Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0731(01)

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2018–2024)

ST/10856/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/3


Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva

PÖYTÄKIRJA (2018–2024)

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat kuuden vuoden kaudella 1 päivästä elokuuta 2018 alkaen seuraavat:

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 28 alusta;

pintasiima-alukset: 8 alusta.

Nämä kalastusmahdollisuudet koskevat laajasti vaeltavia lajeja (vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit), lukuun ottamatta lajeja, jotka on suojeltu tai joiden kalastus on kielletty Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) tai muiden kansainvälisten sopimusten puitteissa.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklasta muuta johdu.

3.   Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset, jäljempänä ’unionin alukset’, saavat harjoittaa kalastustoimintaa Norsunluurannikon kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on kyseisellä alueella voimassaoleva tämän pöytäkirjan mukainen kalastuslisenssi.

2 artikla

Avoimuus

Norsunluurannikon tasavalta, jäljempänä ’Norsunluurannikko’, sitoutuu vaihtamaan tietoja kaikista sopimuksista, joilla myönnetään muille ulkomaalaisille aluksille pääsy sen kalastusalueelle, ja erityisesti tiedot myönnettyjen kalastuslupien lukumäärästä ja toteutuneista saaliista, tämän pöytäkirjan 11 artiklan mukaisesti.

Lisäksi Norsunluurannikko antaa tiedot Norsunluurannikon niiden tonnikala-alusten pyyntiponnistuksesta, joilla on teollista kalastusta koskeva lisenssi.

3 artikla

Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat menettelyt

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrä on 682 000 euroa vuodessa, eli kokonaismäärä 1 artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona on 4 092 000 euroa.

2.   Taloudellinen korvaus sisältää

a)

vastineeksi Norsunluurannikon kalastusalueelle pääsystä tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 330 000 euron vuosittaisen määrän ja seuraavina vuosina 275 000 euron vuosittaisen määrän, joka vastaa 5 500 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää; ja

b)

Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseen tarkoitetun vuosittaisen erityismäärän, joka on tämän pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 352 000 euroa ja seuraavina vuosina 407 000 euroa.

3.   Lisäksi varustamot suorittavat vuosittaisen taloudellisen korvauksen, jonka määrä on arviolta 330 400 euroa, pääsystä Norsunluurannikon kalastusalueelle tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa II luvussa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 9 artiklasta ja sopimuksen 12 ja 13 artiklasta muuta johdu.

5.   Jos unionin alusten Norsunluurannikon kalastusalueella pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen määrää korotetaan 60 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden tämän pöytäkirjan soveltamisen kahden ensimmäisen vuoden aikana ja 70 eurolla seuraavina vuosina. Unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Jos unionin alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruiset, tämän rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

6.   Edellä 1 kohdassa vahvistettu taloudellinen korvaus maksetaan ensimmäisenä vuonna viimeistään 90 päivän kuluessa tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä ja seuraavina vuosina viimeistään tämän pöytäkirjan uusimispäivänä.

7.   Norsunluurannikon viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta.

8.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Norsunluurannikon valtionkassalle.

9.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Norsunluurannikon valtionkassan pankkitilille, joka on avattu alakohtaisen tuen täytäntöönpanoa varten.

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat asiaankuuluvien pankkitilien tiedot vuosittain unionille.

Kumpikin näistä taloudellisista korvauksista kirjataan valtion talousarvioon, ja niihin sovelletaan Norsunluurannikon julkisen varainhoidon sääntöjä ja menettelyjä.

4 artikla

Alakohtainen tuki

1.   Pöytäkirjan mukaisella alakohtaisella tuella edistetään Norsunluurannikon kalankasvatuksen, kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämistä koskevan strategisen suunnitelman täytäntöönpanoa. Suunnitelman tavoitteena on sisävesi- ja merikalastuksen voimavarojen kestävä hoito erityisesti seuraavien avulla:

a)

kalastustoiminnan seurannan, valvonnan ja tarkkailun parantaminen;

b)

kalavaroja koskevan tieteellisen tietämyksen parantaminen;

c)

kalastusta koskevien tilastotietojen parantaminen;

d)

pienimuotoisen kalastuksen tukeminen;

e)

kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen;

f)

sinisen talouden ja vesiviljelyn kehittämisen tukeminen.

2.   Unioni ja Norsunluurannikko hyväksyvät sopimuksen 9 artiklalla perustetulla sekakomiteassa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen aloittamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen täytäntöönpanemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet ja toteutettavat toimet, joilla pyritään edistämään vastuullista ja kestävää kalastusta ottaen huomioon Norsunluurannikon kansallisessa kalastus- ja vesiviljelypolitiikassa esittämät prioriteetit;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Kaikista muutoksista, joita ehdotetaan monivuotiseen tai vuotuisen alakohtaiseen ohjelmaan tai toteutettaviin aloitteisiin myönnettävien erityismäärien käyttöön, on ilmoitettava ennalta Euroopan komissiolle, ja niille on saatava kummankin osapuolen hyväksyntä sekakomiteassa, tarvittaessa kirjeenvaihtona.

