02006L0022 — FI — 02.02.2022 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

►M4  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/22/EY,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä siltä osin kuin on kyse tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta ◄

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 102 11.4.2006, s. 35)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DIREKTIIVI 2009/4/EY, annettu 23 päivänä tammikuuta 2009,

  L 21

39

24.1.2009

 M2

KOMISSION DIREKTIIVI 2009/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2009,

  L 29

45

31.1.2009

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/403, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 74

8

19.3.2016

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2020/1057, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 249

49

31.7.2020


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 256, 29.9.2009, s.  38 (2009/5/EY,)

 C2

Oikaisu, EUVL L 015, 22.1.2015, s.  106 (2009/5/EY,)
▼B

▼M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/22/EY,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä siltä osin kuin on kyse tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta

▼B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M4

1 artikla

Kohde

Tällä direktiivillä vahvistetaan vähimmäisedellytykset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 561/2006 ( 1 ) ja (EU) N:o 165/2014 ( 2 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY ( 3 ) täytäntöönpanoa varten.

▼B

2 artikla

Tarkastusjärjestelmät

1.  

Jäsenvaltioiden on luotava 1 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanon toteuttamiseksi oikealla ja johdonmukaisella tavalla asianmukaisten ja säännöllisten tarkastusten järjestelmä, jota käytetään sekä teiden varsilla että kaikkia liikennetyyppejä edustavien yritysten tiloissa.

▼M4

Näillä tarkastuksilla on tarkastettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista. Direktiivin 2002/15/EY mukaisissa tienvarsitarkastuksissa on rajoituttava seikkoihin, jotka voidaan tarkastaa tehokkaasti ajopiirturin ja siihen liittyvien valvontalaitteiden avulla. Direktiivin 2002/15/EY noudattamista koskeva kokonaisvaltainen tarkastus voidaan suorittaa vain yritysten tiloissa.

▼B

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella on käytössä johdonmukainen kansallinen valvontastrategia. Tätä varten jäsenvaltiot voivat nimetä elimen koordinoimaan 4 artiklan ja 6 artiklan mukaisten toimien toteuttamista, jolloin siitä on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.  
Jos näin ei ole jo tehty, jäsenvaltioiden on 1 päivään toukokuuta 2007 mennessä annettava valtuutetuille tarkastajille asianmukaiset tarvittavat lakiin perustuvat toimivaltuudet, jotta he voivat suorittaa asianmukaisesti heille annetut tarkastustehtävät siten, kuin tässä direktiivissä edellytetään.
3.  
►M4  

Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset siten, että asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vähintään 3 prosenttia. Kuljettajan on saatava tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon sellaisten todisteiden toimittamiseksi ennen tienvarsitarkastuksen päättymistä, jotka puuttuvat ajoneuvosta; tämä ei vaikuta kuljettajan velvollisuuteen varmistaa ajopiirturilaitteen asianmukainen käyttö.

Komissio voi 1 päivästä tammikuuta 2012 täytäntöönpanosäädöksellä korottaa prosentuaalisen vähimmäismäärän 4 prosenttiin edellyttäen, että 3 artiklan mukaisesti kootut tilastotiedot osoittavat, että keskimäärin yli 90 prosenttia kaikista tarkastetuista ajoneuvoista on varustettu digitaalisella ajopiirturilla. Päättäessään asiasta komissio ottaa myös huomioon olemassa olevien valvontatoimenpiteiden tehokkuuden, erityisesti sen, onko yritysten tiloissa saatavilla digitaalisen ajopiirturin antamia tietoja. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 ◄

Ainakin 15 prosenttia kaikista tarkastettavista työpäivistä on tarkastettava teiden varsilla ja vähintään 30 prosenttia yritysten tiloissa. Kaikista tarkastettavista työssäolopäivistä on 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen ainakin 30 prosenttia tarkastettava teiden varsilla ja vähintään 50 prosenttia yritysten tiloissa.

