Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0417

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/417, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1509)

C/2016/1509

OJ L 75, 22.3.2016, p. 16–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/417/oj

22.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/417,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1509)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastanut menettelyn päätteeksi laaditut kertomukset.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, joiden toteuttaminen on tapahtunut unionin oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 31 päivänä joulukuuta 2015 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).


LIITE

Alamomentti: 05070107

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DE

Tärkkelys

2003

Asiassa T-557/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euro

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Tärkkelys

2004

Asiassa T-557/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euro

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Tärkkelys

2005

Asiassa T-557/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euro

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euro

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GR

Täydentävät ehdot

2009

Asiassa T-107/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-107/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

547,38

751,51

– 204,13

 

Muu suora tuki - Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artikla - lampaita ja nautoja lukuun ottamatta

2007

Asiassa T-241/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Muu suora tuki - Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artikla - lampaita ja nautoja lukuun ottamatta

2008

Asiassa T-241/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Muu suora tuki - Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artikla - lampaita ja nautoja lukuun ottamatta

2009

Asiassa T-241/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euro

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

NL

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Asiassa T-126/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

NL yhteensä:

euro

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Alamomentti: 05040501

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FI

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2009

Asiassa T-124/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Asiassa T-124/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Asiassa T-124/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Asiassa T-124/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

 FI yhteensä:

euro

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-107/14 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2009

Asiassa T-346/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

Asiassa T-346/13 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

 GR yhteensä:

euro

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Alamomentti: 6701

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

BE

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Sääntöjenvastaisuudet

2006

Koron ilmoittamatta jättäminen (2006)

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euro

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Koron ilmoittamatta jättäminen (2007)

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euro

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

BE yhteensä:

euro

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DK

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Hyväksyntä ja toimintaohjelmat: kaupan pidetyn tuotannon arvoa ja tuottajaorganisaatioiden päätoimintaa koskevat tarkastukset

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Hyväksyntä ja toimintaohjelmat: kaupan pidetyn tuotannon arvoa ja tuottajaorganisaatioiden päätoimintaa koskevat tarkastukset

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Hyväksyntä ja toimintaohjelmat: kaupan pidetyn tuotannon arvoa ja tuottajaorganisaatioiden päätoimintaa koskevat tarkastukset

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoilta poistot

2014

Hyväksyntä ja toimintaohjelmat: kaupan pidetyn tuotannon arvoa ja tuottajaorganisaatioiden päätoimintaa koskevat tarkastukset

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tuottajaorganisaation hyväksyminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

DK yhteensä:

euro

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DE

Todentaminen

2010

Edellisiltä vuosilta perimättä jääneet varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Todentaminen

2011

Edellisiltä vuosilta perimättä jääneet varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Todentaminen

2012

Edellisiltä vuosilta perimättä jääneet varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euro

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

ES

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Uuden ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Sääntöjenvastaisuudet

2008

Uuden ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Uuden ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Uuden ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Todentaminen

2011

Varainhoitovuoteen 2009 liittyvät oikaisut

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Viiveitä takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Sääntöjenvastaisuudet

2008

Viiveitä takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Viiveitä takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Viiveitä takaisinperintämenettelyssä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Korkojen laskenta varainhoitovuosilta 2006 ja 2007

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Viini – Rakenneuudistus

2009

Puutteita olennaisessa valvonnassa: kiinteiden määrien liikakorvaukset

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Viini – Rakenneuudistus

2010

Puutteita olennaisessa valvonnassa: kiinteiden määrien liikakorvaukset

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Viini – Rakenneuudistus

2011

Puutteita olennaisessa valvonnassa: kiinteiden määrien liikakorvaukset

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Viini – Rakenneuudistus

2012

Puutteita olennaisessa valvonnassa: kiinteiden määrien liikakorvaukset

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Viini – Rakenneuudistus

2013

Puutteita olennaisessa valvonnassa: kiinteiden määrien liikakorvaukset

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euro

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FI

Todentaminen

2011

Rahoitusoikaisu takaisinperintämenettelyjen aloittamatta jättämisen vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Todentaminen

2012

Rahoitusoikaisu takaisinperintämenettelyjen aloittamatta jättämisen vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Todentaminen

2013

Rahoitusoikaisu takaisinperintämenettelyjen aloittamatta jättämisen vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

FI yhteensä:

euro

20 520,70

0,00

20 520,70

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FR

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Määrä, jonka takaisinperintä on mahdotonta tuensaajan konkurssin vuoksi. Maksajavirasto ei viivästyneen vastauksen vuoksi kuitenkaan osallistunut konkurssimenettelyyn

