Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0422

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/422, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2015 (tiedoksianettu numerolla C(2016) 1595) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/1595

OJ L 75, 22.3.2016, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/422/oj

22.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/422,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2015

(tiedoksianettu numerolla C(2016) 1595)

(Ainoastaan italian-, saksan- ja slovakinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan

sekä lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä 3 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 391/2013 säädetään lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä. Yhteinen maksujärjestelmä on olennainen ehto, jos halutaan saavuttaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmälle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (3) 11 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 390/2013 (4) asetetut tavoitteet.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/132/EU (5) asetetaan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet, joihin sisältyy lennonaikaisten lennonvarmistuspalvelujen kustannustehokkuustavoite ilmaistuna kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyvinä määritettyinä yksikkökustannuksina, toiselle viiteajanjaksolle, joka kattaa vuodet 2015–2019.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan nojalla komissio arvioi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat vuoden 2015 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat sen jälkeen, kun suorituskykytavoitteet on komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/348 (6) seurauksena tarkistettu. Arvioinnissa tarkistetaan, että kyseiset yksikköhinnat ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

(4)

Komissio on suorittanut yksikköhintojen arvioinnin käyttäen jäsenvaltioiden 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä toimittamaa dataa ja muita tietoja sekä asiaankuuluvia tarkistetuissa suorituskykysuunnitelmissa annettuja tietoja. Apunaan sillä oli Eurocontrolin suorituskyvyn tarkastuselin ja lentoreittimaksujen keskustoimisto. Arvioinnissa otettiin huomioon myös korjaukset, jotka jäsenvaltiot tekivät yksikköhintoihin ollessaan myöhemmin yhteydessä komissioon. Lisäksi vuoden 2015 yksikköhintojen arvioinnissa otettiin huomioon toisen viiteajanjakson tarkistettuja suorituskykysuunnitelmia koskeva suorituskyvyn tarkastuselimen raportti, joka toimitettiin komissiolle 15 päivänä lokakuuta 2015.

(5)

Tämän arvioinnin perusteella komissio toteaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, että vuoden 2015 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat Itävallassa, Italiassa ja Slovakiassa ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

(6)

Tämä toteamus olisi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille.

(7)

Kun otetaan huomioon, että vuoden 2015 yksikköhinnat perustuvat toista viiteajanjaksoa edeltäneen vuoden 1 päivänä marraskuuta hyväksyttyihin suorituskykysuunnitelmiin, on muistettava, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti alkuperäisen yksikköhinnan väliaikaisesta soveltamisesta vuonna 2015 aiheutuvat erot olisi otettava huomioon laskettaessa vuoden 2016 yksikköhintoja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat vuoden 2015 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle, Itävallan tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/348, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmien sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa (EUVL L 60, 4.3.2015, s. 55).


LIITE

 

Maksuvyöhyke

Ilmoitetut lentoreittien yksikköhinnat vuonna 2015 kansallisessa valuutassa (*) (ISO-koodi)

1

Itävalta

73,34

2

Italia

80,49

3

Slovakia

54,99


(*)  Nämä yksikköhinnat eivät sisällä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hallinnollista yksikköhintaa, jota sovelletaan Eurocontrolin navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen sopimuspuolina oleviin valtioihin.


Top