4.   Osapuolet arvioivat monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon edistymistä vuosittain sekakomiteassa. Jos tämä arviointi osoittaa, että 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen tavoitteet eivät toteudu ohjelmasuunnittelun mukaisesti tai jos sekakomitea pitää taloudellisen korvauksen täytäntöönpanoa riittämättömänä, korvausta voidaan tarkistaa tai sen suorittaminen voidaan keskeyttää.

Taloudellista korvausta aletaan maksaa uudelleen osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen ja niiden suostumuksella, kun alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tulokset ovat sekakomitean hyväksymän ohjelmasuunnittelun mukaisia.

Osapuolet seuraavat alakohtaisen tuen toteutumista siihen asti, kun 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätty taloudellinen erityiskorvaus on käytetty kokonaan, tarvittaessa myös tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tätä taloudellista erityiskorvausta ei voida kuitenkaan suorittaa, jos tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä.

5 artikla

Tieteellinen ja tekninen yhteistyö vastuullisen kalastuksen turvaamiseksi

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Norsunluurannikon vesillä syrjimättä mitään näillä vesillä olevia laivastoja.

2.   Unionin ja Norsunluurannikon viranomaiset tekevät tämän pöytäkirjan keston ajan yhteistyötä seuratakseen saaliiden, pyyntiponnistuksen ja kalavarojen tilan kehitystä Norsunluurannikon kalastusalueella.

3.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja minkä tahansa muun asianomaisen osa-alueellisen tai kansainvälisen organisaation puitteissa. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia ICCAT:n suosituksia.

4.   Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti osapuolet kuulevat toisiaan ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat unionin alusten toimintaa.

5.   Osapuolet tekevät yhteistyötä tehostaakseen mekanismeja, jotka koskevat laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen valvontaa ja tarkastuksia sekä sen torjuntaa Norsunluurannikolla.

6 artikla

Kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistaminen yhteisestä sopimuksesta

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä sillä edellytyksellä, että 5 artiklan 4 kohdassa määrätyissä kuulemisissa vahvistetaan, ettei tällainen lisäys vaaranna Norsunluurannikon kalavarojen kestävää hoitoa. Tässä tapauksessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti ja ajan mukaan suhteutettuna.

2.   Jos osapuolet sitä vastoin sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavasti ja ja ajan mukaan suhteutettuna.

3.   Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen ja niiden yhteisestä sopimuksesta, edellyttäen, että muutokset noudattavat 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen suositusta sellaisten kantojen hoidon suhteen, joihin tällainen uudelleenjako saattaa vaikuttaa. Osapuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on perusteltua kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi.

4.   Sekakomitea voi tarvittaessa tarkastella ja mukauttaa kalastustoiminnan harjoittamiseen liittyviä teknisiä edellytyksiä sekä tässä pöytäkirjassa määrättyjä sääntöjä alakohtaisen tuen täytäntöönpanosta.

7 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1.   Jos unionin kalastusalukset haluavat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa mainittua kalastustoimintaa, unioni neuvottelee Norsunluurannikon kanssa tällaisiin uusiin kalastustoimiin mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Osapuolten ottavat näissä neuvotteluissa huomioon asiaa koskevat, erityisesti alueellisten tai osa-alueellisten kalastusjärjestöjen tieteelliset lausunnot. Osapuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja monivuotisten hoitosuunnitelmien täytäntöönpanosta. Tarvittaessa ne muuttavat tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2.   Edellä 5 artiklan 4 kohdassa määrättyjen neuvottelujen jälkeen osapuolet voivat sallia Norsunluurannikon kalastusalueella koekalastustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on testata uusien kalastustoimien teknistä toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta.

2.1

Tätä tarkoitusta varten unioni toimittaa Norsunluurannikon viranomaisille koekalastuslisenssejä koskevat hakemukset sellaisen teknisen aineiston perusteella, jossa täsmennetään

aluksen tekniset ominaisuudet;

aluksen päällystön asiantuntemus kyseisessä kalastuksessa;

matkan teknisiä parametrejä koskeva ehdotus (kesto, pyydys, tutkimusalueet jne.).

2.2

Koekalastusmatkat saavat kestää enintään kuusi kuukautta. Niistä peritään Norsunluurannikon viranomaisten vahvistama maksu.

2.3

Aluksella on koko matkan ajan lippuvaltion tieteellinen tarkkailija ja Norsunluurannikon viranomaisten valitsema tarkkailija.

2.4

Koekalastusmatkan puitteissa ja sen aikana saadut saaliit ovat aluksen omistajan omaisuutta.

2.5

Koekalastusmatkan yksityiskohtaiset tulokset toimitetaan sekakomitealle analyysia varten.

8 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1.   Norsunluurannikon vesillä toimivien unionin kalastusalusten toimintaa säännellään Norsunluurannikolla sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa toisin määrätään.

2.   Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat unionille välittömästi kaikista kalastusalan lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai kyseisen alan uudesta lainsäädännöstä.

3.   Unioni ilmoittaa Norsunluurannikon viranomaisille kaikista unionin kaukaisilla vesillä toimivan laivaston kalastustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai kyseistä kalastustoimintaa koskevasta uudesta lainsäädännöstä.

