Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1144

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1144, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4136)

C/2017/4136

OJ L 165, 28.6.2017, p. 37–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1144/oj

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1144,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4136)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, saksan-, slovakin- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastellut menettelyn päätteeksi laadittuja kertomuksia.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, jotka ovat aiheutuneet unionin oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tällä päätöksellä unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyissä määrissä olisi otettava huomioon myös kaikki asetuksen (EU) N:o 1306/2013 41 artiklan mukaiset vähennykset tai keskeytykset siksi, että tällaiset vähennykset tai keskeytykset ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä rajoita kyseisen asetuksen 51 tai 52 artiklan nojalla tehtyjen päätösten soveltamista.

(7)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa (3) jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä.

(8)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 31 päivänä maaliskuuta 2017 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovakian tasavallalle sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017)2831484, 7.6.2017.


LIITE

Alamomentti: 05040501

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, täydentävä suora tuki (2007–2013)

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, täydentävä suora tuki (2007–2013)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, täydentävä suora tuki (2007–2013)

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euroa

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

LT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2010

9.10.2015 annetun päätöksen C(2015)6810 rahoitusvaikutukset; päätöksellä vähennettiin kausien 16.10.–31.12.2014, 1.1.2015–31.3.2015 ja 1.4.–30.6.2015 menoihin liittyviä välimaksuja

KERTALUONTEINEN

 

euroa

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

LT yhteensä:

euroa

708 136,83

0,00

708 136,83


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Alamomentti: 05070107

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

MT

Sääntöjenvastaisuudet

2016

Sääntöjenvastaisuuksien selvittämistä varten perityn määrän takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

MT yhteensä:

euroa

201 499,67

0,00

201 499,67

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PL

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2012

Takaisinmaksu kaudelta 16.10.2011–13.2.2012

KIINTEÄ

25,00 %

euroa

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

euroa

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Muu suora tuki – Energiakasvit

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Muut suorat tuet

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Muut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Muu suora tuki – Energiakasvit

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

23,62

0,05

23,57

 

Muut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Muu suora tuki – Energiakasvit

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euroa

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Momentti: 6701

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Kahden olennaisen tarkastuksen puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Kahden olennaisen tarkastuksen puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

euroa

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BG

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa, laajuudessa ja laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevassa raportoinnissa, poikkeamia sovellettu, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

3,00 %

euroa

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa, laajuudessa ja laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevassa raportoinnissa, poikkeamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa, laajuudessa ja laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevassa raportoinnissa, poikkeamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien pakollisten tarkastusten määrä jäänyt saavuttamatta, heikkoudet tarkastusten määrän lisäämisessä, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien pakollisten tarkastusten määrä jäänyt saavuttamatta, heikkoudet tarkastusten määrän lisäämisessä, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

BG yhteensä:

euroa

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Hakuvuosi 2012, Tukeen kelpaamattomat alueet

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 23 056,56

0,00

– 23 056,56

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Hakuvuosi 2013, Tukeen kelpaamattomat alueet

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2014, Tukeen kelpaamattomat alueet

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2014, Taannehtiva takaisinperintä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Perusteettoman maksun takaisinperimättä jättämisestä johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

 

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Perusteeton päätös olla jatkamatta takaisinperintämenettelyä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

 

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Takaisinperintämenettelyn perusteeton lopettaminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euroa

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DK

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Varainhoitovuosi 2015 – Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän laatu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Varainhoitovuosi 2015 – Taannehtiva takaisinperintä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – paikalla tehtävät tarkastukset – tukikelpoisuuden tarkastaminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – paikalla tehtävät tarkastukset – ekologinen ala

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän laatu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – Taannehtiva takaisinperintä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

DK yhteensä:

euroa

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Hakuvuosi 2013: Paikalla tehtävien tarkastusten riittämätön laatu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2013: Paikalla tehtävien tarkastusten riittämätön laatu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 26,35

0,00

– 26,35

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteet eläinten hyvinvointia koskevan tarkastusotoksen satunnaisesti valitussa osassa, hakuvuodet 2012–2014

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteellinen riskianalyysi – Pilari I – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteellinen riskianalyysi – Viini – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 30,18

0,00

– 30,18

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Pilari I – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 448,95

