02022R1616 — FI — 20.09.2022 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1616,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2022,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 282/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 243 20.9.2022, s. 3)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 244, 21.9.2022, s.  70 (2022/1616)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) 2022/1616,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2022,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 282/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tämä asetus on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklassa tarkoitettu erityistoimenpide.
2.  

Tässä asetuksessa säädetään

a) 

asetuksen (EY) N:o 1935/2004 1 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien muovimateriaalien ja -tarvikkeiden, jotka sisältävät jätteestä peräisin olevaa tai tuotettua muovia, markkinoille saattamisesta;

b) 

sellaisten kierrätystekniikoiden, -prosessien ja -laitteistojen kehittämisestä ja toiminnasta, joilla tuotetaan kierrätysmuovia käytettäväksi kyseisissä muovimateriaaleissa ja -tarvikkeissa;

c) 

sellaisten kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden käytöstä, jotka joutuvat kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ja kierrätettäväksi tarkoitettujen muovimateriaalien ja -tarvikkeiden käytöstä.

3.  
Tätä asetusta ei sovelleta jätteen käyttöön, jonka tarkoituksena on tuottaa asetuksen (EU) N:o 10/2011 5 artiklan mukaiseen hyväksyttyjen aineiden unionin luetteloon sisältyviä aineita ja aineita, joihin sovelletaan kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 2 kohtaa ja 3 kohdan a alakohtaa, jos ne on tarkoitettu myöhemmin käytettäväksi kyseisen asetuksen mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

1.  
Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 3 artiklassa annettuja määritelmiä.
2.  

Tässä asetuksessa sovelletaan myös seuraavia määritelmiä:

1) 

’jäte’, ’yhdyskuntajäte’, ’jätehuolto’, ’keräys’, ’uudelleenkäyttö’, ’kierrätys’ ja ’vaaraton jäte’, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ( 1 ) 3 artiklassa;

2) 

’elintarvikeyritys’ ja ’elintarvikealan toimija’, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 178/2002 ( 2 ) 3 artiklassa;

3) 

’toimivaltaiset viranomaiset’ ja ’auditointi’, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 3 artiklassa.

3.  

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’kierrätystekniikalla’ erityistä fysikaalisten tai kemiallisten käsitteiden, periaatteiden ja käytäntöjen yhdistelmää, jolla tietyn tyyppinen ja tietyllä tavalla kerätty jätevirta kierrätetään tietyn tyyppisiksi kierrätysmuovimateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi, joilla on tietty käyttötarkoitus, ja johon sisältyy puhdistustekniikka;

2) 

’puhdistustekniikalla’ kierrätystekniikan osana erityistä fysikaalisten tai kemiallisten käsitteiden, periaatteiden ja käytäntöjen yhdistelmää, jonka ensisijaisena tarkoituksena on poistaa vierasaineet tai suorittaa puhdistus;

3) 

’kierrätysprosessilla’ tiettyyn kierrätystekniikkaan perustuvaa yksikköoperaatioiden sarjaa, jonka tarkoituksena on tuottaa kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita esikäsittelyn, puhdistusprosessin ja jälkikäsittelyn avulla;

4) 

’kierrätysmuovilla’ kierrätysprosessiin kuuluvan puhdistusprosessin tuloksena saatua muovia ja myöhempien jälkikäsittelytoimien tuloksena saatua muovia, jota ei ole vielä jalostettu kierrätysmuovimateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi;

5) 

’kierrätysmuovimateriaaleilla ja -tarvikkeilla’ lopullisessa muodossaan olevia elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tuotettu joko kokonaan tai osittain kierrätysmuovista;

6) 

’kierrätysmateriaalin osuudella’ sen kierrätysmuovin määrää, joka on saatu suoraan kierrätysprosessiin kuuluvan puhdistusprosessin tuloksena ja joka sisältyy joko jälkikäsiteltyyn kierrätysmuoviin tai siitä tuotettuihin kierrätysmuovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin;

7) 

’esikäsittelyllä’ kaikkia jätehuoltotoimia, jotka suoritetaan muovijätteen lajittelua, paloittelua, pesua, sekoittamista tai muuta käsittelyä varten, jotta siitä saadaan soveltuva puhdistusprosessia varten;

8) 

’muoviraaka-aineella’ esikäsittelyn tuloksena saatuja muovimateriaaleja, jotka siirretään puhdistusprosessiin;

9) 

’puhdistusprosessilla’ tiettyä sellaisten yksikköoperaatioiden sarjaa, joiden ensisijaisena tarkoituksena on poistaa yhdessä vierasaineet muoviraaka-aineesta, jotta siitä saadaan soveltuva joutumaan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, käyttämällä erityistä puhdistustekniikkaa;

10) 

’satunnaisilla vierasaineilla’ muoviraaka-aineessa olevia vierasaineita, jotka ovat peräisin elintarvikkeista, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetuista ja joutuvista muovimateriaaleista ja -tarvikkeista taikka niiden käytöstä tai väärinkäytöstä muihin kuin elintarviketarkoituksiin ja muiden aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden tahattomasta esiintymisestä, joka johtuu jätehuollosta;

11) 

’jälkikäsittelyllä’ kaikkia puhdistusprosessin jälkeisiä yksikköoperaatioita, joissa raaka-aine polymeroidaan, käsitellään muutoin ja/tai jalostetaan ja jonka tuloksena saadaan kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita lopullisessa muodossaan;

12) 

’kierrätyslaitteistolla’ laitteita, joilla hoidetaan ainakin osa kierrätysprosessista;

13) 

’puhdistuslaitteistolla’ erityisiä laitteita, joilla hoidetaan puhdistusprosessi;

14) 

’kierrätyslaitoksella’ paikkaa, jossa sijaitsee ainakin yksi puhdistuslaitteisto;

15) 

’kierrätysjärjestelmällä’ oikeushenkilöiden välistä järjestelyä, jolla hallinnoidaan kierrätyksen helpottamiseksi muovimateriaalien ja -tarvikkeiden käyttöä, erilliskeräystä ja kierrätystä ja jonka tavoitteena on rajoittaa tai estää niiden kontaminoituminen;

16) 

’kierrättäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka soveltaa puhdistamisprosessia;

17) 

’jalostajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka suorittaa yhden tai useamman jälkikäsittelyyn kuuluvan yksikköoperaation;

18) 

’yksikköoperaatiolla’ perustoimintoa, joka on osa prosessia ja jossa sovelletaan raaka-aineeseen yhtä muuntamistoimea tai useampia muuntamistoimia, jos ne tapahtuvat yhdessä;

19) 

’tuotantovaiheella’ yhtä tai useampaa peräkkäistä yksikköoperaatiota, joiden jälkeen arvioidaan kyseisestä vaiheesta saadun materiaalin laatu;

20) 

’erällä’ samanlaatuisen materiaalin määrää, joka on tuotettu yhdenmukaisten tuotantomuuttujien mukaisesti tietyssä tuotantovaiheessa ja varastoitu ja erotettu niin, ettei se sekoitu muihin materiaaleihin tai vierasaineisiin, ja osoitettu tällaiseksi yhdellä ainoalla tuotantonumerolla.

3 artikla

Soveltuvat kierrätystekniikat

1.  
Kierrätystekniikkaa on pidettävä soveltuvana, jos on osoitettu, että sillä kyetään kierrättämään jäte kierrätysmuovimateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan mukaisia ja mikrobiologisesti turvallisia.
2.  

Kierrätystekniikat on erotettava toisistaan seuraavien ominaisuuksien perusteella:

a) 

raaka-ainemateriaalin tyyppi, keräystapa ja alkuperä;

b) 

kyseisen raaka-ainemateriaalin puhdistamiseen käytettyjen fysikaalisten ja kemiallisten käsitteiden, periaatteiden ja käytäntöjen erityinen yhdistelmä;

c) 

kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden tyyppi ja aiottu käyttötarkoitus;

d) 

näiden ominaisuuksien tarve tai puuttuminen kyseistä tekniikkaa soveltavien kierrätysprosessien arviointia ja hyväksymistä varten ja niitä koskevat kriteerit.

3.  
Soveltuvat kierrätystekniikat luetellaan liitteessä I. Liitettä I voidaan muuttaa 15 ja 16 artiklan mukaisesti.
4.  
Jos tiettyä kierrätystekniikkaa käyttävien kierrätysprosessien riittävä puhdistuskyky riippuu raaka-aineen täsmällisistä eritelmistä, prosessien yksityiskohtaisesta kokoonpanosta tai sovellettavista toimintaedellytyksistä eikä näistä eritelmistä, kokoonpanosta tai edellytyksistä voida antaa yksinkertaisia sääntöjä siinä vaiheessa, kun tekniikka vahvistetaan soveltuvaksi, komissio antaa kullekin kyseistä tekniikkaa käyttävälle yksittäiselle kierrätysprosessille hyväksynnän V luvussa säädetyn menettelyn ja erityisesti 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’hyväksyntä’.
5.  
Liitteessä I on täsmennettävä, onko kierrätystekniikkaa varten hyväksyttävä yksittäisiä kierrätysprosesseja.
6.  
Kierrätystekniikkaa, jonka soveltuvuudesta ei ole tehty päätöstä 15 tai 16 artiklan mukaisesti, on pidettävä tätä asetusta sovellettaessa uutena tekniikkana.II LUKU

KIERRÄTYSMUOVIN JA KIERRÄTYSMUOVIMATERIAALIEN JA -TARVIKKEIDEN MARKKINOILLE SAATTAMINEN

4 artikla

Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita koskevat vaatimukset

1.  
Kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet saa saattaa markkinoille vain, jos 2–7 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät niiden tuotannon aikana.
2.  
Kierrätysmuovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 II, III ja V luvussa säädettyjä vaatimuksia.
3.  

Kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet on tuotettava käyttämällä yhtä seuraavista:

a) 

liitteessä I lueteltu soveltuva kierrätystekniikka; tai

b) 

3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu uusi tekniikka, joka on kehitetty luvun IV mukaisesti.

4.  

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden, jotka tuotetaan käyttämällä soveltuvaa kierrätystekniikkaa, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuottamiseen käytetylle kierrätysprosessille on tarvittaessa annettu hyväksyntä;

b) 

kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuottamiseen tarkoitetun kierrätysmuovin kierrätys ja käyttö täyttävät 6, 7 ja 8 artiklassa säädetyt yleiset vaatimukset sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeessa 8 esitetyillä tekniikkaa koskevilla sekä hyväksyntään sisältyvillä eritelmillä ja vaatimuksilla, jollei liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeessa 9 ja hyväksynnässä esitetyistä poikkeuksista muuta johdu;

c) 

poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, jos soveltuva kierrätystekniikka toteutetaan kierrätysjärjestelmän avulla, kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuottamiseen tarkoitetun kierrätysmuovin kierrätyksen ja käytön on täytettävä 9 artiklassa säädetyt yleiset vaatimukset ja tarvittaessa liitteessä I vahvistetut tekniikkaa koskevat erityissäännöt.

5.  
Jos kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet tuotetaan käyttämällä uutta tekniikkaa, on täytettävä 10–13 artiklassa säädetyt vaatimukset.
6.  

Jäljempänä 24 artiklan mukaisesti perustettavan unionin rekisterin on sisällettävä kierrätysmuovin tuotannosta seuraavat tiedot:

a) 

puhdistuslaitteisto, jossa kierrätysmuovi tuotettiin, kierrätyslaitoksen osoite ja sitä käyttävän kierrättäjän tunnistetiedot;

b) 

käytetty hyväksytty kierrätysprosessi, jos käytetty soveltuva kierrätystekniikka edellyttää kierrätysprosessien hyväksymistä;

c) 

käytetyn kierrätysjärjestelmän nimi, sitä hallinnoivan tahon tiedot ja sovelletut merkinnät, jos käytetty kierrätystekniikka edellyttää kierrätysjärjestelmän käyttöä;

d) 

uuden tekniikan nimi, jos kierrätysmuovin tuotannossa käytetään uutta kierrätystekniikkaa.

7.  
Tuotantoon käytetyn hyväksytyn kierrätysprosessin status 24 artiklan mukaisesti perustetussa rekisterissä ei saa olla ’keskeytetty’ tai ’peruutettu’.
8.  
Tuotantoon käytetyn puhdistuslaitoksen status 24 artiklan mukaisesti perustetussa rekisterissä ei saa olla ’keskeytetty’.

5 artikla

Asiakirjoja, ohjeita ja merkintöjä koskevat vaatimukset

1.  
Kierrätysmuovin ja kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden yksittäisten erien laadusta on laadittava yksi asiakirja tai tuloste, ja erät on tunnistettava sen tuotantovaiheen yksilöllisellä numerolla ja nimellä, josta ne ovat peräisin.
2.  
Markkinoille saatettavaan kierrätysmuoviin on liitettävä 29 artiklan mukainen vaatimustenmukaisuusilmoitus.
3.  

Jalostajille toimitettavat kierrätysmuovisäiliöt on merkittävä. Merkinnässä on oltava asetuksen (EY) N:o 1935/2004 liitteessä II määritelty tunnus, jonka jälkeen tulee

a) 

tunnus image ja sen puhdistuslaitteiston rekisterinumero, jossa kierrätysmuovi tuotettiin 24 artiklan mukaisesti,

b) 

tunnusimage, jota seuraa eränumero,

c) 

kierrätysmateriaalin osuus (painoprosentteina),

d) 

kierrätysmateriaalin enimmäisosuus (painoprosentteina), jonka kierrätysmuovia sisältävät lopulliset kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet voivat sisältää, jos tämä on alle 100 prosenttia, ja

e) 

ISO 7000 -standardissa määritetty tunnus ja viitenumero 1641, jos 2 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa annetaan lisäohjeita.

4.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen on aina oltava selvästi luettavissa, näkyvässä paikassa ja tiukasti kiinnitettyjä.

Merkintöjen kirjasinkoon on oltava vähintään 17 pistettä (6 mm) säiliöissä, joiden suurin mitta on alle 75 senttimetriä, 23 pistettä säiliöissä, joiden suurin mitta on 75–125 senttimetriä, ja 30 pistettä säiliöissä, joiden suurin mitta on yli 125 senttimetriä.

5.  
Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, merkinnät voidaan jättää pois säiliöistä, jotka on asennettu laitteistoihin tai ajoneuvoihin.
6.  
Liitteessä I säädetyt rajoitukset ja eritelmät, jotka koskevat soveltuvalla kierrätystekniikalla tuotettujen kierrätysmuovimateriaalien tai -tarvikkeiden käyttöä, ja tapauksen mukaan hyväksynnässä vahvistetut rajoitukset ja eritelmät, jotka koskevat kierrätysprosessilla tuotettujen kierrätysmuovimateriaalien tai -tarvikkeiden käyttöä, on sisällytettävä elintarvikealan toimijoille tai loppukuluttajille toimitettavien kierrätysmateriaalien ja -tarvikkeiden merkintöihin, joita edellytetään asetuksen (EY) N:o 1935/2004 15 artiklassa.III LUKU

MUOVIN KIERRÄTYSTÄ JA KIERRÄTYSMUOVIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

6 artikla

Keräystä ja esikäsittelyä koskevat vaatimukset

1.  