9 artikla

Pöytäkirjan täytäntöönpanon keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

sopimuksen 2 artiklan h alakohdassa määritellyt epätavalliset olosuhteet estävät kalastustoiminnan harjoittamisen Norsunluurannikon kalastusalueella;

b)

jommankumman osapuolen kalastuspolitiikan määrittelyä tai täytäntöönpanoa on muutettu merkittävästi, mikä vaikuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiin;

c)

on käynnistetty Cotonoun sopimuksen 8 ja 96 artiklassa määrättyjä neuvottelumenettelyjä mainitun sopimuksen 9 artiklassa määrättyjen ihmisoikeuksien olennaisten ja perustavanlaatuisten osien rikkomisen johdosta;

d)

unioni on jättänyt maksamatta 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen tämän artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti;

e)

osapuolten välillä syntyy sekakomiteassa tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta vakava ja ratkaisematon erimielisyys.

2.   Jos tämän pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään muista kuin 1 kohdan c alakohdassa mainituista syistä, asianomaisen osapuolen on ilmoitettava aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytys tulisi voimaan. Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttämistä 1 kohdan c alakohdassa esitetyistä syistä sovelletaan viipymättä sen jälkeen, kun keskeyttämispäätös on tehty.

3.   Jos tämän pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteensä sovintoratkaisun. Jos tällainen ratkaisu löydetään, tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti ja suhteutettuna tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

4.   Unionin aluksille myönnetyt kalastusluvat voidaan keskeyttää samalla, kun 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytetään. Jos kalastuslupia aletaan jälleen soveltaa, niiden voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

5.   Jos unioni jättää suorittamatta 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn maksun, Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat unionille virallisesti maksun laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista. Unioni tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun viimeistään 60 päivän kuluessa virallisen pyynnön vastaanottamisesta.

Jos maksua ei suoriteta kyseisessä määräajassa ilman asianmukaisia perusteluja, Norsunluurannikon viranomaiset voivat keskeyttää tämän pöytäkirjan soveltamisen tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

10 artikla

Sähköinen viestintä

1.   Unioni ja Norsunluurannikko varmistavat niiden tietojärjestelmien asianmukaisen toiminnan, jotka ovat tarpeen kaikkien sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseksi sähköisesti.

2.   Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan asiakirjan paperiversiota.

3.   Unioni ja Norsunluurannikko ilmoittavat toisilleen mahdollisimman pian kaikista tietojärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversioilla.

11 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

Unioni ja Norsunluurannikko sitoutuvat siihen, että kaikkia unionin aluksiin ja niiden kalastustoimintaan liittyviä, sopimuksen ja tämän pöytäkirjan puitteissa saatuja henkilöön liittyviä tietoja käsitellään kaikkina aikoina huolellisesti kummankin osapuolen luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

Osapuolet varmistavat, että julkisiksi saatetaan ainoastaan koostetut tiedot tonnikalan kalastustoiminnasta Norsunluurannikon kalastusalueella ICCAT:n ja muiden alueellisten tai osa-alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää luottamuksellisina pidettäviä tietoja yksinomaan sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskeviin tarkoituksiin.

12 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa tämä pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulisi voimaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

13 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä alkaen, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Euroopan unionin puolesta

Norsunluurannikon tasavallan puolesta


LIITE

UNIONIN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN HARJOITTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET NORSUNLUURANNIKON KALASTUSALUEELLA

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.   Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin jäljempänä määrätä, viittauksia Euroopan unionin tai Norsunluurannikon toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

unionin osalta viittauksina Euroopan komissioon, tarvittaessa Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä;

Norsunluurannikon osalta viittauksina kalastusasioista vastaavaan ministeriöön.

2.   Kalastusalue

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat mahdollisimman pian unionin toimivaltaisille yksiköille kalastusalueensa maantieteelliset koordinaatit perusviivasta lähtien.

Unionin alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta, jollei tämän luvun 3 kohdan määräyksistä muuta johdu.

3.   Alueet, joilla merenkulku ja kalastus on kielletty

Norsunluurannikko ilmoittaa alusten omistajille ja unionille kalastuslisenssin antamisen yhteydessä niiden alueiden rajat, joilla merenkulku ja kalastus on kiellettyä. Kaikista näiden alueiden muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian unionille.

4.   Pankkitili

Norsunluurannikko ilmoittaa ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista unionille tiedot valtionkassan tilistä, jolle unionin alusten vastuulla olevat tämän pöytäkirjan mukaiset maksut maksetaan. Pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista vastaavat alusten omistajat.

II LUKU

KALASTUSLUVAT

Tämän liitteen määräysten soveltamiseksi ilmaus ”lisenssi” vastaa ilmausta ”kalastuslupa”, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä.

1 jakso: Sovellettavat menettelyt

1.   Ennakkoedellytykset kalastuslisenssin saamiseksi - kelpoisuusehdot täyttävät alukset

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Norsunluurannikon kalastusalueella. Tätä varten niiden on oltava rekisteröityjä unionin kalastusalusrekisteriin ja oltava ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403 (1) säännösten mukaisia.