0,00

– 448,95

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteellinen riskianalyysi – Pilari I – hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet SMR-vaatimusten 2 ja 4 tarkastusten soveltamisalassa sekä eläinten hyvinvointia koskevassa toteutuksessa ja raportoinnissa, hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet SMR-vaatimusten 2 ja 4 tarkastusten soveltamisalassa, eläinten hyvinvointia koskevassa toteutuksessa ja raportoinnissa sekä paikan päällä tehtävässä lohkojen tarkastuksessa, hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Olennaisen valvonnan puute, jolla on laskettu rahoitusvaikutus – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Olennaisen valvonnan puute, jolla on laskettu rahoitusvaikutus – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Kiinteämääräiset tuet henkilöstökustannuksiin

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Kiinteämääräiset tuet henkilöstökustannuksiin

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia hakuvuonna 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia hakuvuonna 2013 pysyvän laitumen osalta

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Vuosia 2010–2012 koskevan taannehtivan analyysin suorittamatta jättäminen hakuvuonna 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Vuosia 2010–2012 koskevan (pysyvään laitumeen liittyvän) taannehtivan analyysin suorittamatta jättäminen hakuvuonna 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Vuosia 2011–2013 koskevan taannehtivan analyysin suorittamatta jättäminen hakuvuonna 2014

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

 

Todentaminen

2012

Enimmäismäärän ylitys, varainhoitovuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Viini – Menekinedistäminen kolmansien maiden markkinoilla

2014

Kaikki tukihakemukset ja maksupyynnöt kattavien hallinnollisten tarkastusten tekeminen, ristiintarkastukset mukaan lukien (asetuksen (EU) N:o 1306/2013 59 artikla ja asetuksen (EY) N:o 555/2008 77 artikla)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

 

Viini – Menekinedistäminen kolmansien maiden markkinoilla

2015

Kaikki tukihakemukset ja maksupyynnöt kattavien hallinnollisten tarkastusten tekeminen, ristiintarkastukset mukaan lukien (asetuksen (EU) N:o 1306/2013 59 artikla ja asetuksen (EY) N:o 555/2008 77 artikla)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Aiheettomasti tunnustettu tuottajaorganisaatio – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Aiheettomasti tunnustettu tuottajaorganisaatio – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

 

Tapahtumien tarkastukset

2012

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Tapahtumien tarkastukset

2013

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Puutteita olennaisessa valvonnassa:

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Puutteita olennaisessa valvonnassa:

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä – Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä – Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä – Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

 

Tapahtumien tarkastukset

2011

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euroa

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Maito – Koulumaitojärjestelmä

2013

Epätäydelliset hallinnolliset tarkastukset

KIINTEÄ

3,78 %

euroa

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

 

Maito – Koulumaitojärjestelmä

2014

Epätäydelliset hallinnolliset tarkastukset

KIINTEÄ

3,78 %

euroa

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

 

Todentaminen

2013

Myöhästyneet maksut

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

 

Todentaminen

2012

Hallinnolliset heikkoudet

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

 

Todentaminen

2013

Hallinnolliset heikkoudet varainhoitovuonna 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

 

Maito – Koulumaitojärjestelmä

2014

Myöhässä jättämisen takia tehtävän maksuvähennyksen soveltamatta jättäminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Maito – Koulumaitojärjestelmä

2015

Myöhässä jättämisen takia tehtävän maksuvähennyksen soveltamatta jättäminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

 

Vientituet – muut

2011

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

94,00 %

euroa

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

 

Vientituet – muut

2012

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

94,00 %

euroa

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

 

Vientituet – muut

2013

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

94,00 %

euroa

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

 

Vientituet – muut

2011

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

83,33 %

euroa

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

 

Vientituet – muut

2012

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

83,33 %

euroa

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

 

Vientituet – muut

2013

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

83,33 %

euroa

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

 

Vientituet (2014+)

2014

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

83,33 %

euroa

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

 

Vientituet (2014+)

2014

Vakavat puutteet vientitukea saavan vientiin tarkoitetun siipikarjan aitouden, virheettömyyden ja myyntikelpoisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPOLOITU

94,00 %

euroa

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

euroa

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Täydentävät ehdot

2014

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

 

Täydentävät ehdot

2015

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, hakuvuosi 2014

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaatimukset ja SMR-vaatimus 1, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaatimukset ja SMR-vaatimus 1, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

5 986,07

0,00

5 986,07

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euroa

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 2008000093: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 3099: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 3133: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Tapaus 3690: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 8002: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8194 ja 8558: Jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 8522: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaus 8802: Viiveet takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 9117: Viiveet takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaus 9172: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Tapaus 9298: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaus OLAF OF/2010/0942: Jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaukset 11353, 11354, 11355, 14982: Jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 3108, 3109: Viiveet takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8155 ja 8187: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8316 ja 8859: Viiveet takaisinperintämenettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8433, 8434, 8435: Viiveet takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapauksia oikaistu tai ilmoitettu mahdottomiksi periä varainhoitovuosien 2010 ja 2013 välillä: oikaisu yksittäisten tiedostojen hallinnoinnissa osoitetun takaisinperintämenettelyssä tapahtuneen laiminlyönnin perusteella

