Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0041

Neuvoston päätös (EU) 2019/41, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamiseen

ST/10147/2018/REV/1

OJ L 9, 11.1.2019, p. 114–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/41/oj

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/114


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/41,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus (1) jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002. Sopimuksen 89 artiklan nojalla perustettiin assosiaationeuvosto, joka tarkastelee kaikkia tämän sopimuksen puitteissa esille tulevia tärkeitä kysymyksiä ja kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kummankin osapuolen etua koskevia kysymyksiä.

(2)

Sopimuksen 92 artiklan nojalla perustettiin assosiaatiokomitea, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanosta ja jolle assosiaationeuvosto voi siirtää toimivaltansa kokonaan tai osittain.

(3)

Sopimuksen 94 artiklan 1 kohdan nojalla assosiaatiokomitea on toimivaltainen päättämään sopimuksen hallinnoinnista ja asioista niillä aloilla, joita koskevan päätösvaltansa assosiaationeuvosto on sille siirtänyt.

(4)

Neuvoston ja komission päätöksen 2002/357/EY, EHTY (2) 2 artiklan mukaisesti unionin kannasta assosiaatiokomiteassa päättää neuvosto komission ehdotuksesta.

(5)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta EU:n ja Jordanian assosiaatiokomiteassa, koska assosiaatiokomitean päätös sopimuksen pöytäkirjan 3 niiden määräysten muuttamisesta, jotka koskevat käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan, jäljempänä ’Jordania’, alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman, tulee olemaan unionia sitova.

(6)

Sopimuksen pöytäkirjan 3, sellaisena kuin se on muutettuna EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2006 (3), 39 artiklan mukaisesti assosiaatiokomitea voi päättää kyseisen pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(7)

Sopimuksen pöytäkirjan 3, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1/2016, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman, mukaisesti Jordania esitti ehdotuksia päätöksellä N:o 1/2016 käyttöön otetun järjestelmän lieventämisestä lisää.

(8)

Tarkasteltuaan Jordanian pyyntöä neuvosto unionin puolesta pitää perusteltuna sopia uusista joustomahdollisuuksista alkuperäsääntöjä koskevaan järjestelmään erityisesti siltä osin kuin on kyse aluevaatimuksesta luopumisesta ja syyrialaisen työvoiman osuuden asettamisesta 15 prosenttiin kokonaistyövoimasta koko järjestelmän ja kunkin tuotantolaitoksen osalta, ja jatkaa järjestelmän voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2030.

(9)

Tähän päätökseen liitetyn assosiaatiokomitean päätöksen, jäljempänä ’assosiaatiokomitean päätös’, liitettä olisi sovellettava 31 päivään joulukuuta 2030.

(10)

Se, että Jordania saavuttaisi tavoitteensa luoda Syyrian pakolaisille vähintään 60 000 laillista ja aktiivista työpaikkaa, erityisesti sellaisia, joihin liittyy aktiivinen työlupa tai muita assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisia mitattavia toimenpiteitä, olisi merkittävä saavutus assosiaatiokomitean päätöksen täytäntöönpanon osalta. Näin ollen kun tämä tavoite on saavutettu, unionin ja Jordanian olisi, ottaen huomioon myös etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen nykyaikaistaminen, laajennettava assosiaatiokomitean päätöksen soveltamisala kattamaan kaikki Jordaniassa tuotetut tuotteet, niin ettei tarvitse täyttää assosiaatiokomitean päätöksen liitteessä olevan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

(11)

Jos ei saavuteta tavoitetta luoda Syyrian pakolaisille vähintään 60 000 laillista ja aktiivista työpaikkaa, erityisesti sellaisia, joihin liittyy aktiivinen työlupa tai muita assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisia mitattavia toimenpiteitä, olisi sovellettava assosiaatiokomitean päätöksen liitteessä olevan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

(12)

Assosiaatiokomitean päätöksen liitteen soveltamiseen olisi liityttävä asianmukaisia seuranta- ja raportointivelvoitteita, ja soveltaminen voidaan keskeyttää, jos sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty tai jos suojatoimenpiteitä koskevat edellytykset täyttyvät,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sopimuksen 92 artiklalla perustetussa EU:n ja Jordanian assosiaatiokomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn assosiaatiokomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Kun assosiaatiokomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. HOFER


(1)  EYVL L 129, 15.5.2002, s. 3.

(2)  Neuvoston ja komission päätös 2002/357/EY, EHTY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen tekemisestä (EYVL L 129, 15.5.2002, s. 1).

(3)  EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 3 muuttamisesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 30).


LUONNOS

EU:N JA JORDANIAN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan 3 niiden määräysten muuttamisesta, jotka koskevat käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman

EU:N JA JORDANIAN ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 94 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan 39 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean päätöksen N:o 1/2016 (1) voimaantulosta maaliskuuhun 2018 yksitoista yritystä rekisteröityi hyötyäkseen lievennetystä alkuperäsääntöjä koskevasta järjestelmästä.