Jotta alukselle voidaan myöntää kalastuslisenssi, aluksen omistajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Norsunluurannikolla. Niiden aseman Norsunluurannikon hallintoviranomaisiin nähden on oltava asianmukainen siten, että ne ovat täyttäneet kaikki unionin kanssa tehtyjen kalastussopimusten mukaiset aikaisemmat velvollisuutensa, jotka liittyvät niiden kalastustoimintaan Norsunluurannikolla.

2.   Lisenssihakemukset

Unionin asiaankuuluvat viranomaiset toimittavat sähköisessä muodossa tai millä tahansa muulla nopealla välineellä Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 30 työpäivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisen sellaisen aluksen osalta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle toimitettavat hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä 1.

Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta;

aluksen merikelpoisuustodistus;

aluksen vakuutustodistus;

äskettäin otettu aluksen värivalokuva (sivulta nähtynä), jossa aluksen nimi ja sen tunnistenumero ovat selvästi näkyvissä;

kuva ja yksityiskohtainen kuvaus käytettävistä pyydyksistä.

Uusittaessa tämän pöytäkirjan mukaista lisenssiä sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uudistamishakemukseen liitetään yksinomaan todistus maksun suorittamisesta.

3.   Kiinteämääräinen maksu

Lisenssimaksu on suoritettava Norsunluurannikon viranomaisten tämän liitteen 1 luvun 4 kohdan mukaisesti ilmoittamalle tilille.

Lisenssimaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palvelumaksuja.

4.   Alustava luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

Norsunluurannikko laatii alustavan luettelon kalastuslupaa hakeneista aluksista saatuaan kalastuslupahakemukset ja ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta. Tämä luettelo toimitetaan välittömästi sähköisesti unionille ja kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. Alusten sallitaan kalastaa heti, kun ne on merkitty alustavaan luetteloon. Alustavan luettelon jäljennös on säilytettävä aluksella, kunnes sille myönnetään sen kalastuslupa.

5.   Lisenssien myöntäminen

Alusten lisenssit toimitetaan alusten omistajille tai näiden edustajille, tapauksen mukaan Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä, 21 työpäivän kuluessa päivästä, jona Norsunluurannikon kalastuksesta vastaava ministeriö on saanut kaikki tämän luvun 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Lisenssit ovat voimassa enintään yhden vuoden, ja ne voidaan uusia.

6.   Luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

Lisenssin myönnettyään Norsunluurannikko laatii välittömästi lopullisen luettelon aluksista, joilla on lupa kalastaa Norsunluurannikon kalastusalueella. Tämä luettelo toimitetaan välittömästi kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja unionille, ja se korvaa edellä mainitun alustavan luettelon.

7.   Lisenssin siirtäminen

Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä. Unionin pyynnöstä ja todistetun ylivoimaisen esteen tapauksessa, esimerkiksi jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia, aluksen lisenssi kuitenkin korvataan samalle aluksen omistajalle, alusten omistajien yhdistykselle tai samalle tuottajaorganisaatiolle kuuluvalle sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä uudella lisenssillä, joka kuuluu samaan tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitettuun luokkaan kuin edellinen alus, jolloin uutta lisenssimaksua ei tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

Korvattavan aluksen omistajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä.

Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona aluksen omistaja palauttaa peruutetun lisenssin Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle. Norsunluurannikolla sijaitsevalle Euroopan unionin edustustolle ilmoitetaan lisenssin siirtämisestä.

8.   Lisenssin säilyttäminen aluksella

Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Alusten sallitaan kuitenkin kalastaa heti, kun ne on merkitty tämän luvun 4 kohdassa tarkoitettuun alustavaan luetteloon.

9.   Tukialukset

Norsunluurannikko sallii unionin pyynnöstä ja Norsunluurannikon viranomaisten tarkasteltua asiaa sen, että kalastusluvan saaneilla unionin aluksilla on apunaan tukialuksia.

Tukialukset eivät saa olla varustettuja pyyntiä varten. Tähän tukitoimintaan ei saa sisältyä polttoaineen tankkausta eikä saaliiden jälleenlaivausta.

Tukialuksiin sovelletaan tässä luvussa kuvattua kalastuslupien hakumenettelyä siinä määrin kuin se on sovellettavissa niihin. Norsunluurannikko laatii luettelon sallituista tukialuksista ja toimittaa sen välittömästi unionille.

Näitä aluksia koskee 3 500 euron vuosimaksu.

2 jakso: Maksut ja ennakot

1.   Maksun määrä on nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta yhtä Norsunluurannikon kalastusalueella kalastettua tonnia kohti:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 60 euroa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 70 euroa.

2.   Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu seuraavat kiinteämääräiset ennakkomaksut:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 7 620 euroa alusta kohden, mikä vastaa 127:ää saalistonnia vuodessa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 8 890 euroa alusta kohden, mikä vastaa 127:ää saalistonnia vuodessa;

b)

pintasiima-alukset:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 2 400 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:ää saalistonnia vuodessa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 2 800 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:tä saalistonnia vuodessa.