KIINTEÄ

100,00 %

euroa

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

 

Todentaminen

2011

Oikaisu B-kirjanpidossa: tuomioistuimen suorittama takavarikointi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

 

Todentaminen

2011

Oikaisu B-kirjanpidossa: myöhästyneet maksut

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapauksen virheellinen luokittelu meneillään olevaksi oikeuskäsittelyksi, minkä vuoksi 50–50-sääntöä ei sovellettu tapaukseen liittyvään määrään

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

 

Todentaminen

2007

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi veloiksi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

 

Todentaminen

2008

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi veloiksi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

 

Todentaminen

2009

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi veloiksi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

 

Todentaminen

2010

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi veloiksi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

 

Todentaminen

2011

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi veloiksi

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

 

Täydentävät ehdot

2013

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä eläimiin liittyvällä alueella, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

 

Täydentävät ehdot

2015

Eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

 

Todentaminen

2007

Laiminlyönnit takaisinperinnän ja muiden velkojen hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

 

Todentaminen

2008

Laiminlyönnit takaisinperinnän ja muiden velkojen hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

 

Todentaminen

2009

Laiminlyönnit takaisinperinnän ja muiden velkojen hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

 

Todentaminen

2010

Laiminlyönnit takaisinperinnän ja muiden velkojen hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

 

Todentaminen

2011

Laiminlyönnit takaisinperinnän ja muiden velkojen hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

 

Täydentävät ehdot

2014

Yhtä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta ei tarkastettu ja kaksi SMR-vaatimusta tarkastettu osittain, Viljelijä, jolla ei ole eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

 

Sääntöjenvastaisuudet

2011

OLAF TAPAUS OF/2007/0889: Jäsenvaltion viranomaisten laiminlyönnistä seurannut sääntöjenvastaisuus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

 

Täydentävät ehdot

2014

Kahden vaatimuksen osittainen valvonta, alakohtaisen tarkastuksen käyttö ilman vaadittua varmistusta, Viljelijät, joilla on eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

 

Täydentävät ehdot

2015

Kahden vaatimuksen osittainen valvonta, alakohtaisen tarkastuksen käyttö ilman vaadittua varmistusta, Viljelijät, joilla on eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

 

Täydentävät ehdot

2016

Kahden vaatimuksen osittainen valvonta, alakohtaisen tarkastuksen käyttö ilman vaadittua varmistusta, Viljelijät, joilla on eläimiä, hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

 

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 186,77

0,00

– 186,77

 

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 10 760,16

0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euroa

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PT

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: tukea maksettu aiheettomasti tuottajaorganisaatiolle ”X”

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: tukea maksettu aiheettomasti tuottajaorganisaatiolle ”X”

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: puutteita valvontajärjestelmässä, varainhoitovuodet 2012 ja 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: puutteita valvontajärjestelmässä, varainhoitovuodet 2012 ja 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: puutteita valvontajärjestelmässä, varainhoitovuodet 2014 ja 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkastaneet, noudattavatko tuottajaorganisaatiot hyväksymisperusteita: puutteita valvontajärjestelmässä, varainhoitovuodet 2014 ja 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

 

Todentaminen

2011

Maksumääräaikoja ei noudatettu

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

0,00

 

Todentaminen

2011

Enimmäismäärien ylittyminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

 

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Tilintarkastus

2012

Enimmäismäärien ylittyminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

 

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Tilintarkastus

2012

Enimmäismäärien ylittyminen – lisäylitys, vielä vähennettävä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

euroa

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Liitteen III A aineistotarkastuksen perusteella havaittu tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 18 439,35

0,00

– 18 439,35

 

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2013

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttäminen ja hyväksymissuunnitelmat. Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

 

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2014

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttäminen ja hyväksymissuunnitelmat. Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

 

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2015

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttäminen ja hyväksymissuunnitelmat. Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tuottajaorganisaatio: Tukihakemusten tarkastukset – Menojen tukikelpoisuus, varainhoitovuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Tukihakemusten tarkastukset – Menojen tukikelpoisuus, varainhoitovuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Tukihakemusten tarkastukset – Menojen tukikelpoisuus, varainhoitovuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euroa

