01992L0029 — FI — 20.11.2019 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/29/ETY,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,

terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

(EUVL L 113 30.4.1992, s. 19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/30/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 165

21

27.6.2007

 M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 311

1

21.11.2008

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1243, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 198

241

25.7.2019

►M5

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1834, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

  L 279

80

31.10.2019
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/29/ETY,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,

terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)  aluksella: jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityä, julkista tai yksityistä, valtameri- tai rannikkokalastusalusta, ei kuitenkaan:

 sisävesiliikenteen aluksia,

 sota-aluksia,

 huviveneitä, joita ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja joissa ei ole ammattimiehistöä,

 hinaajia, jotka toimivat satama-alueilla. Alukset luokitellaan kolmeen luokkaan liitteen I mukaisesti;

b)  työntekijällä: henkilöä, joka tekee työtä aluksella, mukaan lukien myös harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät, ei kuitenkaan satamaluotsia, eikä henkilökuntaa, joka työskentelee aluksella ainoastaan sen ollessa satamassa,

c)  varustajalla: aluksen rekisteröityä omistajaa, jollei alusta ole annettu vuokralle tai jollei sitä laivayhtiön hoitosopimuksen nojalla hoida, joko kokonaan tai osittain, luonnollinen tai oikeushenkilö; siinä tapauksessa varustajana pidetään tarvittaessa vuokraajaa, tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka hoitaa alusta,

d)  lääkintätarvikkeilla: lääkkeitä, lääkintävälineitä ja vastaaineita, jotka on merkitty liitteessä II olevaan luetteloon, joka ei ole tyhjentävä,

e)  vasta-aineella: ainetta, jota käytetään yhden tai useamman, liitteeseen III sisältyvässä vaarallisten aineiden luettelossa olevan aineen suoran tai välillisen haitallisen vaikutuksen tai haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai hoitoon.

2 artikla

Lääkkeet ja lääkintävälineet — Hoitotoimenpidetilat — Lääkäri

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1)

 

a) sen lipun alla purjehtiva tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröity alus kuljettaa aina mukanaan lääkintätarvikkeet, jotka täyttävät laadultaan ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa olevat vaatimukset siinä alusluokassa, johon se kuuluu;

b) kuljetettavien lääkkeiden ja lääkintävälineiden määrä riippuu matkan laadusta — erityisesti poikkeamissatamista, määränpäästä, kestosta — matkan aikana harjoitettavan toiminnan laadusta, lastin erityispiirteistä ja työntekijöiden lukumäärästä;

c) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat lääkkeet ja lääkintävälineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A, B ja C jakson II 1 ja II 2 kohdan yleisiä määräyksiä;

2)

 

a) sen lipun alla purjehtivalla tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyllä aluksella on jokaista pelastuslauttaansa ja pelastusvenettänsä kohden vesitiivis lääkelaatikko, joka sisältää ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa C luokan aluksille säädetyt lääkintätarvikkeet;

b) lääkelaatikoiden sisältö on myös merkittävä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tarkastusasiakirjaan;

3) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä kantavuudeltaan yli 500 bruttorekisteritonnin aluksessa, jossa on vähintään 15 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän merimatkan, on tilat, joissa hoitotoimenpiteiden suorittaminen on mahdollista puhtaudeltaan ja varustustasoltaan tyydyttävissä olosuhteissa;

4) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, jossa on vähintään 100 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän kansainvälisen merimatkan, on työntekijöiden sairaanhoidosta vastuussa oleva lääkäri.

3 artikla

Vasta-aineet

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, joka kuljettaa yhtä tai useampaa liitteessä III lueteltua vaarallista ainetta, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet;

2) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä lauttatyyppisessä aluksessa, jonka toimintaolosuhteiden vuoksi ei ole aina mahdollista tietää kuljetettavien vaarallisten aineiden laatua, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet.

Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa säännöllisen linjaliikenteen yksi merimatka kestää vähemmän kuin kaksi tuntia, riittävät mukana kuljetettaviksi vasta-aineiksi ne vasta-aineet, jotka on annettava äärimmäisissä hätätapauksissa sellaisen ajan kuluessa, joka ei ylitä merimatkan tavanomaista kestoa;

3) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat vasta-aineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A ja B jakson, sekä C jakson II 3 kohdan yleisiä määräyksiä.

4 artikla

Vastuun jakautuminen

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1)

 

a) sen lipun alla purjehtivan tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyn aluksen lääkintätarvikkeet hankitaan ja täydennetään yksinomaan omistajan vastuulla aiheuttamatta kustannuksia työntekijöille;

b) aluksen päällikkö vastaa lääkintätarvikkeiden hoidosta; hän voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta sanottua vastuuta, antaa lääkintätarvikkeiden käytön ja ylläpidon yhden tai useamman, nimenomaan pätevyyden perusteella tehtävään nimetyn työntekijän tehtäväksi;

2) lääkintätarvikkeet pidetään asianmukaisessa kunnossa ja täydennetään tai uusitaan niin pian kuin mahdollista, ja joka tapauksessa tällainen täydentäminen tai uusiminen on etusijalla tavanomaisissa täydennysmenettelyissä;

3) hätätapauksessa, jonka kapteeni on todennut pyydettyään mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisen lausunnon, sellaiset välttämättömät lääkkeet, lääkintävälineet ja vasta-aineet, joita ei ole aluksessa, hankitaan niin pian kuin mahdollista.

5 artikla

Tiedottaminen ja koulutus

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) lääkintätarvikkeiden mukana on yksi tai useampi käyttöopas, jossa on ohjeet ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa lueteltujen vasta-aineiden käytöstä;

2) kaikki merenkulun ammatillisen koulutuksen saavat henkilöt, jotka aikovat työskennellä aluksessa, ovat saaneet onnettomuustapauksessa tai hengenvaarallisessa tilanteessa tarpeellisia lääkinnällisiä avustustoimenpiteitä ja ensiaputoimenpiteitä koskevan peruskoulutuksen;

3) aluksen päällikkö ja se työntekijä tai ne työntekijät, joiden tehtäväksi hän 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on antanut lääkintätarvikkeiden käytön, ovat saaneet liitteessä V määriteltyjen yleisten suuntaviivojen mukaista erityiskoulutusta, jota täydennetään säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi ja jossa otetaan huomioon eri alusluokkiin liittyvät erityiset vaaratekijät ja tarpeet.

6 artikla

Lääkärin radioitse antama neuvonta

1.  Jäsenvaltioiden on varmistaakseen työntekijöiden paremman hoidon hätätapauksissa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) yksi tai useampi keskus nimetään antamaan työntekijöille lääkärin ohjeita radioitse maksutta;

b) lääkäreille, jotka antavat palvelujaan radioneuvontakeskuksille, on annettava koulutusta laivalla vallitsevissa erityisolosuhteissa.

2.  Voidakseen antaa parhaat mahdolliset ohjeet radioneuvontakeskukset voivat pitää henkilökohtaisia potilastiedostoja niiden työntekijöiden suostumuksella, joita asia koskee.

Näiden tiedostojen säilyminen luottamuksellisina on turvattava.

7 artikla

Tarkastus

1.  Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten lääkintätarvikkeiden vuositarkastuksen aikana toimivaltainen henkilö tai viranomainen esittelee, että:

 lääkintätarvikkeet täyttävät tämän direktiivin vähimmäisvaatimukset,

 edellä 2 artiklan 1 alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tarkastusasiakirjassa vahvistetaan lääkintätarvikkeiden olevan näiden vähimmäisvaatimusten mukaisia,

 lääkintätarvikkeet säilytetään oikein,

 noudatetaan mahdollisia viimeisiä käyttöpäivämääriä.