Jos lisenssin kesto on alle vuoden, maksun määrä vahvistetaan suhteessa lisenssin kestoon Norsunluurannikon lainsäädännön mukaisesti. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta lisenssin kesto ei kuitenkaan saa olla alle 12 kuukautta.

3.   Unioni vahvistaa kullekin alukselle laskelman saaliista ja aluksen suoritettavaksi kuuluvista maksuista aluksen edelliselle kalenterivuodelle ajoittuneen kalastusvuoden osalta. Se toimittaa nämä laskelmat Norsunluurannikolle viimeistään kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Norsunluurannikko voi asiakirjatodisteiden perusteella kiistää nämä laskelmat 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos asiasta on erimielisyyttä, osapuolet neuvottelevat siitä sekakomiteassa. Jos Norsunluurannikko ei esitä vastaväitteitä 30 päivän kuluessa, laskelmat katsotaan hyväksytyiksi.

4.   Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kalastusluvan saamiseksi maksettua kiinteämääräistä maksua suurempi, aluksen omistaja suorittaa loppumaksun 45 päivän kuluessa Norsunluurannikolle, ellei aluksen omistaja riitauta asiaa. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu määrä on pienempi kuin tämän jakson 2 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta aluksen omistajalle.

III LUKU

SAALIIDEN ILMOITTAMINEN

1.   Kalastuspäiväkirja

Sopimuksen nojalla kalastavan unionin aluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa nuotta- ja pitkäsiima-aluksiin sovellettavien ICCAT:n suositusten ja päätöslauselmien mukaisesti.

Päällikön on täytettävä kalastuspäiväkirja jokaiselta päivältä, jonka alus on Norsunluurannikon kalastusalueella.

Päällikön on kirjattava joka päivä kalastuspäiväkirjaan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kolmikirjaimisella koodilla yksilöidyn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin pääasiallisen lajin osalta myös se, jos saaliita ei ole saatu. Päällikön on kirjattava kalastuspäiväkirjaan joka päivä tarvittaessa myös kunkin lajin mereen heitetyt määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä.

Kalastuspäiväkirja on täytettävä selkeästi suuraakkosin, ja siinä on oltava päällikön allekirjoitus.

Päällikkö vastaa kalastuspäiväkirjaan merkittyjen tietojen paikkansapitävyydestä.

2.   Saalisilmoitusten toimittaminen

Jokaisen kalastusmatkan päätteeksi päällikön on ilmoitettava aluksen saaliit toimittamalla Norsunluurannikolle sähköisen jäljennöksen kalastuspäiväkirjoistaan ajalta, jona alus on ollut Norsunluurannikon kalastusalueella. Hänen on lähetettävä sen jäljennös yhtäaikaisesti Norsunluurannikon valtameren tutkimuskeskukselle (Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire – CRO) ja jollekin seuraavista tutkimuslaitoksista:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Jos alus poistuu ennen kalastusmatkan päättymistä Norsunluurannikon kalastusalueelta poikkeamatta sitä ennen jossakin Norsunluurannikon satamassa, kalastuspäiväkirja on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa Norsunluurannikon kalastusalueelta poistumisesta.

Jos saalisilmoituksia ei voida toimittaa sähköisesti, ne voidaan lähettää postitse tai faksilla.

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista käytettävät sähköpostiosoitteen ja puhelin- ja faksinumerot. Norsunluurannikko ilmoittaa asianomaisille aluksille ja unionille välittömästi kaikki näihin yhteystietoihin tehdyt muutokset.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Norsunluurannikon hallituksella on oikeus peruuttaa väliaikaisesti määräyksiä rikkoneen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen omistajaan Norsunluurannikon voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Unionille ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

3.   Siirtyminen sähköiseen saalisilmoitusjärjestelmään

Osapuolet ilmaisevat yhteisen halunsa varmistaa tämän pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana siirtyminen kalastustoimintaa koskevien tietojen ilmoittamisessa ja toimittamisessa sähköiseen järjestelmään, mukaan lukien saalistietojen päivittäinen toimittaminen.

Osapuolet sopivat määrittelevänsä yhdessä tätä siirtymistä koskevat ehdot sekakomiteassa ja asettavat tavoitteeksi saada järjestelmä toimintakuntoon mahdollisimman pian.

IV LUKU

TEKNISET TOIMENPITEET

Kalastuslisenssin saaneisiin aluksiin sovellettavat kalastusaluetta, sallittuja pyydyksiä ja kiellettyjä lajeja koskevat tekniset toimenpiteet määritellään tämän liitteen lisäyksessä 2 olevassa teknisessä lomakkeessa.

Alusten on noudatettava ICCAT:n kyseisen alueen osalta vahvistamia, pyydyksiä ja kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettuja välineitä, niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

V LUKU

SEURANTA, VALVONTA JA TARKKAILU

I jakso: Valvonta ja tarkastukset

1.   Alueelle saapuminen ja siltä poistuminen

1.1

Unionin alusten on ilmoitettava vähintään kolme tuntia etukäteen kalastuksen valvonnasta vastaaville Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan saapua Norsunluurannikon kalastusalueelle tai poistua siltä.