(2)

Tammikuun 2016 ja lokakuun 2018 välisenä aikana Jordanian hašemiittinen kuningaskunta, jäljempänä ’Jordania’, myönsi Syyrian pakolaisille yli 120 000 työlupaa, joista noin 42 000 oli aktiivisia työlupia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä.

(3)

Jordania esitti joulukuussa 2017 ensimmäisen vuosiraportin päätöksen N:o 1/2016, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman, täytäntöönpanosta.

(4)

Raportin havaintojen perusteella Jordania pyysi päätöksen N:o 1/2016 uudelleentarkastelua ja uusien joustomahdollisuuksien ottamista käyttöön. Unioni katsoi, että tietyillä järjestelmään tehtävillä parannuksilla nostetaan Syyrian pakolaisten samoin kuin jordanialaisten työllisyysastetta.

(5)

Uudelleentarkistukseen tai vaatimuksiin, joita sovelletaan talouden toimijoihin, jotka haluavat hyödyntää alkuperäsääntöjä koskevaa järjestelmää, sovellettaisiin tiettyjä edellytyksiä sen varmistamiseksi, että edut ovat kytköksissä Jordanian ponnistuksiin työllistää Syyrian pakolaisia.

(6)

Tämän päätöksen liitettä sovelletaan tavaroihin, jotka on tuotettu Jordaniassa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa, ja sillä pyritään edistämään työpaikkojen luomista Syyrian pakolaisille ja Jordanian kansalaisille.

(7)

Tämän muutoksen tavoitteena on parantaa alkuperäistä aloitetta, jotta järjestelmä hyödyttäisi entistä paremmin Jordanian taloutta ja jotta Jordaniassa laillisesti työskentelevien Syyrian pakolaisten ja jordanialaisten määrä kasvaisi.

(8)

Olisi voitava keskeyttää tilapäisesti tämän päätöksen liitteen soveltaminen, jos tämän päätöksen liitteessä olevassa 1 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

(9)

Olisi myös voitava keskeyttää tilapäisesti tämän päätöksen liitteen soveltaminen siltä osin kuin on kyse tämän päätöksen liitteessä olevassa 2 artiklassa luetelluista tuotteista, joita tuodaan sellaisia kasvavia määriä ja sellaisilla edellytyksillä, että ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavaa vahinkoa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille koko unionissa tai joillakin sen alueilla taikka vakavia häiriöitä jollakin unionin talouden sektorilla sopimuksen 24 ja 26 artiklan mukaisesti.

(10)

Tämän päätöksen olisi oltava voimassa rajoitetun ajan, joka riittää tarjoamaan kannustimen uusien investointien ja työpaikkojen luomiseksi, ja sen voimassaolon olisi näin ollen päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2030.

(11)

Se, että Jordania saavuttaisi tavoitteensa luoda Syyrian pakolaisille vähintään 60 000 laillista ja aktiivista työpaikkaa, erityisesti sellaisia, joihin liittyy aktiivinen työlupa tai muita assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisia mitattavia toimenpiteitä, olisi merkittävä saavutus. Näin ollen kun tämä tavoite on saavutettu, unionin ja Jordanian olisi, ottaen huomioon myös etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen nykyaikaistaminen, laajennettava tämän päätöksen soveltamisala kattamaan kaikki Jordaniassa tuotetut tuotteet, niin ettei tarvitse täyttää tämän päätöksen liitteessä olevan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

(12)

Jos ei saavuteta tavoitetta luoda Syyrian pakolaisille vähintään 60 000 laillista ja aktiivista työpaikkaa, erityisesti sellaisia, joihin liittyy aktiivinen työlupa tai muita assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisia mitattavia toimenpiteitä, olisi sovellettava tämän päätöksen liitteessä olevan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

(13)

Jordania laatii selkeän ja vakaan säädöskehyksen ihmisarvoisten työpaikkojen tarjoamiseksi Syyrian pakolaisille. Jordania pyrkii erityisesti edelleen laajentamaan pakolaisille avoimia aloja ja ammatteja lähinnä teknisellä tasolla ja keskittymään erityisesti naisten osallistumiseen. Pannessaan täytäntöön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen ja työllistämiseen tähtäävän kansallisen ohjelman (NEEP-ohjelma) ja eri aloilla työskentelevien muiden kuin jordanialaisten osallistumista koskevissa laskelmissaan Jordania vapauttaa pakolaiset muiden kuin jordanialaisten prosenttiosuuteen tehtävistä mahdollisista vähennyksistä. Jordania varmistaa myös, että Syyrian pakolaisten työskentelyoikeuden maksullisuudesta luovutaan pysyvästi.

