Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1728

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1728, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä EU:n talousarviosta myönnetyn lisärahoituksen kohdentamiseksi rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista varten

C/2018/4362

OJ L 288, 16.11.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1728/oj

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1728,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä EU:n talousarviosta myönnetyn lisärahoituksen kohdentamiseksi rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa osoitetaan 791 miljoonaa euroa muuttovirtojen hallinnointia unionin ulkorajoilla tukevien, käytössä oleviin ja/tai uusiin järjestelmiin perustuvien tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen, jos unioni on hyväksynyt asiaa koskevia säädöksiä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 15 artiklassa komissio valtuutetaan antamaan delegoitu säädös, jossa määritetään asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen tarkoitetun määrän jakautuminen, jos siitä ei ole säädetty asiaa koskevissa unionin säädöksissä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2226 (2) perustetaan rajanylitysjärjestelmä (EES). EES on asetuksen johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen tietotekniikkajärjestelmien keskuskomponentti. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että asetuksen (EU) 2017/2226 täytäntöönpano aloitetaan viipymättä, jotta järjestelmä on käyttövalmis suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklassa määritetään ne EES:n toteuttamiseen liittyvät kustannukset, jotka katetaan kokonaisuudessaan unionin yleisestä talousarviosta. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan määritetä näiden kustannusten kattamiseen tarkoitetun lisärahoituksen suuruutta eikä sen jaottelua eri kustannustyyppien ja tuensaajien kesken.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa vahvistetuista kokonaismäärärahoista olisi otettava käyttöön 480 241 000 euron kokonaismäärä asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi.

(6)

Tästä kokonaismäärästä olisi osoitettava 287 863 000 euroa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle, jäljempänä ’eu-LISA’, jotta voidaan asetuksen (EU) 2017/2226 37 artiklan mukaisesti kattaa kustannukset, jotka liittyvät saman asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rajanylitystietojärjestelmän keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan (NUI), verkkopalvelun ja tietorekisterin perustamiseen ja toimintaan, kyseisen asetuksen 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(7)

Lisäksi tästä kokonaismäärästä olisi osoitettava 192 378 000 euroa jäsenvaltioille niiden kustannusten kattamiseen, jotka aiheutuvat olemassa olevan kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja sen liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan (NUI), sekä NUI:n ylläpidosta, asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi tästä määrästä olisi katettava kustannukset, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun NUI:n perustamiseen ja toimintaan, koska näitä kustannuksia aiheutuu sekä eu-LISAlle että jäsenvaltioille.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että mainittua 192 378 000 euron määrää ei saa käyttää kyseisessä alakohdassa lueteltujen kustannusten kattamiseen. Sen sijaan kyseisiin kustannuksiin voidaan myöntää rahoitusta asetuksella (EU) N:o 515/2014 perustetun sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisista ohjelmista asetuksen (EU) N:o 514/2014 16 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen yhteisrahoitusosuuksien mukaisesti.

(9)

Koska asetuksella (EU) 2017/2226 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on päättänyt Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattaa asetuksen (EU) 2017/2226 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näin ollen asetus sitoo Tanskaa kansainvälisen oikeuden nojalla.

(10)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siksi tätä asetusta ei pitäisi osoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(11)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin. Siksi tätä asetusta ei pitäisi osoittaa Irlannille.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A ja B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(13)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(15)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat erityisesti tätä varten kuultujen kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijoiden lausunnon mukaiset.

(17)

Asetusta (ETY) N:o 515/2014 olisi siksi täydennettävä vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Osoitetaan unionin yleisestä talousarviosta 480 241 000 euron kokonaismäärä asetuksen (EU) 2017/2226 täytäntöönpanosta johtuvien kustannusten kattamiseen kyseisen asetuksen 64 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä otetaan asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen varatusta 791 000 000 euron määrästä.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrä käytetään seuraavasti:

a)

287 863 000 euroa osoitetaan asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseen.

b)

192 378 000 euroa osoitetaan jäsenvaltioille asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseen sekä asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvien kustannusten kattamiseen. Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti näiden kustannusten kattamiseen unionin talousarviosta myönnettävä yhteisrahoitusosuus on 100 prosenttia tukikelpoisista menoista. Tämä yhteisrahoitusosuus osoitetaan jäsenvaltioille yhtä suurina osuuksina.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(3)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


Top