Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2002

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2002, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E, komission päätöksen 2010/470/EU liitteen III ja komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten ja näiden eläinten siemennesteen kaupasta ja tuonnista unioniin tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskeviin sääntöihin liittyen (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7026) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

C/2016/7026

OJ L 308, 16.11.2016, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2002/oj

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2002,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2016,

neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E, komission päätöksen 2010/470/EU liitteen III ja komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten ja näiden eläinten siemennesteen kaupasta ja tuonnista unioniin tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskeviin sääntöihin liittyen

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7026)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan, 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/68/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa. Siinä säädetään muun muassa, että lampaita ja vuohia määräpaikkaan kuljetettaessa mukana on oltava kyseisen direktiivin liitteessä E olevan mallin I, II tai III mukainen terveystodistus.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (3) vahvistetaan nauta-, lammas- ja vuohieläimiin sovellettavat eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen liitteessä VII vahvistetaan tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaa ja hävittämistä koskevat toimenpiteet. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa vahvistetaan muun muassa edellytykset elävien eläinten unionin sisäiselle kaupalle.

(3)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin hiljattain komission asetuksella (EU) 2016/1396 (4). Kyseisissä muutoksissa säädetään muun muassa, että yksinomaisesti direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjen hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä siirretyt lammas- ja vuohieläimet voidaan vapauttaa asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.1 kohdan vaatimuksista, joiden tarkoituksena on estää klassisen scrapien leviäminen tilalla pidettyihin tuotantoeläimiin.

(4)

Asetuksella (EU) 2016/1396 otetaan lisäksi käyttöön erityiset edellytykset sellaisten harvinaisiin rotuihin kuuluvien lammas- ja vuohieläinten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.1 kohdan vaatimuksia. Nämä erityisedellytykset otettiin käyttöön, jotta tällaisia eläimiä olisi edelleen mahdollista vaihtaa säännöllisesti jäsenvaltioiden kesken sisäsiitoksen välttämiseksi ja perintöaineksen monimuotoisuuden säilyttämiseksi harvinaisten rotujen populaatioissa.

(5)

Direktiivin 91/68/ETY liitteessä E olevia malleja II ja III vastaavia terveystodistuksia olisi sen vuoksi muutettava, jotta otettaisiin huomioon harvinaisiin rotuihin kuuluvien tai hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä siirrettyjen lammas- ja vuohieläinten unionin sisäistä kauppaa koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396.

(6)

Lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle ongelmista, jotka liittyvät siihen hallinnolliseen lisätyöhön, joka johtuu velvoitteesta antaa direktiivin 91/68/ETY liitteessä E esitettyjä malleja I, II ja III vastaavien terveystodistusten I.31 kohdassa esimerkiksi lähetykseen kuuluvien eläinten rotua ja määrää koskevia tietoja. Virkaeläinlääkärien hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi on aiheellista poistaa kyseisten terveystodistusmallien I.31 kohdasta rotua koskevat tiedot, koska nämä tiedot eivät ole välttämättömiä lähetykseen kuuluvien eläinten terveystilanteen kannalta, ja eläinten määrää koskevat tiedot, sillä kyseiset tiedot on jo ilmoitettu I.20 kohdassa ja kunkin yksittäisen eläimen virallinen tunnistusnumero on ilmoitettava I.31 kohdassa.

(7)

Jotta direktiivin 91/68/ETY liitteessä E esitettyjä malleja II ja III vastaavien terveystodistusten II.5 ja II.6 kohdassa voitaisiin lisäksi ilmoittaa tarkemmin eläinten yksilöllistä tunnistamista koskevat edellytykset, näissä kohdissa on tarpeen viitata neuvoston asetukseen (EY) N:o 21/2004 (5).

(8)

Sen vuoksi direktiiviä 91/68/ETY olisi muutettava.

(9)

Direktiivissä 92/65/ETY säädetään edellytyksistä, joita sovelletaan muun muassa lammas- ja vuohieläinten siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa.