(14)

Jordania varmistaa tarvittaessa EU:n avustuksella selkeät puitteet jordanialaisten ja kolmansien maiden kansalaisten, Syyrian pakolaiset mukaan lukien, välisten yhteisyritysten perustamiselle keskittymällä erityisesti naisiin sekä varmistamalla, että kummankin osapuolen oikeudet pidetään voimassa, omistusoikeutta selkiytetään ja rahoituksen saantia helpotetaan.

(15)

Jordania toteuttaa tarvittavat toimet investointien helpottamiseksi ja liiketoimintaympäristön parantamiseksi yleisesti. Tätä varten Jordania hyväksyy ja panee täytäntöön toimintasuunnitelman tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Erityisesti Jordania luo vahvempia synergiaetuja julkisen sektorin tahojen, yksityisen sektorin ja avunantajien välille parantaakseen yritysten toimintaympäristöä ja houkutellakseen investointeja. Tämän toimen täydentämiseksi kansainvälinen yhteisö tarjoaa yritystason tukea ja ohjelmia, joilla pyritään lisäämään jordanialaisten yritysten vientivalmiuksia aloilla, joilla kyseisellä maalla on kilpailuetua maailmanmarkkinoilla.

(16)

Jordania varmistaa sääntelyn ennustettavuuden byrokratian ja investoijille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Tähän sisältyy kannustimien kehittäminen yritysten virallistamiseksi, yritysten rekisteröintiprosessin sujuvoittaminen, vakaan säädösinfrastruktuurin kehittäminen maksukyvyttömyyttä, yritysverotusta, pankkien luotonantoa ja muiden rahoituslaitosten kuin pankkien kehittämistä varten sekä niihin yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen vähentäminen, jotka tarvitsevat vientiluvan.

(17)

Jordania järjestää Jordaniassa hyvissä ajoin uudistetun järjestelmän esittelemiseksi yritysten ja sijoittajien konferenssin, joka oli alun perin määrä järjestää syksyllä 2017 Jordaniassa.

(18)

Jordania tukee etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen nykyaikaistamista tavoitteena parantaa Jordanian vientituotteiden pääsyä Euroopan unionin markkinoille sekä laajentaa alueellista kauppaa ja talouden yhdentymistä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan sopimuksen pöytäkirjan 3 liite II a, joka sisältää soveltamisedellytykset ja luettelon ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta Syyrian pakolaisten työllistämiseen liittyen Jordaniassa valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman, tämän päätöksen liitteessä olevalla sopimuksen pöytäkirjan 3 liitteen II a uudella versiolla.

2.   Sopimuksen pöytäkirjan 3 liitettä II a sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2030 saakka.

2 artikla

Liite on erottamaton osa tätä päätöstä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona assosiaatiokomitea hyväksyy sen.

Tehty [Ammanissa][Brysselissä] [x päivänä x kuuta] 2018

EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean päätös N:o 1/2016, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjan 3 niiden määräysten muuttamisesta, jotka koskevat käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu tietyillä kehittämis- ja teollisuusalueilla ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman [2016/1436] (EUVL L 233, 30.8.2016, s. 6).


LIITE

”LIITE II a

LISÄYS LUETTELOON EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

1 artikla

Yhteiset säännökset

A.   Alkuperän määrittely

1.

Jäljempänä 2 artiklassa lueteltuihin tuotteisiin voidaan soveltaa myös seuraavia sääntöjä niiden sääntöjen sijaan, jotka esitetään pöytäkirjan 3 liitteessä II, edellyttäen, että tällaiset tuotteet täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ei-alkuperäaineksiin sovellettavat valmistus- ja käsittelytoimet, jotka on tehtävä, jotta tällaiset tuotteet voivat saada alkuperäaseman, suoritetaan tuotantolaitoksissa, jotka sijaitsevat Jordanian alueella; ja

b)

kussakin Jordanian alueella sijaitsevassa tuotantolaitoksessa, jossa tällaisia tuotteita valmistetaan tai käsitellään, kokonaistyövoimasta on Syyrian pakolaisia vähintään 15 prosenttia (laskettuna erikseen kullekin tuotantolaitokselle).

2.

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukainen asianomainen osuus lasketaan missä tahansa vaiheessa tämän liitteen voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen vuosittain ottaen huomioon niiden Syyrian pakolaisten lukumäärä, joilla on virallinen ja ihmisarvoinen työpaikka kokoaikaiseksi muutettuna ja jotka ovat saaneet työluvan, joka on voimassa vähintään 12 kuukautta Jordanian sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.

Jordanian toimivaltaisten viranomaisten on seurattava, että tukikelpoiset tuotantolaitokset noudattavat 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, myönnettävä hyväksyntänumero tällaiset edellytykset täyttäville tuotantolaitoksille ja peruutettava välittömästi tällainen hyväksyntänumero, jos tuotantolaitokset eivät enää täytä tällaisia edellytyksiä.