Jätehuoltotoimijoiden, jotka osallistuvat muoviraaka-aineen toimitusketjuun, on varmistettava, että kerätty muovijäte täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

muovijäte on peräisin ainoastaan yhdyskuntajätteestä tai elintarvikkeiden vähittäiskaupasta taikka muista elintarvikeyrityksistä, jos se oli tarkoitettu ja sitä oli käytetty ainoastaan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, mukaan lukien kierrätysjärjestelmästä poistettu jäte 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b) 

muovijäte on peräisin ainoastaan muovimateriaaleista ja -tarvikkeista, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti, tai kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista, jotka on tuotettu tämän asetuksen mukaisesti;

c) 

muovijäte kerätään erilliskeräyksellä;

d) 

muovimateriaalien ja -tarvikkeiden, jotka eroavat muovista, jolle puhdistusprosessi on tarkoitettu, mukaan lukien korkit, etiketit ja liimat, muut materiaalit ja tarvikkeet, ja elintarvikejäämien esiintyminen on vähennetty tasolle, jonka kierrättäjä on määrittänyt muoviraaka-ainetta koskevissa vaatimuksissa ja joka ei saa vaarantaa saavutettua puhdistuksen tasoa.

2.  

Muovijätettä pidetään 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa erilliskeräyksellä kerättynä, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

se koostuu vain muovimateriaaleista ja -tarvikkeista, jotka täyttävät 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset ja jotka on kerätty kierrätykseen erillään muusta jätteestä;

b) 

se kerätään yhdessä yhdyskuntajätteen muiden pakkausjätejakeiden kanssa tai yhdyskuntajätteen muiden kuin pakkaustuotteita olevien muovi-, metalli-, paperi- tai lasijakeiden kanssa, jotka on kerätty erillään kierrätykseen tarkoitetusta jäännösjätteestä, ja seuraavat vaatimukset täyttyvät:

i) 

keräysjärjestelmässä kerätään vain vaaratonta jätettä;

ii) 

jätteen keräys ja sen myöhempi lajittelu on suunniteltu ja toteutettu siten, että minimoidaan kerätyn muovijätteen kontaminoituminen muovijätteellä, joka ei täytä 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimuksia, tai muulla jätteellä;

3.  

Muovijätettä valvotaan keräyksen ja esikäsittelyn aikana laadunvarmistusjärjestelmien avulla. Laadunvarmistusjärjestelmillä

a) 

on varmistettava, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset täyttyvät;

b) 

on varmistettava kunkin erän jäljitettävyys kerätyn muovijätteen ensimmäiseen lajitteluun asti; ja

c) 

on oltava riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointi.

Hyvien tuotantotapojen, laadunvalvonta- ja laadunvarmennusjärjestelmien ja asianmukaisten asiakirjojen osalta sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 2023/2006 4, 5, 6 ja 7 artiklaa sekä sen liitteessä olevaa B kohtaa soveltuvin osin.

7 artikla

Puhdistusta koskevat vaatimukset

1.  
Käytetyn puhdistusprosessin muoviraaka-aineiden ja muovituotosten on täytettävä asianomaisen kierrätystekniikan osalta liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeessa 3, 5 ja 6 esitetyt eritelmät ja tapauksen mukaan myös hyväksynnässä esitetyt erityiset kriteerit.
2.  
Puhdistusprosessi on suoritettava liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeessa 8 esitettyjen asiaa koskevien eritelmien ja vaatimusten mukaisesti ja tarvittaessa hyväksynnässä esitettyjen erityisten kriteerien mukaisesti. Kierrättäjien on varmistettava asetuksen (EY) N:o 2023/2006 noudattaminen.
3.  

Puhdistuslaitteiston on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

se sijaitsee yhdessä kierrätyslaitoksessa, joka on järjestetty siten, että varmistetaan, etteivät kierrätysmuovit tai kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet kontaminoidu uudelleen;

b) 

sen kokoonpano ja toiminta vastaavat siinä käytetyn kierrätysprosessin kokoonpanoa ja toimintaa;

c) 

se toimii 26 artiklan mukaisesti laaditussa vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevassa tiivistelmässä kuvatun mukaisesti.

4.  
On pidettävä yllä tietorekisteriä, johon kirjataan yksittäisten erien laatua koskevat tiedot 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän 4.1 kohdassa määritellyllä tavalla. Rekisteriin tallennetut tiedot on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

8 artikla

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden jälkikäsittely ja käyttö

1.  

Jalostajien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

kierrätysmuovi on jälkikäsiteltävä kierrättäjän tai tavarantoimittajana toimivan jalostajan antamien ohjeiden mukaisesti 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b) 

jatkojalostajille on annettava tarvittaessa ohjeita 5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti; ja

c) 

kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden käyttäjille on annettava tarvittaessa ohjeita 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

2.  
Elintarvikealan toimijoiden on käytettävä kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti saatuja ohjeita noudattaen.

Niiden on ilmoitettava asiaan liittyvät ohjeet tällaisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin pakattujen elintarvikkeiden kuluttajille ja/tai tarvittaessa muille elintarvikealan toimijoille.

3.  
Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden, jotka eivät vielä ole kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, vähittäismyyjien on ilmoitettava asiaan liittyvät ohjeet tällaisten materiaalien ja tarvikkeiden käyttäjille, jos ohjeet eivät käy ilmi materiaaleihin ja tarvikkeisiin jo kiinnitetyistä merkinnöistä.

9 artikla

Kierrätysjärjestelmien toimintaa koskevat vaatimukset

1.  
Yhden oikeushenkilön on toimittava kierrätysjärjestelmän hallinnoijana, joka vastaa järjestelmän yleisestä toiminnasta.

Järjestelmän hallinnoijan on vähintään 15 työpäivää ennen kierrätysjärjestelmän käynnistämistä ilmoitettava asiasta komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, jotta järjestelmä voidaan rekisteröidä 24 artiklan mukaisesti perustettuun unionin rekisteriin.

Hallinnoijan on toimitettava nimensä, osoitteensa, tiedot yhteyshenkilöistä, järjestelmän nimi, enintään 300 sanan pituinen tiivistelmä järjestelmästä, 5 kohdassa tarkoitetut merkinnät, luettelo jäsenvaltioista, joihin järjestelmään osallistuvat alan toimijat ovat sijoittautuneet, ja tiedot järjestelmässä mahdollisesti käytettävistä puhdistuslaitteistoista. Sen jälkeen hallinnoijan on varmistettava, että tiedot pidetään ajan tasalla.

2.  
Vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevaa tiivistelmää ei laadita eikä 25 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 26 artiklaa sovelleta, jos kierrättäjä ilmoittaa kierrätysmuovin tuotannosta osana kierrätysjärjestelmää, paitsi jos liitteessä I olevan taulukon 1 sarakkeessa 8 edellytetään sen laatimista. Jos 25 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 26 artiklaa ei sovelleta, 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisen rekisteröinnin statuksen on oltava ’toiminnassa’.
3.  
Kierrätysjärjestelmän hallinnoijan on toimitettava kaikille järjestelmään osallistuville alan toimijoille ja muille osallistuville organisaatioille yhtenäinen asiakirja. Asiakirjassa on esitettävä järjestelmän tavoitteet, selitettävä sen toiminta, annettava ohjeita sekä täsmennettävä yksityiskohtaiset osallistujien velvoitteet. Selitykseen on sisällyttävä kierrätystoimintojen kuvaus.
4.  
Kierrätysjärjestelmät on perustettava käytettyyn soveltuvaan kierrätystekniikkaan liitteessä I olevassa taulukossa 1 esitettyjen sovellettavien vaatimusten ja tapauksen mukaan käytetyn kierrätysprosessin hyväksynnän mukaisesti.

Jätteenkeräysjärjestelmän on oltava osa kierrätysjärjestelmää ja toimittava sen mukaisesti niin, että siinä kerätään vain materiaaleja ja tarvikkeita, joita on käytetty kierrätysjärjestelmän mukaisesti.

5.  
Käyttövaiheissa, joissa materiaalien ja tarvikkeiden joutuminen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa on tarkoituksellista tai ennakoitavissa, kaikki kierrätysjärjestelmän mukaisesti käytetyt materiaalit ja tarvikkeet on merkittävä 24 artiklan mukaisesti perustettuun unionin rekisteriin rekisteröidyllä merkillä. Merkinnän on oltava selvästi näkyvissä ja pysyvä ja ainoastaan kyseisestä kierrätysjärjestelmää koskeva.
6.  

Elintarvikealan toimijoiden, jotka käyttävät materiaaleja ja tarvikkeita, joissa on 5 kohdassa säädetty merkintä, on varmistettava, että materiaalit ja tarvikkeet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on merkitty, niitä käytetään ja ne puhdistetaan kierrätysjärjestelmän hallinnoijalta saatujen ohjeiden mukaisesti;

b) 

niitä käytetään vain aiottuihin elintarvikkeiden jakelu-, varastointi-, esittely- ja myyntitarkoituksiin;

c) 

ne eivät ole kontaminoituneet muilla materiaaleilla tai aineilla kuin niillä, jotka kierrätysjärjestelmässä sallitaan.

Jos jokin näistä vaatimuksista ei täyty, materiaalit tai tarvikkeet on suljettava pois kierrätysjärjestelmästä ja hävitettävä.

7.  
Jos kierrätysjärjestelmässä sallitaan jätteen kerääminen kuluttajilta, keräys on suoritettava erillään muusta jätteestä nimetyissä keräyspisteissä, jotka soveltuvat sen varmistamiseen, että jätteenkeruu täyttää järjestelmän vaatimukset.
8.  
Järjestelmän mukaisesti tuotettuja kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita ei saa saattaa markkinoille järjestelmän ulkopuolista käyttöä varten, paitsi jos liitteen I sarakkeessa 9 säädetään poikkeuksesta tähän vaatimukseen.
9.  

Alan toimijoiden ja muiden kierrätysjärjestelmään osallistuvien organisaatioiden

a) 

on otettava käyttöön asetuksen (EU) N:o 2023/2006 mukainen laadunvarmistusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa järjestelmän vaatimusten noudattaminen; tai

b) 

pienet elintarvikealan toimijat voivat vapaaehtoisesti panna täytäntöön järjestelmän vaatimukset osana pysyviä menettelyjään, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 ( 3 ) 5 artiklassa tarkoitettuihin kriittisten hallintapisteiden järjestelmän (HACCP) periaatteisiin, soveltamalla näitä menettelyjä soveltuvin osin muovin kontaminaatioriskeihin.IV LUKU

KIERRÄTYSTEKNIIKOIDEN KEHITTÄMINEN JA LUETTELOON LISÄÄMINEN

10 artikla

Uuden tekniikan kehittämistä koskevat vaatimukset

1.  
Useat kehittäjät voivat kehittää uusia tekniikoita samanaikaisesti toisistaan riippumatta, vaikka näitä tekniikoita voitaisiin pitää samanlaisina tai samoina.

Jos alan toimijat tai muut organisaatiot tekevät yhteistyötä uuden tekniikan kehittämiseksi, yhden oikeushenkilön on edustettava näitä toimijoita tai organisaatioita ja toimittava uuden tekniikan kehittäjänä.

2.  
Kehittäjän on ilmoitettava uudesta tekniikasta komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, vähintään kuusi kuukautta ennen kuin ensimmäinen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella toimiva puhdistuslaitteisto aloittaa toimintansa.

Rekisteröidessään uuden tekniikan 24 artiklan mukaisesti perustettuun unionin rekisteriin kehittäjän on sisällytettävä ilmoitukseen nimensä, osoitteensa, tiedot yhteyshenkilöistä, uuden tekniikan nimi, enintään 300 sanan pituinen tiivistelmä uudesta tekniikasta, URL-osoite, josta 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaistavat raportit löytyvät, sekä kaikkien niiden kierrätyslaitosten nimet ja osoitteet tai numerot, joissa tekniikan kehittämisen on määrä tapahtua.

3.  

Kehittäjän ilmoituksessa on annettava yksityiskohtaiset tiedot myös seuraavista:

a) 

uuden tekniikan luonnehdinta 3 artikla 2 kohdassa esitettyjen kierrätystekniikoiden ominaisuuksien perusteella;

b) 

selvitys mahdollisista poikkeuksista 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyihin vaatimuksiin tai siitä, käytetäänkö uudessa tekniikassa kierrätysjärjestelmää;

c) 

kehittäjän kokoamat kattavat perustelut sekä tieteellinen näyttö ja tutkimukset, jotka osoittavat, että uudella tekniikalla voidaan tuottaa kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset, ja varmistetaan myös niiden mikrobiologinen turvallisuus, mukaan lukien kuvaus vierasainepitoisuuksista muoviraaka-aineessa ja kierrätysmuovissa, puhdistustehokkuuden määrittäminen sekä sen määrittäminen, siirtyvätkö vierasaineet kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista elintarvikkeisiin, sekä perustelut sille, miksi sovelletut käsitteet, periaatteet ja käytännöt ovat riittäviä vaatimusten täyttämiseksi;

d) 

kuvaus yhdestä tai useammasta tyypillisestä kierrätysprosessista, jossa tekniikkaa käytetään, mukaan lukien lohkokaavio tärkeimmistä tuotantovaiheista ja tarvittaessa selvitys käytetystä kierrätysjärjestelmästä ja sen toimintaa koskevista säännöistä;

e) 

a alakohtaan perustuva selitys, jossa kuvataan, miksi tekniikan on katsottava eroavan nykyisistä tekniikoista ja sitä on pidettävä uutena tekniikkana;

f) 

tiivistelmä, jossa ehdotetaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle arviointikriteereitä, joiden perusteella se voi arvioida 20 artiklan 2 kohdassa vaaditulla tavalla tulevaisuudessa kierrätysprosesseja, joissa käytetään laitteiston perustana olevaa uutta tekniikkaa;

g) 

arvio niiden puhdistuslaitteistojen odotetusta määrästä, joita käytetään uuden tekniikan kehittämiseksi, ja niiden kierrätyslaitosten suunnitellut osoitteet, joihin puhdistuslaitteistot sijoitetaan.