▼M4

3 a.  
Kukin jäsenvaltio järjestää tarkastuksia direktiivin 2002/15/EY noudattamisesta ottaen huomioon tämän direktiivin 9 artiklassa säädetyn riskiluokitusjärjestelmän. Tarkastukset kohdennetaan yritykseen, jos yksi tai useampi sen kuljettajista on jatkuvasti tai vakavasti rikkonut asetusta (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014.

▼M4

4.  
Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan ja direktiivin 2002/15/EY 13 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien lukumäärä, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä, tarkastettujen työssäolopäivien lukumäärä sekä ilmoitettujen säännösten rikkomisten lukumäärä ja luonne, ja niissä on ilmoitettava, kuljetettiinko matkustajia vai tavaroita.

▼B

3 artikla

Tilastotiedot

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti tehdyissä tarkastuksissa kerätyt tilastotiedot jaotellaan seuraaviin ryhmiin:

a) 

tienvarsitarkastusten osalta:

i) 

tietyypin eli sen mukaan, onko kyseessä moottoritie, valtatie vai maantie, ja syrjinnän estämiseksi sen mukaan, mikä on tarkastetun ajoneuvon rekisteröintivaltio;

ii) 

ajopiirturityypin eli sen mukaan, onko kyseessä analoginen vai digitaalinen ajopiirturi;

b) 

yrityksissä tehtävien tarkastusten osalta:

i) 

harjoitetun liikenteen tyypin eli sen mukaan, onko kyseessä ulkomaan- vai kotimaanliikenne; matkustaja- vai tavaraliikenne; omaan lukuun vai toisen lukuun harjoitettava liikenne;

ii) 

yrityksen autokannan koon mukaan;

iii) 

ajopiirturityypin eli sen mukaan, onko kyseessä analoginen vai digitaalinen ajopiirturi.

Nämä tilastotiedot on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi ja ne on julkaistava kertomuksessa.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on säilytettävä edellistä vuotta koskevat tiedot.

Kuljettajista vastaavien yritysten on säilytettävä vuoden ajan asiakirjat, tulokset ja muut asianmukaiset lainvalvontaviranomaisten niille toimittamat tiedot, jotka koskevat yrityksiä koskevia, niiden toimitiloissa suoritettuja tarkastuksia ja/tai niiden kuljettajiin tienvarsilla kohdistettuja tarkastuksia.

▼M4

Komissio tarkentaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksillä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa mainittujen ryhmien määritelmiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

4 artikla

Tienvarsitarkastukset

1.  
Tienvarsitarkastuksia on tehtävä eri paikoissa ja eri aikoina, ja niiden on katettava riittävän suuri osa tieverkosta siten, että tarkastuspaikkojen välttäminen on vaikeaa.
2.  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) 

tarkastuspaikkoja on riittävästi sekä nykyisillä että suunnitelluilla teillä tai niiden lähistöllä ja tarvittaessa, että moottoriteiden varsilla sijaitsevia huoltoasemia sekä muita turvallisia paikkoja voidaan käyttää tarkastuspaikkoina;

b) 

tarkastukset toteutetaan kiertävän satunnaisjärjestelmän mukaisesti ja asianmukaista maantieteellistä jakaumaa noudattaen.

3.  
Tienvarsitarkastuksissa tarkastettavista seikoista säädetään liitteessä I olevassa A osassa. Tarkastuksissa voidaan keskittyä johonkin seikkaan, jos tilanne niin vaatii.
4.  

Tienvarsitarkastukset on toteutettava ketään syrjimättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan soveltamista. Erityisesti valvontaviranomaiset eivät saa syrjiä seuraavin perustein:

a) 

ajoneuvon rekisteröintimaa;

b) 

kuljettajan asuinmaa;

c) 

yrityksen sijoittautumismaa;

d) 

matkan lähtö- ja määräpaikka;

e) 

ajopiirturin tyyppi: analoginen vai digitaalinen.