B.   Alkuperäselvitys

4.

Tämän liitteen mukaisesti laaditussa alkuperäselvityksessä on oltava seuraava englanninkielinen merkintä: ”Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Hallinnollinen yhteistyö

5.

Kun Jordanian tulliviranomaiset ilmoittavat Euroopan komissiolle tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, pyynnön esittäneille tulliviranomaisille tämän pöytäkirjan 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 1/2006 (1), tarkastuksen tuloksista, niiden on täsmennettävä, että 2 artiklassa luetellut tuotteet täyttävät 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

6.

Jos tarkastusmenettely tai muu käytettävissä oleva tieto näyttää osoittavan, että 1 kohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty, Jordanian on omasta aloitteestaan tai Euroopan komission taikka jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä suoritettava asianmukaiset tutkimukset tai toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkimusten suorittamiseksi asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta tällaiset rikkomukset voidaan todeta ja estää. Euroopan komissio tai jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat tätä varten osallistua tutkimuksiin.

D.   Raportointi, seuranta ja arviointi

7.

Jordanian on toimitettava kunakin vuonna tämän liitteen voimaantulon jälkeen Euroopan komissiolle raportti tämän liitteen toiminnasta ja vaikutuksista, mukaan luettuna tuotanto- ja vientitilastot järjestelmän kattamista tuotteista 8-numerotasolla tai mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla. Jordanian on myös toimitettava luettelo, jossa yksilöidään tuotantolaitokset Jordaniassa ja täsmennetään kunkin yksittäisen tuotantolaitoksen työllistämien Syyrian pakolaisten prosenttiosuus vuosittain. Jordanian on myös ilmoitettava neljännesvuosittain aktiivisten työlupien tai muiden assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisten mitattavien toimenpiteiden kokonaismäärä. Osapuolten on tarkasteltava yhdessä näitä raportteja ja tämän liitteen täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyviä mahdollisia kysymyksiä assosiaatiosopimuksella perustettujen elinten puitteissa ja etenkin teollisuuden, kaupan ja palvelujen alakomiteassa. Osapuolten on myös varmistettava asiaan liittyvien kansainvälisten organisaatioiden, kuten Kansainvälisen työjärjestön ja Maailmanpankin, osallistuminen seurantaprosessiin.

8.

Kun Jordania on saavuttanut tavoitteensa Syyrian pakolaisten virallisille työmarkkinoille osallistumisen lisäämisestä myöntämällä Syyrian pakolaisille vähintään 60 000 aktiivista työlupaa tai muilla assosiaatiokomitean määrittämän laillisen ja aktiivisen työllisyyden mukaisilla mitattavilla toimenpiteillä, osapuolet soveltavat tämän liitteen vaatimuksia kaikkiin tämän liitteen kattamiin tuotteisiin, niin ettei tarvitse täyttää 1 artiklan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

9.

Jos unioni katsoo, että ei ole riittävää näyttöä siitä, että Jordania täyttää 8 kohdan edellytykset, unioni voi saattaa asian assosiaatiokomitean käsiteltäväksi. Jos assosiaatiokomitea ei 90 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi, ilmoita, että 8 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä on noudatettu, tai muuta tätä liitettä, unioni voi päättää, että sovelletaan 1 artiklan b alakohdassa asetettuja erityisedellytyksiä.

E.   Tilapäinen keskeyttäminen

10.

a)

Jos unioni katsoo, että ei ole riittävää näyttöä siitä, että Jordania tai tietty tuotantolaitos täyttää 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistetut edellytykset, unioni voi saattaa asian assosiaatiokomitean käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 9 kohdan soveltamista. Käsittelypyynnössä on yksilöitävä, johtuuko 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten noudattamatta jättäminen Jordaniasta vai tietystä tuotantolaitoksesta.

b)

Jos assosiaatiokomitea ei 90 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi, ilmoita, että 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä on noudatettu, tai muuta tätä liitettä, tämän liitteen soveltaminen keskeytetään. Keskeyttäminen on laajuudeltaan se, jonka unioni on yksilöinyt assosiaatiokomitealle esitetyssä käsittelypyynnössä.

c)

Assosiaatiokomitea voi myös päättää pidentää 90 päivän kautta. Siinä tapauksessa keskeyttäminen tulee voimaan, jos assosiaationeuvosto ei ole toteuttanut mitään b alakohdassa yksilöityjä toimia pidennetyn ajanjakson aikana.

d)

Tämän liitteen soveltaminen voi jatkua, jos assosiaatiokomitea niin päättää.

e)

Keskeyttämisen tapauksessa tätä liitettä sovelletaan edelleen neljän kuukauden ajan tuotteisiin, jotka ovat liitteen tilapäisen keskeyttämisen voimaantulopäivänä kauttakuljetuksessa tai tilapäisessä varastossa tullivarastoissa tai vapaa-alueilla unionissa ja joiden osalta oli tehty asianmukainen alkuperäselvitys tämän liitteen määräysten mukaisesti ennen tilapäisen keskeyttämisen voimaantulopäivää.