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Velkojen arvoa ei ilmoitettu liitteen III taulukossa eikä velkoja peritty takaisin jäsenvaltion päätöksen tai jäsenvaltiosta johtuvien takaisinperintämenettelyn viivästysten vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Viivästykset mahdollisten velkojen seurantatoimissa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Maaseuturahaston seuraamukset väärin laskettu tai jätetty kirjaamatta liitteen III taulukkoon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Maataloustukirahasto, sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät rahoitusoikaisut: takaisinperintämenettelyt perusteettomasti keskeytetty ja velka kirjaamatta

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

FR19: Takaisinperinnän suorittamatta jättämisen syynä jäsenvaltion tekemä laiminlyönti (tapaus FR/1998/054); FR20: Liitteen III taulukkoon merkityn väärän ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän vuoksi ei sovellettu 50–50-sääntöä (tapaus SHSP1999900001)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Korkoja ei merkitty liitteen III taulukkoon, minkä vuoksi 50–50-sääntöä ei sovellettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Täydentävät ehdot

2011

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, hakuvuosi 2010

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Täydentävät ehdot

2012

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, hakuvuosi 2011

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Täydentävät ehdot

2013

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, hakuvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Jäsenvaltion viranomaisten tekemiä laiminlyöntejä takaisinperintämenettelyssä: maksajavirasto ei osallistunut velallisten konkurssimenettelyihin

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Takaisin perittyihin määriin liittyvien korkojen laskematta jättäminen (leivontavoi)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Leivontavoita koskevaan toimenpiteeseen liittyvien korkojen laskematta jättäminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Täydentävät ehdot

2011

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Täydentävät ehdot

2010

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Täydentävät ehdot

2011

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Täydentävät ehdot

2011

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Takaisinperintämenettelyt peruutettu muodollisista syistä tapauksissa, joissa laiminlyönti johtui jäsenvaltiosta

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

euro

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GB

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Heikkouksia LPIS:ssä ja takaisinperinnän suorittamatta jättäminen, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Heikkouksia LPIS:ssä ja takaisinperinnän suorittamatta jättäminen, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Heikkouksia LPIS:ssä ja takaisinperinnän suorittamatta jättäminen, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2015

Heikkouksia LPIS:ssä ja takaisinperinnän suorittamatta jättäminen, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

euro

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GR

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Tuloksia ei ekstrapoloitu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Viivästyksiä takaisinperintämenettelyissä, velkojen seurantatoimien laiminlyönti

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Ilmeisen virheen väärä soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Myöhästyneisiin maksupyyntöihin liittyvien seuraamusten väärä soveltaminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

Sadon korjaamatta jättämistä koskevat toimet asetuksen (EU) N:o 585/2011 voimaantulon jälkeen – Paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisala

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Puutteita tukikelpoisen pysyvän laitumen määrittelyssä

KIINTEÄ

25,00 %

euro

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Puutteita tukikelpoisen pysyvän laitumen määrittelyssä, ilmeisiä virheitä, puutteita paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvissä kaukokartoituksissa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Puutteita tukikelpoisen pysyvän laitumen määrittelyssä, ilmeisiä virheitä, puutteita paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvissä kaukokartoituksissa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Heikkouksia paikalla tehtäviin tarkastuksiin sisältyvässä kaukokartoituksessa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

Markkinoiltapoistot asetuksen (EU) N:o 585/2011 voimaantulon jälkeen

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

Markkinoiltapoistot ennen asetuksen (EU) N:o 585/2011 voimaantuloa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euro

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

IT

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Täydentävät ehdot

2009

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Maitokiintiöt

2012

Maidon lisämaksun oikaisu

KERTALUONTEINEN

 

euro

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Väärät tiedot liitteen III taulukossa, laiminlyöntejä takaisinperintämenettelyn yhteydessä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2012

Viivästynyt maksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Laiminlyöntejä takaisinperintämenettelyn yhteydessä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Täydentävät ehdot

2009

Aikaisemmat oikaisut - hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

2,00 %

euro

0,00

– 372,46

372,46

 

Täydentävät ehdot

2009

Aikaisemmat oikaisut - hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

5,00 %

euro

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Täydentävät ehdot

2010

Aikaisemmat oikaisut - hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

2,00 %

euro

0,00

– 67,76

67,76

 

Täydentävät ehdot

2010

Aikaisemmat oikaisut - hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Täydentävät ehdot