2.  Pelastuslautoilla säilytettävät lääkintätarvikkeet tarkastetaan pelastuslauttojen vuosihuollon yhteydessä.

Tätä tarkastusta voidaan poikkeuksellisesti lykätä enintään viidellä kuukaudella.

▼M4

8 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehityksen tai kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä aluksilla tapahtuvaa sairaanhoitoa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 8 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, koska asia on erittäin kiireellinen.

▼M4

8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 26 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( 1 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

8 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 8 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

▼B

9 artikla

Loppusäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

▼M2 —————

▼M2

9 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.

▼B

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

ALUSLUOKAT

(1 artiklan a alakohta)

A

Valtamerialukset tai merikalastusalukset, matkan pituudesta riippumatta.

B

Valtamerialukset tai merikalastusalukset, jotka tekevät alle 150 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta ( 2 ).

C

Satama-alukset, veneet ja laivat, jotka pysyvät hyvin lähellä rannikkoa tai joissa ei ole muita hyttitiloja kuin ohjaushytti.

▼M5
LIITE II

LÄÄKINTÄTARVIKKEET (LUETTELO EI OLE TYHJENTÄVÄ) (*)

(1 artiklan d alakohta)

(*) Jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan huomioon ottaen poikkeuksellisissa olosuhteissa harkita vaihtoehtoisten lääkkeiden tai lääkintävälineiden käyttöä objektiivisesti perustelluista syistä.

I.    LÄÄKKEET 

Alusluokat

 

A

B

C

1. Sydän- ja verisuonilääkkeet

 

 

 

a) Kardiovaskulaariset sympatomimeetit

x

x

 

b) Angina pectoris -valmisteet

x

x

x

c) Diureetit

x

x

 

d) Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

x

x

 

e) Verenpainelääkkeet

x

x

 

2. Ruoansulatuskanavan lääkkeet

 

 

 

a) Mahalaukun ja pohjukaissuolen lääkkeet

 

 

 

— mahahaava- ja mahatulehduslääke

x

x

 

— limakalvoa peittävät antasidit

x

x

 

b) Antiemeetit

x

x

 

c) Laksatiivit

x

 

 

d) Ripulilääkkeet

x

x

x

e) Peräpukamavalmisteet

x

x

 

3. Kipu- ja spasmilääkkeet

 

 

 

a) Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

x

x

x

b) Voimakkaat analgeetit

x

x

 

c) Spasmolyytit

x

x

 

4. Hermoston lääkkeet

 

 

 

a) Anksiolyytit

x

x

 

b) Neuroleptit

x

x

 

c) Matkapahoinvointilääkkeet

x

x

x

d) Epilepsialääkkeet

x

x

 

5. Allergia- ja anafylaksialääkkeet

 

 

 

a) Antihistamiinit

x

x

 

b) Glukokortikoidit

x

x

 

6. Hengityselinten lääkkeet

 

 

 

a) Bronkospasmilääkkeet

x

x

 

b) Antitussiivit

x

x

 

c) Vilustumiseen ja poskiontelontulehdukseen käytettävät lääkkeet

x

x

 

7. Mikrobilääkkeet

 

 

 

a) Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

x

x

 

b) Antiparasiitit

x

x

 

c) Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

x

x

 

d) Malarialääkkeet – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

x

x

 

8. Rehydraatiota, energianottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

x

x

 

9. Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

 

 

 

a) Iholääkkeet

 

 

 

— antiseptiset liuokset

x

x

x

— antibioottivoiteet

x

x

 

— anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

x

x

 

— antimykoottiset ihovoiteet

x

 

 

— palovammoihin käytettävät valmisteet

x

x

x

b) Silmälääkkeet

 

 

 

— antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

x

x

 

— puudutustipat

x

x

 

— silmien huuhteluun käytettävä suolaliuos

x

x

x

— hypotoniset mioottiset tipat

x

x

 

c) Korvalääkkeet

 

