EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0387

Neuvoston asetus (EU) 2018/387, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 muuttamisesta

OJ L 69, 13.3.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/387/oj

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/9


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/387,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 224/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2013/798/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Päätöksessä 2013/798/YUTP säädetään Keski-Afrikan tasavaltaa koskevasta aseidenvientikiellosta ja tiettyjen Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä tammikuuta 2018 päätöslauselman 2399 (2018), jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2399’, jolla muutetaan aseidenvientikieltoon sovellettavia poikkeuksia ja luetteloon ottamisen perusteita omaisuuden jäädyttämisen osalta. Neuvosto hyväksyi päätöksen (YUTP) 2018/391 (3), jolla muutetaan päätöstä 2013/798/YUTP YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2399 panemiseksi täytäntöön.

(4)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat sitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 224/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EU) N:o 224/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

on tarkoitettu ainoastaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen operaation (MINUSCA), unionin operaatioiden ja Keski-Afrikan tasavaltaan sijoitettujen ranskalaisten joukkojen tueksi tai käyttöön samoin kuin muiden sellaisten Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden joukkojen tueksi tai käyttöön, jotka tarjoavat koulutusta ja apua, siten kuin siitä on ilmoitettu c alakohdan mukaisesti;”.

2)

Muutetaan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvan tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset, siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, oikeustaloihin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”;

b)

korvataan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvan Yhdistyneiden kansakuntien operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaaristen työntekijöiden vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”;

c)

lisätään alakohta seuraavasti:

”j)

syyllistyneen erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan yllyttämiseen, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 224/2014, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi (EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/391, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 46).


Top