F.   Suojajärjestelmä

11.

Jos 2 artiklassa lueteltua tuotetta, johon sovelletaan tätä liitettä, tuodaan sellaisia kasvavia määriä ja sellaisilla edellytyksillä, että ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavaa vahinkoa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille koko unionissa tai joillakin sen alueilla taikka vakavia häiriöitä jollakin unionin talouden sektorilla sopimuksen 24 ja 26 artiklan mukaisesti, unioni voi saattaa asian assosiaatiokomitean tarkasteltavaksi. Jos 90 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu assosiaatiokomitean käsiteltäväksi, assosiaatiokomitea ei ole antanut päätöstä, jolla lopetetaan tällainen vakava vahinko tai sen uhka tai vakavat häiriöt, taikka jos asiassa ei ole päästy muuhun tyydyttävään ratkaisuun, tämän liitteen soveltaminen keskeytetään kyseisen tuotteen osalta, kunnes assosiaatiokomitea antaa päätöksen, jossa ilmoitetaan, että tällaiset häiriöt ovat loppuneet, tai kunnes osapuolet ovat päässeet tyydyttävään ratkaisuun, josta ilmoitetaan assosiaatiokomitealle.

G.   Voimaantulo ja soveltaminen

12.

Tätä liitettä sovelletaan assosiaatiokomitean päätöksen, johon se on liitetty, voimaantulopäivästä lähtien 31 päivään joulukuuta 2030.

2 artikla

Luettelo tuotteista sekä vaadituista valmistus- ja käsittelytoimista

Jäljempänä esitetään luettelo tuotteista, joihin tätä liitettä sovelletaan, sekä valmistus- ja käsittelytoimia koskevat säännöt, joita voidaan soveltaa vaihtoehtona liitteessä II luetelluille säännöille.

Sopimuksen pöytäkirjan 3 liitettä I, joka sisältää alkuhuomautukset sopimuksen pöytäkirjan 3 liitteessä II olevaan luetteloon, sovelletaan soveltuvin osin jäljempänä olevaan luetteloon, seuraavin muutoksin:

Lisätään 5.2 huomautuksen toiseen alakohtaan seuraavat perusaineet:

lasikuidut;

metallikuidut.

Korvataan 7.3 huomautuksen teksti seuraavasti:

Nimikkeissä ex 2707 ja 2713 yksinkertaiset toimet kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä ja rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, tai näiden toimien tai niitä vastaavien toimien yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilmanpitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Luonnon magnesiumkarbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää.

ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat, eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 °C:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistustoiminnot ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely

tai

muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toiminnot, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta.

ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2811

Rikkitrioksidi ja

Valmistus rikkidioksidista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2843

Kolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2843 aineksista

ex 2852

Elohopeayhdisteet – sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten arvo saa kuitenkin olla enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

 

Elohopeayhdisteet – nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2852 , 2932 , 2933 ja 2934 ainesten arvo saa kuitenkin olla enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista Tämän nimikkeen metallialkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitoli; D-glusitoli (sorbitoli); Glyseroli

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen aineksista. Saman alanimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 ainesten arvo saa kuitenkin olla enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 2932

Sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten arvo saa kuitenkin olla enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

 

Sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 ainesten arvo saa kuitenkin olla enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Kaikkien käytettyjen nimikkeiden 2932 , 2933 ja 2934 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla yli 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

31 ryhmä

Lannoitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

32 ryhmä

Parkitus- ja värjäysuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös tämän nimikkeen eri ’tuoteryhmän’ (4) aineksista. Tuotteen oman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa'an mäntyöljyn puhdistus

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa'an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaamalla tai raffinoimalla

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

3806 30

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

3809 10

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat; tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3823 aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

3824 60

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

Valmistus minkä tahansa alanimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman alanimikkeen ja alanimikkeen 2905 44 aineksista. Saman alanimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 39 ryhmä

Muovit ja muovitavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3907

Polykarbonaattikopolymeerista ja akryylinitriili-butadieeni-styreeni (ABS)-kopolymeerista valmistetut kopolymeerit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta (5)

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

 

Polyesteri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus tetrabromi-(bisfenoli A)-polykarbonaatista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3920

Ionomeerilevyt tai -kalvot

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuovista, joka on eteenin ja pääasiallisesti sinkkiä ja natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neutraloidun metakryylihapon kopolymeeri

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpinäkyvistä polyesterikalvoista, joiden paksuus on alle 23 mikronia (6)

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia:

 

 

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

 

Muu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 4011 tai 4012 aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