Saapumisestaan tai poistumisestaan ilmoittavan aluksen on annettava erityisesti seuraavat tiedot:

i)

suunnitellun saapumisen tai poistumisen päivä, kellonaika ja paikka;

ii)

kunkin aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla yksilöidyn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

iii)

tuotteiden luonne ja jalostusaste.

1.2

Edellä 1.1 alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava ensisijaisesti sähköpostitse, tai jos se ei ole mahdollista, faksitse. Norsunluurannikko vahvistaa välittömästi ilmoituksen vastaanottamisen.

1.3

Ilman Norsunluurannikon toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi.

2.   Tarkastusmenettelyt

2.1

Norsunluurannikon vesillä kalastustoimintaa harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Norsunluurannikon virkamiesten tehtävien suorittaminen.

2.2

Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

Norsunluurannikon tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen päätteeksi tarkastusraportin. Unionin aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Tarkastusraportin laatinut tarkastaja ja unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin. Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita aluksen omistajan oikeutta puolustautua mahdollisesti havaittuun määräysten rikkomiseen liittyvässä menettelyssä. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta kyseistä asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä asiakirjaan maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. Norsunluurannikon tarkastajat antavat unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan.

2.3

Norsunluurannikko voi sallia unionin osallistumisen tarkastuksiin tarkkailijana.

3.   Yhteistyö laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) torjunnassa

Avomerellä tapahtuvan kalastuksen seurannan parantamiseksi ja LIS-kalastuksen torjumiseksi unionin alukset ilmoittavat kaikista Norsunluurannikon kalastusalueella olevista aluksista, joiden epäillään harjoittavan laitonta kalastusta.

4.   Purkamiset ja jällenlaivaukset

4.1

Kaikki unionin alukset, jotka haluavat purkaa tai jälleenlaivata saaliita Norsunluurannikon vesillä, saavat tehdä sen ainoastaan Norsunluurannikon satamissa tai satamien redillä.

4.2

Kyseisten alusten omistajien on annettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia etukäteen seuraavat tiedot:

purkausta tai jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet;

jälleenlaivauksen osalta saaliit vastaanottavan aluksen nimi, kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tunnistenumero ja lippuvaltio;

purettava tai jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain;

toimituksen päivämäärä ja paikka.

4.3

Jälleenlaivauksen tapauksessa päälliköiden on toimitettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset.

4.4

Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Norsunluurannikolla harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava asianmukaisesti valtuutettujen ja tunnistettavien Norsunluurannikon tarkastajien suorittama kyseisen toiminnan valvonta ja helpotettava sitä. Kunkin tarkastuksen jälkeen päällikölle annetaan jäljennös raportista.

II jakso: Satelliittiseurantajärjestelmä

1.   Alusten sijainti-ilmoitukset

Lisenssin saaneilla unionin aluksilla on Norsunluurannikon kalastusalueella ollessaan oltava satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System – VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen (Fisheries Monitoring Center – FMC) tiedossa.

Sijainti-ilmoitusten on oltava ICCAT:n suosituksiin sisältyvien alusten sijaintia koskevien eritelmien mukaisia. Kyseisten ilmoitusten on noudatettava ICCAT:n puitteissa määriteltyjen normien mukaista formaattia.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

2.   Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän vioittuessa

Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakuntoinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät asianmukaisesti lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle.

Jos aluksen VMS-järjestelmä vioittuu, se on korjattava tai korvattava yhden kuukauden kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa Norsunluurannikon kalastusalueella.

Norsunluurannikon kalastusalueella kalastavien alusten, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, on toimitettava kaikki 1 kohdassa määrätyt pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, radioitse tai faksitse vähintään joka neljäs tunti.

3.   Sijainti-ilmoitusten suojattu toimittaminen Norsunluurannikolle

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen suojattua sähköistä viestintäjärjestelmää.

Lippuvaltion ja Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskukset antavat toisilleen sähköiset yhteystietonsa ja ilmoittavat viipymättä kaikista niihin tehdyistä muutoksista.

Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille kaikista keskeytyksistä lisenssin saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa, jos asianomainen alus ei ole ilmoittanut poistuneensa Norsunluurannikon kalastusalueelta.

4.   Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

Norsunluurannikko varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa unionille välittömästi kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian. Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

Päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä sen toimintaa tai väärentää sen sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan Norsunluurannikon lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

5.   Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden tarkistaminen

Norsunluurannikko voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä asiakirjatodisteiden perusteella osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan unionille ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi 30 minuuttiin. Norsunluurannikko toimittaa nämä asiakirjatodisteensa viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus aloittaa viipymättä sijainti-ilmoitusten toimittamisen Norsunluurannikolle uudella tiheydellä.

Kun tutkintajakso päättyy, Norsunluurannikko ilmoittaa siitä välittömästi lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille sekä tiedottaa niille kyseiseen tutkintaan liittyvistä mahdollisista jatkotoimista.

