Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0419

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/419, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamatta jättämisestä maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2016 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1588) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/1588

OJ L 75, 22.3.2016, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2018; Kumoaja 32018D0704

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/419/oj

22.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/419,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamatta jättämisestä maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2016

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1588)

(Ainoastaan hollannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä 3 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 391/2013 säädetään lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä. Yhteinen maksujärjestelmä on olennainen ehto, jos halutaan saavuttaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmälle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (3) 11 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 390/2013 (4) asetetut tavoitteet.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/132/EU (5) asetetaan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet, joihin sisältyy lennonaikaisten lennonvarmistuspalvelujen kustannustehokkuustavoite ilmaistuna kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyvinä määritettyinä yksikkökustannuksina, toiselle viiteajanjaksolle, joka kattaa vuodet 2015–2019.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään, että komissio arvioi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat vuoden 2015 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat 1 päivään kesäkuuta 2014 mennessä mainitun asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimuksia noudattaen. Arvioinnissa tarkistetaan, että kyseiset yksikköhinnat ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

(4)

Komissio on suorittanut yksikköhintojen arvioinnin käyttäen jäsenvaltioiden 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä toimittamaa dataa ja muita tietoja sekä kansallisten valvontaviranomaisten täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 14 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti toimittamia raportteja kustannustenjakomekanismista vapautettujen kustannuserien arvioinnista. Apunaan sillä oli Eurocontrolin suorituskyvyn tarkastuselin ja lentoreittimaksujen keskustoimisto. Komission suorittamassa arvioinnissa otettiin huomioon myös annetut selitykset ja korjaukset, jotka oli tehty ennen 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti lennonaikaisten palvelujen vuoden 2016 yksikköhinnoista järjestettyä kuulemiskokousta, sekä korjaukset, jotka jäsenvaltiot tekivät yksikköhintoihin ollessaan myöhemmin yhteydessä komissioon.

(5)

Tämän arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/670 (6) vuoden 2015 ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/420 (7) komissio on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti todennut, etteivät Belgian, Saksan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat ole täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten on laadittava suorituskykysuunnitelmat, joihin sisältyy unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tavoitteet. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 11 artiklan 2 kohdan ja liitteen IV mukaan yksikköhinnat lasketaan reitinaikaisten määritettyjen kustannusten ja jäsenvaltion suorituskykysuunnitelmassa olevien liikenne-ennusteiden palveluyksikköjen eli reitinaikaisten määritettyjen yksikkökustannusten perusteella. Siihen asti, kun Belgian, Saksan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden suorituskykytavoitteet eivät ole yhdenmukaisia unionin laajuisten tavoitteiden kanssa, niiden perusteella laskettujen yksikköhintojen ei voida katsoa olevan täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaisia.

(7)

Tämä komission toteamus olisi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille.

(8)

Jäsenvaltioiden on 17 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toimitettava komissiolle tarkistetut yksikköhinnat kuukauden kuluessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat eivät ole täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Ranskan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/670, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2015 (EUVL L 110, 29.4.2015, s. 25).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/420, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamatta jättämisestä maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2015 (katso tämän virallisen lehden sivu 63).


LIITE

Säännösten vastaisiksi todetut ilmoitetut vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden lentoreittien yksikköhinnat

 

Maksuvyöhyke

Ilmoitetut vuoden 2016 lentoreittien yksikköhinnat kansallisessa valuutassa (*) (ISO-koodi)

1

Belgia-Luxemburg

65,41

2

Ranska

67,54

3

Saksa

82,59

4

Alankomaat

67,00


(*)  Nämä yksikköhinnat eivät sisällä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hallinnollista yksikköhintaa, jota sovelletaan Eurocontrolin navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen sopimuspuolina oleviin valtioihin.


Top