4101 –4103

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut; lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin 41 ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat; muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin 41 ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

4104 –4106

Parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat, villa- tai karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta ei enempää valmistetut

Alanimikkeeseen 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 tai 4106 91 kuuluvien parkittujen tai esiparkittujen vuotien ja nahkojen uudelleenparkitus

tai

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

4107 , 4112 , 4113

Nahka, parkituksen tai viimeistelyn jälkeen edelleen valmistettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Alanimikkeiden 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 ja 4106 92 aineksia voidaan käyttää ainoastaan, jos parkitut tai viimeistelemättömät vuodat ja nahat parkitaan uudelleen kuivina

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta (ei kuitenkaan silkkitoukan gutista) valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

4301

Raa'at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101 , 4102 ja 4103 raa'at vuodat ja nahat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

 

Levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

 

Muu

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai sormijatkettu

Höylääminen, hiominen tai päistä jatkaminen

ex 4408

Vaneriviilu, paksuus enintään 6 mm, saumaamalla tehty, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai päistä jatkaminen

ex 4410 –ex 4413

Muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

ex 4418

Puiset rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

 

Muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5106 –5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (7)

5111 –5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

Kutominen (7)

tai

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 52 ryhmä

Puuvilla; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5204 –5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (7)

5208 –5212

Kudotut puuvillakankaat:

Kutominen (7)

tai

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5306 –5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (7)

5309 –5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

Kutominen (7)

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5401 –5406

Lanka, monofilamenttilanka ja ompelulanka, tekokuitufilamenttia

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnonkuitujen kehruu (7)

5407 ja 5408

Kudotut kankaat, tekokuitufilamenttilankaa:

Kutominen (7)

tai

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5501 –5507

Katkotut tekokuidut

Tekokuitujen suulakepuristus

5508 –5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Luonnonkuitujen kehruu tai tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa (7)

5512 –5516

Kudotut kankaat, katkottua tekokuitua:

Kutominen (7)

tai

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnonkuitujen kehruu

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa (7)

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

 

Neulahuopa

Tekokuitujen suulakepuristus ja kankaan valmistaminen

Lisäksi sovelletaan kuitenkin seuraavaa:

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä,

voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

pelkkä kankaan valmistaminen, kun kyseessä on luonnonkuiduista tehty huopa (7)

 

Muu

Tekokuitujen suulakepuristus ja kankaan valmistaminen

tai

pelkkä kankaan valmistaminen, kun kyseessä on luonnonkuiduista tehty muu huopa (7)

5603

Kuitukangas, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu

Mikä tahansa kuitukangasprosessi, myös neulaaminen

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

 

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

 

Muu

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnonkuitujen kehruu (7)

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu (7)

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierrepäällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä kehruun kanssa tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu

tai

kehruu yhdessä nukkaamisen kanssa

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen kanssa (7)

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

valmistus kookoskuitu-, sisal- tai juuttilangasta

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

tuftaus yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

Tekokuitujen suulakepuristus yhdessä neulaamisen kaltaisten kuitukangastekniikoiden kanssa (7)

Lisäksi sovelletaan kuitenkin seuraavaa:

nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,

nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, tai

nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä, voidaan käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

Juuttikangasta voidaan käyttää pohjana

ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; eivät kuitenkaan seuraavat:

Kutominen (7)

tai

painaminen yhdessä vähintään kahden valmistelu- tai viimeistelytoiminnon kanssa (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5901

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Kutominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta

 

 

jossa on enintään 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Kutominen

 

Muu

Tekokuitujen suulakepuristus ja kutominen

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa (7)

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

 

 

kumilla, muovilla tai muilla aineilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

 

Muu

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä kutomisen kanssa

tai

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta (7)

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat:

 

 

Neulokset

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa

tai

neulominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen yhdessä neulomisen kanssa (7)

 

Muut synteettikuitufilamenttilangasta valmistetut kankaat, joissa on yli 90 painoprosenttia tekstiiliainetta

Tekokuitujen suulakepuristus ja kutominen

 

Muu

Kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

tai

luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen ja kutominen

5907

Muulla tavoin kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Kutominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

 

Kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

 

Muu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

5909 –5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

 

Nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja -renkaat, muut kuin huovasta valmistetut

Kutominen

 

Nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt, letkumaiset tai päättömät, yksinkertaisin tai moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut, taikka litteäksi moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut

Kutominen (7)

 

Muu

Tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus tai luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu yhdessä kutomisen kanssa (7)

tai

kutominen yhdessä värjäämisen tai päällystämisen kanssa

60 ryhmä

Neulokset

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa

tai

neulominen yhdessä värjäämisen, nukkaamisen tai päällystämisen kanssa

tai

nukkaaminen yhdessä värjäämisen tai painamisen kanssa

tai

luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen yhdessä neulomisen kanssa

tai

kiertäminen tai teksturointi yhdessä neulomisen kanssa, jos käytettyjen kiertämättömien/teksturoimattomien lankojen arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta

 

 

Kahdesta tai useammasta määrämuotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neuloskappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Valmistus kankaasta

 

Muu

Luonnon- ja/tai katkottujen tekokuitujen kehruu tai tekokuitufilamenttilangan suulakepuristus kussakin tapauksessa yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet)

tai

luonnonkuiduista valmistetun langan värjääminen yhdessä neulomisen kanssa (suoraan määrämuotoon neulotut tuotteet) (7)

ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus kankaasta

6213 ja 6214

Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat

 

 

Koruommellut

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

tai

valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta (8)

tai

sovittaminen, jota edeltää painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta (7)  (8)

 

Muu

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

tai

sovittaminen, jota seuraa painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytetyn painamattoman kankaan arvo on enintään 47,5 % tuotteen noudettuna-hinnasta (7)  (8)

6217

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat:

 

 

Koruommellut

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

tai

valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta (8)

 

Tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

tai

päällystäminen, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta, yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa (8)

 

Välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

6301 –6304

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut sisustustavarat

 

 

huopaa, kuitukangasta

Mikä kuitukangasprosessi tahansa, mukaan lukien neulaaminen yhdessä sovittamisen kanssa (mukaan lukien leikkaaminen)

 

Muut:

 

 

Koruommellut

Kutominen tai neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

tai

valmistus koruompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta (8)  (9)

 

Muu

Kutominen tai neulominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

Kutominen tai neulominen ja sovittaminen (mukaan lukien leikkaaminen) (7)

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:

 

 

kuitukangasta

Mikä kuitukangasprosessi tahansa, mukaan lukien neulaaminen yhdessä sovittamisen kanssa (mukaan lukien leikkaaminen)

 

Muu

Kutominen yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa (7)  (8)

tai

päällystäminen, jos käytetyn päällystämättömän kankaan arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta, yhdessä sovittamisen (mukaan lukien leikkaaminen) kanssa

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen noudettuna-hinnasta

6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 25 % sarjan noudettuna-hinnasta

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 6406 kokoonpannuista päällisistä, jotka on kiinnitetty sisäpohjiin tai muihin pohjan osiin

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kantapäätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat, eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä

Valmistus työstetystä liuskekivestä

ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenpuristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat, eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7006

Nimikkeen 7003 , 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu

 

 

Lasilevyt (alustat), dielektrisellä ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n standardien mukaan puolijohtavat (10)

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä (alustoista)

 

Muu

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7013

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeeseen 7010 tai 7018 kuuluvat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos käsinpuhallettujen lasiesineiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 7019

Lasikuiduista valmistetut tavarat (muu kuin lanka)

Valmistus

värjäämättömästä raakalangasta (slivers), jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings), langasta tai silvotuista säkeistä; tai

lasivillasta

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7106 , 7108 ja 7110

Jalometallit

 

 

Muokkaamaton

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 7106 , 7108 ja 7110 aineksista.

tai

nimikkeen 7106 , 7108 tai 7110 jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen

tai

nimikkeen 7106 , 7108 tai 7110 jalometallien sulattaminen ja/tai seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa

 

Puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

ex 7107 , ex 7109 ja ex 7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, puolivalmisteina

Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla pleteroiduista metalleista

7115

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7117

Epäaidot korut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 7301

Ponttirauta ja -teräs

Valmistus nimikkeen 7207 aineksista

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

7304 , 7305 ja 7306

Putket ja profiiliputket, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä

Valmistus nimikkeen 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 tai 7224 aineksista

ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus, jos teelmien yhteisarvo on enintään 35 % tuotteen noudettuna-hinnasta

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, katonkehysrakenteet, ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei kuitenkaan voida käyttää

ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 7315 ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

7607

Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen ja nimikkeen 7606 aineksista

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat, eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

7801

Muokkaamaton lyijy:

 

 

Puhdistettu lyijy

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

Muu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

80 ryhmä

Tina ja tinatavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan nimikkeistä 8202 –8205 kuuluvat työkalut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 8202 –8205 . Nimikkeiden 8202 –8205 työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 % sarjan noudettuna-hinnasta

8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset), nimikkeeseen 8208 kuulumattomat, ja niiden terät

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8302 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Nimikkeen 8306 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 30 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8401

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8427

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8501 , 8502

Sähkömoottorit ja -generaattorit; Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8503 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8513

Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magneetoista), muut kuin nimikkeen 8512 valaistuslaitteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8519

Äänentallennus- tai äänentoistolaitteet

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8522 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8522 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8523

Valmistettu tallentamaton materiaali äänen tallennukseen tai muiden ilmiöiden vastaavalla tavalla tapahtuvaan tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8529 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8535 –8537

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten; taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten

Valmistus minkä tahansa muun nimikkeen paitsi tuotteen nimikkeen ja nimikkeen 8538 aineksista.