5.  

Valvontaviranomaisella on oltava:

a) 

luettelo tärkeimmistä tarkastettavista seikoista, joista säädetään liitteessä I olevassa A osassa;

b) 

tarkastusten vakiovälineet, joista säädetään liitteessä II.

6.  
Jos toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajaa tiellä tarkastettaessa tehdyt havainnot antavat aihetta epäillä rikkomuksia, joita ei voida osoittaa kyseisen tarkastuksen aikana tarpeellisten tietojen puuttuessa, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen virka-apua tilanteen selvittämiseksi.

▼M4

5 artikla

Yhteistarkastukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kuusi kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia ja ajoneuvoja teiden varsilla. Jäsenvaltioiden on lisäksi pyrittävä järjestämään yhteistarkastuksia yritysten tiloissa.

Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on toteutettava tällaiset yhteistarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan.

▼B

6 artikla

Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset

▼M4

1.  
Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY vakavia rikkomisia.

▼B

2.  
Yritysten tiloissa tehtäviin tarkastuksiin on sisällyttävä liitteessä I olevassa A ja B osassa luetellut seikat.
3.  

Valvontaviranomaisella on oltava:

a) 

luettelo tärkeimmistä tarkastettavista seikoista, joista säädetään liitteessä I olevassa A ja B osassa;

b) 

tarkastusten vakiovälineet, joista säädetään liitteessä II.

4.  
Jäsenvaltion valtuutetun valvontaviranomaisen on tarkastusta tehdessään otettava huomioon kaikki 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, toisen jäsenvaltion nimetyn yhteyselimen antamat tiedot kyseisen yrityksen toiminnasta tuossa toisessa jäsenvaltiossa.
5.  
Sovellettaessa mitä 1–4 kohdassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten tiloissa tehdyillä tarkastuksilla, jotka perustuvat yritysten kyseisten viranomaisten pyynnöstä luovuttamiin asiaa koskeviin asiakirjoihin tai tietoihin, on sama asema kuin yritysten tiloissa tehdyillä tarkastuksilla.

7 artikla

Yhteisön sisäinen yhteydenpito

1.  

Jäsenvaltioiden on nimettävä elin, jolla on seuraavat tehtävät:

a) 

varmistaa koordinointi muiden asianomaisten jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa 5 artiklan mukaisten toimien osalta;

▼M4

b) 

toimittaa joka toinen vuosi tilastotiedot komissiolle asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti;

▼B

c) 

olla ensisijaisesti vastuussa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamisesta 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

▼M4

d) 

varmistaa tietojen vaihtaminen tämän direktiivin 8 artiklan mukaisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa siltä osin kuin on kyse niiden kansallisten säännösten soveltamisesta, joilla tämä direktiivi ja direktiivi 2002/15/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

▼B

Kyseinen elin on edustettuna 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.

2.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisen elimen nimeämisestä, ja komissio tiedottaa asiasta muille jäsenvaltioille.

▼M4

3.  
Jäsenvaltioiden välistä tietojen, kokemusten ja tiedustelutiedon vaihtoa edistetään ensisijaisesti mutta ei yksinomaan 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa sekä muissa mahdollisissa elimissä, jotka komissio voi nimetä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla

Tietojenvaihto

1.  

Nimettyjen elinten, joista on ilmoitettu komissiolle tämän direktiivin 7 artiklan mukaisesti, on vaihdettava keskenään myös asetuksen (EY) N:o 561/2006 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahdenvälisesti saatavilla olevia tietoja:

a) 

tämän direktiivin voimaantulon jälkeen vähintään kerran kuudessa kuukaudessa;

b) 

yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.

2.  
Jäsenvaltion on toimitettava toisen jäsenvaltion 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jäsenvaltiot voivat sopia keskenään lyhemmästä aikarajasta. Kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, jotka vaativat ainoastaan rekistereiden, kuten riskiluokitusjärjestelmärekisterin, yksinkertaista tutkimista, pyydetyt tiedot on toimitettava kolmen työpäivän kuluessa.