 

 

— puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

x

x

 

d) Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

 

 

 

— antiseptiset suuhuuhteet

x

x

 

e) Paikallispuudutteet

 

 

 

— kylmävaikutukseen perustuvat paikallispuudutteet

x

 

 

— ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

x

x

 

II.    LÄÄKINTÄVÄLINEET 

Alusluokat

 

A

B

C

1. Elvytysvälineet

 

 

 

— hengityspalje (tai vastaava), mukana suuri, keskikokoinen ja pieni maski

x

x

 

— hapenantolaite, jossa on laivan teollisuushapen käytön mahdollistava paineenalennusventtiili tai happisäiliö (1)

x

x

 

— mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

x

x

 

2. Side- ja ommeltarvikkeet

 

 

 

— kiristyssiteitä

x

x

x

— kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neuloineen

x

x

 

— itsekiinnittyvä elastinen side

x

x

x

— sideharsosuikaleita

x

x

 

— putkisideharsoa sormien sitomiseen

x

 

 

— steriilejä sidetaitoksia

x

x

x

— steriili lakana palovammauhreja varten

x

x

 

— kolmioliina

x

x

 

— kertakäyttökäsineitä

x

x

x

— itsekiinnittyviä siteitä

x

x

x

— steriilejä painesiteitä

x

x

x

— haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

x

x

x

— resorboitumatonta ommellankaa neuloineen

x

 

 

— rasvaside

x

x

 

3. Instrumentit

 

 

 

— kertakäyttöisiä leikkausveitsiä

x

 

 

— soveltuvasta materiaalista valmistettu instrumenttirasia

x

x

 

— sakset

x

x

 

— dissektiopihdit

x

x

 

— hemostaattiset suonipihdit

x

x

 

— neulankuljetinpihdit

x

 

 

— kertakäyttöisiä partateriä

x

 

 

4. Tutkimus- ja seurantavälineet

 

 

 

— kertakäyttöisiä kielilastoja

x

x

 

— testiliuskoja virtsa-analyysia varten

x

 

 

— lämpöseurantataulukoita

x

 

 

— tyhjennyslakanoita

x

x

 

— stetoskooppi

x

x

 

— verenpainemittari

x

x

 

— kuumemittari

x

x

 

— hypoterminen lämpömittari

x

x

 

— malarian pikatesti – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

x

x

 

5. Injektio-, perfuusio-, punktio- ja katetrointivälineet

 

 

 

— virtsarakon tyhjennysvälineet (sekä miehille että naisille soveltuvat)

x

 

 

— infuusiovälineet

x

x

 

— kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

x

x

 

6. Yleiset lääkintävälineet

 

 

 

— lääkinnässä ja sairaanhoidossa käytettävät henkilönsuojaimet

x

x

 

— alusastia

x

 

 

— kuumavesipullo

x

 

 

— virtsapullo

x

 

 

— jääpussi

x

 

 

7. Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

 

 

 

— erikokoisia lastoja raajoja varten

x

x

 

— tukikaulus niskan immobilisaatiota varten

x

x

 

8. Desinfektio, hyönteistentorjunta ja profylaksia

 

 

 

— yhdiste veden desinfiointiin

x

 

 

— nestemäinen hyönteismyrkky

x

 

 

— jauhemainen hyönteismyrkky

x

 

 

(1)   Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisissa olosuhteissa.

III.    VASTA-AINEET1. Lääkkeet

— yleiset vasta-aineet

— sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

— ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

— hermoston vasta-aineet

— hengityselinten vasta-aineet

— mikrobivasta-aineet

— ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

2. Lääkintävälineet

— hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

Huomautus:

Tämän III jakson yksityiskohtaista täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat viitata Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) Medical First Aid Guide -oppaaseen (MFAG – vaarallisiin tavaroihin liittyvissä onnettomuuksissa annettavaa ensiapua koskeva opas), joka sisältyy IMO:n kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevan säännöstön koonnettuun versioon vuodelta 1990, sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos tätä III jaksoa mukautetaan 8 artiklan mukaisesti, voidaan ottaa huomioon muun muassa MFAG:n ajan tasalle saattaminen.

