Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1841

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1841, annettu 16 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7424)

C/2018/7424

OJ L 298, 23.11.2018, p. 34–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1841/oj

23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1841,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7424)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, kroaatin-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastellut menettelyn päätteeksi laadittuja kertomuksia.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, jotka ovat aiheutuneet unionin oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tällä päätöksellä unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyissä määrissä olisi otettava huomioon myös kaikki asetuksen (EU) N:o 1306/2013 41 artiklan mukaiset vähennykset tai keskeytykset siksi, että tällaiset vähennykset tai keskeytykset ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä rajoita kyseisen asetuksen 51 tai 52 artiklan nojalla tehtyjen päätösten soveltamista.

(7)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa (3) jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä.

(8)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 21 päivänä syyskuuta 2018 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Irlannille, Kreikan tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Kroatian tasavallalle, Italian tasavallalle, Unkarille, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovakian tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2018)5554158.


LIITE

Päätös: 58

Budjettikohta: 05040501

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

12 689,17

0,00

12 689,17

 

Täydentävät ehdot

2011

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

40 798,58

0,00

40 798,58

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75

Budjettikohta: 05070107

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

CZ

Viini – Rakenneuudistus

2010

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

690 350,42

0,00

690 350,42

 

Viini – Rakenneuudistus

2011

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

865 307,63

0,00

865 307,63

 

Viini – Rakenneuudistus

2012

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

567 540,99

0,00

567 540,99

 

 

 

 

 

CZ yhteensä:

EUR

2 123 199,04

0,00

2 123 199,04

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

331 308,92

0,00

331 308,92

 

Täydentävät ehdot

2011

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

169 536,16

0,00

169 536,16

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

500 845,08

0,00

500 845,08


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

2 624 044,12

0,00

2 624 044,12

Budjettikohta: 6701

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Todentaminen

2016

CEB/2017/002/AT vientitukien velanhoito

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 560 013,80

0,00

– 560 013,80

 

Tukioikeudet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 11 131,04

0,00

– 11 131,04

 

Tukioikeudet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – perustukijärjestelmä

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 342 311,27

0,00

– 342 311,27

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 9 144,07

0,00

– 9 144,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – viherryttäminen & tilikausi

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 161 606,01

0,00

– 161 606,01

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 6 670,62

0,00

– 6 670,62

 

Tukioikeudet

2016

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus perustukijärjestelmään

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 153 513,73

0,00

– 153 513,73

 

Tukioikeudet

2017

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus perustukijärjestelmään

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 108 909,33

0,00

– 108 909,33

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus viherryttämiseen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 69 228,19

0,00

– 69 228,19

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus viherryttämiseen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 49 113,49

0,00

– 49 113,49

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

EUR

– 1 471 641,55

0,00

– 1 471 641,55

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BE

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 146 110,05

0,00

– 1 146 110,05

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maataloustukirahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikaudella 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 503 815,42

0,00

– 503 815,42

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maataloustukirahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikaudella 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 24 246,22

0,00

– 24 246,22

 

 

 

 

 

BE yhteensä:

EUR

– 1 674 171,69

0,00

– 1 674 171,69

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 24

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 130,09

0,00

– 130,09

 

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 31

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 169,23

0,00

– 169,23

 

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 4

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 413,58

0,00

– 413,58

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

EUR

– 712,90

0,00

– 712,90

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto, satunnaiset virheet

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 15 926,15

0,00

– 15 926,15

 

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe, maataloustukirahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 51,52

0,00

– 51,52

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Perinteisten tarkastusten myöhästyminen – hakuvuosi 2015

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 28 661,51

0,00

– 28 661,51

 

Todentaminen

2016

Satunnaiset virheet, maataloustukirahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 155 560,07

0,00

– 155 560,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Riskiperusteinen otos - CwRS hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 194 370,47

0,00

– 194 370,47

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Riskiperusteinen otos - CwRS hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 131 651,65

0,00

– 131 651,65

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

EUR

– 526 221,37

0,00

– 526 221,37

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2016

Hakuvuosi 2015 - toimenpide 7, 30 ja 24

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 6 287 259,89

0,00

– 6 287 259,89

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Hakuvuosi 2016 - vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki M30

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 31 114,24

0,00

– 31 114,24

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Hakuvuosi 2016 - vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki M7

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 28 400 982,41

0,00

– 28 400 982,41

 

Täydentävät ehdot

2014

Suora tuki (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 15 559 062,85

– 403 995,73

– 15 155 067,12

 

