Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1544

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1544, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

ST/11936/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj

16.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1544,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2018,

rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni tukee aseidenriisuntaa, asesulkua ja asevalvontaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä.

(2)

Unioni tukee kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’kieltosopimus’, tehokasta täytäntöönpanoa ja maailmanlaajuista soveltamista sekä korostaa tukevansa ja pitävänsä tärkeänä Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPCW) ja sen teknistä sihteeristöä. Unioni tuomitsee voimakkaasti kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön missä tahansa, kenen tahansa toimesta ja missä tahansa olosuhteissa. Jotta voidaan tukea kieltosopimuksessa määrättyä kieltoa kemiallisten aseiden käyttämisestä, joka aiheuttaa vakavan uhan kansainväliselle turvallisuudelle, unioni katsoo olevan tarpeen toteuttaa erityisiä toimenpiteitä niitä kohtaan, jotka käyttävät tällaisia aseita tai edistävät osaltaan niiden kehittämistä tai käyttämistä. Unioni on sitoutunut edesauttamaan kemiallisten aseiden käytöstä vastuussa olevien sekä tällaisissa toimissa avustavien tai niihin rohkaisevien henkilöiden, yhteisöjen, ryhmien tai hallitusten tunnistamista ja saattamista vastaamaan teoistaan. Yhtä tärkeää on puuttua käyttöä edeltäviin valmistelutoimiin, kuten kemiallisten aseiden kehittämiseen, tuotantoon, hankintaan, siirtoon ja varastointiin.

(3)

Tältä osin unioni ilmaisi tukensa kemiallisten aseiden käytöstä aiheutuvaa uhkaa käsittelevälle päätökselle, jonka kieltosopimuksen sopimusvaltioiden konferenssi hyväksyi 27 päivänä kesäkuuta 2018.

(4)

Unioni ja sen jäsenvaltiot tukevat muita kansainvälisiä aloitteita, joilla pyritään torjumaan kemiallisista aseista aiheutuvaa uhkaa, kuten Australian ryhmää, joka avustaa kieltosopimuksessa sekä biologisia ja toksiiniaseita koskevassa yleissopimuksessa määrättyjen velvoitteiden täyttämisessä koordinoimalla ja yhdenmukaistamalla kansallisia vientivalvontatoimenpiteitä sekä joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevaa aloitetta ja Kansainvälistä kumppanuutta kemiallisten aseiden käytön rankaisemattomuutta vastaan. Unioni ja sen jäsenvaltiot tukevat myös asiaankuuluvien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselmien 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) ja 2325 (2016), täytäntöönpanoa.

(5)

Eurooppa-neuvosto totesi 22 päivänä maaliskuuta 2018, että kemiallisten aseiden käyttöä, mukaan lukien minkä tahansa myrkyllisten kemikaalien käyttöä aseina, ei voida missään olosuhteissa hyväksyä, se on järjestelmällisesti ja ankarasti tuomittava, ja se muodostaa uhan meidän kaikkien turvallisuudelle. Eurooppa-neuvosto kehotti 28 päivänä kesäkuuta 2018 hyväksymään mahdollisimman pian uuden EU:n rajoittavien toimenpiteiden järjestelmän kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen torjumiseksi.

(6)

Tällä päätöksellä edistetään unionin pyrkimyksiä torjua kemiallisten aseiden leviämistä ja käyttöä. Tässä päätöksessä kemiallisten aseiden soveltamisalan ja määritelmän olisi oltava samat kuin kieltosopimuksessa.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

’Kemiallisilla aseilla’ tarkoitetaan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen (CWC) II artiklassa määriteltyjä kemiallisia aseita.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta:

a)

luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa seuraavista toiminnoista, antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea seuraavia toimintoja varten tai osallistuvat muuten seuraaviin toimintoihin:

i)

kemiallisten aseiden valmistus, hankinta, hallussapito, kehittäminen, kuljetus, varastointi tai siirtäminen;

ii)

kemiallisten aseiden käyttäminen;

iii)

kemiallisten aseiden käyttöä koskevat valmistelut;

b)

luonnolliset henkilöt, jotka avustavat, rohkaisevat tai suostuttelevat ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan mihin tahansa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuun toimintaan ja näin aiheuttavat vaaran tai myötävaikuttavat vaaraan siitä, että tällaiset toiminnot voidaan toteuttaa; ja

c)

a ja b alakohdassa lueteltuja luonnollisia henkilöitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt;

sellaisina kuin heidät luetellaan liitteessä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden velvoite

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen mukaisesti; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan soveltuvan myös tapauksiin, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi hallitustenvälisiin kokouksiin ja unionin aloitteesta järjestettyihin tai unionin isännöimiin tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita, mukaan lukien kemiallisten aseiden vastaisten oikeudellisten kieltojen täytäntöönpano ja aseidenriisunnan aikaansaaminen kemiallisten aseiden alalla, välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua. Jäsenvaltiot voivat myös myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos maahantulo tai kauttakulku on perusteltua oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3, 4, 6 tai 7 kohdan nojalla antaa luvan liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyyn alueelleen tai kulkemiseen alueensa kautta, lupa on rajoitettava tiukasti siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöihin, joita se suoraan koskee.

3 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat vastuussa seuraavista toiminnoista, antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea seuraavia toimintoja varten tai osallistuvat muuten seuraaviin toimintoihin:

i)

kemiallisten aseiden valmistus, hankinta, hallussapito, kehittäminen, kuljetus, varastointi tai siirtäminen;

ii)

kemiallisten aseiden käyttäminen;

iii)

kemiallisten aseiden käyttöä koskevat valmistelut;

b)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka avustavat, kannustavat tai suostuttelevat ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan mihin tahansa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuun toimintaan, ja näin aiheuttavat vaaran tai myötävaikuttavat vaaraan siitä, että tällaiset toiminnot voidaan toteuttaa; ja

c)

tämän kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

sellaisina kuin ne luetellaan liitteessä.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että asianomaiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuvien kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava; tai

e)

on maksettava kansainvälisen oikeuden mukaisesti koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu oikeudellinen tai hallinnollinen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen oikeudellinen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai tällaisessa päätöksessä vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä lueteltua luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty ennen sitä päivää, jolloin kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty mainittuun luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c)

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut;

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

4 artikla

1.   Neuvosto vahvistaa yksimielisesti liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, mukaan lukien luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

5 artikla

1.   Liitteessä esitetään 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

2.   Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja toimipaikka.

6 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän päätöksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimus tai vakuuteen perustuva vaatimus, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskeva vaade, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteessä lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten välityksellä tai puolesta.

7 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 16 päivään lokakuuta 2019. Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


LIITE

LUETTELO 2 JA 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ


Top