VI LUKU

MERENKULKIJOIDEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.   Unionin alusten omistajat ottavat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden (AKT-maiden) kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

a)

nuottaa käyttävien tonnikala-alusten miehistöön tonnikalan kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella suoritettavaa kalastusta varten otetuista merenkulkijoista vähintään 20 prosenttia on AKT-maiden kansalaisia;

b)

pintasiima-alusten miehistöön kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella suoritettavaa kalastusta varten otetuista merenkulkijoista vähintään 20 prosenttia on AKT-maiden kansalaisia.

2.   Alusten omistajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen ensisijaisesti merenkulkijoita, jotka ovat Norsunluurannikon kansalaisia.

3.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti unionin aluksille otettuihin merenkulkijoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.   AKT-maiden merenkulkijoiden työsopimukset, joista yksi kappale annetaan näiden sopimusten allekirjoittajille, laaditaan alusten omistajien edustajan tai edustajien ja merenkulkijoiden ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Sopimuksilla on taattava merenkulkijoille kuuluminen sosiaaliturvaan, johon sisältyy henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.   Alusten omistajat maksavat AKT-maiden merenkulkijoiden palkan. Se vahvistetaan alusten omistajien tai näiden edustajien ja merenkulkijoiden ja/tai heidän ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. AKT-maiden merenkulkijoiden palkka ei kuitenkaan saa olla huonompi kuin palkka, jota maksetaan heidän kotimaidensa miehistöille, eikä missään tapauksessa ILO:n standardeja huonompi.

6.   Jokaisen unionin alukselle palvelukseen otetun merenkulkijan on ilmoittauduttava sen aluksen päällikölle, joka hänelle on osoitettu hänen suunniteltua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merenkulkija ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna aikana, aluksen omistajat vapautuvat ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merenkulkija miehistöön.

7.   Jos alus ei ole sovittuna aikana ennalta sovitussa satamassa Norsunluurannikon merenkulkijan miehistöön ottamiseksi, aluksen omistajien on suoritettava merenkulkijalle satamassa odottamisesta aiheutuneista kustannuksista (majoitus, ateriat jne.) kiinteämääräinen korvaus, joka on 80 euroa päivältä.

8.   Jos Norsunluurannikon merenkulkijaa ei jätetä aluksesta Norsunluurannikolla sijaitsevassa satamassa, aluksen omistaja vastaa matkakustannuksista, jotka aiheutuvat merenkulkijan mahdollisimman pikaisesta paluusta Norsunluurannikolle.

9.   Aluksen omistajat toimittavat palvelukseen otettuja merenkulkijoita koskevat tiedot vuosittain. Näissä tiedoissa ilmoitetaan niiden merenkulkijoiden lukumäärä, jotka ovat

a)

unionin kansalaisia;

b)

AKT-maiden kansalaisia, erottelemalla Norsunluurannikon ja muiden AKT-maiden kansalaiset toisistaan;

c)

muiden maiden kuin AKT-maiden ja unionin kansalaisia.

10.   Aluksen omistaja valitsee miehistöön otettavat Norsunluurannikon merenkulkijat vapaasti Norsunluurannikon merenkulkijoihin liittyviä asioita käsittelevän viranomaisen pitämästä rekisteristä. Unionin aluksella jo työskentelevien Norsunluurannikon merenkulkijoiden osalta päällikkö ilmoittaa Norsunluurannikon merenkulkijoihin liittyviä asioita käsittelevälle viranomaiselle luettelon näistä merenkulkijoista sekä jäljennökset heidän henkilöllisyystodistuksistaan.

VII LUKU

TARKKAILIJAT

1.   Kalastustoiminnan tarkkailu

Siihen asti, kun alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on pantu täytäntöön, aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Norsunluurannikon kalastusalueella, on päästettävä alueellisten tarkkailijoiden sijaan Norsunluurannikon nimeämiä tarkkailijoita tässä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti suorittamaan tämän luvun 4 kohdassa vahvistettuja tehtäviä.

2.   Nimetyt alukset ja tarkkailijat

Norsunluurannikko laatii luettelon aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelon aluksille osoitettavista tarkkailijoista. Kyseiset luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne toimitetaan unionille heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

Norsunluurannikko ilmoittaa asianomaisille alusten omistajille tai näiden edustajille niiden alukselle osoitettavan tarkkailijan nimen lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

Tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. Norsunluurannikon nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan läsnäolo aluksella voidaan kuitenkin jakaa useammalle kalastusmatkalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Norsunluurannikko esittää tämän pyynnön asianomaiselle alukselle tulevan tarkkailijan nimen ilmoittamisen yhteydessä.

3.   Alukselle ottamista ja alukselta poistumista koskevat edellytykset

Aluksen omistaja tai tämän edustaja ja Norsunluurannikko sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu aluksen omistajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen Norsunluurannikon kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

Asianomaisten alusten omistajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut satamat ja päivämäärät.

Jos tarkkailija nousee alukselle muussa maassa kuin Norsunluurannikolla, aluksen omistaja vastaa tarkkailijan matkakuluista.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuna aikana sovittuun paikkaan tai sovittua aikaa seuraavien 12 tunnin kuluessa, aluksen omistaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa tarkkailija alukselle.

Päällikön on tehtävä kaikkensa varmistaakseen tarkkailijan fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tämän suorittaessa tehtäviään.

