Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(04)

Lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen

OJ L 141, 28.5.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/22


LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen

EUROOPAN UNIONI

ja

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sekä voimassa olevat Norjan ja yhteisön välistä kalojen ja kalastustuotteiden kauppaa koskevat järjestelyt,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonnissa unioniin vuosina 2009–2014 sovellettavista erityismääräyksistä ja erityisesti sen 1 artiklan,

OTTAVAT HUOMOON lisäpöytäkirjan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN:

1 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä vahvistetaan tiettyjen Norjasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden Euroopan unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavat erityismääräykset.

2.   Tämän pöytäkirjan liitteessä vahvistetaan vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt. Nämä tariffikiintiöt kattavat 1 päivän toukokuuta 2014 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisen ajan. Kiintiömääriä tarkastellaan uudelleen mainitun ajanjakson loppuun mennessä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat.

2 artikla

1.   Tariffikiintiöt avataan käytettäviksi päivänä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 5 artiklan 3 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

2.   Ensimmäinen tariffikiintiö on käytettävissä päivästä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 30 päivään huhtikuuta 2017 saakka. Toukokuun 1 päivästä 2017 alkaen tariffikiintiöt jaetaan vuosittain 1 päivästä toukokuuta 30 päivään huhtikuuta tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun saakka.

3.   Tariffikiintiöiden määrät ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta 2014 ja päättyy tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkaessa, jaetaan suhteellisesti ja ne ovat käytettävissä tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun saakka.

3 artikla

Norja toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että jatkossakin sovelletaan järjestelyä, jolla sallitaan Euroopan unionin jäsenvaltion lippua käyttävien alusten Norjassa maihin laskemien kalojen ja kalastustuotteiden vapaa kauttakulku.

Ottaen huomioon 1 päivänä toukokuuta 2014 alkaneen ja tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkaessa loppuvan kauden, jolloin kauttakulkua koskeva järjestely ei ollut käytössä, järjestelyä sovelletaan seitsemän vuoden ajan päivästä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltuihin tariffikiintiöihin sovelletaan alkuperäsääntöjä, jotka annetaan 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3.

5 artikla

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletus on tehty.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu, kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatettu päätökseen.

6 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimuspuolille.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


LIITE

ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOITA TARKOITETAAN PÖYTÄKIRJAN 1 ARTIKLASSA

Euroopan unioni avaa jo käytössä olevien pysyvien tullittomien tariffikiintiöiden lisäksi seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville tuotteille:

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuisen (1.5.–30.4.) tariffikiintiön määrä nettopainona ilmaistuna, jollei toisin ilmoiteta (*)

0303 19 00

Muut lohikalat (Salmonidae), jäädytetyt

2 000 tonnia

0303 51 00

Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silli ja silakka, jäädytetty, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

26 500 tonnia

0303 54 10

Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrilli, jäädytetty, kokonaisena, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

25 000 tonnia

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrilli, jäädytetyt fileet ja jäädytetyt perhosfileet

11 300 tonnia

0303 55 30

Chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi), jäädytetty

2 200 tonnia

ex 0303 55 90

Muu jäädytetty kala, muut kuin piikkimakrillit (Caranx trachurus)

0303 56 00

Oka-ahven (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Muu jäädytetty kala

0303 82 00

Rauskut (Rajidae)

0303 89 55

Kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

0303 89 90

Muu jäädytetty kala

Kaikki tuotteet, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

0304 86 00

Kalafileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

55 600 tonnia

ex 0304 99 23

Perhosfileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa (1)

ex 0304 49 90

Kalafileet, tuoreet, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

9 000 tonnia

ex 0304 59 50

Perhosfileet, tuoreet, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Katkaravut, kuoritut ja jäädytetyt, valmistetut tai säilötyt

7 000 tonnia

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Silli ja silakka, mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä

11 400 tonnia (valutettu nettopaino)

0305 10 00

Ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

1 000 tonnia


(1)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.

(*)  Määrät lisätään lisäpöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


Top