202910

8203100

8203200

8204110

8204120

8205400

8205900

8208100

8211100

8211911

8211912

8211919

8211921

9211929

8211931

8211932

8211939

8212101

8215100

8215200

8215910

8215990

8301100

8301200

8301300

8301400

8302100

8302410

8302420

8302500

8303000

8311100

8403101

8403109

8408100

8408901

8413301

8413302

8413309

8413702

8413709

8413811

8413812

8413819

8415100

8415811

8415820

8418100

8418210

8418220

8418300

8418400

8418500

8418610

8418691

8418692

8418693

8418910

8419811

8421230

8421310

8422400

8423810

8423820

8424100

8424811

8424819

8425421

8425429

8426110

8428100

8432100

8432210

8432290

8432401

8432409

8433400

8436210

8450110

8450120

8450190

8452400

8462390

8465100

8465910

8465920

8465950

8474311

8481102

8481809

8484901

8501201

8501209

8501400

8501519

8501521

8501529

8502110

8502120

8502130

8504100

8504210

8504220

8504319

8504320

8504330

8504340

8504401

8506110

8506120

8506130

8506190

8507100

8507200

8507903

8515390

8516102

8516290

8516601

8517109

8528100

8528200

8529101

8529102

8529901

8529904

8531100

8536201

8536300

8536491

8536501

8536509

8536611

8536691

8536901

8536902

8537100

8537200

8539221

8544112

8544201

8544209

8544410

8544491

8544499

8544511

8544519

8544593

8544599

8544603

8544609

8607110

8609001

8609009

8701200

8702100

8704212

8704219

8704230

8704311

8708310

8708800

8708910

8708920

8708992

8708993

8711101

8711109

8711201

8711209

8712001

8712009

8714110

8714191

8714192

8714193

8714194

8714195

8714200

8714910

8714920

8714950

8714991

8714992

8715001

8716100

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

9003110

9003191

9003199

9003900

9004109

9004902

9004909

9017101

9018310

9028202

9028301

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401809

9402101

9403100

9403201

9403202

9403209

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9404100

9404210

9404290

9404300

9404900

9502100

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9506620

9608102

9608109

9608202

9608399

9608509

9608991

9609100

9612100

LIITE 6

CN-koodit

0403900

0403100

1902110

1902190

1902200

1902300

1902400

1905100

1905200

1905300

1905400

1905901

1905902

1905909

2102100

2102200

2102300

2201100

2201900

5701101

5701102

5701103

5701109

5701901

5701902

5701903

5701909

5702100

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5705000

5804300

5805000

6307100

6309000

LIITE 7 henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta omaisuudesta

1. Sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden loppuun mennessä Tunisia liittyy seuraaviin henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta pääomasta tehtyihin monenvälisiin sopimuksiin:

- Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehty kansainvälinen yleissopimus (Rooma, 1961);

- Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980);

- Patenttiyhteistyösopimus (1970, muutettu 1979 ja muutettu 1984);

- Uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (Geneven sopimuskirja, 1991);

- Nizzan sopimus tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten (Geneve, 1977).

2. Assosiointineuvosto voi päättää, että tämän liitteen 1 kohtaa sovelletaan muihin tätä aluetta koskeviin monenvälisiin sopimuksiin. Tässä yhteydessä Tunisia tekee parhaansa liittyäkseen erityisesti sellaisiin sopimuksiin, joissa yhteisön jäsenvaltiot ovat osapuolina.

3. Sopimuspuolet ilmaisevat sitoutuvansa noudattamaan seuraavista monenvälisistä sopimuksista johtuvia velvoitteita:

- Pariisin yleissopimus teollisen omaisuuden suojaamisesta, Tukholman sopimuskirja 1967 (Pariisin liitto);

- Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1971 tehdyssä Pariisin sopimuskirjassa.

PÖYTÄKIRJA N:o 1 Tunisiasta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä

1 artikla

1. Liitteessä lueteltuja, Tunisiasta peräisin olevia tuotteita saa tuoda yhteisöön jäljempänä ja liitteessä ilmoitetuin edellytyksin.

2. Tuontitullit poistetaan tai niitä alennetaan tuotteen mukaan kullekin tuotteelle sarakkeessa a ilmoitetussa suhteessa.

Tietyille tuotteille, joille yhteisessä tullitariffissa määrätään arvotulli ja erityistulli, 3 kohdassa tarkoitettua, sarakkeessa a ja sarakkeessa c ilmoitettua alennusprosenttia sovelletaan ainoastaan arvotulliin.

3. Tietyiltä tuotteilta tullit poistetaan kullekin tuotteelle sarakkeessa b ilmoitettujen tariffikiintiöiden rajoissa.

Kiintiöt ylittäviltä määriltä yhteisen tullitariffin tulleja alennetaan sarakkeessa c ilmoitetussa suhteessa.

4. Tietyille muille tullista vapautetuille tuotteille vahvistetaan sarakkeessa d ilmoitetut viitemäärät.

Jos jonkun tuotteen tuonti ylittää viitemäärät, yhteisö voi laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen asettaa tuotteen yhteisön tariffikiintiöön viitemäärää vastaavan määrän osalta. Tällöin yhteistä tullitariffia sovelletaan tuotteiden mukaan kokonaisuudessan tai alennetaan sarakkeessa c ilmoitetussa suhteessa kiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta.

5. Tiettyjen kohdassa 3 ja 4 tarkoitettujen ja sarakkeessa e ilmoitettujen tuotteiden osalta kiintiöitä tai viitemääriä lisätään neljänä yhtä suurena vuosittaisena eränä, joka on 3 prosenttia näistä määristä, 1 päivästä tammikuuta 1997 1 päivään tammikuuta 2000.

6. Yhteisö voi vahvistaa 4 kohdassa tarkoitetun viitemäärän tiettyjen muiden kuin kohdassa 3 ja 4 tarkoitettujen ja sarakkeessa e ilmoitettujen tuotteiden osalta, jos se toteaa laatimansa vuosittaisen kauppataseen huomioon ottaen, että tuodut määrät uhkaavat aiheuttaa vaikeuksia yhteisön markkinoilla. Jos tuotteelle sen vuoksi asetetaan tariffikiintiö kohdassa 4 ilmoitetuin edellytyksin, sovelletaan yhteistä tullitariffia tuotteiden mukaan kokonaisuudessaan tai alennettuna sarakkeessa c ilmoitetussa suhteessa kiintiöt ylittävien tuotujen määrien osalta.

2 artikla

Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 2204 kuuluvien tuoreista rypäleistä valmistettujen, Tunisiasta peräisin olevien, alkuperänimityksellä varustettujen viinien osalta 1 kohdan määräyksiä sovelletaan viineihin, jotka ovat enintään kaksi litraa vetävissä astioissa ja joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia.

Tunisian lainsäädännön mukaisesti näillä viineillä on seuraavat nimitykset: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Kalem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

3 artikla

1. Kullekin markkinointivuodelle 1 päivästä tammikuuta 1996 31 päivään tammikuuta 1999 välisenä aikana ja 46 000 tonnin rajoissa markkinointivuotta kohti kannetaan tullia 7,81 ecua/100 kg käsittelemättömän, yhteisen nimikkeistön alanimikkeisiin 1509 10 10 ja 1509 10 90 kuuluvan, kokonaan Tunisiassa tuotetun ja sieltä suoraan yhteisöön kuljetetun oliiviöljyn tuonnissa yhteisöön.

2. Jos tämän järjestelmän rajoissa tuotu oliiviöljy uhkaa aiheuttaa haittaa Euroopan unionin markkinatasapainolle ja erityisesti WTO:ssa tälle tuotteelle antamiensa sitoumusten johdosta, yhteisö voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

3. Osapuolet tarkastelevat uudelleen tilannetta vuoden 1999 jälkipuoliskolla vahvistaakseen 1 päivästä tammikuuta 2000 sovellettavan järjestyksen.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 2 Tunisiasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestyksestä

Ainoa artikla

Jäljempänä luetellut Tunisiasta peräisin olevat tuotteet saa tuoda yhteisöön tullitta

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 3 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Tunisiaan koskevasta järjestyksestä

Ainoa artikla

Liitteessä lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden Tunisian enimmäistuontitullit ilmoitetaan sarakkeessa a sarakkeessa b ilmoitettujen tariffikiintiöiden rajoissa.

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 4 käsitteen "peräisin olevat tuotteet" (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla Määritelmät

Tässä pöytäkirjasssa tarkoitetaan:

a) `valmistuksella` kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimenpiteitä,

b) `aineksella` kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa,

c) `tuotteella` valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa,

d) `tavaroilla` sekä aineksia että tuotteita,

e) `tullausarvolla` tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta vuonna 1994 tehdyn sopimuksen mukaisesti määritettyä arvoa (OMC:n tullausarvo),

f) `vapaasti tehtaalla -hinnalla` tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettua hintaa, joka on maksettu valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, jos tähän hintaan sisältyy kaikkien käytettyjen ainesten arvo, ja josta on vähennetty kaikki sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa, kun valmis tuote viedään maasta,

g) `ainesten arvolla` valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuotaessa tai, jos sitä ei tiedetä eikä voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa kyseisistä aineksista asianomaisilla alueilla maksettua hintaa,

h) `alkuperäainesten arvolla` tällaisten ainesten g alakohdassa määriteltyä arvoa soveltuvin osin,

i) `ryhmillä` ja `nimikkeillä` harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, tässä pöytäkirjassa `harmonoitu järjestelmä` tai `HS`, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit),

j) ilmaisulla `luokiteltu` tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen,

k) `lähetyksellä` tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle.