2009

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Täydentävät ehdot

2010

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Täydentävät ehdot

2009

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Täydentävät ehdot

2010

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Täydentävät ehdot

2011

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euro

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

NL

Todentaminen

2013

Rahoitusoikaisu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Hyväksyntää koskevien tarkastusten riittämättömyys, varainhoitovuodet 2010–2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Hyväksyntää koskevien tarkastusten riittämättömyys, varainhoitovuodet 2010–2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Hyväksyntää koskevien tarkastusten riittämättömyys, varainhoitovuodet 2010–2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Hyväksyntää koskevien tarkastusten riittämättömyys, varainhoitovuodet 2010–2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Hyväksyntää koskevien tarkastusten riittämättömyys, varainhoitovuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

NL yhteensä:

euro

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PT

Todentaminen

2009

Velallisluetteloon merkityt mutta edelleen perimättä olevat velat

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Todentaminen

2012

Tunnettu virhe, maataloustukirahasto, IACS-järjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe, maataloustukirahasto, muu kuin IACS-järjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2011

Paikalla tehtävien tarkastusten suorittamatta jättäminen

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2012

Paikalla tehtävien tarkastusten suorittamatta jättäminen

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2013

Paikalla tehtävien tarkastusten suorittamatta jättäminen

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

euro

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

RO

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

EHEC-kriisiin liittyvä sadon korjaamatta jättäminen

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Takaisinperintämenettelyä ei ollut aloitettu vuoden kuluessa ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän antamisesta

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Sääntöjenvastaisuudet

2014

Takaisinperintämenettelyä ei ollut aloitettu vuoden kuluessa ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän antamisesta

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Puutteita tuottajaorganisaation hyväksymisessä

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Puutteita tuottajaorganisaation hyväksymisessä

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euro

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

SE

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2012

Hakuvuosi 2011 – Puutteita LPIS-järjestelmän päivityksessä paikalla tehtyjen tarkastusten jälkeen, taannehtivia takaisinperimisiä ei tehty, puutteita ristiintarkastuksissa, paperimuotoiset hakemukset eivät täyttäneet vaatimuksia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2013

Hakuvuosi 2012 – Puutteita LPIS-järjestelmän ajantasaistamisessa paikalla tehtyjen tarkastusten jälkeen, taannehtivia takaisinperimisiä ei tehty

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Hakuvuosi 2013 – Taannehtivia takaisinperimisiä ei tehty

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

euro

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2014

Hakuvuosi 2013 – Puutteita kaukokartoitukseen liittyvässä riskianalyysissä, riskianalyysin arvioinnin ja päivityksen suorittamatta jättäminen

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

SE yhteensä:

euro

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Alamomentti: 6711

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

AT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisala

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisala

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

euro

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DE

Todentaminen

2011

Rahoitukseen liittyviä virheitä maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Tunnettu virhe toimenpiteen 323-C hallinnoinnissa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Todentaminen

2013

IACS-perusjoukon tapahtumatarkastuksen perusteella havaitut tunnetut virheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Todentaminen

2013

IACS-perusjoukon tapahtumatarkastuksen perusteella havaittu todennäköisin virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2013

Tietotekniikkavälineiden hankinnassa ei noudatettu hankintamenettelyä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Todentaminen

2009

Edelliseltä vuodelta jäljellä olevat varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Todentaminen

2010

Edelliseltä vuodelta jäljellä olevat varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Todentaminen

2011

Edelliseltä vuodelta jäljellä olevat varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Todentaminen

2012

Edelliseltä vuodelta jäljellä olevat varainhoitovirheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Julkisia hankintoja koskevia menettelyjä ei arvioitu eikä valvottu asianmukaisesti

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Julkisia hankintoja koskevia menettelyjä ei arvioitu eikä valvottu asianmukaisesti

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Julkisia hankintoja koskevia menettelyjä ei arvioitu eikä valvottu asianmukaisesti

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Todentaminen

2012

Valvontatilastojen tarkastelu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euro

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

ES

Todentaminen

2011

Oikaisu tunnetun virheen vuoksi – maaseuturahasto, IACS-järjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Todentaminen

2011

Oikaisu tunnetun virheen vuoksi – maaseuturahasto, muu kuin IACS-järjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Todentaminen

2011

Oikaisu todennäköisimmän virheen vuoksi – maaseuturahasto, IACS-järjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Maatalouden ympäristöohjelman luonnonmukaista maataloutta koskevaan alatoimenpiteeseen liittyvät maksut

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Tuensaajille ennen paikalla tehtävien tarkastusten päätökseen saattamista suoritetut maksut (maatalouden ympäristötuki)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euro

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FI

Todentaminen

2011

Rahoitusoikaisu takaisinperintämenettelyjen aloittamatta jättämisen vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

FI yhteensä:

euro

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FR

Todentaminen

2010

Vuotuisia nurmipalkkioita maksettu viiden sijaan kuusi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Todentaminen

2010

Oikaisu todennäköisimmän virheen vuoksi – maaseuturahasto, muu kuin IACS-perusjoukko