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8540 11 ja 8540 12

Televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien katodisädeputket

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 8542 31 –ex 8542 33 ja ex 8542 39

Integroidut monoliittipiirit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen noudettuna-hinnasta

tai

diffuusio, jossa integroidut piirit muodostuvat puolijohdealustalle sopivan seostusaineen selektiivisellä käytöllä, myös jos kokoaminen ja/tai testaus suoritetaan muussa kuin osapuolessa

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; käytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9002

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, peilit ja muut optiset elementit, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit, optisesti työstämätöntä lasia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

91 ryhmä

Kellot ja niiden osat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

94 ryhmä

Huonekalut; vuoteiden joustinpohjat ja vuodevarusteet, kuten patjat ja tyynyt, sekä niiden kaltaiset pehmustetut sisustustavarat; valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle kuulumattomat; valokilvet ja niiden kaltaiset tavarat; tehdasvalmisteiset rakennukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 95 ryhmä

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

ex 9506

Golfmailat ja niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Karkeasti muotoiltuja teelmiä golfmailojen päiden valmistusta varten voidaan kuitenkin käyttää

ex 96 ryhmä

Erinäiset tavarat; eivät kuitenkaan seuraavat:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

tai

valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9601 ja 9602

Norsunluu, luu, kilpikonnankuori, sarvi, koralli, helmiäinen ja muut eläinkunnasta saadut veistoaineet, valmistetut, sekä näistä aineista tehdyt tavarat (myös muotoon puristetut)

Kasvi- tai kivennäisveistoaineet, valmistetut, ja näistä aineista tehdyt tavarat; vahasta, steariinista, luonnosta saaduista kumeista, luonnonhartsista tai muovailumassasta valetut, muotoon puristetut tai veistetyt tavarat sekä muut muualle kuulumattomat valetut, muotoon puristetut tai veistetyt tavarat; valmistettu kovettamaton gelatiini (ei kuitenkaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

9603

Luudat, harjat (myös jos ne ovat koneiden, laitteiden tai kulkuneuvojen osia), siveltimet, käsikäyttöiset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorittomat, sekä mopit ja höyhenhuiskut; luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut; kumi- ja muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9605

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo on enintään 15 % sarjan noudettuna-hinnasta

9606

Napit, myös painonapit, napinsydämet ja muut näiden tavaroiden osat; napinteelmät

Valmistus

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9608

Kuulakärkikynät; huopa-, kuitu- tai muulla huokoisella kärjellä varustetut kynät; täytekynät ja niiden kaltaiset kynät; monistuskynät; lyijytäytekynät; kynänvarret, kynänpitimet ja niiden kaltaiset pitimet; edellä mainittujen tavaroiden osat (myös hylsyt ja pidikkeet), muut kuin nimikkeeseen 9609 kuuluvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Tuotteen oman nimikkeen kynänteriä ja niiden kärkiä voidaan kuitenkin käyttää

9612

Kirjoituskoneiden värinauhat ja niiden kaltaiset värinauhat, joihin on imeytetty väri tai joita on muuten valmistettu jättämään painantajälkeä, myös keloilla tai kaseteissa; värityynyt, myös jos niihin on imeytetty väri, koteloineen tai ilman

Valmistus

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 70 % tuotteen noudettuna-hinnasta

9613 20

Kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytettävät

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeen 9613 ainesten yhteisarvo on enintään 30 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta

9614

Tupakkapiiput (myös piipunpesät), sikari- tai savukeimukkeet sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista


(1)  EU–Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2006, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2006, Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 3 muuttamisesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7.1 ja 7.3 huomautuksessa.

(3)  Ks. tiettyjä käsittelyjä koskevat erityisedellytykset 7.2 huomautuksessa.

(4)  ’Tuoteryhmällä’ tarkoitetaan tämän nimikkeen nimiketekstin puolipisteellä erotettua osaa.

(5)  Tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä toisaalta nimikkeiden 3901–3906 että toisaalta nimikkeiden 3907–3911 aineksista, tätä määräystä sovelletaan ainoastaan siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.

(6)  Seuraavia kalvoja pidetään erittäin läpinäkyvinä: kalvot, joiden Gardnerin nefelometrillä ASTM-D 1003–16:n mukaisesti mitattu optinen himmeneminen (haittatekijä) on pienempi kuin 2 %.

(7)  Ks. tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 huomautuksessa.

(8)  Katso 6 huomautus.

(9)  Neuloskappaleita (määrämuotoon leikattuja tai suoraan määrämuotoon neulottuja) yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistettujen neulostavaroiden, ei kuitenkaan kimmoisten tai kumilla käsiteltyjen, osalta katso 6 huomautus.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


Top