II OSASTO ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITTELY

2 artikla Alkuperäperusteet

Tätä sopimusta sovellettaessa ja tämän pöytäkirjan 3, 4 ja 5 artiklan määräyksiä rajoittamatta pidetään:

1. yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli yhteisön alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti kokonaan yhteisössä tuotettuja tuotteita,

b) yhteisössä tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely,

2. Tunisiasta peräisin olevina tuotteina eli Tunisian alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti kokonaan Tunisiassa tuotettuja tuotteita,

b) Tunisiassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Tunisiassa tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla Kahdenvälinen kumulaatio

1. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja Tunisian alkuperätuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina edellyttämättä, että näitä tuotteita on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi, jos niille on suoritettu tämän pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettua laajempi valmistus tai käsittely.

2. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätään, tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja yhteisön alkuperätuotteita pidetään Tunisian alkuperätuotteina edellyttämättä, että näitä tuotteita on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi, jos niille on suoritettu tämän pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettua laajempi valmistus tai käsittely.

4 artikla Algerian tai Marokon alkuperäainesten kumulaatio

1. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätään, ja jollei 3 ja 4 artiklasta muuta johdu, yhteisön sekä Algerian ja Marokon välisiin sopimuksiin liitetyn pöytäkirjan n:o 2 mukaisia Algerian tai Marokon alkuperäaineksia pidetään yhteisön alkuperäaineksina edellyttämättä, että niitä on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi, jos niille on suoritettu tämän pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettua laajempi valmistus tai käsittely.

2. Sen estämättä, mitä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätään, ja jollei 3 ja 4 artiklasta muuta johdu, yhteisön sekä Algerian ja Marokon välisiin sopimuksiin liitetyn pöytäkirjan n:o 2 mukaisia Algerian tai Marokon alkuperäaineksia pidetään Tunisian alkuperäaineksina edellyttämättä, että niitä on valmistettu tai käsitelty siellä riittävästi, jos niille on suoritettu tämän pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettua laajempi valmistus tai käsittely.

3. Algerian alkuperäaineksiin liittyviä 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan ainoastaan, jos yhteisön ja Algerian sekä Tunisian ja Algerian välistä kauppaa säädellään samanlaisin alkuperäsäännöin.

4. Marokon alkuperäaineksiin liittyviä 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan ainoastaan, jos yhteisön ja Marokon sekä Tunisian ja Marokon välistä kauppaa säädellään samanlaisin alkuperäsäännöin.

5 artikla Valmistuksen tai käsittelyjen kumulaatio

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista varten Tunisiassa tai, kun 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, Algeriassa tai Marokossa toteutettuja valmistuksia tai käsittelyjä pidetään yhteisössä toteutettuina, kun tuotettuja tuotteita valmistetaan tai käsitellään myöhemmin yhteisössä.

2. Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi yhteisössä tai, kun 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, Algeriassa tai Marokossa toteutettuja valmistuksia tai käsittelyjä pidetään Tunisiassa toteutettuina, kun tuotettuja tuotteita valmistetaan tai käsitellään myöhemmin Tunisiassa.

3. Kun 1 ja 2 kohdan määräysten mukaisesti alkuperätuotteita tuotetaan kahdessa tai useammassa näiden määräysten tarkoittamista valtioista tai yhteisössä, niitä pidetään yhteisön alkuperätuotteina tai sen valtion alkuperätuotteina, jossa viimeinen valmistus tai käsittely toteutettiin, sikäli kun tämä valmistus tai käsittely ylittää 8 artiklassa tarkoitetun valmistuksen tai käsittelyn.

6 artikla Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti joko yhteisössä tai Tunisiassa kokonaan tuotettuina pidetään:

a) niiden maaperästä tai merenpohjasta louhittuja kivennäistuotteita,

b) siellä korjattuja kasvituotteita,

c) siellä syntyneitä ja kasvatettuja eläviä eläimiä,

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saatuja tuotteita,

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saatuja tuotteita,

f) niiden alusten pyytämiä merikalastustuotteita ja muita niiden merestä saamia tuotteita,

g) niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tuotteita,

h) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat,

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneitä jätteitä,

j) niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saatuja tuotteita, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia,

k) siellä yksinomaan a-j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistettuja tavaroita.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja "niiden alukset" ja "niiden tehdasalukset" sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

- jotka on merkitty tai ilmoitettu jäsenvaltion tai Tunisian alusrekisteriin,

- jotka purjehtivat jäsenvaltion tai Tunisian lipun alla,

- joista ainakin puolet on jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisten tai sellaisen yhteisön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jäsenvaltiossa tai Tunisiassa ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden toimielinten jäsenten enemmistö ovat Tunisian tai yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden osalta vähintään puolet kuuluu jäsenvaltioille, Tunisialle taikka niiden julkisille laitoksille tai kansalaisille,

- joiden päällystö kokonaisuudessaan koostuu jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisista,

- joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on jäsenvaltioiden tai Tunisian kansalaisia.

3. Jos Tunisian tai yhteisön ja Algerian tai Marokon välistä kauppaa säädellään samanlaisilla alkuperäsäännöillä, 1 kohdan f ja g alakohdan ilmaisuja "niiden alukset" ja "niiden tehdasalukset" sovelletaan myös algerialaisiin ja marokkolaisiin aluksiin ja tehdasaluksiin 2 kohdan merkityksessä.

4. Ilmaisuun "Tunisia" tai "yhteisö" sisältyy myös Tunisian tai yhteisön jäsenvaltioiden aluevedet.

Avomerellä liikkuvia aluksia, tehdasalukset mukaan lukien, joilla niiltä pyydettyjä kalastustuotteita valmistetaan tai käsitellään, pidetään yhteisön tai Tunisian alueen osana, jos ne täyttävät 2 kohdassa määrätyt edellytykset.

7 artikla Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Sovellettaessa 2 artiklaa ei-alkuperäaineksia pidetään riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, kun valmis tuote luokitellaan eri nimikkeeseen kuin kaikki sen valmistuksessa käytetyt ei-alkuperäainekset, jollei 8 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

2. Jos tuote mainitaan liitteessä II olevan luettelon 1 ja 2 sarakkeessa, sen on täytettävä 1 kohdassa olevan säännön sijasta kyseiselle tuotteelle 3 sarakkeessa määrätyt edellytykset.

Sellaisten tuotteiden osalta, jotka luokitellaan 84-91 ryhmään, voi viejä valita vaihtoehtona 3 sarakkeessa määrätyille edellytyksille sovellettavaksi 4 sarakkeessa määrätyt edellytykset.

Kun liitteessä II olevassa luettelossa sovelletaan prosenttisääntöä yhteisössä tai Tunisiassa valmistetun tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi, valmistuksessa tai käsittelyssä syntyneen arvonlisäyksen on vastattava valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on vähennetty yhteisöön tai Tunisiaan tuotujen kolmansien maiden ainesten arvo.

3. Näissä edellytyksissä määritellään kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava kyseisiin tuotteisiin sisältyville ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Näin ollen jos tuotetta, joka on saavuttanut alkuperäaseman sitä tuotetta koskevan luettelossa esitetyn edellytyksen perusteella, käytetään toisen tuotteen valmistukseen, siihen ei sovelleta edellytyksiä, jotka koskevat tuotetta, johon se on sisällytetty, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

8 artikla Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimenpiteet

Sovellettaessa 7 artiklaa pidetään seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia riittämättöminä antamaan alkuperäasemaa riippumatta siitä, muuttuuko nimike:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustus, kuivaus, jäähdytys, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, turmeltuneiden osien poistaminen ja vastaavat toimenpiteet),

b) pelkkä pölynpoisto, seulonta, lajittelu, luokittelu, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), pesu, maalaus, paloittelu,

c) i) uudelleen pakkaaminen sekä kollien jakaminen ja yhdistäminen,

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet,

d) merkkien, nimilappujen ja muiden tunnusten kiinnitys tuotteisiin tai niiden pakkauksiin,

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei täytä tässä pöytäkirjassa yhteisön tai Tunisian alkuperäaseman saavuttamista varten määrättyjä edellytyksiä,

f) pelkkä osien yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi,

g) kahden tai useamman a-f alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä,

h) eläinten teurastus.

9 artikla Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tätä pöytäkirjaa sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä harmonoituun järjestelmään perustuva luokitus.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaisesti yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön,

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta harmonoidun järjestelmän samaan nimikkeeseen luokitellusta tuotteesta, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2. Kun harmonoidun järjestelmän yleistä tulkintasääntöä 5 sovellettaessa pakkaukset sisältyvät luokiteltaessa tuotteisiin, niitä on pidettävä tuotteisiin kuuluvina alkuperää määritettäessä.

10 artikla Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

11 artikla Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 3 tarkoitettuja sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tavarat ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

12 artikla Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote yhteisön tai Tunisian alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta ovatko tuotteen valmistuksessa käytetyt sähköenergia, polttoaine, laitteistot ja laitteet sekä koneet ja työkalut taikka valmistuksen kuluessa käytetyt ainekset ja tuotteet, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen, alkuperätuotteita.

III OSASTO ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

13 artikla Alueperiaate

Edellä II osastossa alkuperäaseman saavuttamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Tunisiassa, jollei 4 tai 5 artiklassa toisin määrätä.