▼B
LIITE III

VAARALLISET AINEET

(1 artiklan e alakohta ja 3 artiklan 1 alakohta)

Tässä liitteessä luetellut aineet on otettava huomioon riippumatta siitä, missä muodossa ne on lastattu, mukaan lukien jätteet ja lastin ylijäämät.

 Räjähdysaineet ja räjähtävät esineet,

 kaasut: paineenalaisena kokoonpuristetut, nesteytetyt tai liuotetut,

 tulenarat nesteet,

 tulenarat kiinteät aineet,

 itsesyttyvät aineet,

 aineet, jotka veden kanssa tekemisiin joutuessaan muodostavat syttyviä kaasuja,

 helposti syttyvät aineet,

 orgaaniset peroksidit,

 myrkylliset aineet,

 tartuntavaaralliset aineet,

 radioaktiiviset aineet,

 syövyttävät aineet,

 sekalaiset vaaralliset aineet, toisin sanoen muut aineet, jotka kokemuksen mukaan ovat tai voivat olla sillä tavoin vaarallisia, että niihin olisi sovellettava 3 artiklan säännöksiä.

Huomautus

Tämän liitteen yksityiskohtaista täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat viitata IMO:n vaarallisista tavaroista annettuun kansainväliseen merilakikokoelmaan (koonnettu painos vuodelta 1990).

Tätä liitettä mahdollisesti mukautettaessa 8 artiklan mukaisesti voidaan ottaa huomioon muun muassa MFAG:n ajan tasalle saattaminen.

▼M5
LIITE IV

ALUSTEN LÄÄKINTÄTARVIKKEIDEN TARKASTUSTA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

(2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 3 artiklan 3 alakohta)

A JAKSO

LUOKAN A ALUKSET

I.    Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippuvaltio: …

Kotisatama: …

II.    Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita (erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1. LÄÄKKEET

1.1 Sydän- ja verisuonilääkkeet

 

a) Kardiovaskulaariset sympatomimeetit

0

0

0

b) Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

c) Diureetit

0

0

0

d) Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

0

0

0

e) Verenpainelääkkeet

0

0

0

1.2 Ruoansulatuskanavan lääkkeet

 

 

 

a) Mahalaukun ja pohjukaissuolen lääkkeet

0

0

0

— mahahaava- ja mahatulehduslääke

0

0

0

— limakalvoa peittävät antasidit

0

0

0

b) Antiemeetit

0

0

0

c) Laksatiivit

0

0

0

d) Ripulilääkkeet

0

0

0

e) Peräpukamavalmisteet

0

0

0

1.3 Kipu- ja spasmilääkkeet

 

 

 

a) Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

b) Voimakkaat analgeetit

0

0

0

c) Spasmolyytit

0

0

0

1.4 Hermoston lääkkeet

 

 

 

a) Anksiolyytit

0

0

0

b) Neuroleptit

0

0

0

c) Matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

d) Epilepsialääkkeet

0

0

0

1.5 Allergia- ja anafylaksialääkkeet

 

 

 

a) Antihistamiinit

0

0

0

b) Glukokortikoidit

0

0

0

1.6 Hengityselinten lääkkeet

 

 

 

a) Bronkospasmilääkkeet

0

0

0

b) Antitussiivit

0

0

0

c) Vilustumiseen ja poskiontelontulehdukseen käytettävät lääkkeet

0

0

0

1.7 Mikrobilääkkeet

 

 

 

a) Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

0

0

0

b) Antiparasiitit

0

0

0

c) Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

0

0

0

d) Malarialääkkeet – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

0

0

0

1.8 Rehydraatiota, energianottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

 