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat varusteet. Päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, aluksen kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat, mukaan lukien kalastuspäiväkirja ja lokikirja, sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan aluksen omistajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystölle.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Norsunluurannikko.

4.   Tarkkailijan tehtävät

Tarkkailijoita on kohdeltava aluksella kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa toimintaa Norsunluurannikon vesillä, tarkkailijan tehtävänä on

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

tarkistaa kalastustoimintaa harjoittavien alusten sijainti;

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

tarkastaa Norsunluurannikon vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

5.   Tarkkailijan velvollisuudet

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

kohdeltava huolella aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kunnioitettava kaikkien aluksen asiakirjojen luottamuksellisuutta;

tarkkailujakson lopussa ja ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan unionille. Hän allekirjoittaa sen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka päällikkö vahvistaa allekirjoituksellaan. Tieteellinen tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

6.   Kiinteämääräinen taloudellinen korvaus

Lisenssin saamista koskevan vuotuisen ennakon maksamisen yhteydessä aluksen omistaja maksaa Norsunluurannikolle kiinteämääräisen taloudellisen korvauksen, joka on 400 euroa alusta kohden ja jolla osallistutaan Norsunluurannikon tarkkailijoiden unionin aluksille ottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

VIII LUKU

RIKKOMUKSET

1.   Rikkomusten käsittely

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat 24 tunnin kuluessa unionille kaikki rikkomukset, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen lisenssin saanut unionin alus on syyllistynyt. Raportti rikkomuksesta on toimitettava unionille ja lippuvaltiolle seitsemän työpäivän kuluessa.

2.   Aluksen käännyttäminen – tiedotuskokous

Unionin alukset, joiden epäillään syyllistyneen rikkomukseen, voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, tarvittaessa palaamaan johonkin Norsunluurannikon satamaan.

Norsunluurannikko ilmoittaa unionille viimeistään 24 tunnin kuluessa kaikista kalastuslisenssin saaneiden unionin alusten käännyttämisistä. Tähän ilmoitukseen on liitettävä asiakirjatodisteet rikkomuksesta.

Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään muita kuin todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, Norsunluurannikko järjestää unionin pyynnöstä yhden työpäivän kuluessa aluksen käännytysilmoituksesta tiedotuskokouksen käännytykseen johtaneiden syiden selventämiseksi ja mahdollisten jatkotoimien selostamiseksi. Kyseiseen tiedotuskokoukseen voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta.

3.   Rikkomuksesta määrättävä seuraamus – sovittelumenettely

Norsunluurannikko vahvistaa todetusta rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen Norsunluurannikon lainsäädännön määräysten mukaisesti.

Jos rikkomuksen ratkaisu edellyttää oikeustoimia ja jos rikkomukseen ei liity rikosta, ennen oikeustoimiin ryhtymistä Norsunluurannikon ja aluksen omistajan tai sen edustajan välillä voidaan aloittaa sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta ja unionista. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen käännyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

4.   Oikeustoimet – pankkivakuus

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, rikkomukseen syyllistyneen aluksen omistajan on asetettava Norsunluurannikon osoittamaan pankkiin Norsunluurannikon vahvistaman suuruinen pankkivakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen käännyttämisestä ja pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Pankkivakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä aluksen omistajalle

a)

kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

b)

jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

Norsunluurannikko ilmoittaa oikeuskäsittelyn tulokset unionille seitsemän työpäivän kuluessa tuomion antamisesta.

5.   Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta

a)

heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty; tai

b)

pankkivakuuden tallettamisen jälkeen.

Lisäykset

1.

Lisenssihakemuslomake

2.

Tekninen selvitys

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).

Lisäys 1

Image Teksti kuva

Lisäys 2

Tekninen selvitys

NUOTTAA KÄYTTÄVÄT TONNIKALAN PAKASTUSALUKSET JA PINTASIIMA-ALUKSET

1.   Kalastusalue:

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevat vedet.

2.   Sallittu pyydys:

 

Nuotta

 

Pintasiima

3.   Kielletyt lajit:

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen ja ICCAT:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), isosilmäkettuhain (Alopias superciliosus), Sphyrnidae-heimon vasarahain (nuijahaita lukuun ottamatta), valkopilkkahain (Carcharhinus longimanus), haukkahain (Carcharhinus falciformis), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaakoirahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä.

Sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa tämän luettelon päivittämiseksi tieteellisten suositusten perusteella.

4.   Alusten omistajien maksut:

4.1

Lisämaksu pyydettyä tonnia kohden

60 euroa tonnilta pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 70 euroa tonnilta seuraavina vuosina.

4.2

Kiinteämääräinen vuosimaksu

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta 7 620  euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 8 890  euroa seuraavina vuosina.

Pintasiima-alusten osalta 2 400  euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 2 800  euroa seuraavina vuosina.

4.3

Kiinteämääräinen tarkkailijamaksu

400 euroa/alus/vuosi

4.4

Tukialusmaksu:

3 500 euroa/alus/vuosi

5.

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa

28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta

8 pintasiima-alusta


Top