14 artikla Tavaroiden jälleentuonti

Jos yhteisöstä tai Tunisiasta muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä ei pidetä alkuperätuotteina, ellei 4 tai 5 artiklan määräyksistä muuta johdu ja ellei tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla voida osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samat kuin maasta viedyt tavarat, ja

b) niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

15 artikla Suora kuljetus

1. Tässä sopimuksessa määrättyä etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tuotteisiin ja aineksiin, jotka kuljetetaan yhteisön ja Tunisian alueiden tai, sovellettaessa 4 ja 5 artiklan määräyksiä, Algerian ja Marokon alueiden välillä käymättä millään muulla alueella. Yhden jakamattoman lähetyksen muodostavat Tunisian tai yhteisön alkuperätuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden kuin yhteisön ja Tunisian alueen tai, sovellettaessa 3 artiklan määräyksiä, Algerian ja Marokon alueen kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tunisian tai yhteisön alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden maiden kuin yhteisön tai Tunisian alueen kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen osoitetaan esittämällä tuojamaan tulliviranomaisille:

a) viejämaassa annettu kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tavaroista,

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen tai uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten nimet, ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavaroita on pidetty kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

16 artikla Näyttelyt

1. Tuotteille, jotka on lähetetty toisen sopimuspuolen alueelta kolmannessa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen toisen sopimuspuolen alueelle tuotaviksi, myönnetään tuonnissa tämän sopimuksen mukaiset etuudet, jos tuotteet täyttävät tässä pöytäkirjassa määrätyt edellytykset siten, että niitä voidaan pitää yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteina, ja jos tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt tuotteet toisen sopimuspuolen alueelta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä,

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet toisen sopimuspuolen alueella olevalle vastaanottajalle,

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen viimeksi mainitun sopimuspuolen alueelle samassa tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyyn, ja

d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäselvitys annetaan tai laaditaan IV osaston mukaisesti ja esitetään tuojamaan tulliviranomaisille tavanomaisin edellytyksin. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tuotteiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen lisäselvitys.

3. Edellä 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden tai käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullin valvonnassa.

IV OSASTO ALKUPERÄSELVITYS

17 artikla EUR.1-tavaratodistus

Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu selvitys tuotteiden alkuperäasemasta annetaan tämän pöytäkirjan liitteessä III esitetyn mallin mukaisella EUR.1-tavaratodistuksella.

18 artikla EUR.1-tavaratodistuksen tavanomainen antamismenettely

1. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tekemästä tai viejän vastuulla tämän valtuuttaman edustajan tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. Tätä varten viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on täytettävä liitteessä III esitettyjen mallien mukainen EUR.1-tavaratodistus ja hakemuslomake.

Lomakkeet täytetään viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti yhdellä niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotekuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja tyhjä tila on suljettava viivalla.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antamista hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejävaltion tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Euroopan yhteisön jäsenvaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos vietäviä tavaroita voidaan pitää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaisina yhteisön alkuperätuotteina. Tunisian tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos vietäviä tavaroita voidaan pitää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan mukaisina Tunisian alkuperätuotteina.

5. Sovellettaessa 2-5 artiklan kumulaation määräyksiä yhteisön jäsenvaltioiden tai Tunisian tulliviranomaiset ovat valtuutettuja antamaan EUR.1-tavaratodistuksia tässä pöytäkirjassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, jos maasta vietäviä tavaroita voidaan pitää tässä pöytäkirjassa tarkoitettuina alkuperätuotteina ja jos EUR.1-tavaratodistukseen merkityt tuotteet ovat yhteisössä tai Tunisiassa.

Näissä tapauksissa EUR.1-tavaratodistukset annetaan aikaisemmin annettua tai laadittua alkuperäselvitystä vastaan. Viejävaltion tulliviranomaiset säilyttävät tämän alkuperäselvityksen vähintään kolme vuotta.

6. EUR.1-todistuksen antavat tulliviranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia.

EUR.1-todistuksia antavat tulliviranomaiset valvovat myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne varmistavat erityisesti, että tavaran kuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

7. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä on merkittävä tavaratodistuksen tulliviranomaisten merkinnöille varattuun osaan.

8. Viejävaltion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, kun siihen merkityt tuotteet viedään maasta. Se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

19 artikla Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä 18 artiklan 8 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeustapauksissa antaa myös siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos

a) sitä ei ole voitu antaa vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi, tai

b) tulliviranomaisen hyväksymällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa viejän on hakemuksessaan mainittava EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden lähetyspaikka ja -päivä sekä esitettävä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta varmistettuaan viejän hakemuksen sisältämien tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaiset.

4. Jälkikäteen annettuihin todistuksiin tehdään jokin seuraavista merkinnöistä:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", ">VIITTAUS KAAVIOON>

".

5. Edellä 4 kohdassa esitetty merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

20 artikla EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittävä jokin seuraavista maininnoista:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", ">VIITTAUS KAAVIOON>

".

3. Edellä 2 kohdassa esitetty maininta sekä alkuperäisen todistuksen antopäivä ja sarjanumero merkitään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen päivämäärä, on voimassa mainitusta päivästä.

21 artikla Todistusten korvaaminen

1. On aina mahdollista korvata yksi tai useampi EUR.1-tavaratodistus yhdellä tai useammalla muulla todistuksella, jos tämän tekee tavaroiden valvonnasta vastaava tullitoimipaikka.

2. Korvaavaa todistusta pidetään tämän pöytäkirjan, tämä artikla mukaan luettuna, mukaisena lopullisena EUR.1-tavaratodistuksena.

3. Korvaava todistus annetaan jälleenviejän kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun asianomaiset viranomaiset ovat tarkastaneet hakemuksessa olevat tiedot. Alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen päiväys ja sarjanumero merkitään 7 kohtaan.

22 artikla Yksinkertaistettu menettely todistuksia annettaessa

1. Poiketen siitä, mitä tämän pöytäkirjan 18, 19 ja 20 artiklassa määrätään, EUR.1-tavaratodistuksia annettaessa voidaan käyttää yksinkertaistettua menettelyä seuraavien määräysten mukaisesti.

2. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä "valtuutettu viejä", joka harjoittaa usein tapahtuvaa sellaista vientiä, jota varten EUR.1-tavaratodistuksia voidaan antaa ja joka antaa kaikki toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät tarpeelliset takeet tuotteiden alkuperäaseman tarkastamista varten, luvan olla esittämättä vientihetkellä viejävaltion tai -alueen tullitoimipaikassa tavaroille EUR.1-tavaratodistusta koskevaa hakemusta tämän pöytäkirjan 18 artiklan mukaisin edellytyksin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa luvassa määrätään toimivaltaisten viranomaisten valinnan mukaan, että EUR.1-tavaratodistuksen 11 kohta "tulliviranomaisen todistus" on:

a) joko etukäteen varustettava viejävaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan leimalla sekä mainitun toimipaikan virkamiehen joko omakätisellä tai painetulla allekirjoituksella, tai

b) valtuutetun viejän viejävaltion tulliviranomaisten hyväksymällä ja tämän pöytäkirjan liitteessä V olevan mallin mukaisella erikoisleimalla vahvistama. Tämä leima voidaan painattaa lomakkeisiin etukäteen.

4. Edellä 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohtaan "Huomautuksia" tehdään jokin seuraavista merkinnöistä:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIÉE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA,", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAT FÖRFARANDE", ">VIITTAUS KAAVIOON>

".

5. EUR.1-tavaratodistuksen 11 kohdan "Tulliviranomaisen todistus" täyttää tarvittaessa valtuutettu viejä.

6. Valtuutettu viejä merkitsee tarvittaessa EUR.1-tavaratodistuksen 13 kohtaan "Tarkastuspyyntö" sen viranomaisen, jolla on toimivalta suorittaa tällaisen todistuksen jälkitarkastus, nimen ja osoitteen.

7. Yksinkertaistettua menettelyä sovellettaessa viejävaltion tulliviranomaiset voivat määrätä käytettäväksi EUR.1-todistuksia, joissa on niiden yksilöimistä varten tarkoitettu tunnus.

8. Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat 2 kohdassa tarkoitetussa luvassa erityisesti:

a) EUR.1-tavaratodistushakemusten laatimisen edellytykset,

b) edellytykset, joiden mukaisesti nämä hakemukset on säilytettävä vähintään kolme vuotta,

c) edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viranomaisen, jolla on toimivalta suorittaa tämän pöytäkirjan 33 artiklassa tarkoitettu jälkitarkastus.

9. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat ilmoittaa, että 2 kohdan mukaista erityiskohtelua ei myönnetä tietyille tavararyhmille.

10. Tulliviranomaisten on evättävä 2 kohdassa tarkoitettu lupa viejiltä, jotka eivät anna kaikkia tulliviranomaisten tarpeellisina pitämiä takeita. Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Ne tekevät näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai ei enää anna näitä takeita.

11. Valtuutettua viejää voidaan vaatia ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille näiden määräämien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tavarat, jotka hän aikoo viedä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdollisuus suorittaa mahdolliset tarkastukset ennen tavaran lähettämistä.

12. Viejävaltion tulliviranomaiset voivat suorittaa valtuutettujen viejien osalta kaikki tarpeellisina pitämänsä tarkastukset. Kyseiset viejät ovat velvollisia alistumaan näihin tarkastuksiin.

13. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita yhteisön, jäsenvaltioiden ja Tunisian tullimuodollisuuksia ja tulliasiakirjojen käyttöä koskevien sääntöjen soveltamista.

23 artikla Tiedotus- ja ilmoituslomake

1. Sovellettaessa EUR.1-tavaratodistusten antamista varten 3, 4 ja 5 artiklaa, sen valtion toimivaltainen tullitoimipaikka, jolta mainitun todistuksen antamista haetaan tuotteille, joiden valmistukseen on käytetty Algeriasta, Marokosta tai yhteisöstä tulevia tuotteita, ottaa huomioon ilmoituksen, jonka malli esitetään liitteessä VI ja jonka lähtömaassa olevan viejän on annettava joko näitä tuotteita koskevalla kauppalaskulla tai tämän laskun liitteellä.

2. Asianomaisessa tullitoimipaikassa voidaan kuitenkin vaatia viejää esittämään jäljempänä 3 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti annetun, liitteessä VII esitetyn mallin mukaisen tiedotuslomakkeen joko 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa olevien tietojen aitouden ja oikeellisuuden tarkastamiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

3. Sen valtion toimivaltainen tullitoimipaikka, josta käyttöön otetut tuotteet on viety, antaa näiden tuotteiden viejän pyynnöstä joko 2 kohdassa määrätyssä tapauksessa tai kyseisen viejän aloitteesta näitä tuotteita koskevan tiedotuslomakkeen. Se laaditaan kahtena kappaleena, yksi kappale palautetaan lomakkeen hakijalle, joka toimittaa sen lopullisesti tuotettujen tuotteiden viejälle tai tullitoimipaikkaan, josta EUR.1-tavaratodistusta haetaan mainituille tuotteille. Toinen kappale säilytetään sen antaneessa toimipaikassa vähintään kolmen vuoden ajan.

24 artikla Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. EUR.1-tavaratodistus on voimassa neljä kuukautta päivästä, jona se on annettu viejävaltiossa, ja se on esitettävä tuojavaltion tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

2. EUR.1-tavaratodistukset, jotka esitetään tuojavaltion tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä määräajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojavaltion tulliviranomaiset voivat hyväksyä EUR.1-tavaratodistukset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

25 artikla Alkuperäselvityksen esittäminen

EUR.1-tavaratodistukset on esitettävä tuojavaltion tulliviranomaisille tässä valtiossa sovellettavia menettelyjä noudattaen. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen käännöksen. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuonti-ilmoitukseen liitetään maahantuojan vakuutus siitä, että tavarat täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

26 artikla Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän 84 tai 85 ryhmään kuuluva osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 2 a mukaisina osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille voidaan esittää tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

27 artikla Kauppalaskuilmoitus

1. Sen estämättä, mitä 17 artiklassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukainen selvitys tuotteiden alkuperäasemasta voidaan antaa liitteessä IV esitetyn mallin mukaisella ilmoituksella, jonka viejä liittää kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa kyseiset tuotteet kuvaillaan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan tunnistaa (jäljempänä `kauppalaskuilmoitus`), pelkästään alkuperätuotteita sisältävien lähetysten osalta, jos minkään lähetyksen arvo ei ole suurempi kuin 5 100 ecua.

2. Viejän, tai viejän vastuulla tämän valtuuttaman edustajan, on täytettävä ja allekirjoitettava ilmoitus tämän pöytäkirjan mukaisesti.

3. Kauppalaskuilmoitus on täytettävä jokaista lähetystä varten.

4. Kauppalaskuilmoituksen laatineen viejän on esitettävä viejävaltion tulliviranomaisten pyynnöstä kaikki tämän ilmoituksen käyttöä koskevat todistusasiakirjat.

5. Kauppalaskuilmoituksiin sovelletaan soveltuvin osin 24 ja 25 artiklan määräyksiä.

28 artikla Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähetetyt tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että on tarpeen esittää muodollista alkuperäselvitystä, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tämän pöytäkirjan edellytykset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Lisäksi näiden tuotteiden yhteisarvo saa olla enintään 500 ecua pienten lähetysten osalta tai enintään 1 200 ecua matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

29 artikla Alkuperätodistusten ja muiden todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on säilytettävä 18 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

2. Kauppalaskuilmoituksen laativan viejän on säilytettävä mainitun kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

3. EUR.1-tavaratodistuksen antavien viejämaan tulliviranomaisten on säilytettävä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolmen vuoden ajan.

4. Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset vähintään kolmen vuoden ajan.

30 artikla Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienten poikkeavuuksien toteaminen EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien suorittamiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä ei sinänsä tee EUR.1-tavaratodistuksesta tai kauppalaskuilmoituksesta mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että asiakirja vastaa tullille esitettyjä tuotteita.

2. EUR.1-todistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla Ecuina ilmaistut määrät

1. Viejävaltio vahvistaa ecuina ilmaistuja määriä vastaavat määrät viejävaltion kansallisena valuuttana ja saattaa ne muiden sopimuspuolten tietoon. Kun määrät ovat suuremmat kuin tuojavaltion vahvistamat vastaavat määrät, tämä hyväksyy ne, jos tuotteet laskutetaan viejävaltion tai jonkin muun tämän pöytäkirjan 4 artiklassa mainitun maan valuuttana.

Jos tavarat laskutetaan yhteisön muun jäsenvaltion valuuttana, tuojavaltio hyväksyy kyseisen maan ilmoittaman määrän.

2. Käytettävä ecun arvo kansallisena valuuttana 30 päivään huhtikuuta 2000 on 1 päivän lokakuuta 1994 kurssin mukainen ecun vasta-arvo kyseisenä kansallisena valuuttana.

Assosiointineuvosto tarkastelee seuraavien viiden vuoden jaksojen osalta ecuina ilmaistuja määriä ja niitä vastaavia määriä valtioiden kansallisina valuuttoina kutakin viiden vuoden jaksoa välittömästi edeltävän vuoden lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä voimassa olleiden ecun kurssien perusteella.

Tätä tarkastelua suoritettaessa assosiointineuvosto varmistaa, että minään kansallisena valuuttana käytettävät määrät eivät pienene, ja harkitsee lisäksi, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää ecuina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

V OSASTO HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla Leimojen ja osoitteiden tiedoksi antaminen

Jäsenvaltioiden ja Tunisian tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä mallit tullitoimipaikoissaan EUR.1-tavaratodistusten antamiseksi käytettävistä leimoista sekä sellaisten tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten antamisesta sekä näiden todistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

33 artikla EUR.1-tavaratodistusten, kauppalaskuilmoitusten ja tiedotuslomakkeiden tarkastaminen

1. EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojavaltion tulliviranomaisilla on aihetta epäillä asiakirjan aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai tässä pöytäkirjassa määrättyjen muiden edellytysten täyttymistä.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi tuojavaltion tulliviranomaiset palauttavat viejävaltion tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennöksen ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen.

Jälkikäteen tehtävän tarkastuspyyntönsä tueksi ne toimittavat kaikki saadut asiakirjat ja tiedot, jotka antavat aihetta epäillä, että EUR.1-tavaratodistukseen tai kauppalaskuilmoitukseen tehdyt merkinnät ovat virheellisiä.

3. Tarkastuksen suorittavat viejävaltion tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia mitä tahansa todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia.

4. Jos tuojavaltion tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämisen kyseisille tuotteille siihen saakka, kunnes tarkastuksen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisina pidetyt suojatoimenpiteet toteutetaan.

5. Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille 10 kuukauden kuluessa. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää alkuperätuotteina ja tämän pöytäkirjan muut edellytykset täyttävinä.

6. Jos epäilyn aihetta antaneissa tapauksissa vastausta ei ole saatu 10 kuukauden kuluessa tai jos vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, onko kyseinen asiakirja aito tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun myöntämisen, jollei ole kyse poikkeuksellisista olosuhteista.

7. Edellä 23 artiklassa tarkoitettuja tiedotuslomakkeita koskeva jälkikäteen suoritettava tarkastaminen toteutetaan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja 2-6 kohdan menetelmiä vastaavasti.

34 artikla Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos 33 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riitaisuus, jota tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset ja sen tarkastamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos ilmenee kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia annetaan tulliyhteistyöneuvoston ratkaistavaksi.

Joka tapauksessa tuojan ja tuojavaltion tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

35 artikla Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

36 artikla Vapaa-alueet

1. Yhteisön jäsenvaltiot ja Tunisia toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EUR.1-tavaratodistuksella kaupattavia tuotteita, jotka kuljetuksen aikana asetetaan niiden alueella sijaitsevalle vapaa-alueelle, ei vaihdeta toisiin tuotteisiin eikä niille suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat tavanomaiset toimenpiteet.

2. Poiketen 1 kohtaan sisältyvistä määräyksistä, kun EUR.1-tavaratodistukseen sisältyviä yhteisön tai Tunisian alkuperätuotteita tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-todistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VI OSASTO CEUTA JA MELILLA

37 artikla Pöytäkirjan soveltaminen

1. Tässä pöytäkirjassa käytettyyn ilmaisuun `yhteisö` ei sisälly Ceutaa ja Melillaa. Ilmaisuun `yhteisön alkuperätuotteet` ei sisälly näiden alueiden alkuperätuotteita.

2. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, jollei 38 artiklassa määrätyistä erityisedellytyksistä muuta johdu.