Sovellettaessa c alakohtaa puhdistustehokkuuden määrittämiseen käytetyt tiedot on hankittava joko pilottilaitteiston avulla tai sellaisen kierrätysmuovin kaupallisesta tuotannosta, jota ei ole tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Jos se on tarpeen muovimateriaalien ja -tarvikkeiden turvallisuuden vahvistamiseksi, näitä tietoja on täydennettävä testeillä, jotka on suunniteltu arvioimaan tekniikalle erityisiä käsitteitä, periaatteita ja käytäntöjä. Jos muoviraaka-aine saattaa sisältää muovia, jota ei ole tuotettu asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti, vaaditun näytön on osoitettava, että tekniikalla poistetaan näiden muovien tuotannossa käytetyt aineet siinä määrin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että 4 artiklan 2 kohdan vaatimukset täyttyvät.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava jäsenvaltioiden ja elintarviketurvallisuusviranomaisen saataville. Kehittäjän on toimitettava nämä tiedot myös kaikille kierrättäjille, jotka käyttävät uutta tekniikkaa. Tiedot on päivitettävä viipymättä kehittämistoimista saatavien uusien tietojen perusteella. Tietoja on pidettävä kaupallisesti merkityksellisinä kehittäjälle, eikä niitä saa julkaista ennen kuin komissio on pyytänyt elintarviketurvallisuusviranomaista arviomaan kierrätystekniikan 14 artiklan mukaisesti.

4.  
Ilmoitusta tehdessään kierrättäjän on myös julkaistava yksityiskohtainen alustava raportti verkkosivustollaan käyttäen 2 kohdan mukaisesti annettua URL-osoitetta; raportissa on käsiteltävä tuotetun muovin turvallisuutta 3 kohdassa säädettyjen tietojen perusteella. Raportista voidaan jättää pois uutta tekniikkaa käyttävien kierrätysprosessien ja -laitteistojen yksityiskohdat, jos ne ovat perustellusti kaupallisesti merkityksellisiä, mutta siinä on esitettävä perusteellinen tiivistelmä, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot tekniikan riippumatonta arviointia varten niin, ettei ole tarpeen tarkastella yksityiskohtaisempiin raportteihin ja tutkimuksiin sisältyviä tietoja.
5.  
Kehittäjän on mukautettava liitteessä II esitettyä vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän mallia siinä määrin kuin on tarpeen uuden tekniikan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Sen on toimitettava tämä mukautettu vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän malli kaikille kierrättäjille, jotka käyttävät uutta tekniikkaa.
6.  
Jos tekniikassa käytetään kierrätysjärjestelmää, kehittäjän on toimittava 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kierrätysjärjestelmän hallinnoijana. Asetuksen 6, 7 ja 8 artiklaa sekä 9 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.
7.  
Kehittäjän on varmistettava jatkuva vuoropuhelu kaikkien uutta tekniikkaa käyttävien kierrättäjien kanssa, jotta voidaan vaihtaa tietoja sen toiminnasta ja kyvystä puhdistaa muoviraaka-ainetta. Sen on pidettävä kirjaa tästä yhteydenpidosta, keskustelluista asioista ja päätelmistä, jotka koskevat tekniikan toimintaa ja puhdistuskykyä; nämä tiedot on asetettava pyynnöstä sen alueen toimivaltaisten viranomaisten saataville, johon kehittäjä ja/tai kierrättäjät ovat sijoittautuneet.
8.  
Toimivaltaisen viranomaisen, jolle tehtiin 2 kohdan mukainen ilmoitus, on varmennettava viiden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, täyttyvätkö 1–7 kohdassa säädetyt vaatimukset, ja tämän jälkeen varmennettava säännöllisesti 8 kohdan mukaisten vaatimusten täyttyminen.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että vaatimukset eivät täyty, sen on ilmoitettava ongelmista kehittäjälle, ja se voi ohjeistaa kehittäjää viivästyttämään ensimmäisen puhdistuslaitteiston toiminnan aloittamista 2 kohdan mukaisesti, kunnes kehittäjä on ratkaissut ongelmat.

Kehittäjän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tavasta, jolla se on ratkaissut ongelmat, tai selitettävä, miksi se katsoo, että toimet eivät ole tarpeen.

Jos toimivaltainen viranomainen on vakavasti huolissaan kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden turvallisuudesta, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

11 artikla

Uutta tekniikkaa käyttävien kierrätyslaitteistojen toimintaedellytykset

1.  
Uutta kierrätystekniikkaa käyttävän kierrätyslaitteiston on perustuttava 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettuun uuteen tekniikkaan.
2.  
Kierrättäjän on täytettävä 25 artiklassa säädetyt hallinnolliset vaatimukset.
3.  
Uuden tekniikan kehittämiseen käytettävää kierrätyslaitteistoa voidaan käyttää tavalla, joka poikkeaa yhdestä tai useammasta 6, 7 ja 8 artiklassa säädetystä erityisvaatimuksesta, tai siinä voidaan käyttää kierrätysjärjestelmää 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että kukin poikkeus tai järjestelmän käyttö perustellaan 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti annetulla selityksellä.
4.  
Kierrättäjällä on oltava saatavilla 12 artiklan mukaiset dokumentoidut lisätiedot, jotka osoittavat, että kierrätyslaitteistolla tuotettu kierrätysmuovi täyttää asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset ja on mikrobiologisesti turvallinen.
5.  
Kierrättäjällä on oltava täytetty vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä, joka perustuu kehittäjän 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimittamaan malliin.
6.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitetut lisätiedot, mukaan lukien mahdolliset todistusasiakirjat, ja 4 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä on toimitettava pyynnöstä kehittäjälle ja toimivaltaisille viranomaisille.

12 artikla

Uutta tekniikkaa käyttäviä kierrätyslaitteistoja koskevat lisätietovaatimukset

1.  

Kierrättäjän on pidettävä saatavilla puhdistuslaitteiston yhteydessä seuraavat lisätiedot:

a) 

enintään 250 sanan pituinen tiivistelmä uudesta tekniikasta;

b) 

enintään 1 500 sanan pituinen tiivistelmä, jossa kuvataan koko kierrätyslaitteisto ja siinä käytetty prosessi. Tiivistelmässä on osoitettava laitteistolla tuotetun kierrätysmuovin turvallisuus, ja sen on perustuttava kehittäjän 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamiin tietoihin sekä 10 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin arviointikriteereihin;

c) 

yksityiskohtainen lohkokaavio, jossa osoitetaan kierrätyslaitteiston tärkeimpien tuotantovaiheiden järjestys, mukaan lukien kaikki kierrätyslaitoksessa käytettävät yksittäiset yksikköoperaatiot;

d) 

puhdistusprosessin putkikaavio ja laitteistokaavio (standardin ISO 10628-1:2014 kohdan 4.4 mukaisesti), jossa esitetään vain puhdistuksen kannalta merkitykselliset laitteistot.

2.  
Kehittäjän ja kierrättäjien on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua, ja 1 kohdan mukaiset lisätiedot on päivitettävä viipymättä, kun uusia tietoja tulee saataville joko laitteiston toiminnan ja kehittämisen tai 13 artiklan mukaisen seurannan tuloksena tai kun kehittäjä muuttaa tekniikkaa tai kerää uusia mittauksia uuden tekniikan suoritustasosta tai toiminnasta. Kierrättäjän on tämän jälkeen toimitettava kehittäjälle päivitetyt tiedot ja todistusasiakirjat.
3.  

Sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa todistusasiakirjoihin on sisällyttävä vähintään:

a) 

tiedot muoviraaka-aineessa olevien satunnaisten vierasaineiden pitoisuuksista ja tiedot muunlaisista vierasaineista ja niiden pitoisuuksista, erityisesti jos muoviraaka-aine ei 11 artiklan 3 kohdan perusteella täytä yhtä tai useampaa 6 artiklassa säädettyä vaatimusta;

b) 

tiedot vierasaineiden määrästä tai prosenttiosuudesta, joka puhdistusprosessilla voidaan poistaa, jäljempänä ’puhdistustehokkuus’;

c) 

tiedot arvioiduista vierasaineiden jäämistä puhdistusprosessin tuotoksessa ottaen huomioon puhdistustehokkuus, mukaan lukien mahdollisesti jäljellä olevat genotoksiset ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet sekä asetuksen (EU) N:o 10/2011 13 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut aineet, vaikka niiden esiintyminen alittaisi niiden osoitusrajan käytetyssä analysointimenetelmässä;

d) 

tiedot siitä, mitä puhdistusprosessissa poistetuille vierasaineille tapahtuu;

e) 

tiedot kierrätysprosessin vaatimusten mukaisesti jälkikäsitellyssä kierrätysmuovimateriaalissa tai -tarvikkeessa jäljellä olevien vierasaineiden siirtymisestä elintarvikkeeseen ottaen huomioon kyseisille materiaaleille ja tarvikkeille määritellyt käyttöedellytykset;

f) 

yleiset perustelut, näkemykset ja päätelmät kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden turvallisuudesta a–e alakohdassa esitettyjen tietojen perusteella.

Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on pidettävä ajan tasalla, ja niiden on perustuttava näihin tekijöihin liittyviin uusimpiin tietoihin, mukaan lukien muoviraaka-aineen toimittajien ja kierrätysmuovin käyttäjien toimittamat tiedot sekä 13 artiklan mukaisesta seurannasta ja 10 artiklan 7 kohdassa tarkoitetusta vuoropuhelusta saatavat tiedot.

13 artikla

Vierasainepitoisuuksien seuranta ja niistä raportointi

1.  
Kierrättäjän, joka käyttää puhdistuslaitteistoa 11 artiklan mukaisesti, on seurattava keskimääräistä vierasainepitoisuutta luotettavan näytteenottostrategian perusteella, jossa otetaan näytteet muoviraaka-aineen eristä ja vastaavista puhdistettujen tuotosten eristä. Näytteenottostrategiassa on otettava huomioon kaikki tekijät, jotka saattavat vaikuttaa muoviraaka-aineen koostumukseen, ja siinä on erityisesti puututtava sen alkuperän vaihteluihin, joko maantieteellisiin tai muihin.

Näytteenottoon on aluksi sisällytettävä kaikki raaka-aine-erät ja vastaavat tuotoserät, mutta näytteenottotiheyttä voidaan harventaa, kun on saatu vakaat keskiarvot. Näytteenottotiheys on joka tapauksessa pidettävä soveltuvalla tasolla, jotta voidaan havaita suuntaukset ja/tai muut muutokset raaka-aine-erien vierasainepitoisuuksissa ja määritellä, toistuuko vierasaineiden esiintyminen.

Jos näytteenottotiheyden määrittäminen muoviraaka-aine-erien perusteella on epäkäytännöllistä kierrätysprosessin erityispiirteiden vuoksi, tiheys on määritettävä niiden erien perusteella, joita käytetään lähimmässä esikäsittelytoimessa, jonka osalta tällainen määrittely on käytännöllistä.

Vierasainejäämien pitoisuudet tuotoksessa määritetään ennen kuin tuotosmateriaalia laimennetaan lisäämällä muita materiaaleja. Jos vierasainepitoisuudet tuotoksessa ylittävät seurantaan käytetyn analyysimenetelmän määritysrajan, tuotoksen seuranta voidaan korvata yhdellä tai useammalla tutkimuksella, jossa määritetään vierasainejäämien taso rajoitetussa määrässä tuotoseriä analyysimenetelmillä, joiden määritystaso on riittävän alhainen, jotta sillä pystytään määrittämään puhdistuslaitteistolla saavutettu todellinen puhdistustehokkuus. Jos tuotoksen vierasainejäämien pitoisuus on niin matala, että sen määrittäminen ei ole mahdollista, menetelmien osoitusrajan on oltava riittävän alhainen, jotta voidaan perustella, onko puhdistustehokkuus riittävä sen varmistamiseksi, että kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset.

2.  
Laboratorioiden, jotka suorittavat 1 kohdan mukaisesti vierasainetason määrittämiseksi vaadittuja analyysejä ja testejä, on osallistuttava säännöllisesti asianmukaisiin pätevyystesteihin ja suoriuduttava niistä tyydyttävästi. Laboratorion on osallistuttava ensimmäisen kerran tällaiseen pätevyystestiin ennen kierrätyslaitoksen toiminnan alkamista.
3.  
Kierrättäjien on toimitettava kehittäjälle vähintään kuuden kuukauden välein seurannasta saadut tiedot ja päivitetyt perustelunsa 12 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti, jos ne ovat muuttuneet tietojen perusteella.
4.  
Kehittäjän on julkaistava kuuden kuukauden välein verkkosivustollaan raportti, joka perustuu 3 kohdan mukaisesti saatuihin tuoreimpiin tietoihin kaikista uutta tekniikkaa käyttävistä laitteistoista.
5.  

Raportin on sisällettävä ainakin seuraavat:

a) 

lyhyt kuvaus uudesta tekniikasta 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella, mukaan lukien sen a, b, d ja f alakohdassa edellytetyt tiedot;

b) 

tiivistelmä perusteluista, jotka koskevat uuden tekniikan ja kierrätysprosessin kykyä tuottaa kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan mukaiset vaatimukset ja ovat mikrobiologisesti turvallisia 10 artiklan 3 kohdan a–f alakohtaan sisältyvien tietojen perusteella ja ottaen huomioon 3 kohdan mukaisesti saadut tiedot;

c) 

luettelo kaikista aineista, joiden molekyylipaino on alle 1 000 Daltonia ja jotka on todettu kunkin puhdistuslaitteiston muoviraaka-aineessa ja sen kierrätysmuovituotoksessa, lajiteltuina alenevassa järjestyksessä suhteellisen esiintymisen mukaan, ja näistä raaka-aineessa havaituista satunnaisista vierasaineista vähintään 20 ensimmäistä on tunnistettu ja niiden määrät on täsmennetty raaka-aineen ja tuotoksen paino-osuutena;

d) 

luettelo vierasaineista, joita esiintyy säännöllisesti muoviraaka-aineessa, mukaan lukien polymeerityypit, jotka eroavat tarkoitetun muoviraaka-aineen polymeereistä, muovit, joita ei ole tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ja muut materiaalit, joita havaitaan c alakohdassa tarkoitetuissa raaka-aineissa ja tuotoksissa, ja niiden määrät raaka-aineen ja tuotoksen paino-osuutena;

e) 

analyysi c ja d alakohdassa tarkoitettujen tunnistettujen vierasaineiden todennäköisimmästä lähteestä ja siitä, voiko näistä lähteistä tulla samanaikaisesti muita huolta aiheuttavia aineita, joita joko ei havaita tai tunnisteta käytetyllä analyysitekniikalla;

f) 

mitattu tai arvioitu taso, jolla kierrätysmuovimateriaaleissa ja -tarvikkeissa esiintyvät vierasaineet siirtyvät elintarvikkeisiin;

g) 

yksityiskohtainen kuvaus käytetystä näytteenottostrategiasta;

h) 

yksityiskohtainen kuvaus käytetyistä analyysimenettelyistä ja -menetelmistä, mukaan lukien näytteenottomenettelyt ja havaitsemis- ja määrittämisrajat sekä validointitiedot ja niiden soveltuvuutta koskevat perustelut;

i) 

analyysi ja selvitys mahdollisista poikkeavuuksista, joita on havaittu laitteiston muoviraaka-aineen ja tuotoksen odotettujen vierasainepitoisuuksien ja laitteiston puhdistustehokkuuden välillä b alakohdassa esitettyjen perustelujen ja c alakohdan nojalla saatujen tosiasiallisten tulosten perusteella;

j) 

selvitys eroavuuksista mahdollisiin tämän kohdan mukaisesti julkaistuihin aiempiin raportteihin nähden.

