Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1144

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla väliaikaisella sopimuksella perustetun talouskumppanuussopimuskomitean päätös N:o 1/2017, annettu 3 päivänä lokakuuta 2017, Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisestä sekä Euroopan unioniin assosioituneiden maiden ja alueiden luetteloon tehtävistä muutoksista [2018/1144]

OJ L 207, 16.8.2018, p. 65–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1144/oj

16.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/65


ITÄISEN JA ETELÄISEN AFRIKAN VALTIOIDEN SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN VÄLISELLÄ TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUKSEN PUITTEET MUODOSTAVALLA VÄLIAIKAISELLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUSKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2017,

annettu 3 päivänä lokakuuta 2017,

Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisestä sekä Euroopan unioniin assosioituneiden maiden ja alueiden luetteloon tehtävistä muutoksista [2018/1144]

TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUSKOMITEA, joka

ottaa huomioon itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, joka allekirjoitettiin Grand Baiessa 29 päivänä elokuuta 2009 ja jota on sovellettu väliaikaisesti 14 päivästä toukokuuta 2012, ja erityisesti sen 63, 67 ja 70 artiklan,

ottaa huomioon sopimuksen Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin ja Kroatian tasavallan 22 päivänä maaliskuuta 2017 tallentaman liittymisasiakirjan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 63 artiklan mukaan sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta sovelletaan, kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin, sekä allekirjoittaneiden itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden, jäljempänä ’ESA-valtiot’, alueisiin.

(2)

Sopimuksen 67 artiklan 3 kohdan mukaan talouskumppanuussopimuskomitea voi päättää uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta tarvittavista muutoksista.

(3)

Sopimuksen 70 artiklan mukaan sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat ovat sen erottamaton osa, ja niitä voi tarkistaa tai muuttaa talouskumppanuussopimuskomitea.

(4)

Mayotten (2) ja Saint Barthélemyn (3) aseman muutoksen sekä neuvoston päätöksen 2013/755/EU (4) voimaantulon johdosta sopimuksen pöytäkirjan 1 liitteessä IX oleva merentakaisten maiden ja alueiden luettelo olisi saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kroatian tasavalta, joka on sopimuksen osapuoli, hyväksyy ja ottaa huomioon muiden unionin jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen sekä siihen liitettyjen liitteiden, pöytäkirjojen ja julistusten tekstit.

2 artikla

Muutetaan sopimus seuraavasti:

1)

Korvataan 69 artikla seuraavasti:

”69 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.”

2)

Korvataan pöytäkirjan 1 liite IV seuraavasti:

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE IV

KAUPPALASKUILMOITUS

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Kroaatinkielinen toisinto

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latviankielinen toisinto

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalinkielinen toisinto

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

… (3).

(Paikka ja päiväys)

… (4).

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

Huomautuksia

(1)

Kun kauppalaskuilmoituksen laatii pöytäkirjan 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

(2)

Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain pöytäkirjan 40 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3)

Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4)

Ks. pöytäkirjan 21 artiklan 5 kohta. Kun viejän allekirjoitusta ei vaadita, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

3 artikla

Euroopan unioni toimittaa ESA-valtioille sopimuksen kroaatinkielisen toisinnon.

4 artikla

1.   Sopimusta sovelletaan joko jostakin ESA-valtiosta Kroatian tasavaltaan tai Kroatian tasavallasta johonkin ESA-valtioon vietäviin tavaroihin, jotka ovat sopimuksen pöytäkirjan 1 määräysten mukaisia ja jotka olivat 1 päivänä heinäkuuta 2013 joko matkalla taikka väliaikaisesti varastoituina tullivarastoon tai vapaa-alueelle jossakin ESA-valtiossa tai Kroatian tasavallassa.

2.   Etuuskohtelu myönnetään edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa edellyttäen, että tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

5 artikla

ESA-valtiot sitoutuvat siihen, etteivät ne esitä Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä, aloita riitojenratkaisumenettelyä taikka muuta tai peruuta GATT 1994-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisia myönnytyksiä.

6 artikla

Korvataan sopimuksen pöytäkirjan 1 liite IX seuraavasti:

PÖYTÄKIRJAN 1 LIITE IX

MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET

Tässä pöytäkirjassa ’merentakaisilla mailla ja alueilla’ tarkoitetaan jäljempänä lueteltuja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitettuja maita ja alueita:

(Tällä luettelolla ei määrätä ennakolta näiden maiden ja alueiden asemaa tai siinä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia.)

1.

Merentakaiset maat ja alueet, joilla on erityinen suhde Tanskan kuningaskuntaan:

Grönlanti.

2.

Merentakaiset maat ja alueet, joilla on erityinen suhde Ranskan tasavaltaan:

Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet

Ranskan Polynesia

Saint-Pierre ja Miquelon

Saint-Barthélemy

Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet

Wallis ja Futuna.

3.

Merentakaiset maat ja alueet, joilla on erityinen suhde Alankomaiden kuningaskuntaan:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten.

4.

Merentakaiset maat ja alueet, joilla on erityinen suhde Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan:

Anguilla

Bermuda

Caymansaaret

Falklandinsaaret

Etelä-Georgia ja eteläiset Sandwichsaaret

Montserrat

Pitcairn

Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet

Brittiläinen Antarktiksen alue

Brittiläinen Intian valtameren alue

Turks- ja Caicossaaret

Brittiläiset Neitsytsaaret.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2017.

Sen 3 ja 4 artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tehty Antananarivossa 3 päivänä lokakuuta 2017.

ESA-valtioiden puolesta

Haymandoyal DILLUM

Euroopan unionin puolesta

Cecilia MALMSTRÖM


(1)  EUVL L 111, 24.4.2012, s. 2.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131).

(3)  Eurooppa-neuvoston päätös 2010/718/EU, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 325, 9.12.2010, s. 4).

(4)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1)


Top