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että pyyntö ei ole riittävästi perusteltu, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä pyynnölleen lisäperusteita. Jos pyynnön esittänyt jäsenvaltio ei pysty esittämään pyynnölleen lisäperusteita, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.

Jos tietopyynnön täyttäminen tai tarkastusten tai tutkimusten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja perusteltava asianmukaisesti, miksi kyseisten tietojen antaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Asianomaisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään ratkaisun löytämiseksi.

Jos tietojen toimittamisessa jäsenvaltiolle, jonka alueelle työntekijä lähetetään, on jatkuvasti viivästyksiä, asiasta on tiedotettava komissiolle, ja se ryhtyy aiheellisiin toimenpiteisiin.

3.  
Tässä artiklassa säädetty tietojenvaihto on toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 ( 4 ) perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän, jäljempänä ’IMI’, kautta. Tämä ei koske tietoja, joita jäsenvaltiot vaihtavat tekemällä suoraan tiedonhakuja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ( 5 ) 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin sähköisiin rekistereihin.

▼B

9 artikla

Riskiluokitusjärjestelmä

▼M4

1.  
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riskiluokitusjärjestelmä, jossa yritykset luokitellaan suhteellisesti sen mukaan, montako kertaa ja kuinka vakavasti asianomainen yksittäinen yritys on rikkonut asetusta (EY) N:o 561/2006 tai asetusta (EU) N:o 165/2014 tai kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 2002/15/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio vahvistaa viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2021 täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen kaavan, jolla yrityksen riskiluokitus lasketaan. Kyseisessä yhteisessä kaavassa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko maantieliikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

2.  
Yritykset, joilla on korkea riskiluokitus, tarkastetaan tarkemmin ja useammin kuin muut. ►M4  ————— ◄

▼M4

3.  
Luettelo asetukseen (EY) N:o 561/2006 ja asetukseen (EU) N:o 165/2014 kohdistuvista rikkomuksista ja niiden vakavuuden arviointi vahvistetaan ensimmäisen kerran liitteessä III.

Siirretään komissiolle valta antaa asetukseen (EY) N:o 561/2006 tai asetukseen (EU) N:o 165/2014 kohdistuvien rikkomusten vakavuuden arviointia laadittaessa tai päivitettäessä delegoituja säädöksiä tämän direktiivin 15 a artiklan mukaisesti liitteen III muuttamiseksi, jotta otetaan huomioon sääntelyn kehitys ja tieliikenteen turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.

Kaikkein vakavimpaan rikkomusten luokkaan olisi sisällytettävä asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 asiaankuuluvien säännösten noudattamatta jättäminen tavalla, josta aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.

▼M4

4.  
Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana.
5.  
Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmäänsä sisältyvät tiedot asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettujen yhteentoimivien kansallisten sähköisten rekisterien kautta suoraan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettäviksi kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

▼B

10 artikla

Kertomus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan vakavista rikkomuksista jäsenvaltioiden lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia.

11 artikla

Parhaat käytännöt

▼M4

1.  
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä parhaita valvontakäytäntöjä koskevat ohjeet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä ohjeet julkaistaan komission kaksivuotiskertomuksessa.

▼B

2.  
Jäsenvaltioiden on toteutettava parhaita valvontakäytäntöjä koskevia, vähintään kerran vuodessa järjestettäviä yhteisiä koulutusohjelmia ja helpotettava vähintään kerran vuodessa tapahtuvaa yhteisön sisäisestä yhteydenpidosta vastaavien elimiensä henkilöstön vaihtoa muiden jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa.