14 artikla

Uusien tekniikoiden arviointi

1.  
Jos komissio katsoo, että uudesta tekniikasta on saatavilla riittävästi tietoja, se voi omasta aloitteestaan pyytää elintarviketurvallisuusviranomaista arvioimaan kyseistä tekniikkaa ja sisällyttää pyyntöön muita uusia tekniikoita, jos nämä tekniikat ovat olennaisilta osiltaan samanlaisia tai samoja.
2.  
Kehittäjä voi pyytää komissiota käynnistämään 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin sen jälkeen, kun se on julkaissut puhdistuslaitteistosta vähintään neljä peräkkäistä raporttia 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Jos kehittäjä pyytää uuden tekniikan arviointia, komissio voi lykätä elintarviketurvallisuusviranomaiselle esitettävää pyyntöä enintään kahdella vuodella, jos se katsoo, että uudesta tekniikasta saatavilla olevat tiedot ovat edelleen puutteellisia tai jos muut toimijat ovat kehittämässä samaa tai samanlaista uutta tekniikkaa.

3.  
Elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava uudessa tekniikassa käytetyn puhdistustekniikan soveltuvuus koko kierrätystekniikka huomioon ottaen.

Soveltuvuuden arvioinnissa on tarkasteltava käytettyjen kemiallisten ja/tai fysikaalisten periaatteiden tehokkuutta tietyn muoviraaka-aineen puhdistamisessa siten, että uudella tekniikalla kierrätysmuovista tuotetut muovimateriaalit ja -tarvikkeet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset. Arvioinnissa on tarkasteltava myös mikrobiologista turvallisuutta.

4.  

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on julkaistava lausunto arvioinnin tuloksesta vuoden kuluessa uuden tekniikan arviointia koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Lausunnon on sisällettävä seuraavat:

a) 

kierrätystekniikan luonnehdinta 3 artikla 2 kohdassa esitettyjen ominaisuuksien perusteella;

b) 

selvitys ja päätelmät arvioinnista, joka koskee uuden tekniikan kykyä muovijätteen kierrättämiseen 3 kohdan mukaisesti, mukaan lukien erityiset huomautukset tai huolenaiheet, joita elintarviketurvallisuusviranomaisella on tekniikasta sekä sitä käyttävistä prosesseista ja laitteistoista, sekä mahdollisten tarpeellisina pidettyjen rajoitusten ja eritelmien määritelmät ja perustelut;

c) 

päätelmä siitä, edellyttävätkö kyseistä kierrätystekniikkaa käyttävät yksittäiset kierrätysprosessit tarkempaa yksittäistä arviointia 17–20 artiklan mukaisesti;

d) 

20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityisohjeet, jos elintarviketurvallisuusviranomainen päättelee, että kierrätysprosessien yksittäinen arviointi on tarpeen;

e) 

18 artiklan 4 kohdan c–g alakohdassa edellytettyjä tietoja vastaavat tiedot, jos elintarviketurvallisuusviranomainen päättelee, että kierrätysprosessien yksittäinen arviointi ei ole tarpeen.

5.  
Jos elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, että sen on otettava mukaan uusia asiantuntijoita arvioimaan uutta tekniikkaa, se voi pidentää 3 kohdassa säädettyä määräaikaa enintään yhdellä vuodella.
6.  
Elintarviketurvallisuusviranomainen voi pyytää, jos se on tarpeen arvioinnin loppuun saattamiseksi, että arvioinnin kohteena olevan uuden tekniikan kehittäjät täydentävät elintarviketurvallisuusviranomaisen käytettävissä olevia tietoja 10 ja 12 artiklan mukaisesti kootuilla tiedoilla sekä muilla sen tarpeellisiksi katsomilla tiedoilla tai selvityksillä sen asettamassa määräajassa, joka saa olla yhteensä enintään yksi vuosi. Jos elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää tällaisia lisätietoja, 4 kohdassa säädetyn määräajan kuluminen keskeytetään, kunnes pyydetyt tiedot on saatu yhdeltä tai useammalta kehittäjältä tai kaikilta kehittäjiltä, sen mukaan, mikä on asianmukaista arvioinnin kannalta.
7.  
Komissio voi päättää mukauttaa 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja tietyn uuden tekniikan arvioinnin osalta kuultuaan elintarviketurvallisuusviranomaista ja kyseisen tekniikan kehittäjiä.
8.  
Edellä 6 kohdan mukaisesti pyydettyihin lisätietoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 39–39 e artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1935/2004 20 artiklaa soveltuvin osin; tätä varten arvioinnin piiriin kuuluvien uusien tekniikoiden kehittäjää tai kehittäjiä pidetään hakijana.

Arvioidessaan tekniikoita elintarviketurvallisuusviranomaisen on huolehdittava, että se käsittelee luottamuksellisesti pyytämiään lisätietoja, jotka koskevat kierrättäjän käyttämiä yksittäisiä kierrätysprosesseja ja laitteistoja. Edellä 12 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei käsitellä luottamuksellisina.

Tämän kohdan mukaisesti luottamuksellisina pidettäviä tietoja ei saa jakaa muiden kehittäjien, kierrättäjien tai kolmansien osapuolen kanssa tai niiden välillä ilman tietojen omistajan suostumusta.

9.  
Jos muiden uusien tekniikkojen, jotka eivät kuulu arvioinnin piiriin, kehittäjät julkaisevat arvioinnin kannalta merkityksellisiä uusia tietoja, elintarviketurvallisuusviranomainen voi ottaa nämä tiedot huomioon.

15 artikla

Uuden tekniikan soveltuvuutta koskeva päätös

1.  
Komissio päättää, ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon, unionin lainsäädännön asiaa koskevat säännökset ja muut tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, onko uusi tekniikka uusi soveltuva kierrätystekniikka 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vai sisällytetäänkö se olemassa olevaan soveltuvaan kierrätystekniikkaan.

Jos komissio pitää uutta tekniikkaa soveltuvana kierrätystekniikkana, se vahvistaa tarpeen mukaan kyseiseen tekniikkaan sovellettavat erityisvaatimukset ja päättää, edellyttävätkö sitä käyttävät kierrätysprosessit hyväksyntää ja sisältyykö siihen kierrätysjärjestelmän käyttö.

2.  
Jos komissio katsoo, että jotakin tekniikkaa käyttäviltä kierrätysprosesseilta olisi edellytettävä hyväksyntää, se antaa säännöksiä, jotka koskevat 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen kierrätyslaitteistojen toimintaa.
3.  
Tekniikkaa, jota ei pidetty soveltuvana 1 kohdan mukaisesti, ei saa enää pitää uutena tekniikkana. Kehittäjät voivat hyödyntää kyseistä tekniikkaa lähtökohtana toisen uuden tekniikan kehittämiselle, edellyttäen että sitä muutetaan merkittävästi niin, että otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen ja/tai komission huolenaiheet.

16 artikla

Uudella tai soveltuvalla kierrätystekniikalla tuotettujen kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden markkinoille saattamista koskeva suojalauseke

1.  
Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan analysoida, onko tietyllä kierrätystekniikalla tuotettujen kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden markkinoille saattamisen edellytyksiä syytä muuttaa tai onko niiden markkinoille saattaminen syytä estää kokonaan, vaikka tekniikkaa onkin pidetty soveltuvana.
2.  
Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettua analyysiä tekniikan kehittäjien, esimerkiksi tekniikkaa käyttävien kierrätysprosessien tai -laitteistojen kehittäjien, tuottajien tai tarjoajien, kuten niiden, joita tarkoitetaan 17 artiklan 1 kohdassa, kierrättäjien, jalostajien ja jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka ne ovat saaneet kierrätystekniikasta. Komissio voi tarvittaessa kuulla elintarviketurvallisuusviranomaista.
3.  
Komissio voi pyytää 2 kohdassa tarkoitettuja toimijoita toteuttamaan erityisen seurantaohjelman tai tekemään siirtymätestausta. Komissio voi asettaa määräajat, joiden kuluessa kyseisten toimijoiden on toimitettava pyydetyt tiedot tai raportit.
4.  

Analyysinsä tulosten perusteella komissio voi

a) 

säätää tekniikkaa koskevista rajoituksista ja eritelmistä tarpeen mukaan;

b) 

katsoa, että kierrätystekniikka ei ole soveltuva.

5.  
Jos komissio päättää, että kierrätystekniikka ei ole soveltuva, sovelletaan 15 artiklan 3 kohtaa.V LUKU

YKSITTÄISTEN KIERRÄTYSPROSESSIEN HYVÄKSYNTÄMENETTELY

17 artikla

Yksittäisten kierrätysprosessien hyväksynnän hakeminen

1.  
Saadakseen yksittäistä kierrätysprosessia koskevan hyväksynnän kierrätysprosessiin kuuluvan puhdistusprosessin – joko yksinomaan omiin tarkoituksiinsa kierrättäjänä tai kierrätys- tai puhdistuslaitteistojen kierrättäjille myymistä tai lisensointia varten – kehittäneen luonnollisen tai oikeushenkilön, jäljempänä ’hakija’, on toimitettava hakemus 2 kohdan mukaisesti.
2.  

Hakijan on toimitettava hakemus jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja siinä on oltava:

a) 

hakijan nimi ja osoite;

b) 

tekninen asiakirja, joka sisältää 5 kohdassa esitetyt tiedot;

c) 

tiivistelmä teknisestä asiakirjasta.

3.  

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on

a) 

toimitettava hakijalle 14 päivän kuluessa hakemuksen saamisesta kirjallinen vastaanottoilmoitus, jossa mainitaan vastaanottopäivä;

b) 

ilmoitettava viipymättä elintarviketurvallisuusviranomaiselle;

c) 

asetettava hakemus ja hakijan mahdollisesti toimittamat lisätiedot elintarviketurvallisuusviranomaisen saataville.

4.  

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on viipymättä

a) 

ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille hakemuksesta ja asetettava hakemus ja hakijan mahdollisesti toimittamat lisätiedot niiden saataville;

b) 

julkaistava hakemus, sitä tukevat tiedot ja hakijan mahdollisesti toimittamat lisätiedot asetuksen (EY) N:o 1935/2004 19 ja 20 artiklan mukaisesti, jollei tämän artiklan 6 kohdassa toisin säädetä.

5.  

Teknisen asiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) 

mahdolliset tiedot, joita edellytetään elintarviketurvallisuusviranomaisen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaisemissa yksityiskohtaisissa ohjeissa;

b) 

kuvaus esikäsittelystä, joka suoritetaan sellaisen muoviraaka-aineen tuottamiseksi, joka soveltuu käytettäväksi puhdistamisprosessissa, ja keräyksen ja esikäsittelyn aikana sovelletuista laadunvalvontamenettelyistä, mukaan lukien yksityiskohtaiset eritelmät esikäsitellystä muoviraaka-aineesta;

c) 

kuvaus mahdollisesti vaadittavasta kierrätysmuovin jälkikäsittelystä ja lopputuotteena olevien muovimateriaalien ja -tarvikkeiden aiotusta käyttötarkoituksesta sekä käyttötarkoituksista, joihin ne eivät sovellu, mukaan lukien asianmukaiset ohjeet ja merkinnät kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden jalostajia ja loppukäyttäjiä varten;

d) 

yksinkertainen lohkokaavio kaikista puhdistusprosessissa käytetyistä yksikköoperaatioista; kaaviossa on esitettävä kussakin toiminnossa sovellettavat raaka-aineisiin, tuotoksiin ja laadunvalvontaan liittyvät menettelyt;

e) 

puhdistusprosessin putkikaavio ja laitteistokaavio (standardin ISO 10628-1:2014 kohdan 4.4 mukaisesti), jossa esitetään vain puhdistuksen kannalta merkitykselliset laitteistot;

f) 

kuvaus puhdistusprosessin kuhunkin yksikköoperaatioon sovelletuista laadunvalvontamenettelyistä, mukaan lukien seuraavat:

i) 

seurattavien muuttujien arvot, kuten käyttölämpötilat, paineet, virtausnopeudet ja pitoisuudet sekä niiden hyväksyttävät vaihteluvälit;

ii) 

mahdollinen laboratorioanalyysi ja analyysitiheys;

iii) 

oikaisu- ja kirjanpitomenettelyt; ja

iv) 

mahdolliset muut tiedot, joita hakija pitää merkityksellisinä laadunvalvontamenettelyjensä kuvaamisen kannalta.

6.  
Tietoja, jotka toimitetaan 5 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti, ja vastaavia tietoja, jotka toimitetaan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti, voidaan pitää luottamuksellisina asetuksen (EY) N:o 1935/2004 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

18 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

1.  
Elintarviketurvallisuusviranomaisen on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa asianmukaisen hakemuksen vastaanottamisesta lausunto, jossa todetaan, kyetäänkö kierrätysprosessissa soveltamaan siinä käytettyä soveltuvaa kierrätystekniikkaa siten, että sillä tuotetut muovimateriaalit ja -tarvikkeet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset ja ovat mikrobiologisesti turvallisia.

Elintarviketurvallisuusviranomainen voi pidentää ensimmäisessä alakohdassa säädettyä määräaikaa enintään kuudella kuukaudella. Tällöin sen on toimitettava selitys määräajan pidennyksestä hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

2.  
Elintarviketurvallisuusviranomainen voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemuksessa olevia tietoja annetussa määräajassa joko kirjallisesti tai suullisesti. Jos elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää täydentäviä tietoja, 1 kohdassa säädetyn määräajan kuluminen keskeytetään, kunnes tiedot on toimitettu.
3.  

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on

a) 

varmennettava, että hakijan toimittamat tiedot ja asiakirjat ovat 17 artiklan 5 kohdan mukaiset, missä tapauksessa hakemusta pidetään asianmukaisena;

b) 

ilmoitettava hakijalle, komissiolle ja jäsenvaltioille, jos hakemus ei ole asianmukainen.

4.  

