EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0390

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/390, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 muuttamisesta

C/2018/1429

OJ L 69, 13.3.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/390/oj

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/390,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1379/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation hyväksynnän myöntämistä tai peruuttamista koskevat päätökset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1419/2013 (2) täsmennetään kyseisiä päätöksiä koskevien ilmoitusten muoto, määräajat ja menettelyt.

(3)

Komissio hyväksyi 7 päivänä joulukuuta 2016 meri- ja kalastusasioiden pääosaston uuden organisaatiokaavion, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

(4)

Tämän organisaatiomuutoksen ja mahdollisten tulevien organisaatiomuutosten huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa menettelyä, jolla tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation hyväksynnän myöntämistä tai peruuttamista koskevat päätökset ilmoitetaan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Ilmoitukset on toimitettava XML-tiedostona, yksi kustakin ilmoituksesta. XML-tiedosto on lähetettävä liitteenä komission ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen otsikolla: communication on POs/IBOs.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 354, 28.12.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 43).


Top