▼M4

3.  
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen lähestymistavan, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 4 artiklan e alakohdassa määritellyn muun työn kausien kirjaamiseen ja valvomiseen, mukaan lukien kirjaamisen muoto ja erityistapaukset, joissa se on suoritettava, sekä sellaisen vähintään yhden viikon kauden kirjaamiseen ja valvomiseen, jonka aikana kuljettaja ei ole ajoneuvossa eikä voi harjoittaa toimintaa kyseisellä ajoneuvolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

4.  
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomaiset on hyvin koulutettu hoitamaan tehtäviään.

▼M4

12 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 165/2014 42 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 ( 6 ) tarkoitettu komitea.
2.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

13 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio vahvistaa jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan täytäntöönpanosäädöksiä, joiden tarkoituksena on erityisesti:

a) 

edistää tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa yhteistä lähestymistapaa;

b) 

edistää lähestymistapojen johdonmukaisuutta ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 yhdenmukaista tulkintaa valvontaviranomaisten kesken;

c) 

helpottaa kuljetusalan ja valvontaviranomaisten välistä vuoropuhelua.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

14 artikla

Neuvottelut kolmansien maiden kanssa

Unioni aloittaa heti tämän direktiivin voimaantultua neuvottelut asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa tällä direktiivillä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltamiseksi.

Jäsenvaltiot toimittavat tiedot, jotka koskevat kolmansista maista tulevien ajoneuvojen osalta tehtyjä tarkastuksia, komissiolle asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti toimittamiensa tietojen yhteydessä siihen asti, kun kyseiset neuvottelut saadaan päätökseen.

15 artikla

Liitteiden ajantasaistaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti, jotta liitteitä I ja II voidaan muuttaa tarvittavien mukautusten tekemiseksi parhaiden käytäntöjen kehityksen huomioon ottamiseksi.

▼M4

15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 1 päivästä elokuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( 7 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä olevien 9 artiklan 3 kohdan ja 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

▼B

16 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Kumoaminen

1.  
Kumotaan direktiivi 88/599/ETY.
2.  
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

A OSA

TIENVARSITARKASTUKSET

Tienvarsitarkastuksissa on tarkastettava pääsääntöisesti seuraavat seikat:

▼M4

1) 

päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat; lisäksi on tarkastettava edeltävien päivien piirturilevyt, joiden on oltava ajoneuvossa asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ja/tai saman ajanjakson osalta tiedot, jotka on tallennettu kuljettajakorttiin ja/tai tämän direktiivin liitteen II mukaisesti tallennuslaitteen muistiin ja/tai tulosteille;

2) 

asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulta ajanjaksolta tapaukset, joissa on ylitetty ajoneuvon suurin sallittu nopeus, jolloin tällaisina tapauksina pidetään kaikkia yli yhden minuutin pituisia ajanjaksoja, joina N3-luokan ajoneuvon nopeus on ollut yli 90 kilometriä tunnissa tai M3-luokan ajoneuvon nopeus yli 105 kilometriä tunnissa (ajoneuvoluokat N3 ja M3 sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ( 8 ));

▼B

3) 

tarvittaessa valvontalaitteen mukaan tapahtuneet ajoneuvon hetkittäiset nopeudet enintään ajoneuvon 24 edeltävän käyttötunnin ajalta;

▼M4

4) 

valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen ja/tai kuljettajakortin ja/tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 561/2006 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo;

▼M1

5) 

ajoneuvoihin asennettujen valvontalaitteiden tarkastus tarvittaessa ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, jotta havaittaisiin sellaiset niihin asennetut kojeet tai sellaisten kojeiden käyttö, joiden tarkoituksena on hävittää, poistaa, käsitellä tai muuttaa tietoja tai puuttua sähköiseen tiedonvaihtoon valvontalaitteiston eri komponenttien välillä tai jotka estävät tai muuttavat tietoja tällä tavoin ennen niiden salausta;

▼M4

6) 

direktiivin 2002/15/EY 4 artiklan a kohdassa säädetty 60 tunnin pidennetty viikoittainen enimmäistyöaika; direktiivin 2002/15/EY 4 ja 5 artiklassa säädetty muu viikoittainen työaika vain, kun tekniikka mahdollistaa tehokkaiden tarkastusten suorittamisen.