 

 

1.9 Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

 

 

 

a) Iholääkkeet

0

0

0

— antiseptiset liuokset

0

0

0

— antibioottivoiteet

0

0

0

— anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

0

0

0

— antimykoottiset ihovoiteet

0

0

0

— palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

b) Silmälääkkeet

0

0

0

— antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

0

0

0

— puudutustipat

0

0

0

— silmien huuhteluun käytettävä suolaliuos

0

0

0

— hypotoniset mioottiset tipat

0

0

0

c) Korvalääkkeet

0

0

0

— puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

0

0

0

d) Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

0

0

0

— antiseptiset suuhuuhteet

0

0

0

e) Paikallispuudutteet

0

0

0

— kylmävaikutukseen perustuvat paikallispuudutteet

0

0

0

— ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

0

0

0

2. LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1 Elvytysvälineet

 

— hengityspalje (tai vastaava), mukana suuri, keskikokoinen ja pieni maski

0

0

0

— hapenantolaite, jossa on laivan teollisuushapen käytön mahdollistava paineenalennusventtiili tai happisäiliö (1)

0

0

0

— mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

0

0

0

2.2 Side- ja ommeltarvikkeet

— kiristyssiteitä

0

0

0

— kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neuloineen

0

0

0

— itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

— sideharsosuikaleita

0

0

0

— putkisideharsoa sormien sitomiseen

0

0

0

— steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

— steriili lakana palovammauhreja varten

0

0

0

— kolmioliina

0

0

0

— kertakäyttökäsineitä

0

0

0

— itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

— steriilejä painesiteitä

0

0

0

— haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

— resorboitumatonta ommellankaa neuloineen

0

0

0

— rasvaside

0

0

0

2.3 Instrumentit

— kertakäyttöisiä leikkausveitsiä

0

0

0

— soveltuvasta materiaalista valmistettu instrumenttirasia

0

0

0

— sakset

0

0

0

— dissektiopihdit

0

0

0

— hemostaattiset suonipihdit

0

0

0

— neulankuljetinpihdit

0

0

0

— kertakäyttöisiä partateriä

0

0

0

2.4 Tutkimus- ja seurantavälineet

0

0

0

— kertakäyttöisiä kielilastoja

0

0

0

— testiliuskoja virtsa-analyysia varten

0

0

0

— lämpöseurantataulukoita

0

0

0

— tyhjennyslakanoita

0

0

0

— stetoskooppi

0

0

0

— verenpainemittari

0

0

0

— kuumemittari

0

0

0

— hypoterminen lämpömittari

0

0

0

— malarian pikatesti – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

0

0

0

2.5 Injektio-, perfuusio-, punktio- ja katetrointivälineet

0

0

0

— virtsarakon tyhjennysvälineet (sekä miehille että naisille soveltuvat)

0

0

0

— infuusiovälineet

0

0

0

— kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

0

0

0

2.6 Yleiset lääkintävälineet

0

0

0

— lääkinnässä ja sairaanhoidossa käytettävät henkilönsuojaimet

0

0

0

— alusastia

0

0

0

— kuumavesipullo

0

0

0

— virtsapullo

0

0

0

— jääpussi

0

0

0

2.7 Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

0

0

0

— erikokoisia lastoja raajoja varten

0

0

0

— tukikaulus niskan immobilisaatiota varten

0

0

0

2.8 Desinfektio, hyönteistentorjunta ja profylaksia

0

0

0

— yhdiste veden desinfiointiin

0

0

0

— nestemäinen hyönteismyrkky

0

0

0

— jauhemainen hyönteismyrkky

0

0

0

3. VASTA-AINEET

3.1. Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2. Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3. Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4. Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5. Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6. Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7. Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8. Muut

0

0

0

3.9. Hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

0

0

0

(1)   Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisissa olosuhteissa.