38 artikla Erityisedellytykset

1. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 2-4 artiklan 1 ja 2 kohdan sijasta, ja viittauksia kyseisiin artikloihin sovelletaan soveltuvin osin tähän artiklaan.

2. Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 15 artiklan määräysten mukaisesti, pidetään:

1) Ceutasta ja Melillasta peräisin olevina tuotteina eli alkuperättuotteina:

a) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Tunisian tai yhteisön tai, jos 4 artiklan 3 kohdassa vaaditut edellytykset täyttyvät, Algerian tai Marokon alkuperätuotteita, jos niille on suoritettu 8 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä laajempi valmistus tai käsittely,

2) Tunisiasta peräisin olevina tuotteina eli alkuperätuotteina:

a) Tunisiassa kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Tunisiassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 7 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Ceutan ja Melillan tai yhteisön tai, kun 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa vaaditut edellytykset täyttyvät, Algerian tai Marokon alkuperätuotteita, jos niille on suoritettu 8 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä laajempi valmistus tai käsittely.

3. Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

4. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä "Tunisia" sekä "Ceuta ja Melilla" EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan. Lisäksi Ceutan ja Melillan alkuperätuotteiden osalta EUR.1-todistuksen 4 kohdassa on ilmoitettava alkuperäasema.

5. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VII OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla Pöytäkirjan muuttaminen

Assosiointineuvosto voi toisen osapuolen tai tulliyhteistyökomitean pyynnöstä päättää tämän pöytäkirjan määräysten soveltamista koskevasta muuttamisesta.

40 artikla Tulliyhteistyökomitea

1. Perustetaan tulliyhteistyökomitea, jonka tehtävänä on varmistaa hallinnollinen yhteistyö tämän pöytäkirjan moitteettomaksi ja yhtenäiseksi soveltamiseksi sekä suorittaa muita sille annettavia tullialan tehtäviä.

2. Komitea muodostuu jäsenvaltioiden asiantuntijoista ja Euroopan yhteisöjen komission tulliasioista vastuussa olevista virkamiehistä sekä Tunisian tullialan asiantuntijoista.

41 artikla Liitteet

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa.

42 artikla Pöytäkirjan täytäntöönpano

Yhteisö ja Tunisia toteuttavat kumpikin tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

43 artikla Järjestelyt Algerian ja Marokon kanssa

Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet toteuttaakseen järjestelyt Algerian ja Marokon kanssa, jotta tämän pöytäkirjan soveltaminen taattaisiin. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tässä tarkoituksessa toteutetuista toimenpiteistä.

44 artikla Kauttakuljetettavat tai varastoitavat tavarat

Tätä sopimusta voidaan soveltaa tavaroihin, jotka täyttävät tämän pöytäkirjan määräykset ja jotka sopimuksen voimaantulopäivänä ovat joko matkalla taikka väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla yhteisössä tai Tunisiassa, tai jos 3, 4 ja 5 artiklan määräyksiä voidaan soveltaa, Algeriassa tai Marokossa, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään viejävaltion toimivaltaisten viranomaisten jälkikäteen vahvistama EUR.1-todistus ja asiakirjat, joilla osoitetaan, että tavarat on kuljetettu suoraan.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET

JOHDANTO

Näitä huomautuksia sovelletaan tarvittaessa kaikkiin ei-alkuperäaineksista valmistettuihin tuotteisiin mukaan lukien ne, joita ei erityisesti mainita liitteessä II olevassa luettelossa ja joihin sovelletaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua nimikkeenmuutossääntöä.

1 huomautus

1.1. Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa mainitaan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaroiden kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta vahvistetaan sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Ensimmäisen sarakkeen merkinnän edessä eräissä tapauksissa oleva "ex" tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee ainoastaan 2 sarakkeessa mainittua nimikkeen tai ryhmän osaa.

1.2. Kun ensimmäisessä sarakkeessa on ryhmitelty useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on sen vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeessa vahvistettua sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan ensimmäisessä sarakkeessa mainitun ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu tähän sarakkeeseen.

2 huomautus

2.1. Kun jokin nimike tai nimikkeen osa ei ole luettelossa, sovelletaan siihen 7 artiklan 1 kohdan nimikkeenmuutossääntöä. Jos luettelon nimikkeisiin tai nimikkeiden osiin sovelletaan nimikkeenmuutosedellytystä, se mainitaan 3 sarakkeessa.

2.2. Luettelossa olevan 3 sarakkeen säännössä edellytetty valmistus tai käsittely on suoritettava ainoastaan käytetyille ei-alkuperäaineksille. Samoin 3 sarakkeen säännössä mainittuja rajoituksia sovelletaan ainoastaan käytettyihin ei-alkuperäaineksiin.

2.3. Kun säännössä määrätään, että minkä tahansa nimikkeen aineksia saadaan käyttää, voidaan myös samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia käyttää, ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset. Ilmaisulla "valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen . . . aineksista" tarkoitetaan kuitenkin, että ainoastaan sellaisia samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia saadaan käyttää, joiden kuvaus on erilainen kuin tuotteella on luettelossa olevassa 2 sarakkeessa.

2.4. Jos ei-alkuperäaineksista valmistettua tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman valmistuksen kuluessa nimikkeenmuutossäännön tai luettelossa olevan oman sääntönsä nojalla, käytetään aineksena muun tuotteen valmistuksessa, siihen ei siinä tapauksessa sovelleta luettelon siihen tuotteeseen sovellettavaa sääntöä, johon se sisällytetään.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että siinä mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen 7224 kuuluvasta muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu asianomaisessa maassa ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saavuttanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää alkuperätuotteena laskettaessa nimikkeeseen 8407 kuuluvan moottorin valmistuksessa mahdollisesti käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa, riippumatta siitä, onko teräs tuotettu samassa tehtaassa kuin moottori. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettävien ei-alkuperäainesten arvoa.

2.5. Vaikka nimikkeenmuutossääntö tai muut luettelon säännöt täyttyisivät, tuote ei saa alkuperäasemaa, jos sille suoritettu käsittely on riittämätön 6 artiklan mukaisesti.

3 huomautus

3.1. Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä, sitä laajempi valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman, sitä vähäisempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Näin ollen jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö sallittua, mutta sitä myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei.

3.2. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tällä tarkoitetaan, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saadaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Kankaita koskevassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja saadaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita saadaan myös käyttää. Tämä ei tarkoita, että on käytettävä molempia, vaan voidaan käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

Jos kuitenkin samassa säännössä on jotakin ainesta varten rajoitus ja muita aineksia varten muita rajoituksia, sovelletaan ainoastaan tosiasiallisesti käytettyjä aineksia koskevia rajoituksia.

Esimerkki:

Ompelukoneita koskevassa säännössä määrätään, että sekä langankiristysmekanismin että siksak-mekanismin on oltava alkuperätuotteita; näitä kahta rajoitusta sovelletaan ainoastaan, jos molemmat kyseiset mekanismit tosiasiallisesti sisältyvät ompelukoneeseen.

3.3. Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne voi täyttää sääntöä.

Esimerkki:

Nimikettä 1904 koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemiallisten aineiden ja muiden lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Esimerkki:

Jos kuitukankaasta tehdyn tavaran osalta määrätään, että ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voida valmistaa langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella eli kuituasteella.

Tekstiilien osalta katso myös 6 huomautuksen 3 kohtaa.

3.4. Jos luettelon säännössä määrätään kaksi tai useampia prosenttimääriä enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkein määrätyistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus

4.1. Luettelossa käytetyllä ilmaisulla "luonnonkuidut" tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja, sen on rajoituttava kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin määrätä, ilmaisuun "luonnonkuidut" sisältyvät kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2. Ilmaisuun "luonnonkuidut" kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101-5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201-5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301-5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3. Ilmaisuja "tekstiilimassa", "kemialliset aineet" ja "paperinvalmistusaineet" käytetään luettelossa kuvailemaan 50-63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai näistä kuiduista valmistettujen lankojen valmistuksessa.

4.4. Luettelossa käytettyyn ilmaisuun "katkotut tekokuidut" kuuluvat nimikkeiden 5501-5507 synteetti-tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

5 huomautus

5.1. Niiden tuotteiden osalta, jotka luokitellaan niihin luettelon nimikkeisiin, joiden osalta viitataan tähän huomautukseen, luettelossa olevassa 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta niiden valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, kun niiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden kokonaispainosta (katso myös jäljempänä olevia 5.3 ja 5.4 huomautuksia).

5.2. Tätä poikkeusta sovelletaan kuitenkin ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

- silkki,

- villa,

- karkea eläimenkarva,

- hieno eläimenkarva,

- jouhet,

- puuvilla,

- paperinvalmistusaineet ja paperi,

- pellava,

- hamppu,

- juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

- sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

- kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

- synteettikuitufilamentit,

- muuntokuitufilamentit

- synteettikatkokuidut,

- muuntokatkokuidut.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 5205 kuuluva lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi synteettikatkokuituja, jotka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), saa käyttää enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä, (joissa vaaditaan valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta) tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa vaaditaan valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden sekoitusta voi käyttää vain, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta tai jos käytettävät puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos edellä tarkoitettu tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytettävät langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas sen mukaisesti sekoitetuote.