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) 

hakijan nimi ja osoite;

b) 

liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettu sen soveltuvan kierrätystekniikan numero, jota prosessissa käytetään;

c) 

lyhyt kuvaus kierrätysprosessista, mukaan lukien lyhyt kuvaus vaadituista esikäsittely- ja jälkikäsittelyvaiheista, muoviraaka-aineen luonnehdinta sekä tuotoksen käytön edellytykset ja rajoitukset;

d) 

puhdistusprosessin vuokaavio, jossa esitetään niiden erillisten yksikköoperaatioiden järjestys, jotka elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut, sekä kuvaus kustakin toiminnosta ja siitä, miten niiden toiminnan kannalta kriittisiä muuttujia valvotaan;

e) 

puhdistustehokkuuden tieteellinen arviointi 20 artiklan 2 kohdassa säädettyjen ohjeiden mukaisesti;

f) 

selvitys ja päätelmät siitä, voidaanko kierrätysprosessilla tuottaa kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset ja ovat mikrobiologisesti turvallisia, mukaan lukien perustelut rajoituksille ja eritelmille, joita elintarviketurvallisuusviranomaisen mielestä olisi sovellettava muoviraaka-aineeseen, puhdistusprosessin kokoonpanoon ja toimintaan sekä kierrätysmuovin ja kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden käyttöön;

g) 

tarvittaessa suosituksia, jotka koskevat sen seurantaa, noudatetaanko kierrätysprosessissa hyväksynnän ehtoja.

19 artikla

Yksittäisen kierrätysprosessin hyväksyminen

1.  
Ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon, unionin lainsäädännön asiaa koskevat säännökset ja muut tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät komissio harkitsee, täyttääkö yksittäinen kierrätysprosessi siinä käytetyn soveltuvan kierrätystekniikan käyttöä koskevat edellytykset ja tuotetaanko sillä kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset ja ovat mikrobiologisesti turvallisia.

Komissio laatii päätösluonnoksen, joka osoitetaan hakijalle ja jossa myönnetään tai evätään kierrätysprosessin hyväksyntä. Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1935/2004 23 artiklan 1 kohtaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 ( 4 ) 5 artiklaa.

Jos päätösluonnos ei ole elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukainen, komissio perustelee päätöksensä.

2.  

Päätöksen, jolla hyväksyntä myönnetään, on sisällettävä seuraavat:

a) 

kierrätysprosessin hyväksymisnumero;

b) 

kierrätysprosessin nimi;

c) 

liitteeseen I sisältyvä kierrätystekniikka, jonka osalta prosessi hyväksytään;

d) 

hyväksynnän haltijan nimi ja osoite;

e) 

viittaus elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoon, johon päätös perustuu;

f) 

mahdolliset puhdistusprosessin, esikäsittelyn ja jälkikäsittelyn toimintaa koskevat erityisvaatimukset, joilla täydennetään 6, 7 ja 8 tai 9 artiklassa säädettyjä yleisiä vaatimuksia tai poiketaan niistä;

g) 

mahdolliset erityisvaatimukset, jotka koskevat kierrätysprosessin valvontaa ja varmentamista hyväksynnän ehtojen noudattamisen osalta;

h) 

mahdolliset edellytykset, eritelmät ja erityiset merkintävaatimukset, joka koskevat prosessista saadun kierrätysmuovin käyttöä.

20 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen julkaisemat ohjeet

1.  
Elintarviketurvallisuusviranomaisen on julkaistava hakemuksen laatimista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, jotka komissio hyväksyy, ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan mukaisesti hyväksytyt mahdolliset vakiotiedostomuodot, joita sovelletaan soveltuvin osin.
2.  
Elintarviketurvallisuusviranomaisen on julkaistava kustakin soveltuvasta kierrätystekniikasta, jonka osalta edellytetään yksittäisen kierrätysprosessin hyväksyntää, tieteelliset ohjeet, joissa kuvataan arviointikriteerit ja tieteellisen arvioinnin lähestymistapa, jota se käyttää näiden kierrätysprosessien puhdistuskyvyn arviointiin. Ohjeissa on täsmennettävä vaadittavat tiedot, jotka on sisällytettävä kyseistä tekniikkaa käyttävän kierrätysprosessin hyväksymistä koskeviin hakemusasiakirjoihin.

21 artikla

Kierrätysprosessin hyväksynnästä aiheutuvat yleiset velvoitteet

1.  
Kierrätysprosessin hyväksyminen ei vaikuta alan toimijan siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen hyväksytyn kierrätysprosessin, prosessia soveltavan kierrätyslaitteiston, kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia tai kierrätysmuovimateriaalien tai -tarvikkeiden taikka tällaiseen materiaaliin tai tarvikkeeseen kosketuksessa olevan elintarvikkeen osalta.
2.  
Hyväksynnän haltijan tai kierrättäjän on ilmoitettava välittömästi komissiolle kaikki uudet tieteelliset tai tekniset tiedot, jotka saattavat vaikuttaa hyväksynnän perustana olevaan arviointiin.
3.  
Hyväksynnän haltija voi antaa kolmansille osapuolille luvan käyttää puhdistuslaitteistoa sen lisenssillä kierrättäjinä. Hyväksynnän haltijan on varmistettava, että tällaiset kierrättäjät saavat kaikki tarvittavat tiedot, ohjeet ja tuen sen varmistamiseksi, että laitteiston toiminta ja sen tuloksena saatava kierrätysmuovi ovat tämän asetuksen mukaisia.
4.  
Hyväksynnän haltijan on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, muutoksista yhteystietoihinsa ja kauppa- tai yritysnimeensä tai muihin tietoihin, jotka sisältyvät 24 artiklan mukaisesti perustettuun rekisteriin, ja muihin tietoihin, jotka ovat merkityksellisiä kierrätysprosessin hyväksymisen kannalta.
5.  
Hyväksynnän haltijan on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, tilanteesta, jossa se ei kykene täyttämään tai ei enää täytä velvoitteitaan hyväksynnän haltijana tämän artiklan mukaisesti. Hyväksynnän haltijan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi määrittää, olisiko kierrätysprosessin hyväksymistä muutettava vai olisiko se peruutettava.

22 artikla

Hyväksynnän haltijan esittämä hyväksynnän muuttamista koskeva pyyntö

1.  
Hyväksynnän haltija voi hakea kierrätysprosessin hyväksynnän muuttamista.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun muutokseen sovelletaan 17–20 artiklassa säädettyä menettelyä, jollei tässä artiklassa toisin säädetä.
3.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä seuraavat:

a) 

viittaus alkuperäiseen hakemukseen;

b) 

tekninen asiakirja, joka sisältää 17 artiklan 5 kohdassa vaaditut tiedot, mukaan lukien teknisen asiakirjan tiedot, jotka on toimitettu jo alkuperäisessä hakemuksessa 17 artiklan 5 kohdan ja 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jotka on päivitetty muutosten mukaisiksi. Kaikki muutokset (poistot ja lisäykset) on merkittävä selvästi ja näkyvästi tekniseen asiakirjaan;

c) 

uusi, kattava tiivistelmä teknisestä asiakirjasta vakiomuodossa;

d) 

vähintään yksi vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä, joka liittyy hyväksyttyä prosessia käyttävään puhdistuslaitteistoon ja joka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle 26 artiklan mukaisesti, sekä päivitetty versio, joka sisältää kaikki mahdolliset muutokset, jotka haetusta muutoksesta odotetaan aiheutuvan.

4.  
Jos muutos koskee kierrätysprosessin hyväksynnän siirtämistä kolmannelle osapuolelle, hyväksynnän haltijan on ilmoitettava ennen siirtoa kyseisen kolmannen osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot. Sen on toimitettava siirron yhteydessä ilmoitettu hyväksyntä, tekninen asiakirja ja muut siihen sisältyvät asiakirjat kolmannelle osapuolelle. Kyseisen kolmannen osapuolen on otettava viipymättä yhteyttä komissioon kirjatulla kirjeellä, jossa todetaan, että se hyväksyy siirron, on saanut kaikki asiakirjat ja suostuu täyttämään kaikki tästä asetuksesta ja hyväksynnästä johtuvat velvoitteet.

23 artikla

Kierrätysprossin hyväksynnän muuttaminen, keskeyttäminen tai peruuttaminen toimivaltaisten viranomaisten, elintarviketurvallisuusviranomaisen tai komission aloitteesta

1.  
Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion tai komission pyynnöstä, onko lausunto, kierrätysprosessin hyväksyntä ja/tai kierrätysprosessi edelleen tämän asetuksen mukainen, 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, jota sovelletaan soveltuvin osin. Elintarviketurvallisuusviranomainen voi tarvittaessa kuulla hyväksynnän haltijaa.
2.  
Ennen 1 kohdan mukaisen pyynnön esittämistä komissio tai jäsenvaltio kuulee elintarviketurvallisuusviranomaista siitä, onko hyväksytyn prosessin uusi arviointi tarpeen pyynnön tietojen perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomaisen on toimitettava komissiolle ja tarvittaessa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kantansa 20 työpäivän kuluessa. Jos elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, että arviointi ei ole tarpeen, sen on toimitettava komissiolle ja tarvittaessa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kirjallinen selitys.
3.  
Komissio voi päättää muuttaa hyväksyntää tai peruuttaa sen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkaistun elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella. Kierrätysprosessi tai tiettyjen puhdistuslaitteistojen toiminta voidaan tarpeen mukaan keskeyttää, kunnes nämä muutokset on toteutettu kierrätyslaitteistoissa prosessin perusteella. Unionin rekisterissä olevan rekisteröinnin status on muutettava vastaavasti.VI LUKU

VALVONTAA VARTEN TARVITTAVIEN TIETOJEN REKISTERÖINTI

24 artikla

Tekniikoita, kierrättäjiä, kierrätysprosesseja, kierrätysjärjestelmiä ja puhdistuslaitteistoja koskeva unionin rekisteri

1.  
Perustetaan uusia tekniikoita, kierrättäjiä, kierrätysprosesseja, kierrätysjärjestelmiä ja puhdistuslaitteistoja koskeva julkinen unionin rekisteri, jäljempänä ’rekisteri’.
2.  

Rekisterin on sisällettävä seuraavat:

a) 

uusien tekniikkojen nimet ja kehittäjien nimet ja osoitteet sekä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu URL-osoite;

b) 

hyväksyttyjen kierrätysprosessien nimet ja hyväksynnän haltijoiden nimet ja osoitteet ja se, mihin tekniikkaan kukin prosessi perustuu;

c) 

kunkin rekisteröidyn kierrätysprosessin hyväksynnän status, mukaan lukien se, onko hyväksyntä keskeytetty tai peruutettu tai sovelletaanko siihen siirtymäsäännöksiä, ja hyväksynnän statuksen viimeisin muutospäivä;

d) 

puhdistuslaitteistoa käyttävien kierrättäjien yrityksen nimi ja päätoimipaikan osoite;

e) 

kierrätyslaitosten osoitteet;

f) 

puhdistuslaitteistot, niissä käytetty tekniikka, laitos, jossa ne sijaitsevat, ja niissä mahdollisesti käytetty hyväksytty prosessi;

g) 

puhdistuslaitteiston rekisteröinnin status, mukaan lukien se, onko se rekisteröity hiljattain, perusteilla, toiminnassa vai onko toiminta keskeytetty, sekä statuksen viimeisin muutospäivä;

h) 

kierrätysjärjestelmien nimet sekä järjestelmää hallinnoivan tahon nimet ja osoitteet;

i) 

9 artiklan 5 kohdan mukaisesti vaadittavat merkinnät;

j) 

tarvittaessa 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot;

k) 

tekniikoiden, prosessien, kierrättäjien, laitteistojen ja järjestelmien väliset ristiviittaukset;

3.  

Rekisterissä on säilytettävä edellä mainitut tiedot taulukoissa. Siinä on annettava seuraaville tahoille yksilölliset numerot seuraavasti:

— 
hyväksytyille kierrätysprosesseille annetaan kierrätyshyväksyntänumero (RAN);
— 
kierrättäjille annetaan kierrättäjänumero (RON);
— 
puhdistuslaitteistoille annetaan kierrätyslaitteistonumero (RIN);
— 
kierrätysjärjestelmille annetaan kierrätysjärjestelmänumero (RSN);
— 
kierrätyslaitoksille annetaan kierrätyslaitosnumero (RFN);
— 
uudelle kierrätystekniikalle annetaan uuden tekniikan numero (NTN).
4.  
Rekisteri asetetaan julkisesti saataville.

25 artikla

Kierrättäjien ja puhdistuslaitteistojen rekisteröinti

1.  

Kierrättäjien on täytettävä seuraavat hallinnolliset vaatimukset:

a) 

vähintään 30 päivää ennen kierrätysmuovin tuotannon aloittamista puhdistuslaitteistossa kierrättäjän on ilmoitettava laitteisto ja joko laitoksen sijaintiosoite tai kierrätyslaitosnumero komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa laitteisto sijaitsee, sekä oma rekisterinumeronsa, jos kierrättäjä on jo rekisteröitynyt, kierrätyshyväksyntänumero, jos se soveltaa hyväksyttyä prosessia, ja tapauksen mukaan soveltuvan tai uuden tekniikan numero;

b) 

ilmoittaessaan ensimmäisestä puhdistuslaitteistostaan a alakohdan mukaisesti kierrättäjän on ilmoitettava yrityksensä nimi, tiedot yhteyshenkilöistä ja päätoimipaikkansa osoite komissiolle ja sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa päätoimipaikka sijaitsee;

c) 

kierrättäjällä on oltava kierrätyslaitteiston yhteydessä saatavilla liitteen II mukainen vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä, joka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle 26 artiklan mukaisesti.

2.  
Edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisen ilmoituksen jälkeen laitteisto on rekisteröitävä unionin rekisteriin ja 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisen rekisteröinnin statuksen on oltava ’rekisteröity hiljattain’.
3.  
Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava viittaus hyväksyttyyn kierrätysprosessiin, jonka perusteella puhdistuslaitteistoa käytetään, mahdolliseen soveltuvaan tai uuteen tekniikkaan, jota siinä käytetään, sekä tarvittaessa kierrätysjärjestelmään, jonka piiriin se kuuluu.
4.  
Kierrättäjän on ilmoitettava mahdollisista muutoksista tämän artiklan mukaisesti toimitettuihin rekisteröintitietoihin komissiolle ja tapauksen mukaan sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa puhdistuslaitteisto sijaitsee tai johon kierrättäjä on sijoittautunut.

26 artikla

Vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä ja puhdistuslaitteiston toiminnan varmentaminen

1.  
Kierrättäjien on laadittava kustakin valvonnassaan olevasta puhdistuslaitteistosta vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä käyttämällä liitteessä II vahvistettua mallia tai uuden tekniikan tapauksessa kehittäjän käyttämää mallia, jos se on erilainen.

Vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevassa tiivistelmässä on esitettävä selkeä yhteenveto, jossa kuvataan kierrätyslaitteisto ja sen toiminta sekä asiaankuuluvat menettelyt ja asiakirjat tavalla, jolla osoitetaan, että ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

Kierrättäjien on otettava huomioon komission julkaisemat sovellettavat ohjeet, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevaa tiivistelmää, sekä erityistilanne kyseisessä kierrätyslaitoksessa, jossa laitteisto sijaitsee.