Täydentävät ehdot

2013

Viini (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 146 334,72

0,00

– 146 334,72

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

EUR

– 50 424 754,11

– 403 995,73

– 50 020 758,38

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GB

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 864 246,24

– 77 151,09

– 3 787 095,15

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 820 007,23

– 1 269 622,79

– 2 550 384,44

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 881 716,38

– 1 261 994,04

– 2 619 722,34

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

EUR

– 11 565 969,85

– 2 608 767,92

– 8 957 201,93

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Tukioikeudet

2017

Aktiiviviljelijävaatimus – etuyhteydessä olevat yritykset – hakuvuosi 2016

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 19 734,00

0,00

– 19 734,00

 

Tukioikeudet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – perustukijärjestelmä

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 45 625,62

0,00

– 45 625,62

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – viherryttäminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 21 809,05

0,00

– 21 809,05

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – tilikausi

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 1 147,73

0,00

– 1 147,73

 

Tukioikeudet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 23 681,89

0,00

– 23 681,89

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 11 319,95

0,00

– 11 319,95

 

Tukioikeudet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – perustukijärjestelmä

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 47 341,78

0,00

– 47 341,78

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – viherryttäminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 339,50

0,00

– 23 339,50

 

Tukioikeudet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 19 336,09

0,00

– 19 336,09

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 9 532,69

0,00

– 9 532,69

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Heikkouksia viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän päivittämisessä

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 12 342 563,07

0,00

– 12 342 563,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän päivittämisessä

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 12 060 282,13

0,00

– 12 060 282,13

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia viherryttämistuen valvonnassa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 385,10

– 134,79

– 250,31

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Heikkouksia lohkojen paikalla tehdyssä tarkastuksessa – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 541 695,17

– 189 593,31

– 352 101,86

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia lohkojen paikalla tehdyssä tarkastuksessa – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 148 063,37

– 51 822,18

– 96 241,19

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

EUR

– 25 315 857,14

– 241 550,28

– 25 074 306,86

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – tilintarkastus

2016

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet tilintarkastuksen yhteydessä (maataloustukirahasto)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

 

 

 

 

 

HR yhteensä:

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – rahoitukseen liittyvä virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 354 521,31

0,00

– 354 521,31

 

Todentaminen

2014

Maataloustukirahasto - tunnettu virhe (FY2014)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 411 055,08

0,00

– 411 055,08

 

Todentaminen

2015

Maataloustukirahasto - tunnettu virhe (FY2015)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 229 160,00

0,00

– 229 160,00

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

– 994 736,39

0,00

– 994 736,39

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Todentaminen

2016

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet maataloustukirahaston osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PL

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2015

Puute 1 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): tuottajaorganisaation jäsenille suoraan maksettu tuki

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 862 313,80

0,00

– 862 313,80

 

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2016

Puute 1 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): tuottajaorganisaation jäsenille suoraan maksettava tuki

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 626 391,41

0,00

– 626 391,41

 

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2015

Puute 2 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): toiminnan muuttaminen ilmoittamisen jälkeen. Vain asetus 932/2014.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 225 249,40

0,00

– 1 225 249,40

 

Hedelmät ja vihannekset – esihyväksytyt tuottajaryhmät

2015

Tunnettu virhe maataloustukirahaston muu kuin yhdennetty järjestelmä -populaatiossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 20 800 842,75

– 20 800 842,75

0,00

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

EUR

– 23 514 797,36

– 20 800 842,75

– 2 713 954,61

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PT

Täydentävät ehdot

2014

Suora tuki – hakuvuosi 2013 – puutteita hoitovaatimusten 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 378 534,63

– 1 984,14

– 376 550,49

 

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 3 117 345,35

– 103 874,64

– 3 013 470,71

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 3 042 569,54

– 78 338,31

– 2 964 231,23

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki – hakuvuosi 2016 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 152 766,08

0,00

– 152 766,08

 

Täydentävät ehdot

2014

Viini hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 215 486,92

– 4 309,74

– 211 177,18

 

Täydentävät ehdot

2015

Viini hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 35 761,53

– 715,23

– 35 046,30

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

EUR

– 6 942 464,05

– 189 222,06

– 6 753 241,99

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SE

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 219 136,75

– 36 866,25

– 182 270,50

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 737 325,02

0,00

– 737 325,02

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2016

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 235 899,86

– 36 510,52

– 199 389,34

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2016

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 730 210,41

0,00

– 730 210,41

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2017

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 138 560,74

– 4 203,58

– 134 357,16

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2017

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 84 071,64

0,00

– 84 071,64

 