▼B

B OSA

YRITYSTEN TILOISSA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

Yritysten tiloissa tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava A osassa määriteltyjen seikkojen lisäksi seuraavat seikat:

1) 

viikoittaiset lepoajat ja näiden lepoaikojen väliset ajoajat;

2) 

kahden viikon ajoaikoja koskevan rajoituksen noudattaminen;

3) 

piirturilevyjen, ajoneuvoyksikön ja kuljettajakortin tiedot ja tulosteet;

▼M4

4) 

direktiivin 2002/15/EY 4, 5 ja 7 artiklassa säädettyjen keskimääräistä viikoittaista enimmäistyöaikaa, taukoja ja yötyötä koskevien vaatimusten noudattaminen;

5) 

yritysten velvoitteiden noudattaminen kuljettajien maksetun majoituksen ja työajan järjestämisen osalta asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 8 ja 8 a kohdan mukaisesti.

▼M4

Jos säännöksiä todetaan rikotun, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa määrittää muiden kuljetusketjuun kuuluvien yllyttäjien tai osallisten, kuten lähettäjien, huolitsijoiden tai hankkijoiden, yhteisvastuun sekä varmistaa, että kuljetussopimukset mahdollistavat asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 noudattamisen.

▼B
LIITE II

Valvonnasta vastaavien yksiköiden käytettävissä olevat vakiovälineet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I vahvistettuja tarkastuksia suorittavilla yksiköillä on käytettävissään seuraavat vakiovälineet:

1) 

välineet, joita tarvitaan digitaalisen ajopiirturin tietojen kopioimiseen ajoneuvoyksiköstä ja/tai kuljettajakortista, tietojen lukemiseen sekä tietojen analysointiin ja/tai tulosten toimittamiseen keskustietokantaan analysoitaviksi;

2) 

välineet piirturilevyjen tarkistamiseen;

▼M1

3) 

erityinen analysointilaitteisto asianmukaisine ohjelmistoineen, jonka avulla voidaan tarkastaa ja vahvistaa tietoihin liittyvä digitaalinen allekirjoitus, sekä erityinen analysointiohjelma, jonka avulla voidaan tuottaa ajoneuvon tarkka nopeusprofiili ajanjaksolta ennen valvontalaitteiden tarkastusta.

▼M3
LIITE III

1.    Asetukseen (EY) N:o 561/2006 kohdistuvat rikkomukset luokittainNro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Miehistö

A1

5 artiklan 1 kohta

Kuljettajan alaikärajasäännöstä ei noudateta

 

 

X

 

B

Ajoajat

B1

6 artiklan 1 kohta

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy, kun sen pidentäminen 10 tuntiin ei ole sallittu

9h < … < 10h

 

 

 

X

B2

10h ≤ … < 11h

 

 

X

 

B3

11h ≤ …

 

X

 

 

B4

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

13h30 ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

 

B5

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy, kun pidentäminen on sallittu

10h ≤ … < 11h

 

 

 

X

B6

11h ≤ … < 12h

 

 

X

 

B7

12h ≤ …

 

X

 

 

B8

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

15h ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

 

B9

6 artiklan 2 kohta

Viikoittainen ajoaika ylittyy

56h ≤ … 60h

 

 

 

X

B10

60h ≤ … < 65h

 

 

X

 

B11

65h ≤ … < 70h

 

X

 

 

B12

Viikoittainen ajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

70h ≤ …

X

 

 

 

B13

6 artiklan 3 kohta

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy

90h < … < 100h

 

 

 

X

B14

100h ≤ … < 105h

 

 

X

 

B15

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B16

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Tauot

C1

7 artikla

Yhtäjaksoinen 4,5 tunnin ajoaika ylittyy ennen taukoa

4h30 < … < 5h

 