Esimerkki:

Matto, jonka nukka on tehty sekä muuntokuitu- että puuvillalangoista ja pohjakangas juutista, on sekoitetuote, koska on käytetty kolmea perustekstiiliainetta. Ei-alkuperäaineksia, joita käytetään myöhemmällä valmistusasteella olevina kuin mitä säännössä määrätään, voidaan käyttää, jos niiden kokonaispaino on enintään 10 prosenttia mattoon sisältyvien tekstiiliaineiden painosta. Juuttikangaspohja tai muuntokuitulangat tai molemmat voidaan siis tuoda maahan tällä valmistusasteella olevina, jos painoa koskevat edellytykset täyttyvät.

5.3. Tuotteissa, joissa on "segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä", tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4. Tuotteissa, joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä, tämä poikkeus on tällaisen kaistaleen osalta 30 prosenttia.

6 huomautus

6.1. Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän huomautukseen, saadaan käyttää, vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelossa olevan 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

6.2. Aineksia, joita ei luokitella 50-63 ryhmään, saa käyttää vapaasti, riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi housujen, valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50-63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

6.3. Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon koristeiden ja tarvikkeiden arvo.

7 huomautus

7.1. Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 mainitut "tietyt käsittelyt" ovat seuraavat:

a) tyhjötislaus,

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla (1),

c) krakkaus,

d) reformointi,

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla,

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat käsittelyt: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla, neutralointi emäksisillä aineilla, värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla,

g) polymerointi,

h) alkylointi,

i) isomerointi.

7.2. Nimikkeissä 2710-2712 mainitut "tietyt käsittelyt" ovat seuraavat:

a) tyhjötislaus,

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla,

c) krakkaus,

d) reformointi,

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla,

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat käsittelyt: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla, neutralointi emäksisillä aineilla, värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla,

g) polymerointi,

h) alkylointi,

ij) isomerointi,

k) ainoastaan nimikkeesen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena käsiteltyjen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä),

l) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin ainoastaan suodattamalla,

m) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvan raskasöljyn osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esim. vedyn avulla tapahtuva viimeistely (hydrofinishing) tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei pidetä tiettynä käsittelynä,

n) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvan polttoöljyn osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista, hävikki mukaan lukien, tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän mukaisesti määritettynä,

o) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien muiden raskasöljyjen kuin kaasuöljyn ja polttoöljyn osalta, valmistus suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla.

7.3. Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 tarkoitetut yksinkertaiset käsittelyt, kuten puhdistaminen, seestäminen (dekantoiminen), suolojen poisto, veden poisto, suodattaminen, värjääminen, merkitseminen, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, kaikki näiden toimenpiteiden tai samankaltaisten toimenpiteiden yhdistelmät, eivät anna alkuperäasemaa.

(1) Katso yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän täydentävä selittävä huomautus 4 b).

LIITE II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- JA KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA TEHDÄÄN, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

EUR.1-TAVARATODISTUS

1. EUR.1-tavaratodistus on laadittava lomakkeelle, jonka malli on tässä liitteessä. Tämä lomake on painettava yhdellä tai useammalla niistä kielistä, joilla sopimus on tehty. Todistus on laadittava jollakin näistä kielistä viejävaltion tai -alueen sisäisen lainsäädännön määräysten mukaisesti. Jos se laaditaan käsin, se on täytettävä musteella painokirjaimin.

2. Todistuksen koon on oltava 210 × 297 millimetriä; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 millimetriä määrämittaa pienempi tai enintään 8 millimetriä sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, hiokkeetonta, liimakäsiteltyä kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset havaittaviksi.

3. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Liettuan toimivaltaiset viranomaiset voivat pidättää itselleen EUR.1-todistusten paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa todistuksessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa todistuksessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE IV

27 ARTIKLASSA TARKOITETTU JULISTUS

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE V

Leiman malli, jota tarkoitetaan 22 artiklan 3 kohdan b alakohdassa

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

(1) Viejävaltion tai -alueen lyhenne tai vaakuna.

(2) Valtuutetun viejän tunnistamiseksi tarvittavat merkinnät.

>KAAVION LOOPU>

LIITE VI

ILMOITUSMALLI

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE VII

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE VIII

YHTEINEN JULISTUS 1 ARTIKLASTA

Osapuolet sopivat, että pöytäkirjan 1 artiklan e kohdan määräykset eivät vaikuta Tunisian oikeuteen hyötyä erityisestä ja erilaisesta kohtelusta sekä kaikista muista tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan täytäntöönpanoon liittyvän sopimuksen perusteella kehitysmaille myönnetyistä poikkeuksista.

YHTEINEN JULISTUS 19 JA 33 ARTIKLASTA

Osapuolet sopivat tarpeesta laatia selittäviä huomautuksia pöytäkirjan 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 33 artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanoa varten.

YHTEINEN JULISTUS 39 ARTIKLASTA

Pöytäkirjan artiklan soveltamista varten yhteisö ilmoittaa olevansa valmis aloittamaan niiden Tunisian hakemusten tarkastelun, joiden tarkoituksena on määrätä poikkeuksia alkuperäsääntöihin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

PÖYTÄKIRJA N:o 5 hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

1 artikla Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) `tullilainsäädännöllä` sopimuspuolten alueilla sovellettavia säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista tullimenettelyyn mukaan lukien mainittujen osapuolten toteuttamat kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet,

b) `pyynnön esittäneellä viranomaisella` toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka pyytää avunantoa tulliasioissa,

c) `pyynnön vastaanottaneella viranomaisella` toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynnön avunannosta tulliasioissa,

d) `henkilöön liittyvällä tiedolla` kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

2 artikla Soveltamisala

1. Sopimuspuolet avustavat toisiaan toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tässä pöytäkirjassa määrätyillä yksityiskohtaisilla säännöillä ja edellytyksillä ehkäistäkseen, tutkiakseen ja paljastaakseen tullilainsäädännön vastaisia toimia.

2. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niitä sopimuspuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan tätä pöytäkirjaa. Se ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevien säännösten soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä käytettyjen valtuuksien perusteella, elleivät nämä oikeusviranomaiset anna tähän suostumustaan.

3 artikla Pyynnöstä annettava apu

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, mukaan lukien tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai olisivat tullilainsäädännön vastaisia.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä, onko toisen osapuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen alueelle ja yksilöi tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa lainsäädäntönsä mukaisesti pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä erityistä valvontaa:

a) luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joiden perustellusti uskotaan toteuttavan tai toteuttaneen tullilainsäädännön vastaisia toimia,

b) paikkoihin, joissa tavaroita on varastoitu siten, että perustellusti voidaan olettaa, että niitä aiotaan käyttää toisen sopimuspuolten tullilainsäädännön vastaisissa liiketoimissa,

c) sellaisten tavaroiden liikkumiseen, joiden on ilmoitettu mahdollisesti olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena,

d) kuljetusvälineisiin, joita perustellusti uskotaan käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

4 artikla Oma-aloitteinen avunanto

Sopimuspuolet avustavat toisiaan lainsäädäntönsä, sääntöjensä ja muiden säädöstensä mukaisesti, jos ne pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti silloin kun ne saavat tietoja:

- toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan tämän tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä muille sopimuspuolille,

- uusista keinoista tai menetelmistä, joita käytetään näiden toimien toteuttamisessa,

- tavaroista, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena,

- luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joiden perustellusti uskotaan toteuttavan tai toteuttaneen tullilainsäädännön vastaisia toimia,

- kuljetusvälineistä, joista voidaan perustellusti uskoa, että niitä on käytetty, käytetään tai voidaan käyttää tullilainsäädännön vastaisten toimien toteuttamisessa.

5 artikla Asiakirjat/ilmoitukset

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä oman lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki sellaiset tarvittavat toimenpiteet

- kaikkien asiakirjojen antamiseksi,

- kaikista päätöksistä ilmoittamiseksi,

jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, vastaanottajalle, joka asuu sen alueella tai on sijoittautunut sinne. Tällöin sovelletaan 6 artiklan 3 kohtaa.

6 artikla Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti muotoillut pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos asian kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa hakemuksissa esitetään seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittävä viranomainen,

b) pyydetyt toimenpiteet,

c) pyynnön tarkoitus ja aihe,

d) asiaan liittyvä lainsäädäntö, säännöt ja muut oikeudelliset tekijät,

e) mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä,

f) yhteenveto asiaa koskevista seikoista ja jo suoritetuista kyselyistä, lukuun ottamatta 5 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3. Pyynnöt tehdään pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.

4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia, kuitenkin voidaan toteuttaa varotoimenpiteitä.

7 artikla Pyyntöjen täyttäminen

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii avunantopyynnön täyttämiseksi toimivaltansa ja voimavarojensa mukaan samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman sopimuspuolen muiden viranomaisten pyynnöstä, ja toimittaa sillä jo olevia tietoja, tekee tarkoituksenmukaisia tutkimuksia tai järjestää niiden tekemisen. Tätä määräystä sovelletaan myös hallintoyksikköön, jolle pyynnön vastaanottanut viranomainen on pyynnön osoittanut, kun tämä ei voi toimia yksin.

2. Avunantopyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön, sääntöjen ja muiden oikeudellisten säädösten mukaisesti.

3. Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen asianosaisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin saada pyynnön vastaanottaneen tai tämän vastuualuseeseen kuuluvan toisen viranomaisen toimitiloista tietoja, jotka koskevat tullilainsäädännön vastaisia tai mahdollisesti vastaisia toimia ja joita pyynnön esittänyt viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

4. Sopimuspuolen virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja jälkimmäisen määräämin edellytyksin olla läsnä tehtäessä tutkimuksia jälkimmäisen alueella.