2.  
Kierrättäjien on toimitettava vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskeva tiivistelmä sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa puhdistuslaitteisto sijaitsee, kuukauden kuluessa siitä, kun kierrätysmuovin tuotanto kyseisellä laitteistolla aloitettiin. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä komissiolle vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän vastaanottamisesta. Rekisteröinnin statukseksi 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti on muutettava ’perusteilla’.
3.  
Toimivaltaisen viranomaisen on varmennettava, ovatko vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevassa tiivistelmässä annetut tiedot tämän asetuksen mukaisia, ja suoritettava tätä varten kierrätyslaitteiston valvontatoimia 27 artiklan mukaisesti.

Jos vaatimustenmukaisuutta ei voida vahvistaa, toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä kierrättäjää päivittämään vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän tiedot tai kierrätyslaitteiston toiminta tai tarpeen mukaan molemmat.

Kun vaatimustenmukaisuus vahvistetaan, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle. Rekisteröinnin statukseksi 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti on muutettava ’toiminnassa’.

4.  
Jos toimivaltainen viranomainen ei ilmoita komissiolle vaatimustenmukaisuuden vahvistamisesta vuoden kuluessa siitä, kun kierrätysmuovin tuotanto kyseisellä puhdistuslaitteistolla aloitettiin, rekisteröinnin statukseksi 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti on muutettava ’toiminta keskeytetty’.

Jos puhdistuslaitteiston statuksena on ’toiminta keskeytetty’ vuoden ajan, kyseistä laitteistoa koskeva merkintä on poistettava rekisteristä.VII LUKU

VIRALLINEN VALVONTA

27 artikla

Kierrätyslaitteistojen virallinen valvonta

Kierrätyslaitteistojen ja kierrättäjien viralliseen valvontaan on sisällyttävä erityisesti asetuksen (EU) 2017/625 14 artiklan i alakohdan mukainen auditointi.

Näitä auditointeja on täydennettävä seuraavilla:

a) 

hyviä tuotantotapoja koskevien menettelyjen arviointi asetuksen (EU) 2017/625 14 artiklan d alakohdan mukaisesti;

b) 

26 artiklan mukaisesti laaditun vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän tutkiminen asetuksen (EU) 2017/625 14 artiklan a ja e alakohdan mukaisesti ja tiivistelmän perusteella niiden valvontatoimien tutkiminen, jotka toimijat ovat ottaneet käyttöön, sekä niiden asiakirjojen ja kirjanpidon tutkiminen, joihin tiivistelmässä viitataan.

28 artikla

Kierrätysmuovin vaatimustenvastaisuus

1.  

Toimivaltaisen viranomaisen on todettava, että kierrätysmuovierä on vaatimusten vastainen, jos se toteaa virallisen valvonnan aikana seuraavaa:

a) 

kierrättäjä on saattanut muovin markkinoille ilman asianmukaisia asiakirjoja tai merkintöjä;

b) 

kierrättäjä ei voi osoittaa kirjanpitonsa ja muiden asiakirjojen perusteella, että muovi tuotettiin tämän asetuksen mukaisesti;

c) 

erä tuotettiin kierrätyslaitteistolla, jota 3 kohdan mukaisesti vahvistetun tietyn ajanjakson aikana ei käytetty tämän asetuksen mukaisesti.

2.  
Jos yhden tai useamman erän todetaan olevan vaatimustenvastainen, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimet asetuksen (EU) 2017/625 138 artiklan mukaisesti.
3.  

Kierrätyslaitteiston toiminnan ei katsota olevan tämän asetuksen mukaista, jos toimivaltainen viranomainen toteaa seuraavaa:

a) 

ainakin kaksi erää on vaatimustenvastaisia 1 kohdan b alakohdan perusteella kierrätyslaitteiston toiminnan puutteiden vuoksi ja nämä puutteet luonteensa vuoksi vaikuttavat todennäköisesti muihinkin eriin;

b) 

kierrätysmuovin tuottaminen kierrätyslaitteistolla ei ole tässä asetuksessa säädettyjen yleisten vaatimusten mukaista eikä tapauksen mukaan käytettyyn soveltuvaan kierrätystekniikkaan ja käytettyyn kierrätysprosessiin sovellettavien erityisvaatimusten mukaista tai käytettyyn uuteen tekniikkaan sovellettavien vaatimusten mukaista; tai

c) 

se ei kyennyt varmentamaan vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevaa tiivistelmää 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti vuoden kuluessa siitä, kun kierrätysmuovin tuotanto kyseisellä puhdistuslaitteistolla aloitettiin.

Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että kierrätyslaitteiston toiminta ei ole tämän asetuksen mukaista, sen on vahvistettava ajanjakso, jonka aikana näin tapahtui, käytettävissä oleva näyttö tai sen puute huomioon ottaen. Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tämän on oltava kierrätyslaitteiston koko toiminta-aika.

4.  
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kierrätyslaitteistoon on tehtävä muutoksia, sen puhdistuslaitteisto-osan käyttö voidaan keskeyttää. Jos toiminnan keskeytyksen odotetaan kestävän yli kaksi kuukautta, se on merkittävä unionin rekisteriin 24 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti.VIII LUKU

VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVAT ASIAKIRJAT

29 artikla

Kierrättäjiä ja jalostajia koskevat erityisvaatimukset vaatimustenmukaisuusilmoituksen osalta

1.  
Kierrättäjien on toimitettava vaatimustenmukaisuusilmoitus liitteessä III olevassa A osassa olevan kuvauksen ja mallin mukaisesti.
2.  
Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on sisällettävä jalostajille annettavat ohjeet, jotka ovat riittävät sen varmistamiseen, että jalostajat voivat jatkokäsitellä kierrätysmuovin kierrätysmuovimateriaaleiksi ja -tarvikkeiksi, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset. Näiden ohjeiden on perustuttava käytettyä kierrätystekniikkaa ja tapauksen mukaan käytettyä kierrätysprosessia varten vahvistettuihin eritelmiin, vaatimuksiin tai rajoituksiin.
3.  
Jalostajien on toimitettava vaatimustenmukaisuusilmoitukset liitteessä III olevassa B osassa olevan kuvauksen ja mallin mukaisesti.IX LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 282/2008.

31 artikla

Siirtymäsäännökset

▼C1

1.  
Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka on saatu sellaiseen soveltuvaan kierrätystekniikkaan perustuvasta kierrätysprosessista, jota varten tässä asetuksessa edellytetään kierrätysprosessien yksittäistä hyväksyntää ja josta on toimitettu asianmukainen hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 282/2008 5 artiklan mukaisesti tai josta toimitetaan hakemus tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan tai 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2023 voidaan saattaa markkinoille siihen asti, että hakija peruuttaa hakemuksensa tai komissio hyväksyy päätöksen, jolla myönnetään tai evätään kierrätysprosessin hyväksyntä 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼B

2.  
Asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukaisesti toimitetut hakemukset, jotka koskevat sellaisten kierrätysprosessien hyväksymistä, jotka perustuvat kierrätystekniikkaan, joka ei sisälly soveltuvana kierrätystekniikkana liitteeseen I tämän asetuksen voimaantulopäivänä, tai jotka koskevat suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvaa tuotekiertoa, katsotaan rauenneiksi.
3.  
Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, jotka on saatu sellaiseen kierrätystekniikkaan perustuvasta kierrätysprosessista, jota ei pidetä soveltuvana tämän asetuksen mukaisesti, voidaan saattaa markkinoille vain 10 päivään heinäkuuta 2023 asti, ellei niitä tuoteta kierrätyslaitteistolla, jota käytetään uuden tekniikan kehittämiseksi IV luvun mukaisesti.
4.  
Tätä asetusta sovellettaessa kierrätysmuovin tuottamiseen ennen 10 päivää lokakuuta 2022 käytetyn puhdistuslaitteiston toiminnan aloituspäivä on 10 päivä joulukuuta 2022 sellaisen puhdistuslaitteiston osalta, joka perustuu soveltuvaan tekniikkaan, tai 10 päivä kesäkuuta 2023 sellaisen puhdistuslaitteiston osalta, joka käytetään uuden tekniikan kehittämiseksi IV luvun mukaisesti.
5.  
Edellä 10 artiklan 2 kohdassa säädetystä määräajasta poiketen sellaisen tekniikan kehittäjien, jota käytettiin kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuottamiseen jo ennen 10 päivää lokakuuta 2022, on toimitettava 10 artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot ja julkaistava 10 artiklan 4 kohdassa vaadittu raportti ennen 10 päivää huhtikuuta 2023. Edellä 10 artiklan 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua viiden kuukauden määräaikaa on sovellettava päivästä, jona toimivaltainen viranomainen vastaanottaa 10 artiklan 3 kohdan mukaiset tiedot. Tällöin ei sovelleta 10 artiklan 8 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuutta viivästyttää ensimmäisen puhdistuslaitteiston toiminnan aloittamista.
6.  
Elintarvikealan toimijat voivat käyttää markkinoille laillisesti saatettuja kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita elintarvikkeiden pakkaamiseen ja saattaa niitä markkinoille varastojen loppumiseen asti.

32 artikla

Sellaisten materiaalien ja tarvikkeiden tuottamiseen, joissa kierrätysmuovia käytetään estokerroksen takana, sovellettavat erityiset siirtymäsäännökset

1.  

Seuraavia lisävaatimuksia sovelletaan sellaisten kierrätyslaitteistojen toimintaan, joissa tuotetaan jo ennen 10 päivää lokakuuta 2022 kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, joissa kierrätysmuovia käytetään muovisen estokerroksen takana:

i) 

kierrätysmuovia tuottavan puhdistuslaitteiston sekä mahdollisen estokerroksen lisäävän jälkikäsittelylaitteiston on sisällyttävä kehittäjän toimittamaan laitteistojen luetteloon, jossa ilmoitetaan luetteloon sisältyvien kaikkien laitteistojen käyttämästä kierrätystekniikasta 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

ii) 

siirtymätesteistä, altistustesteistä ja/tai siirtymämallinnuksesta saatujen tulosten, jos niitä sovelletaan ilmoitettuun kierrätystekniikkaan ja kierrätyslaitteiston käyttämiin prosesseihin, on osoitettava yksiselitteisesti, että estokerros kykenee – ottaen huomioon kierrätysmuovin vierasainepitoisuus – toimimaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti estokerroksena tuotettujen kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden ennakoitavissa olevan myyntiajan, joka käsittää ajan tuotannosta eteenpäin, ja mahdollisten pakattujen elintarvikkeiden enimmäissäilyvyysajan.

Kehittäjän on toimitettava i alakohdassa tarkoitettu luettelo ja tutkimusraportti, joka sisältää ii alakohdassa edellytetyt testitulokset, toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle ennen 10 päivää huhtikuuta 2023. Tutkimuksen perusteellisen tiivistelmän on muodostettava osa 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaistua raporttia.

2.  
Yksittäiset kierrättäjät, jalostajat tai muut toimijat, jotka osallistuvat 1 kohdassa tarkoitettujen materiaalien tuottamiseen, eivät saa toimia kehittäjänä i alakohdan mukaisesti. Jos tietyn tekniikan kehittäjä on yksittäinen kierrättäjä, jalostaja tai muu toimija, joka käyttää laitteistoa tai sen osaa, tai jos kehittäjää ei voida tunnistaa, kehittäjää ei enää ole tai kehittäjä ei ole halukas noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, ainakin yhden laitteistoa käyttävän toimijan on liityttävä yhteenliittymään tai järjestöön, joka voi toimia kehittäjänä sen puolesta, tai pyydettävä riippumatonta kolmatta osapuolta toimimaan kehittäjänä. Jos yhteenliittymä, järjestö tai kolmas osapuoli saa tällaisilta toimijoilta useita pyyntöjä, sen on ryhmiteltävä nämä pyynnöt käytettyjen kierrätyslaitteistojen ja -prosessien teknisen vastaavuuden perusteella, jotta se voi minimoida ilmoittamiensa tekniikoiden määrän.
3.  
Poiketen siitä, mitä 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, saman kehittäjän ilmoittamia puhdistuslaitteistoja käyttävät kierrättäjät voivat sopia seuraavansa vierasainepitoisuuksia vain kolmanneksessa laitteistoista, jotka sisältyvät 1 kohdan i alakohdan mukaisesti toimitettuun luetteloon, edellyttäen että laitteistot, joissa seuranta toteutetaan, nimetään kyseisessä luettelossa, seuranta toteutetaan kaikissa kierrätyslaitoksissa ja näytteenottostrategian luotettavuus ei heikkene.

33 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan c alakohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 10 päivästä lokakuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Soveltuvat kierrätystekniikat (3 artiklassa tarkoitetut)

Taulukko 1 sisältää seuraavat tiedot:

Sarake 1: 

kierrätystekniikalle annettu numero;

Sarake 2: 

kierrätystekniikan nimi;

Sarake 3: 

polymeerityypit, joita kierrätystekniikalla voi kierrättää;

Sarake 4: 

lyhyt kuvaus kierrätystekniikasta ja viittaus tarkempaan kuvaukseen taulukossa 3;

Sarake 5: 

raaka-ainetyyppi, joka kierrätystekniikalla voidaan puhdistaa; tässä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

— 
’kulutuksen jälkeisellä jätteellä’ tarkoitetaan 6 artiklan mukaisesti kerättyä muovijätettä;
— 
’elintarvikekäyttöön soveltuvalla’ tarkoitetaan muovia, joka on asetuksen (EU) N:o 10/2011 vaatimusten mukainen primaariraaka-aine;
— 
’muulla kuin elintarvikekäyttöön soveltuvalla kulutuksen jälkeisellä jätteellä’ tarkoitetaan pakkauksia, joita ei ole käytetty elintarvikkeiden pakkaamiseen ja joita ei ehkä ole tuotettu täysin asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti, ja muita kulutuksen jälkeisiä muovimateriaaleja, joita ei ole tarkoitettu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa;
— 
’muun kuin elintarvikemuovin prosenttiosuudella’ (painoprosenttia) tarkoitetaan muun kuin elintarvikekäyttöön soveltuvan kulutuksen jälkeisen jätteen enimmäismäärää raaka-aineessa;
Sarake 6: 

kierrätystekniikalla tuotetun tuotoksen tyyppi;

Sarake 7: 

jos sarakkeessa 7 ilmoitetaan ”kyllä”, yksittäiset kierrätysprosessit on hyväksyttävä 17–19 artiklan mukaisesti;

Sarake 8: 

viittaus taulukkoon 4, joka koskee tekniikan käyttöön sovellettavia eritelmiä ja vaatimuksia 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti 6–8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten täydentämiseksi;

Sarake 9: 

poikkeukset 6–8 artiklaan 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti ja poikkeukset 9 artiklan 8 kohtaan;