 

 

 

 

SE yhteensä

EUR

– 2 145 204,42

– 77 580,35

– 2 067 624,07

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SK

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki - hakuvuosi 2014 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 14 259,15

– 42,85

– 14 216,30

 

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki – hakuvuosi 2014 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 063 858,34

0,00

– 1 063 858,34

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki - hakuvuosi 2015 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 5 536,83

– 38,61

– 5 498,22

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki – hakuvuosi 2015 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 176 670,25

0,00

– 1 176 670,25

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki - hakuvuosi 2016 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 9 990,33

– 87,11

– 9 903,22

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki – hakuvuosi 2016 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 407 765,37

0,00

– 1 407 765,37

 

 

 

 

 

SK yhteensä:

EUR

– 3 678 080,27

– 168,57

– 3 677 911,70


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 128 313 454,28

– 24 322 127,66

– 103 991 326,62

Budjettikohta: 6711

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – maaseuturahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 7 474,30

0,00

– 7 474,30

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – maaseuturahasto

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 201 955,26

0,00

– 201 955,26

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

EUR

– 209 429,56

0,00

– 209 429,56

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BE

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe, maaseuturahasto, tilikausi 2016

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 630 956,00

0,00

– 630 956,00

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikausi 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 24 973,87

0,00

– 24 973,87

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikausi 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 430,80

0,00

– 430,80

 

 

 

 

 

BE yhteensä:

EUR

– 656 360,67

0,00

– 656 360,67

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

1a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 981,31

0,00

– 981,31

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

1a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 552,36

0,00

– 1 552,36

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

1b – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 672,70

0,00

– 1 672,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2010

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 568,80

0,00

– 2 568,80

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2011

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 115,88

0,00

– 2 115,88

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2012

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 216,80

0,00

– 1 216,80

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 401,01

0,00

– 1 401,01

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

3a – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 69 095,14

0,00

– 69 095,14

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

3b – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 559 669,26

– 1 557,83

– 558 111,43

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

3b – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 365 056,56

– 6 266,59

– 358 789,97

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 11

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 607,28

0,00

– 607,28

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 129

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 16 831,09

0,00

– 16 831,09

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 6

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 477,71

0,00

– 477,71

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 71

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 119,73

0,00

– 119,73

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 2

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 35 831,00

0,00

– 35 831,00

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 27

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 4 396,50

0,00

– 4 396,50

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 34

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 432,51

0,00

– 1 432,51

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 43

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 23 887,00

0,00

– 23 887,00

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 51

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 848,29

0,00

– 848,29

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

EUR

– 1 091 565,85

– 7 824,42

– 1 083 741,43

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa M123:n osalta (tilikausi 2016 siirtymäaika)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 2 229,43

0,00

– 2 229,43

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa M123:n osalta (tilikausi 2015)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 126 999,41

0,00

– 126 999,41

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa M123:n osalta (tilikausi 2016)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 17 905,78

0,00

– 17 905,78

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, tunnetut virheet

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 46 723,27

0,00

– 46 723,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Jälkitarkastusten riittämätön laatu (M121)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 33 740,92

0,00

– 33 740,92

 

Todentaminen

2016

Tunnetut virheet maaseuturahaston osalta – 56 200,38 euroa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 56 200,38

0,00

– 56 200,38

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe maaseuturahaston osalta 17 124,08 euroa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 17 124,08

0,00

– 17 124,08

 

Todentaminen

2016

Satunnaiset virheet, maaseuturahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 390,50

0,00

– 2 390,50

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Maksatushakemuksen todentaminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 91 814,57

0,00

– 91 814,57

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

EUR

– 395 128,34

0,00

– 395 128,34

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Todentaminen

2016

CEB/2017/046/FR - ekstrapoloitu virhe maaseuturahastossa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 1 768,57

0,00

– 1 768,57

 

Todentaminen

2016

CEB/2017/046/FR - tunnetut virheet maaseuturahastossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 27 977,00

0,00

– 27 977,00

 

Täydentävät ehdot

2013

Maaseudun kehittäminen (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 532 897,40

– 489 608,41

– 43 288,99

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 668 690,92

0,00

– 668 690,92

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

EUR

– 1 231 333,89

– 489 608,41

– 741 725,48

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GB

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 216

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 10 380,46

0,00

– 10 380,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 221

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 13 254,64

0,00

– 13 254,64

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 227

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 148 643,71

0,00

– 148 643,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2016 – toimenpide 216 maksettu uuden ohjelmakauden M04:n mukaisesti.