8 artikla Tietojen välityksessä käytettävä muoto

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle asiakirjoina, oikeaksi todistettuina asiakirjajäljennöksinä, kertomuksina ja muina sellaisina asiakirjoina.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata automaattisella tietojenkäsittelymenetelmällä tuotetulla missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla.

9 artikla Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

1. Sopimuspuolet voivat kieltäytyä tässä pöytäkirjassa tarkoitetusta avunannosta, jos avunpyyntöön suostuminen:

a) voisi loukata Tunisian tai jonkin sellaisen yhteisön jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta, jonka avunantoa pyydetään, tai

b) voisi vaarantaa yleistä järjestystä, sopimuspuolten turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja, tai

c) koskisi muita kuin tulleja koskevia säännöksiä, tai

d) loukkaisi teollisia, liike- tai ammattisalaisuuksia.

2. Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista avunantoa, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.

3. Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perustelut on viipymättä annettava tiedoksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

10 artikla Luottamuksellisuuden velvoite

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti missä tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Ne kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin, ja niitä koskee tällaiseen tietoon ulotettu, tiedot vastaanottaneen sopimuspuolen asiaa koskevan lainsäädännön sekä yhteisön viranomaisiin sovellettavien vastaavien säännösten suoja.

2. Henkilöön liittyviä tietoja saa toimittaa ainoastaan, jos sopimuspuolten lainsäädännöissä määrätty henkilöiden suojelun taso on vastaava. Sopimuspuolten on taattava vähintään sellainen suojelun taso, joka on tämän pöytäkirjan liitteessä esitettyjen määräysten periaatteiden mukaista.

11 artikla Tietojen käyttö

1. Saatuja tietoja, mukaan lukien henkilöön liittyvät tiedot, käytetään yksinomaan tämän pöytäkirjan tarkoituksiin, sopimuspuoli ei saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin muutoin kuin tiedot luovuttaneen hallintoviranomaisen kirjallisella etukäteen antamalla luvalla ja näitä tietoja koskevat luovuttaneen viranomaisen asettamat rajoitukset. Näitä määräyksiä ei sovelleta silloin kun tämän pöytäkirjan tarkoituksiin saatuja tietoja voitaisiin käyttää myös huumaavien ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan torjuntaan. Näitä tietoja voi 2 kohdan rajoitusten mukaisesti toimittaa muille viranomaisille, jotka ovat suoraan sitoutuneet torjumaan huumausaineiden laitonta kauppaa.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei estä käyttämästä tietoja oikeudenkäynnissä tai hallintolainkäyttömenettelyissä, jotka on jälkikäteen pantu vireille tullilainsäädännön rikkomisen vuoksi. Nämä tiedot toimittaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan viipymättä tällaisesta käytöstä.

3. Sopimuspuolet voivat asiakirjamenettelyssä, kertomuksissa ja todistuksissa sekä tuomioistuinten käsiteltävinä olevissa menettelyissä ja kanteissa käyttää todisteina tietoja ja asiakirjoja, jotka on saatu tai joita on tutkittu tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

12 artikla Asiantuntijat ja todistajat

1. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamies voidaan toisen sopimuspuolen toimivaltaan kuuluvalla alueella valtuuttaa annetussa valtuutuksessa olevin rajoituksin esiintymään asiantuntijana tai todistajana oikeudenkäynneissä tai hallintolainkäyttömenettelyissä, jotka koskevat tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja asioita, sekä esittämään esineitä, asiakirjoja tai niiden virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, joita mahdollisesti tarvitaan näissä menettelyissä. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selvästi, minkä asian johdosta ja minkä aseman tai ominaisuuden perusteella virkamiestä kuullaan.

2. Valtuutetulle virkamiehelle myönnetään pyynnön esittäneen virkamiehen alueella voimassaolevan lainsäädännön perusteella sen virkamiehille myönnettävä suojelu.

13 artikla Avunannosta aiheutuneet kustannukset

Sopimuspuolet ovat vaatimatta toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan nojalla aiheutuneista kustannuksista lukuun ottamatta tapauksen mukaan asiantuntijoiden ja todistajien sekä muun kuin julkisen laitoksen palveluksessa olevien tulkkien ja kääntäjien kustannuksia.

14 artikla Täytäntöönpano

1. Tämän pöytäkirjan soveltaminen uskotaan Tunisian kansallisille tulliviranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaisille toimielimille sekä soveltuvin osin jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä ottaen huomioon tietosuojaa koskevat säännöt. Ne voivat pöytäkirjassa n:o 4 olevalla 40 artiklalla perustetun tulliyhteistyökomitean välityksellä suositella assosiointineuvostolle muutoksia, joita niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän pöytäkirjaan.

2. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään ja ilmoittavat toisilleen yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä, jotka on annettu tämän artiklan määräysten mukaisesti.

15 artikla Täydentävä luonne

1. Tämä pöytäkirja täydentää keskinäistä avunantoa koskevia sopimuksia, joita on tehty tai saatetaan tehdä yhden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion ja Tunisian välillä eikä estä soveltamasta niitä. Pöytäkirja ei myöskään estä mainittujen sopimusten mukaisesti tapahtuvaa laaja-alaisempaa avunantoa.

2. Mainitut sopimukset eivät estä soveltamasta yhteisön säännöksiä komission toimivaltaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välisestä sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka koskevat tulliasioissa saatuja, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisiä tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

Pöytäkirjan liite

TIETOSUOJAN ALALLA SOVELLETTAVAT PÄÄPERIAATTEET

1. Tietojen käsittelyn kohteena olevilta henkilöön liittyviltä tiedoilta edellytetään seuraavaa:

a) ne on saatava ja niitä on käsiteltävä tasapuolisesti ja lainmukaisesti,

b) ne on säilytettävä täsmällisiä ja laillisia tarkoituksia varten eikä niitä saa käyttää näiden tarkoitusten kanssa ristiriitaisella tavalla,

c) niiden on oltava tarkoituksenmukaisia, asiaankuuluvia ja järkeviä, ottaen huomioon tarkoitukset, joita varten ne on säilytetty,

d) niiden on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa ajanmukaistettuja,

e) ne on säilytettävä sellaisessa muodossa, että on mahdollista tunnistaa määräyksiä rikkonut henkilö aikana, joka ei ole pidempi kuin se, joka on tarpeen menettelylle, jota varten tietoja säilytetään.

2. Henkilöön liittyvät tiedot, joista ilmenee jonkin henkilön rodullista alkuperää, poliittisiin, uskonnollisiin tai muihin uskomuksiin liittyviä mielipiteitä sekä terveyttä tai sukupuolielämää koskevia seikkoja, eivät voi olla tietojen käsittelyn kohteena, ellei kansallinen lainsäädäntö tarjoa riittäviä vakuuksia. Näitä määräyksiä sovelletaan myös henkilöön liittyviin tietoihin, jotka koskevat rikosasioissa annettuja tuomioita.

3. Mukautettuja turvatoimenpiteitä on toteutettava, jotta tiedostoon talletetut henkilöön liittyvät tiedot suojattaisiin kaikenlaista kiellettyä tuhoamista, vahingossa tapahtuvaa häviämistä ja kiellettyä tietoihin pääsyä, niiden muuttamista tai levittämistä vastaan.

4. Kaikilla henkilöillä on oltava oikeus:

a) jos häntä koskevat henkilöön liittyvät tiedot tallennetaan atk-tiedostoon, selvittää, mihin tarkoituksiin tietoja pääasiassa käytetään sekä tiedostosta vastuussa olevan henkilön henkilöllisyys, vakituinen kotipaikka ja työpaikka,

b) saada kohtuullisin väliajoin ja viipymättä sekä ilman kohtuuttomia kuluja vahvistus mahdollisen, häntä koskevia henkilöön liittyviä tietoja sisältävän atk-tiedoston olemassaolosta sekä näiden tietojen ymmärrettävässä muodossa oleva tiedoksianto,

c) vaatia tapauksen mukaan näiden tietojen korjaamista tai poistamista, jos niitä on käsitelty vastoin kansallista lainsäädäntöä, soveltamalla tämän liitteen 1 ja 2 kohdassa esitettyjä perusperiaatteita,

d) käyttää muutoksenhakukeinoja, ellei tiedonantopyynnöstä tai tarvittaessa edellä mainitussa b ja c kohdassa tarkoitetusta tiedoksiannosta, korjaamisesta tai poistamisesta ole aiheutunut mitään seurauksia.

5.1. Tämän liitteen 1, 2 ja 4 kohdan määräyksistä ei voida poiketa, paitsi jäljempänä esitetyissä tapauksissa.

5.2. Tämän liitteen 1, 2 ja 4 kohdan määräyksistä voidaan poiketa, kun sopimuspuolen lainsäädännössä niin säädetään ja kun tämä poikkeus on demokraattisen yhteiskunnan välttämätön toimenpide ja kun sen tarkoituksena on:

a) suojella valtion turvallisuutta ja yleistä järjestystä sekä valtion valuuttaan liittyviä etuja tai torjua rikoksia,

b) suojella henkilöitä, joita kyseiset tiedot koskevat tai lähimmäisten oikeuksia ja vapauksia.