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen hyväksyntä: …

B JAKSO

LUOKAN B ALUKSET

I.    Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippuvaltio: …

Kotisatama: …

II.    Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita (erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1. LÄÄKKEET

1.1 Sydän- ja verisuonilääkkeet

 

a) Kardiovaskulaariset sympatomimeetit

0

0

0

b) Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

c) Diureetit

0

0

0

d) Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

0

0

0

e) Verenpainelääkkeet

0

0

0

1.2 Ruoansulatuskanavan lääkkeet

 

 

 

a) Mahalaukun ja pohjukaissuolen lääkkeet

0

0

0

— mahahaava- ja mahatulehduslääke

0

0

0

— limakalvoa peittävät antasidit

0

0

0

b) Antiemeetit

0

0

0

c) Ripulilääkkeet

0

0

0

d) Peräpukamavalmisteet

0

0

0

1.3 Kipu- ja spasmilääkkeet

 

 

 

a) Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

b) Voimakkaat analgeetit

0

0

0

c) Spasmolyytit

0

0

0

1.4 Hermoston lääkkeet

 

 

 

a) Anksiolyytit

0

0

0

b) Neuroleptit

0

0

0

c) Matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

d) Epilepsialääkkeet

0

0

0

1.5 Allergia- ja anafylaksialääkkeet

 

 

 

a) Antihistamiinit

0

0

0

b) Glukokortikoidit

0

0

0

1.6 Hengityselinten lääkkeet

 

 

 

a) Bronkospasmilääkkeet

0

0

0

b) Antitussiivit

0

0

0

c) Vilustumiseen ja poskiontelontulehdukseen käytettävät lääkkeet

0

0

0

1.7 Mikrobilääkkeet

 

 

 

a) Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

0

0

0

b) Antiparasiitit

0

0

0

c) Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

0

0

0

d) Malarialääkkeet – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

0

0

0

1.8 Rehydraatiota, energianottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

0

0

0

1.9 Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

 

 

 

a) Iholääkkeet

0

0

0

— antiseptiset liuokset

0

0

0

— antibioottivoiteet

0

0

0

— anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

0

0

0

— palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

b) Silmälääkkeet

0

0

0

— antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

0

0

0

— puudutustipat

0

0

0

— silmien huuhteluun käytettävä suolaliuos

0

0

0

— hypotoniset mioottiset tipat

0

0

0

c) Korvalääkkeet

0

0

0

— puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

0

0

0

d) Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

0

0

0

— antiseptiset suuhuuhteet

0

0

0

e) Paikallispuudutteet

0

0

0

— ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

0

0

0

2. LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1 Elvytysvälineet

 

— hengityspalje (tai vastaava), mukana suuri, keskikokoinen ja pieni maski

0

0

0

— hapenantolaite, jossa on laivan teollisuushapen käytön mahdollistava paineenalennusventtiili tai happisäiliö (1)