 

 

X

C2

5h ≤ … < 6h

 

 

X

 

C3

6h ≤ …

 

X

 

 

D

Lepoajat

D1

8 artiklan 2 kohta

Riittämätön alle 11 tunnin vuorokautinen lepoaika, kun lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa ei sallita

10h ≤ … < 11h

 

 

 

X

D2

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

 

D3

… < 8h30

 

X

 

 

D4

Riittämätön alle 9 tunnin lyhennetty vuorokautinen lepoaika, kun lyhentäminen sallitaan

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D5

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D6

… < 7h

 

X

 

 

D7

Riittämätön alle 3 tunnin + 9 tunnin jaettu vuorokautinen lepoaika

3h + [8h ≤ … < 9h]

 

 

 

X

D8

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

 

D9

3h + [… < 7h]

 

X

 

 

D10

8 artiklan 5 kohta

Riittämätön alle 9 tunnin vuorokautinen lepoaika monimiehityksessä

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D11

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D12

… < 7h

 

X

 

 

D13

8 artiklan 6 kohta

Riittämätön alle 24 tunnin lyhennetty viikoittainen lepoaika

22h ≤ … < 24h

 

 

 

X

D14

20h ≤ … < 22h

 

 

X

 

D15

… < 20h

 

X

 

 

D16

Riittämätön alle 45 tunnin viikoittainen lepoaika, kun lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa ei sallita

42h ≤ … < 45h

 

 

 

X

D17

36h ≤ … < 42h

 

 

X

 

D18

… < 36h

 

X

 

 

D19

8 artiklan 6 kohta

Kuusi peräkkäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

… < 3h

 

 

 

X

D20

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

D21

12h ≤ …

 

X

 

 

E

12 päivän sääntöä koskeva poikkeus

E1

8 artiklan 6 a kohta

Kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

… < 3h

 

 

 

X

E2

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

E3

12h ≤ …

 

X

 

 

E4

8 artiklan 6 a kohdan b alakohdan ii alakohta

Viikoittainen lepoaika pidetty kahdentoista perättäisen 24 tunnin jakson jälkeen

65h < … ≤ 67h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65h

 

X

 

 

E6

8 artiklan 6 a kohdan d alakohta

Ajoaika kello 22:n ja 6:n välisenä aikana yli kolme tuntia ennen taukoa, jos ajoneuvo ei ole monimiehityksessä

3h < … < 4,5h

 

 

X

 

E7

4,5h ≤ …

 

X

 

 

F

Työn järjestäminen

F1

10 artiklan 1 kohta

Palkka on sidoksissa ajomatkaan tai kuljetettujen tavaroiden määrään

 

X

 

 

F2

10 artiklan 2 kohta

Kuljettajan työn järjestäminen on epäasianmukaista tai sitä ei ole tehty lainkaan, kuljettajalle on annettu lainsäädännön noudattamisesta epäasianmukaiset ohjeet tai niitä ei ole annettu lainkaan

 

X

 

 

(1)   

MSI = Kaikkein vakavimmat rikkomukset (Most Serious Infringements) / VSI = Erittäin vakava rikkomus (Very Serious Infringement) / SI = Vakava rikkomus (Serious Infringement) / MI = Vähäinen rikkomus (Minor Infringement).