5.3. Laissa voidaan säätää tämän liitteen 4 b, c ja d kohdassa tarkoitettujen oikeuksien rajoittamisesta, kun kyse on atk-tiedostoista, jotka sisältävät henkilöön liittyviä, tilastollisiin tarkoituksiin tai tieteelliseen tutkimukseen käytettäviä tietoja, kun tämä käyttö ei suoranaisesti uhkaa vaikuttaa kyseisiin tietoihin liittyvien henkilöiden yksityiselämään.

6. Tämän liitteen määräysten ei saa tulkita rajoittavan tai vaikeuttavan sopimuspuolen mahdollisuutta myöntää henkilöille, joita kyseiset tiedot koskevat, laajempaa suojelua kuin sen, joka tässä liitteessä määrätään.

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,

TANSKAN KUNINGASKUNTAA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTAA,

HELLEENIEN TASAVALTAA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,

RANSKAN TASAVALTAA,

IRLANTIA,

ITALIAN TASAVALTAA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,

ITÄVALLAN TASAVALTAA,

PORTUGALIN TASAVALTAA,

SUOMEN TASAVALTAA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTAA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA,

jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolia,

jäljempänä `jäsenvaltiot`, ja

EUROOPAN YHTEISÖÄ ja EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖÄ,

jäljempänä `yhteisö`,

sekä

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat TUNISIAN TASAVALTAA, jäljempänä `Tunisia` ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi allekirjoittamaan Euro-Välimeri-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista, jäljempänä `Euro-Välimeri-sopimus`, ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

Euro-Välimeri-sopimus ja seuraavat pöytäkirjat:

>TAULUKON PAIKKA>

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Tunisian täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat yhteiset julistukset:

Yhteinen julistus sopimuksen 5 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 10 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 39 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 42 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 49 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 50 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 64 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 64 artiklan 1 kohdasta

Yhteinen julistus sopimuksen 65 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 34, 35, 76 ja 77 artiklasta

Yhteinen julistus tekstiilituotteista

Tunisian täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon tähän päätösasiakirjaan liitetyn Euroopan yhteisön seuraavan julistuksen:

Julistus sopimuksen 29 artiklasta

Jäsenvaltioiden täysivaltaiset edustajat ja yhteisö ovat ottaneet huomioon tähän päätösasiakirjaan liitetyt Tunisian seuraavat julistukset:

Julistus Tunisian etujen suojelusta

Julistus sopimuksen 69 artiklasta.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>VIITTAUS KAAVIOON>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por el Reino de España

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour la République française

>VIITTAUS KAAVIOON>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Per la Repubblica italiana

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>VIITTAUS KAAVIOON>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS KAAVIOON>

Für die Republik Österreich

>VIITTAUS KAAVIOON>

Pela República Portuguesa

>VIITTAUS KAAVIOON>

Suomen tasavallan puolesta

>VIITTAUS KAAVIOON>

För Konungariket Sverige

>VIITTAUS KAAVIOON>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

YHTEISET JULISTUKSET

Yhteinen julistus sopimuksen 5 artiklasta

1. Osapuolet sopivat, että poliittisen vuoropuhelun ministeritasolla pitäisi tapahtua vähintään kerran vuodessa.

2. Osapuolten mielestä olisi aloitettava poliittinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja Tunisian kansanedustuslaitoksen välillä.

Yhteinen julistus sopimuksen 10 artiklasta

Osapuolet sopivat vahvistavansa yhdessä Tunisian maatalousosuuden erottamisen tulleista, jotka ovat voimassa yhteisön alkuperätavaroita tuotaessa ennen sopimuksen voimaan tuloa sopimuksen liitteen 2 luettelossa 2 mainituille tuotteille.

Tätä periaatetta sovelletaan myös sopimuksen liitteen 2 luettelossa 3 mainittuihin tuotteisiin ennen kuin teollisuusosuuden purkaminen aloitetaan.

Jos Tunisian pitää korottaa 1 päivään tammikuuta 1995 asti edellä mainituille tuotteille voimassa olevia tulleja maatalousosuuden johdosta, se myöntää yhteisölle 25 prosentin alennuksen tullien korotuksesta.

Yhteinen julistus sopimuksen 39 artiklasta

Sopimuksen yhteydessä osapuolet sopivat, että henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen pääomaan kuuluvat erityisesti tekijänoikeudet, myös tietokoneohjelmien tekijänoikeudet sekä niitä lähellä olevat oikeudet, teolliset ja kaupalliset merkinnät, maantieteelliset viittaukset, myös alkuperänimitykset, teollinen muotoilu ja mallit, patentit, integroitujen piirien malleihin liittyvät oikeudet (topografia), julkaisemattomien tietojen suojelu ja teollisen omaisuuden suojelemista koskevan Tukholmassa vuonna 1967 tarkistetun Pariisin yleissopimuksen 10 a artiklassa tarkoitettu vilpillisen kilpailun estäminen (Pariisin liitto).

Yhteinen julistus sopimuksen 42 artiklasta

Osapuolet vahvistavat hajautetun yhteistyön ohjelmien merkityksen täydentävänä keinona edistää kokemusten vaihtoa ja tietojen siirtoa Välimeren alueella sekä Euroopan yhteisön ja sen kumppanien välillä.

Yhteinen julistus sopimuksen 49 artiklasta

Osapuolet tunnustavat tarpeen nykyaikaistaa Tunisian tuotantosektoria sen paremmaksi mukauttamiseksi kansainväliseen ja eurooppalaiseen talouteen.

Yhteisö huolehtii tuen antamisesta Tunisialle tukiohjelman toteuttamiseksi teollisuuden aloilla, joita kehotetaan käyttämään hyväkseen rakenteidensa uudistamista ja ajantasalle saattamista pystyäkseen ratkaisemaan vaikeudet, joita voi ilmetä kaupankäynnin vapauttamisen ja erityisesti tariffien poistamisen seurauksena.

Yhteinen julistus sopimuksen 50 artiklasta

Sopimuspuolten mielestä on tärkeää lisätä Tunisiaan tehtyjä sijoituksia.

Ne sopivat edistävänsä Tunisian pääsyä osalliseksi yhteisön sijoitusten edistämisen välineistä yhteisön tästä asiasta annettujen määräysten mukaisesti.

Yhteinen julistus sopimuksen 64 artiklasta

Osapuolet tarkastelevat tunisialaisen työntekijän, joka on laillisesti työssä jäsenvaltion alueella, laillisesti maassa perheiden jälleenyhdistämisen nimissä oleskelevien puolison ja lasten pääsyä jäsenvaltion työmarkkinoille, ei kuitenkaan kausityöntekijöiden, komennustyöntekijöiden tai harjoittelijoiden osalta, työntekijän ammatillisen laillisen oleskelun ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kunkin jäsenvaltion edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamista.

Yhteinen julistus sopimuksen 64 artiklan 1 kohdasta

Syrjinnän poistamista irtisanomisessa koskevaa 64 artiklan 1 kohtaa ei voida soveltaa oleskeluluvan uusimisen saamiseksi. Oleskeluluvan saantia, uusimista tai kieltämistä säädellään ainoastaan kunkin jäsenvaltion lainsäädännöllä sekä Tunisian ja tämän jäsenvaltion kahdenvälisillä sopimuksilla.

Yhteinen julistus sopimuksen 65 artiklasta

Sovitaan, että ilmaisu "heidän perheenjäsenensä" määritellään kyseisen vastaanottajamaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Yhteinen julistus sopimuksen 34, 35, 76 ja 77 artiklasta

Jos Tunisia sopimuksen määräysten asteittaisen täytäntöönpanon aikana kohtaa vakavia vaikeuksia maksutasapainossaan voivat Tunisia ja yhteisö aloittaa neuvottelut sopivimpien keinojen ja yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämiseksi, jotta autettaisiin Tunisiaa selviytymään näistä vaikeuksista.

Tällaisia neuvotteluja käydään yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa.

Yhteinen julistus tekstiilituotteista

Sovitaan, että tekstiilituotteita koskevasta järjestelystä laaditaan erityispöytäkirja ennen 31 päivää joulukuuta 1995 ja siinä tuodaan esille vuonna 1995 voimassa olevan sopimuksen määräykset.

YHTEISÖN JULISTUS

Julistus sopimuksen 29 artiklasta

Jos Tunisia tekee muiden Välimeren maiden kanssa sopimuksia vapaakaupasta, yhteisö on valmis tarkastelemaan alkuperäistä kumulaatiota kaupankäynnissään näiden maiden kanssa.

TUNISIAN JULISTUS

Julistus Tunisian etujen suojelusta

Tunisialainen osapuoli vaatii, että Tunisian edut otetaan huomioon myönnytyksissä ja eduissa, joita annetaan muille Välimeren kolmansille maille tulevissa näiden maiden ja yhteisön välisissä sopimuksissa.

Julistus sopimuksen 69 artiklasta

Tunisia, joka

- katsoo, että perheiden jälleenyhdistäminen on ulkomailla olevien tunisialaisten työntekijöiden perusoikeus,

- ottaa huomioon tämän oikeuden merkityksen perheen tasapainon määräävänä tekijänä ja lasten koulumenestyksen sekä sosiaalisen ja ammatillisen yhdentämisen takeena, ja

- sen estämättä, mitä Tunisian ja Euroopan unionin tiettyjen jäsenvaltioiden kahdenvälisissä sopimuksissa määrätään,

toivoo, että perheiden jälleenyhdistämisestä keskusteltaisiin perinpohjin yhteisön kanssa, jotta perheiden jälleenyhdistämisen edellytykset saataisiin joustavammiksi ja niitä parannettaisiin.