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 7 565,26

0,00

– 7 565,26

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2017

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2017 – toimenpide 216 maksettu uuden ohjelmakauden M04:n mukaisesti.

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 726,75

0,00

– 726,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

M10: Ei järjestelmällisiä ristiintarkastuksia eläintietokantojen kanssa eläintiheyttä koskevan vaatimuksen arvioimiseksi ja karjan arvioinnin puuttuminen paikalla tehtävissä tarkastuksissa – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 476 492,21

0,00

– 476 492,21

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

M14: Ei järjestelmällisiä ristiintarkastuksia eläintietokantojen kanssa eläintiheyttä koskevan vaatimuksen arvioimiseksi, karjan arvioinnin puuttuminen paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja seuraamusjärjestelmä ei sääntöjen mukainen – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 20 700,00

0,00

– 20 700,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2016

M221/M08: Tulonmenetyksiä koskevien maksujen hallinnollisen tarkastuksen puuttuminen – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2017

M221/M08: Tulonmenetyksiä koskevien maksujen hallinnollisen tarkastuksen puuttuminen – hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 501 789,15

0,00

– 501 789,15

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 397 720,77

0,00

– 397 720,77

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 253 812,96

– 257,81

– 253 555,15

 

Täydentävät ehdot

2016

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 410 094,33

0,00

– 410 094,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Omat ilmoitukset tukimaksuista, mukaan lukien alv – tilikausi 2015 – toimenpide 216

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 88 233,89

0,00

– 88 233,89

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

EUR

– 2 376 284,13

– 257,81

– 2 376 026,32

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2009

LPIS-järjestelmän heikkous

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 397 552,06

0,00

– 2 397 552,06

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

LPIS-järjestelmän heikkous

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 805 546,96

0,00

– 805 546,96

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

EUR

– 3 203 099,02

0,00

– 3 203 099,02

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että soveltaminen täyttää kaikki tukikelpoisuusperusteet, jotka vahvistetaan EU:n lainsäädännössä ja jäsenvaltion tai alueen maaseudun kehittämisohjelmassa (M10 - M11 - hakuvuosi 2015 ja 2016 - tilikausi 2016)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 101 099,73

– 45 886,85

– 55 212,88

 

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – tilintarkastus

2016

Todentamisviranomaisen havaitsema tunnettu virhe tilintarkastuksen yhteydessä (maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 53 125,78

0,00

– 53 125,78

 

 

 

 

 

HR yhteensä:

EUR

– 154 225,51

– 45 886,85

– 108 338,66

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto – rahoitukseen liittyvä virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 50,02

0,00

– 50,02

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 419 402,55

0,00

– 419 402,55

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 2 117,92

– 2 117,92

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 15 280,22

– 15 280,22

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 12 762,94

– 12 762,94

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 846,96

– 838,29

– 8,67

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 68 740,57

– 11 603,59

– 57 136,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 15 242,66

– 3 610,66

– 11 632,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 179,34

0,00

– 179,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 249,97

0,00

– 249,97

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 22,75

0,00

– 22,75

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

– 534 895,90

– 46 213,62

– 488 682,28

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IE

Todentaminen

2016

TODENTAMISVIRANOMAISEN HAVAITSEMAT VARAINHOITOVIRHEET

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

 

 

 

 

 

IE yhteensä:

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 16 181,19

0,00

– 16 181,19

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 15 722,34

0,00

– 15 722,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 11 965,46

0,00

– 11 965,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 11 626,16

0,00

– 11 626,16

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.3.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 2 414,45

0,00

– 2 414,45

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.3.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 2 345,98

0,00

– 2 345,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 806,75

0,00

– 806,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 1 666,15

0,00

– 1 666,15

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 13 – toimi 13.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 56 267,29

0,00

– 56 267,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 13 – toimi 13.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 26 678,19

0,00

– 26 678,19

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

EUR

– 145 673,96

0,00

– 145 673,96

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PL

Todentaminen

2015

Rahoitukseen liittyviä virheitä maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 467 842,77

0,00

– 467 842,77

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 212 190,33

0,00

– 1 212 190,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 94 360,25

0,00

– 94 360,25

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 301 512,95

0,00

– 301 512,95

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 248 459,07

0,00

– 248 459,07

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 57 404,70

0,00

– 57 404,70

 