Sarake 10: 

jos sarakkeessa 10 ilmoitetaan ”kyllä”, kierrätystekniikkaa saa käyttää vain osana kierrätysjärjestelmää 9 artiklan mukaisesti.Taulukko 1

Luettelo soveltuvista kierrätystekniikoista

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kierrätystekniikan numero

Tekniikan nimi

Polymeerin tyyppi (yksityiskohtaiset eritelmät taulukossa 2)

Kierrätystekniikan lyhyt kuvaus (yksityiskohtaiset eritelmät taulukossa 3)

Muoviraaka-aineen eritelmät

Tuotoksen eritelmät

Edellyttää yksittäisten prosessien hyväksyntää

Eritelmät ja vaatimukset (viittaus taulukkoon 4)

Poikkeukset (viittaus taulukkoon 5)

Kierrätysjärjestelmää sovelletaan

1

Kulutuksen jälkeisen PET:n mekaaninen kierrätys

PET (2.1)

Mekaaninen kierrätys (3.1)

Vain kulutuksen jälkeinen PET-jäte, jossa on enintään 5 % materiaaleja ja tarvikkeita, joita käytettiin kosketuksessa muiden kuin elintarvikemateriaalien tai -aineiden kanssa

Puhdistettu PET, lopulliset materiaalit ja tarvikkeet, joita ei saa käyttää mikroaaltouuneissa eikä perinteisissä uuneissa; yksittäisistä prosesseista saatuun tuotokseen voidaan soveltaa lisäeritelmiä

Kyllä

-

-

Ei

2

Kierrätys suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvasta tuotekierrosta

Kaikki polymeerit, jotka on tuotettu primaariraaka-aineena asetuksen (EU) N:o 10/2011 vaatimusten mukaisesti

Peruspuhdistus ja mikrobiologinen puhdistaminen uudelleenmuokkaamisen aikana (3.2)

Muovimateriaalit ja -tarvikkeet, jotka eivät sisällä kemiallisia vierasaineita, jotka on tuotettu yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi samoissa käyttöolosuhteissa, jotka on saatu yksinomaisesti suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvasta tuotekierrosta ja joita ei ole kerätty kuluttajilta

Uudelleenmuokatut materiaalit ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu samaan käyttötarkoitukseen ja käytettäväksi samoissa käyttöolosuhteissa kuin kierrätysjärjestelmässä kierrätetyt materiaalit ja tarvikkeet, joista muoviraaka-aine saatiin

Ei

4.1

-

KylläTaulukko 2

Polymeerien yksityiskohtaiset eritelmät

Viitenumero

Lyhenne

Mahdollinen muovin materiaalimerkintä ja/tai kierrätyssymboli (1)

Yksityiskohtaiset eritelmät tämän asetuksen mukaisesti

2.1

PET

1

polyeteenitereftalaattipolymeeri, joka on valmistettu komonomeerien eteeniglykoli ja tereftaalihappo tai dimetyylitereftalaatti polykondensaatiolla ja jossa polymeerin perusrakenne sisältää enintään 10 painoprosenttia muita asetuksen (EU) 10/2011 liitteen I taulukossa 1 lueteltuja komonomeereja, kuten isoftaalihappo ja dietyleeniglykoli

(1)   

sellaisena kuin ne on määritelty päätöksessä 97/129/EY, ASTM D7611 tai GB/T 16288-2008Taulukko 3

Puhdistustekniikan yksityiskohtainen kuvaus

Viitenumero

Nimi

Yksityiskohtainen kuvaus

3.1

Mekaaninen kierrätys

Tällä kierrätystekniikalla otetaan kerätty muovi talteen mekaanisilla ja fysikaalisilla menetelmillä, joihin kuuluvat yleensä lajittelu, paloittelu, pesu, materiaalien erottelu, kuivaaminen ja uudelleen kiteyttäminen sellaisen muoviraaka-aineen tuottamiseksi, jossa säilyvät kerätyn muovin kemialliset ominaisuudet.

Tämän kierrätystekniikan kriittinen vaihe on puhdistaminen, jonka aikana muoviraaka-aineeseen kohdistetaan ainakin vähimmäisajan lämpöä sekä imua tai virtaavaa kaasua, jotta voidaan poistaa satunnaiset vierasaineet tasolle, joka ei aiheuta terveyden kannalta huolenaiheita. Tämän vaiheen jälkeen voi seurata muita kierrätys- ja muuntamisvaiheita, kuten suodatus, uudelleenrakeistus, sekoittaminen, ekstruusio ja muovaus.

Tämän kierrätystekniikan käyttö säilyttää muovin muodostavat polymeeriketjut ja saattaa lisätä niiden molekyylipainoa. Molekyylipaino saattaa myös laskea hieman tahattomasti.

3.2

Kierrätys suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvasta tuotekierrosta

Kierrätystekniikka, jolla kierrätetään muoviraaka-ainetta, joka on peräisin vain tahoilta, jotka osallistuvat tuotanto-, jakelu- tai ateriapalveluvaiheista koostuviin suljettuihin kiertoihin ja jotka osallistuvat kierrätysjärjestelmään 9 artiklan mukaisesti.

Muoviraaka-aine on peräisin vain materiaaleista ja tarvikkeista, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ja mahdollinen saastuminen muusta kuin elintarvikkeista ja merkinnöistä peräisin olevista jäämistä pinnalla voidaan sulkea pois. Muoviraaka-aineeseen voi sisältyä paloiteltuja materiaaleja ja tarvikkeita sekä muovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuotannosta aiheutuvia leikkausjätteitä ja jäännöskappaleita. Järjestelmän piiriin ei kuulu materiaalien ja tarvikkeiden kerääminen muoviraaka-aineena, jos ne on toimitettu kuluttajien käyttöön kierrätysjärjestelmään osallistuvien tahojen tilojen ja/tai valvonnan ulkopuolella.

Tämän kierrätystekniikan osana käytettävässä puhdistustekniikassa suoritetaan mikrobiologinen puhdistus korkeassa lämpötilassa uudelleenmuokkaamisen aikana. Sitä ennen pinnoille tehdään peruspuhdistus pesemällä tai muulla soveltuvalla keinolla, jolla materiaali valmistellaan uudelleenmuokkausta varten. Lisäksi siinä voidaan lisätä uutta muovia, jotta estetään kierrätysmuovin laadun heikkeneminen, minkä vuoksi se ei soveltuisi aiottuun käyttötarkoitukseensa.

Kierrätysmuovia käytetään vain sellaisten muovimateriaalien ja -tarvikkeiden tuotantoon, jotka joutuvat kosketukseen samojen elintarvikkeiden kanssa ja samoissa olosuhteissa kuin kerätyt materiaalit ja tarvikkeet, joiden osalta alun perin varmennettiin, että ne ovat asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia.Taulukko 4

Tekniikan käyttöön sovellettavat eritelmät ja vaatimukset 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Viitenumero

Eritelmät / vaatimukset

4.1

a)  Tekniikan ja sen toiminnan on vastattava täysin taulukossa 3 olevassa 3.2 kohdassa annettua kuvausta;

b)  jos materiaalit käytetään uudelleen jakeluketjussa ilman kierrätystoimia, ne on puhdistettava säännöllisesti ja riittävästi, jotta estetään elintarvikkeista, käytöstä ja merkinnöistä peräisin olevien jääminen kertyminen;

c)  käyttö, uudelleenkäyttö, b alakohdan mukainen puhdistus ja kierrätys on toteutettava tavalla, joka on suunniteltu estämään muoviraaka-aineen satunnaiset vierasaineet, joita ei voida poistaa pinnan puhdistuksella;

d)  muovimateriaaleissa ja -tarvikkeissa ei saa käyttää merkintöjä tai painatuksia, joita ei voida täysin poistaa ennen uudelleenmuokkausta tehtävällä puhdistuksella;

e)  9 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetussa asiakirjassa on esitettävä selvät ohjeet ja menettelyt kierrätysjärjestelmään osallistuville elintarvikealan toimijoille, jotta estetään ulkopuolisen materiaalin ja satunnaisten vierasaineiden esiintyminen;

f)  muoviraaka-aineen ja kierrätysmuovin on oltava koko ajan täysin asetuksen (EU) N:o 10/2011 vaatimusten mukaisia; toistuvan kierrätyksen vuoksi kertyviä muovimateriaalin ainesosia, kuten lisäaineiden jäämiä tai degeneroituja tuotteita, on pidettävä tahattomasti lisättyinä aineina asetuksen (EU) N:o 10/2011 6 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti. Niiden esiintyminen ei saa ylittää tasoa, jota pidetään vaarallisena kyseisen asetuksen 19 artiklan mukaisessa riskinarvioinnissa. Jos se on tarpeen kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden laadun varmistamiseksi, on lisättävä uutta muovia, joka on tuotettu kyseisen asetuksen mukaisesti;

g)  on dokumentoitua tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että järjestelmän osana kierrätetyt muovimateriaalit ja -tarvikkeet eivät aiheuta ihmisten terveydelle seuraavista syistä johtuvaa riskiä:

— toistuvasta kierrätyksestä johtuva muovimateriaalin ainesosien, kuten lisäaineiden jäämien tai degeneroitujen tuotteiden, kertyminen; tai

— muista lähteistä, kuten elintarvikkeista, pesuaineista tai merkinnöistä, peräisin olevien yleisten jäämien esiintyminen.Taulukko 5

Tekniikan käyttöön sovellettavat poikkeukset 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Viitenumero

Eritelmät / vaatimukset

 

 
LIITE II

Vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevan tiivistelmän malli täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 26 artiklan mukaisesti

Malli on täytettävä ottaen huomioon hyviä tuotantotapoja koskevassa asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 ja sen liitteessä B vahvistetut määritelmät.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia lyhenteitä asetuksen (EY) N:o 2023/2006 mukaisesti:

QA

:

laadunarviointi

SOP

:

menettelytapaohje

SOP-koodi

:

SOP-koodi koostuu kahdesta numerosta: menettelytapaohjeen numerosta sekä sen asiakirjan numerosta, jossa se kuvataan, ja se esitetään muodossa SOP-nro – asiakirjanro; asiakirjanumeron on vastattava kohdassa 2.3 esitettyä asiakirjanumeroa ja SOP-numeron kierrättäjän numerointijärjestelmää.

1.   KOHTA 1: TUNNISTETIEDOT

Tässä kohdassa tarkoitettujen eri numeroiden (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) on vastattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 24 artiklan mukaisesti perustetussa unionin rekisterissä olevia numeroita.

1.1    Kierrätyslaitteiston tunnistetiedotLaitteiston nimi

 

Käytetty kierrätystekniikka liitteen I mukaisesti

 

Numero EU-rekisterissä (kierrätyslaitteistonumero, RIN)

 

Laitoksen osoite

 

Kierrätyslaitoksen numero (RFN)

 

Yhteystiedot

 

Yhteyshenkilöiden asema/tehtävä

 

Mahdolliset kansalliset rekisterinumerot

 

Ilmoituspäivä (25 artiklan 1 kohdan a alakohta)

 

1.2    Kierrättäjän tunnistetiedotYrityksen nimi

 

Numero EU-rekisterissä (kierrättäjän numero, RON)

 

Päätoimipaikan osoite

 

Yhteystiedot

 

Pääyhteyshenkilön asema/tehtävä

 

Mahdolliset kansalliset rekisterinumerot

 

Hyväksynnän haltija (kyllä/ei/tarpeeton)

 

1.3    Kierrätysprosessin hyväksymispäätös tai uusi tekniikka

A: Hyväksymispäätöksen tiedot tai laitteiston soveltamassa prosessissa käytetyn uuden tekniikan tiedot:Numero EU-rekisterissä eli kierrätysprosessin hyväksymisnumero (RAN), uuden tekniikan numero (NTN)

 

B: Hyväksynnän haltija tai uuden tekniikan kehittäjä –Tapauksen mukaan hyväksynnän haltijan nimi (*1) / tekniikan kehittäjän nimi (*2)

 

Osoite

 

Yhteystiedot

 

Asema/tehtävä

 

(*1)   

Hyväksynnän haltijan nimen ja osoitteen on oltava samat kuin hyväksyntää koskevassa päätöksessä

(*2)   

Tekniikan kehittäjä, joka ilmoitti laitteiston soveltamassa prosessissa käytetyn uuden tekniikan 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1.4    Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) käyttämät asiakirjaviitteetEFSAn kysymyksen numero

 

EFSAn lausunnon julkaisupäivä

 

EFSAn julkaisunumero

 

Luottamuksellisuutta koskevan päätöksen numero

 

Luottamuksellisuutta koskevan päätöksen päivämäärä

 

1.5    Muut kierrätyslaitteiston toiminnasta vastaavat henkilötNimi

Asema/tehtävä

Yhteystiedot

 

 

 

2.   KOHTA 2: KIERRÄTYSLAITTEISTON TOIMINTA

2.1    Kirjalliset lausunnot

Kohdissa 2.1.1 ja 2.1.2 saa käyttää enintään 3 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien)

2.1.1    Kierrättäjien lausunto, jossa selitetään kierrätysmuovin tuotanto ja laatu

2.1.2    Kierrättäjien lausunto, jossa selitetään vastaavuus hyväksyttyyn prosessiin nähden

Tätä kohtaa sovelletaan vain hyväksyttyihin prosesseihin.

2.2    Kierrätystoiminnot kierrätyslaitoksessa

Tässä kohdassa on esitettävä seuraavat tiedot:

— 
Kaavio keskeisistä tuotantovaiheista, jotka ovat osa kierrätysprosessia ja jotka suoritetaan kierrätyslaitoksessa (laitoskaavio);
— 
Edellä esitettyä kaaviota vastaava taulukko, jossa kuvataan kyseiset kierrätyslaitoksessa suoritettavat tuotantovaiheet ja materiaalivirrat, jotka liittävät ne toisiinsa.

2.2.1    Kaavio keskeisistä tuotantovaiheista, jotka suoritetaan kierrätyslaitoksessa (laitoskaavio)

2.2.2    Kuvaus kierrätyslaitoksessa suoritettavista tuotantovaiheista ja materiaalivirroista, jotka liittävät ne toisiinsaVaiheen numero

Nimi

Kuvaus

Keskimäärin käsitelty tonnimäärä vuotta kohti

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalivirran numero

Nimi

Kuvaus

Keskimääräinen materiaalivirran suuruus

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    Sisäiset asiakirjat

On esitettävä kattava luettelo asiakirjoista, jotka liittyvät prosessin toimintaan ja laadunvalvontaan ja muihin hallinnollisiin menettelyihin, sekä hyväksyntään liittyvät asiakirjat. Asiakirjat on numeroitava, ja asianomaisia numeroita on käytettävä kohdassa 3 näihin asiakirjoihin viitattaessa. Kierrättäjä voi käyttää omaa numerointijärjestelmäänsä.Asiakirjatyyppi

Asiakirjan numero

Tuotantovaihe, johon asiakirja liittyy

Nimi

Kuvaus

Päiväys, versio, laatija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4    Erää koskevat määritelmät

Seuraavat erät on määriteltävä jäljempänä olevan taulukon mukaisesti:

— 
Sisääntuloerä: käsittelemätön muovi, joka tulee kierrätyslaitokseen tavarantoimittajilta;
— 
Raaka-aine-erä: muoviraaka-aine, joka käsitellään laitoksessa ja joka tuli sisään puhdistusvaiheessa;
— 
Tuotoserä: kierrätysmuovi, joka on saatu puhdistusvaiheen tuloksena; ja
— 
Ulosmenoerä: kierrätysmuovi (tai kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet), joka lähtee laitoksesta jatkokäsittelyyn tai käyttöön.
— 
Mahdollisten muiden välivaiheiden erät, joissa tehdään laadunarviointi.

