Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0393

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/393, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, sisäisiin toimituksiin liittyvien tietojen raportoinnin ja välittämisen lomakkeita ja menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/7155

OJ L 65, 10.3.2017, p. 116–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/393/oj

10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/116


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/393,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

sisäisiin toimituksiin liittyvien tietojen raportoinnin ja välittämisen lomakkeita ja menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti toimituksen sisäisten toteuttajien ja toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava ja välitettävä sisäisiä toimituksia koskevat tiedot käyttäen vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä. Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä myös, kun ne ilmoittavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, selvitystoiminnasta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä.

(2)

Jotta voidaan auttaa markkinatoimijoita sisäisen toimituksen raportointivaatimuksiin liittyvien menettelyjen ja prosessien täytäntöönpanossa ja minimoida siihen liittyvät kustannukset, tiedot olisi toimitettava käyttämällä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön julkaisemissa standardeissa vahvistettuja koodeja, jos tällaisia on käytettävissä.

(3)

Jotta suuria tietomääriä voidaan käsitellä johdonmukaisesti ja tehokkaasti, raportit olisi välitettävä koneellisesti luettavassa muodossa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt raportointivaatimukset voivat edellyttää huomattavia tietojärjestelmämuutoksia ja markkinatestausta sekä asiaan liittyvien laitosten oikeudellisten järjestelyjen mukautuksia. Sen vuoksi on tarpeen antaa kyseisille laitoksille riittävästi aikaa valmistautua kyseisten vaatimusten soveltamiseen.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Toimituksen sisäisen toteuttajan on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä lomaketta, kun se raportoi toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Kyseinen raportti on toimitettava 10 työpäivän kuluessa kalenterivuoden kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Ensimmäinen edellä olevan ensimmäisen alakohdan mukainen raportti on toimitettava 10 työpäivän kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen päättymisestä 10 päivän maaliskuuta 2019 jälkeen.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä lomaketta, kun se välittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot. Nämä tiedot on toimitettava viiden työpäivän kuluessa kunkin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottopäivästä.

3.   Liitteessä I esitetty lomake on täytettävä liitteessä II annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä liitteessä III esitettyä lomaketta, kun se ilmoittaa EAMV:lle sisäisestä selvitystoiminnasta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä. Tiedot sisäisestä selvitystoiminnasta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä on toimitettava 30 työpäivän kuluessa kalenterivuoden kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kyseinen lomake liitteessä IV annettujen ohjeiden mukaisesti.

5.   Edellä 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava koneellisesti luettavassa muodossa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Lomake sisäiseen toimitukseen liittyvien tietojen raportointia ja välittämistä varten

Sisäinen toimitus

Toimituksen sisäistä toteuttajaa koskevat tiedot

 

C0010

Maakoodi

R0010

 

Raportoinnin aikaleima

R0020

 

Raportointijakso

R0030

 

LEI

R0040

 

Vastuuhenkilön nimi

R0050

 

Vastuuhenkilön asema

R0060

 

Puhelinnumero

R0070

 

Sähköpostiosoite

R0080

 

 

Yhteenlaskettu määrä

Osuus

Toimitetut

Epäonnistuneet

Yhteensä

Epäonnistuneet

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä (prosentteina)

Arvo (prosentteina)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kaikki yhteensä

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitusvälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Päästöoikeudet

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut rahoitusvälineet

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktiotyypit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvopapereiden osto tai myynti

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuudenhallintatoiminnot

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisinostot

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut arvopaperitransaktiot

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakastyypit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahansiirrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahansiirrot yhteensä

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijana toimivia arvopaperikeskuksia koskevat tiedot

 

C0100

Liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen tunniste

R0270

 

Liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen maakoodi

R0280

 

 

Yhteenlaskettu määrä

Osuus

Toimitetut

Epäonnistuneet

Toimitetut ja epäonnistuneet yhteensä

Epäonnistuneet

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä

Arvo (euroina)

Määrä (prosentteina)

Arvo (prosentteina)

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Kaikki yhteensä

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitusvälineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Päästöoikeudet

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut rahoitusvälineet

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktiotyypit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvopapereiden osto tai myynti

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakuudenhallintatoiminnot

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisinostot

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut arvopaperitransaktiot

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakastyypit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahansiirrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahansiirrot yhteensä

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


LIITE II

Ohjeet sisäiseen toimitukseen liittyvien tietojen raportointia ja välittämistä koskevan lomakkeen täyttämistä varten

Jäljempänä olevan taulukon sarakkeessa ”Solun tunniste” ilmoitetaan ne liitteessä I esitetyn lomakkeen sarakkeet ja rivit, joita koskevien tietojen antamisesta on kyse. Sarakkeissa C0100–C0180 ja riveillä R0270–R0460 tarkoitetut tiedot annetaan kaikista liikkeeseenlaskijana toimivista arvopaperikeskuksista.