2.    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 165/2014 ( 9 )kohdistuvat rikkomukset luokittain (ajopiirturi)Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

MI

G

Ajopiirturin asentaminen

G1

3 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 2 kohta

Tyyppihyväksyttyä ajopiirturia ei ole asennettu eikä käytetä (esim. ajoneuvoa ei ole varustettu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamalla ajopiirturilla, käytetään ajopiirturia ilman hyväksytyn asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamia tai vaihtamia sinettejä tai käytetään ajopiirturia, jossa ei ole asennuskilpeä)

X

 

 

 

H

Ajopiirturin, kuljettajakortin tai piirturilevyn käyttö

H1

23 artiklan 1 kohta

Käytetään ajopiirturia, joka ei ole hyväksytyn korjaamon tarkastama

 

X

 

 

H2

27 artikla

Kuljettajalla on hallussaan ja/tai käytössään useampi kuin yksi kuljettajakortti

 

X

 

 

H3

Kuljettaja käyttää väärennettyä kuljettajakorttia (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H4

Kuljettaja käyttää kuljettajakorttia, joka ei ole hänen omansa (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H5

Kuljettaja käyttää korttia, joka on saatu väärien ilmoitusten ja/tai väärennettyjen asiakirjojen perusteella (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H6

32 artiklan 1 kohta

Ajopiirturi ei toimi moitteettomasti (esim. sitä ei ole tarkastettu, kalibroitu ja sinetöity asianmukaisesti)

 

X

 

 

H7

32 artiklan 1 kohta ja 33 artiklan 1 kohta

Ajopiirturia käytetään väärin (esim. tahallinen, valinnainen tai pakotettu väärinkäyttö, oikeiden käyttöohjeiden puuttuminen jne.)

 

X

 

 

H8

32 artiklan 3 kohta

Sellaisen luvattoman laitteen käyttö, jolla ajopiirturin tallenteita voidaan muuttaa

X

 

 

 

H9

Piirturilevyille tallennettujen tai ajopiirturille ja/tai kuljettajakortille tallennettujen ja kopioitujen tietojen väärentäminen, salaaminen, poistaminen tai hävittäminen

X

 

 

 

H10

33 artiklan 2 kohta

Yritys ei säilytä piirturilevyjä, tulosteita ja kopioituja tietoja

 

X

 

 

H11

Tallennettuja tietoja ei ole saatavilla vähintään yhden vuoden ajan

 

X

 

 

H12

34 artiklan 1 kohta

Kuljettaja käyttää piirturilevyä tai kuljettajakorttia epäasianmukaisesti

 

X

 

 

H13

Piirturilevy tai kuljettajakortti on poistettu luvatta, ja poistaminen on vaikuttanut tietojen tallentumiseen

 

X

 

 

H14

Piirturilevyä tai kuljettajakorttia on käytetty tarkoitettua pidempään, ja tietoja on kadonnut

 

X

 

 

H15

34 artiklan 2 kohta

Käytetään likaantunutta tai vahingoittunutta piirturilevyä tai kuljettajakorttia, eivätkä tiedot ole luettavissa

 

X

 

 

H16

34 artiklan 3 kohta

Tietoja ei ole merkitty käsin, vaikka tilanne sitä vaatii

 

X

 

 

H17

34 artiklan 4 kohta

Käytetään väärää piirturilevyä tai kuljettajakortti on ajopiirturin väärässä aukossa (monimiehitys)

 

 

X

 

H18

34 artiklan 5 kohta

Katkaisijaa on käytetty väärin

 

X

 

 

I

Tietojen esittäminen

I1

36 artikla

Tarkastuksesta kieltäytyminen

 

X

 

 

I2

36 artikla

Tietoja kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

 

I3

Kuljettajan hallussa olevan kuljettajakortin tietoja ei voida esittää

 

X

 

 

I4

36 artikla

Käsin merkittyjä tietoja ja tulosteita kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

 

I5

36 artikla

Kuljettajan hallussa olevaa kuljettajakorttia ei voida esittää

 

X

 

 

J

Toimintahäiriöt

J1

37 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 1 kohta

Hyväksytty asentaja tai korjaamo ei ole korjannut ajopiirturia

 

X

 

 

J2

37 artiklan 2 kohta

Kuljettaja ei ole merkinnyt käsin kaikkia vaadittuja tietoja niistä ajanjaksoista, jotka eivät tallennu ajopiirturiin sen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan vuoksi

 

X

 

 ( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 7 ) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).