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Momentti: 6711

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), IACS-järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214: asianmukaisen seuraamusjärjestelmän täytäntöönpano

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), IACS-järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214 ”Luonnonmukainen maatalous” – Riittävä valvontamenettely

EKSTRAPOLOITU

0,21 %

euroa

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

euroa

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BG

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puutteita varten, joita on paikalla tehtävissä tarkastuksissa, julkisten hankintojen todentamisessa, kustannusten kohtuullisuudessa ja tukeen oikeuttamattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puutteita varten, joita on paikalla tehtävissä tarkastuksissa, julkisten hankintojen todentamisessa, kustannusten kohtuullisuudessa ja tukeen oikeuttamattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puutteita varten, joita on paikalla tehtävissä tarkastuksissa, julkisten hankintojen todentamisessa, kustannusten kohtuullisuudessa ja tukeen oikeuttamattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puutteita varten, joita on paikalla tehtävissä tarkastuksissa, julkisten hankintojen todentamisessa, kustannusten kohtuullisuudessa ja tukeen oikeuttamattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puutteita varten, joita on paikalla tehtävissä tarkastuksissa, julkisten hankintojen todentamisessa, kustannusten kohtuullisuudessa ja tukeen oikeuttamattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Kansallisten viranomaisten peruuttamista, aiemmin oikaistuista määristä johtuva mukautus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

259 643,71

0,00

259 643,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Kansallisten viranomaisten peruuttamista, aiemmin oikaistuista määristä johtuva mukautus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

107 839,98

0,00

107 839,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kansallisten viranomaisten peruuttamista, aiemmin oikaistuista määristä johtuva mukautus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa, laajuudessa ja laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevassa raportoinnissa, poikkeamia sovellettu, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

3,00 %

euroa

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa, laajuudessa ja laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevassa raportoinnissa, poikkeamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustannusten kohtuullisuutta ja tukeen oikeuttamattomia menoja koskevast puutteet

EKSTRAPOLOITU

9,00 %

euroa

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustannusten kohtuullisuutta ja tukeen oikeuttamattomia menoja koskevat puutteet

EKSTRAPOLOITU

9,00 %

euroa

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustannusten kohtuullisuutta ja tukeen oikeuttamattomia menoja koskevast puutteet

EKSTRAPOLOITU

9,00 %

euroa

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustannusten kohtuullisuutta ja tukeen oikeuttamattomia menoja koskevast puutteet

EKSTRAPOLOITU

9,00 %

euroa

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien pakollisten tarkastusten määrä jäänyt saavuttamatta, heikkoudet tarkastusten määrän lisäämisessä, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

BG yhteensä:

euroa

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Varainhoitovirheet tarkastetuissa julkisissa hankinnoissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Varainhoitovirheet tarkastetuissa julkisissa hankinnoissa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Todentaminen

2015

Varainhoitovirheet maaseuturahaston perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euroa

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteellinen riskianalyysi – Pilari II – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

2,40

0,00

2,40

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteellinen riskianalyysi – Pilari II – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Pilari II – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

1,06

0,00

1,06

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten puutteellinen raportointi – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Pilari II – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalassa ja laadussa – Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen toteutus – Puutteet lohkojen valinnassa paikalla tehtävää tarkastusta varten – Puutteellinen riskianalyysi – Pilari II – hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Todentaminen

2013

Olennainen virhe maaseuturahaston tileissä

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euroa

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123 kustannusten kohtuullisuuden ja maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123 kustannusten kohtuullisuuden ja maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123 kustannusten kohtuullisuuden ja maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123 kustannusten kohtuullisuuden ja maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puute kustannusten kohtuullisuuden tarkastamisessa: korjaus toistuvan puutteen takia toimenpiteiden 121C4 ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Puute kustannusten kohtuullisuuden tarkastamisessa: korjaus toistuvan puutteen takia toimenpiteiden 121C4 ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puute kustannusten kohtuullisuuden tarkastamisessa: korjaus toistuvan puutteen takia toimenpiteiden 121C4 ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puute kustannusten kohtuullisuuden tarkastamisessa: korjaus toistuvan puutteen takia toimenpiteiden 121C4 ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Tukeen kelpaamattoman menon M321 poissulkeminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Todentaminen

2012

Hallinnolliset heikkoudet

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Todentaminen

2013

Hallinnolliset heikkoudet varainhoitovuonna 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

euroa

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GB

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 214 – varainhoitovuosi 2014: puutteet eläintiheyden valvontajärjestelmässä (sekä hallinnolliset että paikan päällä)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), IACS-järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214 – varainhoitovuosi 2015: puutteet eläintiheyden valvontajärjestelmässä (sekä hallinnolliset että paikan päällä)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 221 – varainhoitovuosi 2014: puutteet tukikelpoisuusvaatimusten tarkastamisessa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020, metsätaloustoimenpiteet)