Sarakkeissa C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 ja C0150 tarkoitetut tiedot yhteenlasketuista määristä annetaan kokonaislukuna, joka ilmaistaan käyttäen enintään 20:tä numeerista merkkiä ilman desimaaleja.

Sarakkeissa C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 ja C0160 tarkoitetut tiedot yhteenlasketuista arvoista annetaan arvona, joka ilmaistaan käyttäen enintään 20:tä numeerista merkkiä desimaalit mukaan luettuina. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeeriseksi merkiksi, ja ennen sitä on annettava vähintään yksi merkki ja sen jälkeen vähintään kaksi merkkiä. Desimaalimerkkinä käytetään pistettä.

Sarakkeissa C0080, C0090, C00170 ja C00180 tarkoitetut tiedot osuuksista annetaan prosenttiarvona enintään kahden desimaalin tarkkuudella.

Jos ilmoitettavaa toimintaa ei ole ollut, sarakkeisiin C0020–C0090 ja C0110–C0180 merkitään arvoksi nolla.

Nro

Solun tunniste

Tieto

Ohje

1

C0010, R0010

Maakoodi

Ilmoitetaan toimituksen sisäisen toteuttajan sijoittautumispaikan ISO 3166 2 -koodi.

2

C0010, R0020

Raportoinnin aikaleima

Kun on kyse toimituksen sisäisen toteuttajan raportista toimivaltaiselle viranomaiselle, ilmoituspäivä annetaan ISO 8601 -standardin mukaisesti UTC-kellonaikana (vvvv-kk-ppTtt:mm:ssZ).

Kun on kyse toimivaltaisen viranomaisen raportista EAMV:lle, ilmoituspäivä annetaan ISO 8601 -standardin mukaisesti UTC-kellonaikana (vvvv-kk-ppTtt:mm:ssZ).

3

C0010, R0030

Raportointijakso

Ilmoitetaan raportointikauden viimeinen päivä ISO 8601 -standardin mukaisesti (vvvv-kk-pp).

4

C0010, R0040

Toimituksen sisäistä toteuttajaa koskevat tiedot

Lisätään toimituksen sisäisen toteuttajan tunnuskoodi käyttäen oikeushenkilötunnusta (LEI).

5

C0010, R0050

Vastuuhenkilön nimi

Kun on kyse toimituksen sisäisen toteuttajan raportista toimivaltaiselle viranomaiselle, ilmoitetaan sen henkilön nimi, joka vastaa raportista toimituksen sisäisessä toteuttajassa.

Kun on kyse toimivaltaisen viranomaisen raportista EAMV:lle, ilmoitetaan toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön nimi.

6

C0010, R0060

Vastuuhenkilön asema

Kun on kyse toimituksen sisäisen toteuttajan raportista toimivaltaiselle viranomaiselle, ilmoitetaan sen henkilön asema, joka vastaa raportista toimituksen sisäisessä toteuttajassa.

Kun on kyse toimivaltaisen viranomaisen raportista EAMV:lle, ilmoitetaan toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön asema.

7

C0010, R0070

Puhelinnumero

Kun on kyse toimituksen sisäisen toteuttajan raportista toimivaltaiselle viranomaiselle, ilmoitetaan sen henkilön puhelinnumero, joka vastaa raportista toimituksen sisäisessä toteuttajassa.

Kun on kyse toimivaltaisen viranomaisen raportista EAMV:lle, ilmoitetaan toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön puhelinnumero.

8

C0010, R0080

Sähköpostiosoite

Kun on kyse toimituksen sisäisen toteuttajan raportista toimivaltaiselle viranomaiselle, ilmoitetaan sen henkilön sähköpostiosoite, joka vastaa raportista toimituksen sisäisessä toteuttajassa.

Kun on kyse toimivaltaisen viranomaisen raportista EAMV:lle, ilmoitetaan toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

9

C0100, R0270

Liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen tunniste

Lisätään liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen tunnuskoodi LEI:nä.

Jos tietoja liikkeeseenlaskijana toimivasta arvopaperikeskuksesta ei ole saatavilla, käytetään ISIN-koodien kahta ensimmäistä merkkiä.

10

C0100, R0280

Liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen maakoodi

Ilmoitetaan liikkeeseenlaskijana toimivan arvopaperikeskuksen sijoittautumispaikan ISO 3166 2 -koodi.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Kaikki yhteensä

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Kaikki yhteensä

Toimitettujen sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Kaikki yhteensä

Epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Kaikki yhteensä

Epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Kaikki yhteensä

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Kaikki yhteensä

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina yhteensä raportin kattamalla ajanjaksolla.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Kaikki yhteensä

Epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Kaikki yhteensä

Epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Sisäisen toteuttajan toimittamien, muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionvelka

Muita direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionvelkaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot

Muita yhteissijoitusyritysten osuuksia kuin pörssilistattuja rahastoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Sisäisen toteuttajan toimittamien, muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Muut rahamarkkinavälineet kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina

Muita rahamarkkinavälineitä kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettua valtionlainaa koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Päästöoikeudet

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, päästöoikeuksia koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina yhteensä raportin kattamalla ajanjaksolla.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Muut rahoitusvälineet

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, muita rahoitusvälineitä koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina yhteensä raportin kattamalla ajanjaksolla.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Muut rahoitusvälineet

Muita rahoitusvälineitä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, avopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Arvopapereiden osto tai myynti

Arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, vakuudenhallintatoimintoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuusoperaatio: CNCB.