Jos sisääntuloerä on sama kuin raaka-aine-erä, koska muuta laadunarviointia ei tehdä, on määriteltävä vain raaka-aine-erä. Samaa lähestymistapaa on sovellettava tuotos- ja ulosmenoeriin. Jos sisääntulo- ja ulosmenoeriä on eri tyyppisiä, nämä on määriteltävä erikseen, ja niille on annettava tarkoituksenmukainen nimi.

Laadunarviointi on numeroitava samalla tavalla kuin laitoskaaviossa (kohta 2.2.1)Erän tyyppi

Sisäinen

Erän nimi

Virta/laadunarvioinnin nro

Määritelmä/kuvaus

Tyypillinen kokovaihtelu

Jäljitettävyys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Puhdistuslaitteiston prosessikaavio

Lisätään putkikaavio ja laitekaavio standardin ISO 10628-1:2014 kohdan 4.4 mukaisesti, ottaen huomioon standardi ISO 10628-2.

2.6    Kriittisten puhdistustoimien valvonta

Jäljempänä esitettävään taulukkoon on lisättävä viittaus vaiheisiin tai toimintoihin, joita EFSA pitää kriittisinä, kutakin kriittistä muuttujaa koskeva valvontakriteeri, käytetyt valvontavälineet sekä kuvaus korjaavista toimista, jos valvontakriteerit eivät toimi. Tarpeen mukaan on annettava lisätietoja monimutkaisten valvontasääntöjen arvioinnista.Kriittinen toiminta (ja viite EFSAn lausuntoon)

Valvontakriteerit

Mittaaminen tai valvonta Väline (viite kohtaan 2.5)

Lyhyt kuvaus korjaavista toimista, jos valvontasääntöä ei noudateta

SOP-koodi (SOP-nro – asiakirjanro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1    Tarpeen mukaan lisätiedot monimutkaisista valvontasäännöistä

2.7    Toimintaa koskeva menettelytapaohje

Jäljempänä olevassa taulukossa on viitattava kuhunkin menettelytapaohjeeseen, jota laitteiston toiminnassa käytetään, esitettävä siitä lyhyt kuvaus ja ilmoitettava, missä se toteutetaan.SOP-koodi

Lyhyt kuvaus

Sijainti

 

 

 

3.   KOHTA 3: LAADUNARVIOINTI

3.1    Luettelo laadunarviointivaiheista

Kukin laadunarviointivaihe on kuvattava jäljempänä olevassa taulukossa:Laadunarviointivaihe ja numero

Arvioinnin nimi

Määritelmä/kuvaus

Kriteeri

Asiakirjat

SOP-koodi (SOP-nro – asiakirjanro)

 

 

 

 

 

 

Vaiheita on oltava ainakin neljä (paitsi jos sisääntulo- ja ulosmenoerien tai tuotos- ja ulosmenoerien välillä ei ole eroa – ks. kohta 2.4):

— 
sisääntulovaihe (ensimmäinen laadunarviointivaihe, jossa materiaali tulee laitokseen)
— 
raaka-ainevaihe (jossa muoviraaka-aine siirtyy puhdistusprosessiin)
— 
tuotosvaihe (jossa materiaali lähtee puhdistusprosessista)
— 
ulosmenovaihe (jossa kierrätysmuovi ja kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet lähtevät laitoksesta)

Uusia välivaiheita on lisättävä, jos se on tarpeen materiaalin laadun kannalta muissa vaiheissa. Näille välivaiheille on annettava tarkoituksenmukainen nimi.

3.2    Laadunarviointivaiheissa sovelletut menettelytapaohjeet

Jäljempänä olevassa taulukossa on viitattava kuhunkin menettelytapaohjeeseen, jota käytetään laadunarviointivaiheissa, esitettävä siitä lyhyt kuvaus ja ilmoitettava, missä se toteutetaan.Laadunarvioinnin nro (viittaus kohtaan 3.1)

SOP-koodi (SOP-nro – asiakirjanro)

Lyhyt kuvaus

Sijainti (laadunarviointi)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   KOHTA 4: ASIAKIRJAREKISTERI

4.1    Laadunarvioinnin rekisteröintijärjestelmätLaadunarvioinnin nro (viittaus 3.1 jaksoon)

Nimi

Määritelmä/kuvaus

Sijainti

Varmuuskopiot

SOP-koodi (SOP-nro – asiakirjanro)

Muuttamisen estäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    Luettelo menettelytapaohjeiden koodeista rekisterijärjestelmää vartenLaadunarvioinnin nro (viittaus 3.1 jaksoon)

SOP-koodi (SOP-nro – asiakirjanro)

Lyhyt kuvaus

Sijainti (merkintä rekisterijärjestelmässä)

 

 

 

 

4.3    Muut asiaankuuluvat rekisterit/järjestelmätMenettely

Kuvaus / asiakirjat

 

 
LIITE III

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen mallit

A OSA

Vaatimustenmukaisuusilmoitus, jota kierrättäjien on käytettäväKIERRÄTTÄJÄN ILMOITUS ASETUKSEN (EU) 2022/1616 VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

Allekirjoittanut vakuuttaa kohdassa 1.1 yksilöidyn kierrättäjän [KIERRÄTTÄJÄN NIMI] puolesta, että kohdassa 1.2 yksilöity kierrätysmuovimateriaali tuotettiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 mukaisesti. Tämän ilmoituksen kohteena oleva kierrätysmateriaali soveltuu käytettäväksi kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan sitä käytetään tämän ilmoituksen kohdassa 3 esitettyjen rajoitusten mukaisesti sekä tässä ilmoituksessa ja tuotteessa olevissa merkinnöissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vakuutan , että tämän ilmoituksen sisältö on parhaan tietoni mukaan oikea ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 mukainen.

Kohta 1: Tunnistetiedot

1.1  Kierrättäjä

1.2  Kierrätystuote

1.3  Toimivaltainen viranomainen

1.1.1  Nimi

 

1.2.1  Kauppanimi/nimitys

 

1.3.1  Nimi

 

1.1.2  FCM-RON ()

 

1.2.2  Erän numero

 

1.3.2  Osoite

 

1.1.3  Maa

 

1.2.3  FCM-RIN ()

 

1.3.3  Maa / alue

 

1.1.4  FCM-RFN ()

 

1.2.4  Muut tiedot

 

1.3.4  Annettu rekisterinumero

 

Kohta 2: Vaatimustenmukaisuus

2.1  Toiminnan hyväksymisen perusta (rasti vain yhteen ruutuun)

 

 

 

 

 

2.1.1

Hyväksymispäätös

RAN ()

 

2.1.2

Kierrätysjärjestelmä

RSN ()

 

2.1.3

Kierrätysjärjestelmän hyväksyntää ei vaadita

 

 

2.1.4

Uusi tekniikka

NTN ()

 

2.2  Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulokset liitteen II taulukossa 3.1 luetelluissa pakollisissa laadunarviointivaiheissa; pakollinen vain, jos kohta 2.1.1 on rastitettu

Tärkeää: Kohdat 2.2.2–2.2.4 voidaan jättää tyhjäksi, jos kohta 2.2.5 on rastitettu.

Vaihe ()

Päätöksen perusteet ja tulokset

Erän numero(t)

2.2.1  Ulosmeno

 

 

2.2.2  Sisääntulo

 

 

2.2.3  Raaka-aine

 

 

2.2.4  Tuotos

 

 

2.2.5  Allekirjoittanut vahvistaa, että kohdassa 2.2.2–2.2.4 vaaditut tiedot on asetettava pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville kolmen työpäivän kuluessa.

Kohta 3: Ohjeet ja tiedot tuotteen käyttäjille

3.1

Ohjeet jalostajille

3.1.1

Kierrätysmateriaalin enimmäisosuus (paino-%)

%

 

3.1.2

Tämänhetkinen kierrätysmateriaalin osuus (paino-%)

%

 

3.1.3

Käyttörajoitukset ()

 

3.1.4

Muut ohjeet

 

3.2

Ohjeet käyttäjille alempana toimitusketjussa, myös loppukäyttäjille

3.2.1

Käyttörajoitukset ()

 

3.2.2

Merkintöjä koskeva tiivistelmä

 

3.2.3

Muut ohjeet

 

Kohta 4: Allekirjoitus

4.1  Allekirjoitus ja yrityksen leima

 

4.2  Allekirjoittajan nimi

 

4.3  Allekirjoittajan asema/tehtävä

 

4.4  Päiväys ja paikka

 

(1)   

RAN – kierrätysprosessin hyväksyntänumero; RON – kierrättäjänumero; RIN – kierrätyslaitteistonumero; RSN – kierrätysjärjestelmänumero; NTN – uuden tekniikan numero; RIN – kierrätyslaitosnumero.

(2)   

Ulosmenovaihetta (erä, joka saatetaan markkinoille ja johon liitetään tämä ilmoitus) koskevien kohtien täyttäminen on pakollista. Muiden kohtien täyttäminen on vapaaehtoista, jos tietoja ei toimiteta tällä ilmoituksella, ne on asetettava pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville kolmen työpäivän kuluessa.

(3)   

Käyttörajoitusten on vastattava kierrätysmuovin käyttöön sovellettavia ehtoja liitteen I mukaisesti sovellettavan tekniikan osalta, 7, 8 tai 9 artiklan mukaisesti, kierrätysprosessin mahdollisen hyväksynnän mukaisesti tai muiden sellaisten rajoitusten mukaisesti, joita kierrättäjä pitää tarpeellisina.

B OSA

Jalostajien käyttämä vaatimustenmukaisuusilmoitus, jos jalostettu muovimateriaali sisältää kierrätysmuoviaJALOSTAJAN ILMOITUS ASETUKSEN (EU) 2022/1616 VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

Allekirjoittanut vakuuttaa kohdassa 1.1 yksilöidyn jalostajan [JALOSTAJAN NIMI] puolesta, että kohdassa 1.2 yksilöity kierrätysmuovimateriaali tuotettiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 mukaisesti. Tämän ilmoituksen kohteena oleva kierrätysmateriaali soveltuu käytettäväksi kosketuksessa elintarvikkeisiin, kunhan sitä käytetään tämän ilmoituksen kohdassa 3 esitettyjen rajoitusten mukaisesti sekä tässä ilmoituksessa ja tuotteessa olevissa merkinnöissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vakuutan, että tämän ilmoituksen sisältö on parhaan tietoni mukaan oikea ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1616 mukainen.

Kohta 1 Tunnistetiedot

1.1  Jalostaja

1.2  Kierrätysmuovia sisältävä tuote

1.3  Toimivaltainen viranomainen

1.1.1  Nimi

 

1.2.1  Kauppanimi / nimitys

 

1.3.1  Nimi

 

1.1.2  Osoite

 

1.2.2  Erän numero

 

1.3.2  Osoite

 

1.1.3  Maa

 

1.2.4  Muut tiedot

 

1.3.3  Maa / alue

 

 

 

 

 

1.3.4  Rekisterinumero

 

Kohta 2: Vaatimustenmukaisuus

2.1

2.1.1

Kierrätysmuovin alkuperä; RIN-numerot

 

2.1.2

Puhdistuslaitteistosta saadun kierrätysmuovin eränumerot

 

2.1.3

Kierrättäjän ilmoittama kierrätysmateriaalin enimmäisosuus (A osa, 3.1.1)

paino-%

2.1.4

Tuotteen tosiasiallinen kierrätysmateriaalin osuus

paino-%

2.1.5

Kierrättäjältä saatuun vaatimustenmukaisuusilmoitukseen sisältyviä rajoituksia on noudatettu

2.1.6

Lisäaineiden tai lähtöaineiden lisääminen

□  Lisätyt lisäaineet tai lähtöaineet ovat asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia

□  Ei lisättyjä aineita

Kohta 3: Ohjeet ja tiedot tuotteen käyttäjille

3.2

Ohjeet käyttäjille alempana toimitusketjussa, myös loppukäyttäjille

3.2.1

Kohdassa 1.2 yksilöity tuote on (rastitetaan oikea vaihtoehto; molemmat voidaan valita)

A)  kierrätysmuovi jatkojalostusta varten

B)  lopullinen muovimateriaali tai -tarvike, joka soveltuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ilman jatkojalostusta

3.2.2

Elintarviketyyppi tai -tyypit, joiden kanssa tuotteen on tarkoitus joutua kosketukseen

 

3.2.3

Elintarvikkeen kanssa kosketuksessa tapahtuvan käsittelyn ja varastoinnin kesto ja lämpötila

 

3.2.4

Elintarvikkeen kanssa kosketuksessa olevan pinta-alan ja määrän korkein suhde, jonka osalta vaatimustenmukaisuus on varmennettu

 

3.2.5

Luettelo lisätyistä aineista ja siirtymän raja-arvot; lisätkää rivejä tarpeen mukaan.

(huom.: joistakin aineista ei ehkä ole FCM-numeroa ja ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa (SML))

FCM-numero*

Muut nimitykset (CAS-numero, kemiallinen nimi)

SML* (mg/kg elintarviketta)

 

 

 

 

 

 

3.2.6

Muut asiaankuuluvat tiedot ja ohjeet, myös komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 (1) liitteessä VI olevan 7 ja 9 kohdan mukaisesti

 

3.2.7

Kierrätysmuovi, jota tämä ilmoitus koskee, sisältyy kerroksena monikerroksiseen materiaaliin tai tarvikkeeseen, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 13 tai 14 artiklaa ja joka sisältää tämän asetuksen mukaisesti tuotettua muovia toisena kerroksena tai toisina kerroksina. Kyseistä kerrosta tai kyseisiä kerroksia koskeva mainitun asetuksen 15 artiklan mukainen erillinen vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavilla ja on otettava huomioon.

Kohta 4: Allekirjoitus

4.1  Allekirjoitus ja yrityksen leima

 

4.2  Allekirjoittajan nimi

 

4.3  Allekirjoittajan asema/tehtävä

 

4.4  Päiväys ja paikka

 

(1)   

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).