0

0

0

— mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

0

0

0

2.2 Side- ja ommeltarvikkeet

— kiristyssiteitä

0

0

0

— kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neuloineen

0

0

0

— itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

— sideharsosuikaleita

0

0

0

— steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

— steriili lakana palovammauhreja varten

0

0

0

— kolmioliina

0

0

0

— kertakäyttökäsineitä

0

0

0

— itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

— steriilejä painesiteitä

0

0

0

— haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

— rasvaside

0

0

0

2.3 Instrumentit

— soveltuvasta materiaalista valmistettu instrumenttirasia

0

0

0

— sakset

0

0

0

— dissektiopihdit

0

0

0

— hemostaattiset suonipihdit

0

0

0

2.4 Tutkimus- ja seurantavälineet

0

0

0

— kertakäyttöisiä kielilastoja

0

0

0

— tyhjennyslakanoita

0

0

0

— stetoskooppi

0

0

0

— verenpainemittari

0

0

0

— kuumemittari

0

0

0

— hypoterminen lämpömittari

0

0

0

— malarian pikatesti – aluksen toiminta-alueen mukaisesti

0

0

0

2.5 Injektio-, perfuusio-, punktio- ja katetrointivälineet

0

0

0

— infuusiovälineet

0

0

0

— kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

0

0

0

2.6 Yleiset lääkintävälineet

0

0

0

— lääkinnässä ja sairaanhoidossa käytettävät henkilönsuojaimet

0

0

0

2.7 Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

0

0

0

— erikokoisia lastoja raajoja varten

0

0

0

— tukikaulus niskan immobilisaatiota varten

0

0

0

3. VASTA-AINEET

3.1. Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2. Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3. Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4. Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5. Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6. Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7. Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8. Muut

0

0

0

3.9. Hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

0

0

0

(1)   Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisissa olosuhteissa.

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen hyväksyntä: …

C JAKSO

LUOKAN C ALUKSET

I.    Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippuvaltio: …

Kotisatama: …

II.    Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita (erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1. LÄÄKKEET

1.1. Sydän- ja verisuonilääkkeet

 

a) Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

1.2. Ruoansulatuskanavan lääkkeet

 

 

 

a) Ripulilääkkeet

0

0

0

1.3. Kipu- ja spasmilääkkeet

 

 

 

a) Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

1.4. Hermoston lääkkeet

 

 

 

c) Matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

1.5. Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

 

 

 

a) Iholääkkeet

0

0

0

— antiseptiset liuokset

0

0

0

— palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

b) Silmälääkkeet

0

0

0

— silmien huuhteluun käytettävä suolaliuos

0

0

0

2. LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1. Side- ja ommeltarvikkeet

— kiristyssiteitä

0

0

0

— itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

— steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

— kertakäyttökäsineitä

0

0

0

— itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

— steriilejä painesiteitä

0

0

0

— haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

3. VASTA-AINEET

3.1. Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2. Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3. Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4. Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5. Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6. Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7. Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8. Muut

0

0

0

3.9. Hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

0

0

0

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Authorisation by competent person or authority: …

▼B
LIITE V

PÄÄLLIKÖN JA ERITYISESTI NIMETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN LÄÄKINTÄKOULUTUS

(5 artiklan 3 alakohta)

I

1 Fysiologian, symptomologian ja oireopin perustuntemus.

2 Ennaltaehkäisevän lääketieteen, etenkin yksilö- ja joukkohygienian, ja varotoimenpiteiden tuntemus.

3 Välttämättömiä hoitotoimenpiteitä ja sairaan siirtämistä aluksesta koskevat käytännön valmiudet.

Käytännön koulutus henkilöille, jotka vastaavat hoidosta A luokan aluksilla, olisi annettava sairaalassa, mikäli mahdollista.

4 Hyvät tiedot radioitse tapahtuvan lääkärinneuvontamenetelmien käyttömuodoista.

II

Tässä koulutuksessa on otettava huomioon uusimmissa yleisesti tunnustetuissa kansainvälisissä asiakirjoissa yksityiskohtaisesti määritetyt opetusohjelmat.( 1 ) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Luokka B ulotetaan koskemaan valtamerialuksia ja kalastusaluksia, jotka tekevät alle 175 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta ja jotka pysyvät jatkuvasti pelastushelikopteripalvelun ulottuvissa.

Tätä varten jokaisen jäsenvaltion on toimitettava ajan tasalla olevat tiedot alueista ja olosuhteista, joissa pelastushelikopteripalveluista järjestelmällisesti huolehditaan:

a) muille jäsenvaltioille ja komissiolle,

ja

b) sen lipun alla purjehtivien tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityjen alusten päälliköille, joita tämän alaviitteen ensimmäisen alakohdan soveltaminen koskee tai todennäköisesti koskee; tiedot tulee toimittaa sopivimmalla tavalla, esimerkiksi radioneuvontakeskusten, pelastuskoordinaatiokeskusten tai rannikkoradioasemien kautta.