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Vakuudenhallintatoiminnot

Vakuudenhallintatoimintoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

Vakuudenhallintatoiminnot määritellään seuraavasti:

vakuus sisään: COLI;

vakuus ulos: COLO;

keskuspankin vakuudenhallinta: CNCB.

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Arvopapereiden lainaksi antaminen ja arvopapereiden lainaksi ottaminen

Arvopapereiden lainaksi antamista ja arvopapereiden lainaksi ottamista koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Takaisinostot

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, takaisinostoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Takaisinostot

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, takaisinostoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Takaisinostot

Takaisinostoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

Takaisinostot määritellään seuraavasti:

Takaisinostosopimukset: REPU

Takaisinmyyntisopimukset: RVPO

Kolmenväliset takaisinostosopimukset: TRPO

Kolmenväliset takaisinmyyntisopimukset: TRVO

Buy-sell back -sopimukset: BSBK

Sell-buy back -sopimukset: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

130

C0070, R0220

C0160, R0420

Muut arvopaperitransaktiot

Kaikkia muita arvopaperitransaktioita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyjä ammattimaisia asiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Sisäisen toteuttajan toimittamien, direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat

Direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyjä yksityisasiakkaita koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien, rahansiirtoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä raportin kattamalla ajanjaksolla.

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaismäärä raportin kattamalla ajanjaksolla.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettuun kokonaismäärään raportin kattamalla ajanjaksolla.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Rahansiirrot yhteensä

Rahansiirtoja koskevien epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus verrattuna toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden kokonaisarvoon (euroina) raportin kattamalla ajanjaksolla.


LIITE III

Lomake mahdollisista riskeistä tiedottamista varten

Mahdolliset riskit

Raportoivaa toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot

 

C0010

Toimivaltaisen viranomaisen nimi

R0010

 

Raportoinnin aikaleima

R0020

 

Raportointijakso

R0030

 

Pääyhteyshenkilön nimi

R0040

 

Pääyhteyshenkilön asema

R0050

 

Pääyhteyshenkilön puhelinnumero

R0060

 

Pääyhteyshenkilön sähköpostiosoite

R0070

 

Sisäisestä selvitystoiminnasta oikeudenkäyttöalueella mahdollisesti aiheutuvia riskejä koskevat tiedot

Sisäisestä selvitystoiminnasta oikeudenkäyttöalueella mahdollisesti aiheutuvia riskejä koskevat tiedot

R0080

 


LIITE IV

Ohjeet mahdollisista riskeistä tiedottamista koskevan lomakkeen täyttämistä varten

Jäljempänä olevan taulukon sarakkeessa ”Solun tunniste” ilmoitetaan ne liitteessä III esitetyn lomakkeen sarakkeet ja rivit, joita koskevien tietojen antamisesta on kyse.

Nro

Solun tunniste

Tieto

Ohje

1

C0010, R0010

Toimivaltaisen viranomaisen nimi

Toimivaltaisen viranomaisen täydellinen nimi.

2

C0010, R0020

Raportoinnin aikaleima

Ilmoitetaan ISO 8601 -standardin mukaisesti UTC-kellonaikana (vvvv-kk-ppTtt:mm:ssZ) se päivä, jona toimivaltainen viranomainen laatii raportin.

2

C0010, R0030

Raportointijakso

Ilmoitetaan raportointikauden viimeinen päivä ISO 8601 -standardin mukaisesti (vvvv-kk-pp).

2

C0010, R0040

Pääyhteyshenkilön nimi

Se toimivaltaisessa viranomaisessa toimiva yhteyshenkilö, joka on vastuussa mahdollisia riskejä koskevan lomakkeen täyttämisestä.

3

C0010, R0050

Pääyhteyshenkilön asema

Sen toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön asema, joka on vastuussa mahdollisia riskejä koskevan lomakkeen täyttämisestä.

4

C0010, R0060

Pääyhteyshenkilön puhelinnumero

Sen toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön puhelinnumero, joka on vastuussa mahdollisia riskejä koskevan lomakkeen täyttämisestä.

5

C0010, R0070

Pääyhteyshenkilön sähköpostiosoite

Sen toimivaltaisessa viranomaisessa toimivan yhteyshenkilön sähköpostiosoite, joka on vastuussa mahdollisia riskejä koskevan lomakkeen täyttämisestä.

6

C0010, R0080

Sisäisestä selvitystoiminnasta oikeudenkäyttöalueella mahdollisesti aiheutuvia riskejä koskevat tiedot

Täytetään vapaamuotoisena tekstinä.


Top