EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1340

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1340, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan

ST/10438/2019/INIT

OJ L 209, 9.8.2019, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1340/oj

9.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1340,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/77 (1), jolla Lars-Gunnar WIGEMARK nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Bosnia ja Hertsegovinaan. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 31 päivänä elokuuta 2019.

(2)

Johann SATTLER olisi nimitettävä erityisedustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan 1 päivänä syyskuuta 2019 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2021 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Nimitetään Johann SATTLER Euroopan unionin erityisedustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan 1 päivän syyskuuta 2019 ja 31 päivän elokuuta 2021 väliseksi ajaksi. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu seuraaviin unionin politiikan tavoitteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa:

a)

jatkuva edistyminen vakautus- ja assosiaatioprosessissa;

b)

vakaan, elinvoimaisen, rauhallisen, monikansaisen ja yhtenäisen Bosnia ja Hertsegovinan, joka toimii rauhanomaisessa yhteistyössä naapureidensa kanssa, varmistaminen; ja

c)

sen jälkeen, kun komission lausunto Bosnia ja Hertsegovinan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi julkaistiin 29 päivänä toukokuuta 2019, sen varmistaminen, että Bosnia ja Hertsegovina etenee vakaasti kohti unionin jäsenyyttä.

2.   Unioni tukee myös edelleen Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tarjota unionin neuvoja ja toimia välittäjänä poliittisessa prosessissa, erityisesti edistämällä eri hallintotasojen vuoropuhelua;

b)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys;

c)

helpottaa edistymistä poliittisissa, taloudellisissa ja unionin painopisteissä, erityisesti kannustamalla EU-asioiden koordinointimekanismin jatkokäsittelyä ja eurooppalaisen uudistusohjelman täytäntöönpanon jatkamista;

d)

tukea kotimaisia toimia eurooppalaisten normien mukaisesti sen varmistamiseksi, että vaalien tulokset voidaan panna täytäntöön;

e)

seurata ja neuvoa toimeenpano- ja lainsäädäntöviranomaisia Bosnia ja Hertsegovinan hallinnon kaikilla tasoilla sekä pitää yhteyttä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin ja poliittisiin puolueisiin;

f)

varmistaa unionin toimien täytäntöönpano kaikessa oikeusvaltiota ja turvallisuusalan uudistusta koskevassa toiminnassa, edistää unionin toiminnan yleistä koordinointia ja antaa paikallista poliittista ohjausta unionin toimille järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjumisessa sekä antaa tässä yhteydessä tarvittaessa arviointeja ja neuvoja korkealle edustajalle ja komissiolle;

g)

tukea Bosnia ja Hertsegovinan rikosoikeusjärjestelmän ja poliisilaitoksen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamista ja tehostamista, sekä tukea aloitteita, joiden tavoitteena on vahvistaa oikeuslaitoksen tehokkuutta ja puolueettomuutta, erityisesti oikeusasioista käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua;

h)

antaa EU:n joukkojen komentajalle poliittista ohjausta sotilasasioissa, joilla on paikallista poliittista ulottuvuutta, erityisesti arkaluonteisissa operaatioissa, sekä suhteissa paikallisiin viranomaisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sotilaallisia johtamisjärjestelyjä; kuulla EU:n joukkojen komentajaa ennen ryhtymistä sellaisiin poliittisiin toimiin, joilla voi olla vaikutusta turvallisuustilanteeseen ja koordinoida paikallisille viranomaisille ja muille kansainvälisille järjestöille annettaviin johdonmukaisiin viesteihin liittyen; osallistua keskusteluun EUFOR Althean strategisesta katsauksesta;

i)

koordinoida ja toteuttaa Bosnia ja Hertsegovinassa yleisölle suunnatut unionin tiedotustoimet unioniin liittyvistä kysymyksistä;

j)

edistää unionin yhdentymisprosessia kohdennetulla julkisella diplomatialla ja unionin tiedotustoimilla, joilla pyritään varmistamaan unioniin liittyviä kysymyksiä koskeva laajempi ymmärtäminen ja tuki Bosnia ja Hertsegovinan yleisön parissa, myös paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden avulla;

k)

edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämistä ja vakiinnuttamista Bosnia ja Hertsegovinassa EU:n ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti;

l)

olla yhteydessä asiaankuuluviin Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin tarkoituksena varmistaa niiden täysimääräinen yhteistyö kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevan mekanismin kanssa;

m)

unionin yhdentymisprosessin mukaisesti neuvoa, auttaa, helpottaa ja seurata poliittista vuoropuhelua välttämättömistä perustuslaillisista ja asiaankuuluvista lainsäädännöllisistä muutoksista;

n)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä ja neuvotteluja Bosnia ja Hertsegovinassa olevan YK:n korkean edustajan ja muiden maassa toimivien asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa; tässä yhteydessä antaa tietoja neuvostolle keskusteluista, joita käydään kansainvälisestä läsnäolosta maassa, mukaan lukien Bosnia ja Hertsegovinassa olevan YK:n korkean edustajan toimisto;

o)

antaa tarvittaessa korkealle edustajalle neuvoja, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille voitaisiin määrätä rajoittavia toimenpiteitä Bosnia ja Hertsegovinan tilanne huomioon ottaen;

p)

auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä paikan päällä käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavia johtamisjärjestelyjä.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja koordinoi toimensa tiiviisti Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä syyskuuta 2019 alkavana ja 31 päivänä elokuuta 2021 päättyvänä kautena 13 700 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua erityisedustajan hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi erityisedustajan ostamiin tavaroihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän perustamisesta toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön jäsenten tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja erityisedustajan avustajaryhmän jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä toimittamalla valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä koskevan selvityksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan selvityksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet koordinoidaan komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä tiiviitä suhteita unionin edustustojen päälliköihin alueella ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin, ja erityisesti koordinoitava toimintansa läheisesti Bosnia ja Hertsegovinassa olevan YK:n korkean edustajan kanssa.

3.   Unionin kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseksi erityisedustaja parantaa muiden paikan päällä olevien unionin toimijoiden kanssa näiden unionin toimijoiden tuottaman tiedon levittämistä ja jakamista, jotta yleinen tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhtenevät.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja erityisedustajan henkilöstö avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Bosnia ja Hertsegovinaan nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää vuosittain neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan selvityksen lokakuun loppuun mennessä ja kattavan selvityksen toimeksiannon toteuttamisesta toukokuun loppuun mennessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2019.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/77, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan (EUVL L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top