Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1916

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1916, annettu 15 päivänä marraskuuta 2019, takaosaan asennettavien aerodynaamisten laitteiden käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta Neuvoston direktiivin 96/53/EY nojalla

OJ L 297, 18.11.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1916/oj

18.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1916,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2019,

takaosaan asennettavien aerodynaamisten laitteiden käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta Neuvoston direktiivin 96/53/EY nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY (1) ja erityisesti sen 8 b artiklan 4 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ajoneuvojen aerodynamiikan parantaminen tarjoaa huomattavat mahdollisuudet vähentää polttoaineenkulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä. Ajoneuvojen aerodynamiikkaa ei kuitenkaan voida parantaa merkittävästi, elleivät tieliikenteen ajoneuvojen, aerodynaamiset laitteet mukaan luettuina, sallitut mitat sitä salli. Direktiiviä 96/53/EY on sen vuoksi muutettu, jotta ajoneuvojen suurimmasta sallitusta pituudesta edessä ja takana voidaan poiketa tietyin edellytyksin.

(2)

Jotta voidaan varmistaa sisäänvedettävien tai kokoontaitettavien aerodynaamisten laitteiden turvallisuus, olisi täsmennettävä ne tilanteet, joissa tällaisia laitteita voidaan käyttää tai ne voidaan sulkea, etenkin siltä osin kuin on kyse muiden tienkäyttäjien läheisyydestä, käyttöalueen erityispiirteistä ja nopeusrajoituksista. Lisäksi olisi varmistettava, että sisäänvedettävien tai kokoontaitettavien aerodynaamisten laitteiden käyttö sopii yhteen intermodaalisten kuljetusten kanssa etenkin siirryttäessä intermodaalikuljetusyksikköihin ja niistä pois ja että ne kestävät tuulen aiheuttamia voimia tällaisissa yksiköissä tapahtuvan kuljetuksen aikana.

(3)

Takaosaan asennettavilla aerodynaamisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien on lisäksi täytettävä direktiivin 96/53/EY vaatimukset ja erityisesti sen liitteessä I olevassa 1.5 kohdassa vahvistetut kääntöympyrään liittyvät vaatimukset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/53/EY 10 i artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 96/53/EY mukaisesti yksityiskohtaiset säännökset, jotka koskevat ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien takaosaan asennettujen aerodynaamisten laitteiden käyttöä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’laitteilla’ ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien takaosaan asennettuja aerodynaamisia laitteita;

b)

’käyttöasennolla’ laitteiden asentoa ilmanvastusta vähentävässä käyttöasennossa;

c)

’suljetulla asennolla’ laitteiden asentoa kokoontaitetussa tai sisäänvedetyssä asennossa turvallisesti kiinnitettyinä.

3 artikla

Käyttöolosuhteet

1.   Jäsenvaltiot voivat kieltää käyttöasennossa olevilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien liikennöinnin kaupunkialueilla tai kaupunkien välisillä alueilla, kun toimivaltaiset viranomaiset vaativat kieltämistä ottaen huomioon tällaisten alueiden erityispiirteet, etenkin silloin, kun nopeusrajoitukset ovat alueella enintään 50 km/h ja alueella voi liikkua loukkaantumiselle erityisen alttiita tienkäyttäjiä.

2.   Laitteiden on oltava suljetussa asennossa, kun tilanne tai alue edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta tai huomiota. Tätä voidaan edellyttää

a)

ajoneuvoa liikuteltaessa, peruutettaessa tai pysäköitäessä;

b)

ajoneuvon ollessa pysäköitynä;

c)

lastattaessa tai purettaessa tavaroita.

3.   Laitteiden käyttöön intermodaalisissa kuljetuksissa sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

laitteiden on intermodaalista kuljetusta valmisteltaessa ja sen aikana oltava suljetussa asennossa;

b)

laitteet eivät saa ulottua enempää kuin 25 mm ajoneuvon kummankaan sivun ulkopuolelle, ja ajoneuvon kokonaisleveys laitteiden kanssa saa olla enintään 2 600 mm.

4.   Vialliset, vaaralliset tai virheellisesti toimivat laitteet on pidettävä suljetussa asennossa tai mahdollisuuksien mukaan poistettava välittömästi.

5.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa säädetään, laitteiden ei tarvitse olla suljetussa asennossa, jos niiden ei asetuksen (EU) N:o 1230/2012 liitteessä I olevan B osan 1.3.1.1.3 kohdan, C osan 1.3.1.1.3 kohdan ja D osan 1.4.1.1.3 kohdan mukaisesti edellytetä olevan sisäänvedettäviä tai kokoontaitettavia, mikäli suurimpia mittoja koskevat vaatimukset täyttyvät kaikissa olosuhteissa.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59.


Top