(10)

Komission päätöksen 2010/470/EU (6) liitteessä III vahvistetaan terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten siemennestettä sisältävien lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten. Kyseisen liitteen A osassa on terveystodistuksen malli sellaiselle siemennesteelle, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin.

(11)

Komission päätöksen 2010/472/EU (7) liitteessä II vahvistetaan muun muassa terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten siemennestettä sisältävien lähetysten unioniin tuontia varten. Kyseisen liitteen 2 osan A jaksossa on terveystodistuksen malli siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.2 kohdassa vahvistetaan scrapieen liittyvät edellytykset, joiden on täytyttävä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevassa H luvussa vahvistetaan scrapieen liittyvät edellytykset, joiden on täytyttävä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen tuonnissa.

(13)

Asetuksella (EU) 2016/1396 sisällytetään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 1.2 ja 1.3 kohtaan erityiset keinosiemennysasemia koskevat edellytykset osana niitä edellytyksiä, joiden mukaan tilalla on oltava tunnustettu olevan mitättömän alhainen tai hallinnassa oleva klassisen scrapien riski, koska riski scrapien leviämisestä direktiivin 92/65/ETY liitteessä D esitettyjen edellytysten mukaisesti hyväksytyillä ja valvotuilla keinosiemennysasemilla pidettyjen urospuolisten lammas- ja vuohieläinten välityksellä on vähäinen. Viittaus näihin erityisiin edellytyksiin on lisäksi sisällytetty asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteissä VIII ja IX esitettyihin lammas- ja vuohieläinten siemennesteen kauppaa ja tuontia koskeviin edellytyksiin.

(14)

Näin ollen päätöksen 2010/470/EU liitteessä III olevassa A osassa esitettyä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unionin sisäisessä kaupassa käytettävää terveystodistuksen mallia sekä päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitettyä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unioniin tuonnissa käytettävää terveystodistuksen mallia olisi muutettava niin, että ne vastaavat asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396, keinosiemennysasemien osalta säädettyjä vaatimuksia.

(15)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevassa H luvussa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396, säädetään, että liha-luujauho olisi ymmärrettävä siten kuin se on määritelty OIE:n (8) maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ennemminkin kuin komission asetuksen (EY) N:o 142/2011 (9) liitteessä I olevassa 27 kohdassa.

(16)

Tämän vuoksi päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistusmallin II.4.10.4. kohtaa olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevan H luvun muutettujen säännösten mukaisesti.

(17)

Sen vuoksi päätöksiä 2010/470/EU ja 2010/472/EU olisi muutettava.

(18)

Asetuksessa (EU) 2016/1396 säädetään, että asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeseen IX tehtyjä ja tiettyjen tavaroiden tuontiin liittyviä muutoksia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017. Jotta vältetään häiriöt lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa unioniin, päätöksen 2010/472/EU – sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen siihen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia – mukaisesti annettujen todistusten käyttö olisi sallittava siirtymäkauden aikana tiettyjen edellytysten täyttyessä.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 91/68/ETY liite E tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/470/EU liite III tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liite II tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Tämän päätöksen 3 artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2017 asti lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetyksiä, joiden mukana on päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia, esitetyn mallin mukaisesti annettu terveystodistus, saa tuoda unioniin edellyttäen, että todistus on annettu viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2017.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) 2016/1396, annettu 18 päivänä elokuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 joidenkin liitteiden muuttamisesta (EUVL L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Komission päätös 2010/470/EU, tehty 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s.1.)


LIITE I

Korvataan direktiivin 91/68/ETY liite E seuraavasti:

”LIITE E

MALLI I

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

MALLI II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

MALLI III

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE II

Korvataan päätöksen 2010/470/EU liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

”A osa

Terveystodistuksen malli IIIA lammas- ja vuohieläinten sellaisen siemennesteen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE III

Korvataan päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jakso seuraavasti:

”A jakso

Malli 1 – Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

Top