2015

Toimenpide 221 – varainhoitovuosi 2015: puutteet tukikelpoisuusvaatimusten tarkastamisessa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2014

Yksi puute olennaisessa valvonnassa ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

Yksi puute olennaisessa valvonnassa ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

4 026,71

0,00

4 026,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

Yksi puute olennaisessa valvonnassa ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

euroa

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Täydentävät ehdot

2013

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaatimukset ja SMR-vaatimus 1, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaatimukset ja SMR-vaatimus 1, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euroa

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteet olennaisessa valvonnassa: Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi soveltuvalla arviointijärjestelmällä”

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa: Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi soveltuvalla arviointijärjestelmällä”

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), riskinhallinta

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa: Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi soveltuvalla arviointijärjestelmällä”

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Täydentävät ehdot

2013

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä eläimiin liittyvällä alueella, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Täydentävät ehdot

2015

Eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Täydentävät ehdot

2014

Yhtä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta ei tarkastettu ja kaksi SMR-vaatimusta tarkastettu osittain, Viljelijä, jolla ei ole eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Täydentävät ehdot

2014

Kahden vaatimuksen osittainen valvonta, alakohtaisen tarkastuksen käyttö ilman vaadittua varmistusta, Viljelijät, joilla on eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Täydentävät ehdot

2015

Kahden vaatimuksen osittainen valvonta, alakohtaisen tarkastuksen käyttö ilman vaadittua varmistusta, Viljelijät, joilla on eläimiä, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu Natura 2000 -alueen ulkopuolella, puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16 tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkastusraporttien rajoitettu saatavuus, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), IACS-järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2015

Kaksi maatalouden ympäristöalatoimenpidettä (214):

Ristiintarkastusten tulosten riittämätön seuranta kaikissa asianmukaisissa tapauksissa, tiedot IACS-järjestelmästä

KIINTEÄ

3,00 %

euroa

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euroa

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

LT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

Puutteet olennaisessa valvonnassa: 1) Paikalla tehtävien tarkastusten laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuuden arviointi hakuvaiheessa; 3) Toimen kustannusten tukikelpoisuus (luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa: 1) Paikalla tehtävien tarkastusten laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuuden arviointi hakuvaiheessa; 3) Toimen kustannusten tukikelpoisuus (luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa: 1) Paikalla tehtävien tarkastusten laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuuden arviointi hakuvaiheessa; 3) Toimen kustannusten tukikelpoisuus (luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

Puutteet olennaisessa valvonnassa: 1) Paikalla tehtävien tarkastusten laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuuden arviointi hakuvaiheessa; 3) Toimen kustannusten tukikelpoisuus (luontoissuoritukset) Oikaisukausi: 16.10.2015–31.12.2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

LT yhteensä:

euroa

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

LU

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Sääntöjenmukaisuustarkastus

2010

Tukikelpoisuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euroa

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

LU yhteensä:

euroa

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

MT

Todentaminen

2015

Varainhoitovuoden 2015 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

MT yhteensä:

euroa

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

NL

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja lisävalvonnassa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

NL yhteensä:

euroa

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Keinotekoisten olosuhteiden valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Tuensaajan tukikelpoisuus – taitojen tarkistaminen ja Keinotekoisten olosuhteiden valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Tuensaajan tukikelpoisuus – taitojen tarkistaminen ja Keinotekoisten olosuhteiden valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kustannusten tukikelpoisuus – enimmäismäärien noudattaminen / tuki-intensiteetti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kustannusten tukikelpoisuus – enimmäismäärien noudattaminen / tuki-intensiteetti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Kustannusten tukikelpoisuus – enimmäismäärien noudattaminen / tuki-intensiteetti

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Päällekkäisen määrän toteutus

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

0,00

53 937,77

– 53 937,77

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUONTEINEN

 

euroa

0,00

15 400,00

– 15 400,00

 

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe maaseuturahaston IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

 

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Hankinnat – puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Hankinnat – puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Hankinnat – puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Hankinnat – puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euroa

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SK

Todentaminen

2015

Tunnettu virhe maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euroa

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

 

 

 

 

 

SK yhteensä:

euroa

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

– 98 799 942,40

– 7 632 357,66

– 91 167 584,74


Top