Todentaminen

2015

Päätös varainhoitovuoden 2015 tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ja päätös maaseuturahaston viimeiseen täytäntöönpanovuoteen (16.10.2014–31.12.2015) liittyvien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ohjelmakauden 2007–2013 osalta.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 15 000,61

0,00

– 15 000,61

 

Täydentävät ehdot

2014

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

10 380,28

0,00

10 380,28

 

Täydentävät ehdot

2014

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

22 589,96

0,00

22 589,96

 

Täydentävät ehdot

2015

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

98 204,04

0,00

98 204,04

 

Täydentävät ehdot

2015

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

33 486,89

0,00

33 486,89

 

Täydentävät ehdot

2016

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

90 178,07

0,00

90 178,07

 

Todentaminen

2016

Päätös maaseuturahaston viimeiseen täytäntöönpanovuoteen (Q5 - 16.10.2014–31.12.2015) liittyvien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ohjelmakauden 2007–2013 osalta.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 3 041 420,01

– 9 024,71

– 3 032 395,30

 

Todentaminen

2015

Maaseudun kehittämistoimenpiteen 511 viimeisenä täytäntöönpanovuonna ilmoitetut menot, joita ei ilmoitettu sinä varainhoitovuonna, jona maksu suoritettiin

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 939 516,00

0,00

– 939 516,00

 

Todentaminen

2016

Ekstrapoloitu virhe viimeisen täytäntöönpanovuoden viidennen neljänneksen ja (Q5 - 16.10.2015–31.12.2015) maaseuturahaston muun kuin IACS-perusjoukon osalta (63 248,59 euroa)

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 63 248,59

– 21 747,68

– 41 500,91

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen – hakuvuosi 2013 – puutteita hoitovaatimusten 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 129 966,15

0,00

– 129 966,15

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 204 951,05

0,00

– 204 951,05

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 220 275,94

– 881,07

– 219 394,87

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 24 809,88

– 164,16

– 24 645,72

 

Täydentävät ehdot

2016

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 626 056,75

0,00

– 1 626 056,75

 

Todentaminen

2015

Todennäköisin virhe maaseuturahaston Q1-Q4-perusjoukossa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 2 849 591,00

– 257 376,75

– 2 592 214,25

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

EUR

– 11 241 766,81

– 289 194,37

– 10 952 572,44

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 3 923 959,54

0,00

– 3 923 959,54

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 3 280 175,58

0,00

– 3 280 175,58

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 2 755 091,05

0,00

– 2 755 091,05

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 260 292,18

0,00

– 260 292,18

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 683 995,90

0,00

– 683 995,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 452 827,98

0,00

– 452 827,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 115 226,97

0,00

– 115 226,97

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

EUR

– 11 471 569,20

0,00

– 11 471 569,20

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 65 461,21

– 21 733,12

– 43 728,09

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 620 898,88

– 15 648,02

– 605 250,86

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 291 505,90

– 86 612,45

– 204 893,45

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kuluilmoitusten todentamisen puuttuminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 6 970,99

0,00

– 6 970,99

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 55 086,77

– 18 288,81

– 36 797,96

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 363 222,29

0,00

– 363 222,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 245 246,39

– 72 867,78

– 172 378,61

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 64 295,86

0,00

– 64 295,86

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2008

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 751,03

0,00

– 751,03

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2009

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 320,70

0,00

– 320,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 2 236,29

– 67,59

– 2 168,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 113 768,81

– 37 771,25

– 75 997,56

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 472 874,38

0,00

– 472 874,38

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 347 992,77

– 103 395,86

– 244 596,91

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 283 956,93

0,00

– 283 956,93

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 (2007–2013)

2007

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 2 143,59

0,00

– 2 143,59

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 131 152,67

– 87 085,37

– 44 067,30

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 241 577,53

– 2 978,52

– 1 238 599,01

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 750 589,53

– 442 938,45

– 307 651,08

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 845 717,03

– 499 075,16

– 346 641,87

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 264 235,27

0,00

– 264 235,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 632 649,18

28 498,30

– 1 661 147,48

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2008

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 681,88

0,00

– 681,88

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 490,86

0,00

– 490,86

 

 

 

 

 

SE yhteensä

EUR

– 7 803 826,74

– 1 359 964,08

– 6 443 862,66


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 40 815 166,21

– 2 238 949,56

– 38 576 216,65


Top