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2010

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2010

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2011

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2011

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2012

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2012

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2013

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2013

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Tukikelpoisuusperusteita ei tarkastettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Todentaminen

2010

Tunnettu virhe maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa: alv:hen myönnetty EU:n rahastoista tukea julkisyhteisöille

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Täydentävät ehdot

2010

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Täydentävät ehdot

2011

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Täydentävät ehdot

2011

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Täydentävät ehdot

2012

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Täydentävät ehdot

2013

GAEC-vaatimuksia ei määritelty, puutteita SMR1-, 2- ja 5 -vaatimusten paikalla tehtävissä tarkastuksissa, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2010

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2010

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2011

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2011

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2012

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2012

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2013

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2013

Kustannusten kohtuullisuutta ei tarkastettu

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

euro

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GB

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2012

Toimenpide 413: Kertaluonteinen oikaisu kustannusten kohtuullisuutta sekä kunkin hankkeen osalta edellytettyjen kolmen hintatarjouksen saatavuutta koskevien tarkastusten puuttumisen vuoksi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2012

Toimenpide 411/413: Puutteita olennaisen valvonnan eri osioissa (hankkeiden valinta, hakijan luotettavuutta ja päällekkäistä rahoitusta koskevat tarkastukset, paikalla tehtävät tarkastukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

Toimenpide 411/413: Puutteita olennaisen valvonnan eri osioissa (hankkeiden valinta, hakijan luotettavuutta ja päällekkäistä rahoitusta koskevat tarkastukset, paikalla tehtävät tarkastukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

Toimenpide 411/413: Puutteita olennaisen valvonnan eri osioissa (hankkeiden valinta, hakijan luotettavuutta ja päällekkäistä rahoitusta koskevat tarkastukset, paikalla tehtävät tarkastukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Toimenpide 214: Puutteita eläintiheyttä koskevassa hallinnollisessa ristiintarkastuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpide 214: Puutteita eläintiheyttä koskevassa hallinnollisessa ristiintarkastuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 214: puutteita eläintiheyttä koskevassa hallinnollisessa ristiintarkastuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Toimenpide 216: puutteita päällekkäistä rahoitusta, alv:n kirjaamista, tarkastuskäyntejä, kustannusten kohtuullisuutta, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpide 216: puutteita päällekkäistä rahoitusta, alv:n kirjaamista, tarkastuskäyntejä, kustannusten kohtuullisuutta, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 216: puutteita päällekkäistä rahoitusta, alv:n kirjaamista, tarkastuskäyntejä, kustannusten kohtuullisuutta, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Toimenpide 227: puutteita hakijan luotettavuutta, tarkastuskäyntejä, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpide 227: puutteita hakijan luotettavuutta, tarkastuskäyntejä, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 227: puutteita hakijan luotettavuutta, tarkastuskäyntejä, investoinnin toteutumista ja paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalaa koskevissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

euro

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Puutteita valintaperusteiden soveltamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Puutteita valintaperusteiden soveltamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Puutteita valintaperusteiden soveltamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteita valintaperusteiden soveltamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Seuraamukset eivät ole tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euro

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Seuraamukset eivät ole tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euro

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Seuraamukset eivät ole tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia

KERTALUONTEINEN

0,00 %

euro

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euro

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

IT

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Täydentävät ehdot

2009

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Täydentävät ehdot

2010

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Täydentävät ehdot

2011

Poikkeamarajan soveltaminen, puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Täydentävät ehdot

2009

Aikaisemmat oikaisut – hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

5,00 %

euro

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Täydentävät ehdot

2010

Aikaisemmat oikaisut – hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

5,00 %

euro

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Täydentävät ehdot

2009

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Täydentävät ehdot

2010

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten ja eläinlääkintätarkastusten raportoinnissa, eläimiä pitävät viljelijät, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Täydentävät ehdot

2009

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2008

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Täydentävät ehdot

2010

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2009

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Täydentävät ehdot

2011

Puutteita tukikelpoisuustarkastusten raportoinnissa, viljelijät, jotka eivät pidä eläimiä, hakuvuosi 2010

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 211

KIINTEÄ

5,00 %

euro

540,56

0,00

540,56

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 211

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 211

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 211

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2011

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

193,13

0,00

193,13

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2012

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euro

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

LT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2009

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

Paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet – Toimenpide 214

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

LT yhteensä:

euro

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PL

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2010

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2010

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2011

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2011

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2012

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2012

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2013

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2013

Heikkoudet varhaiseläkejärjestelmän maksujen suorittamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2011

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2011

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KERTALUONTEINEN

11,00 %

euro

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2012

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2012

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KERTALUONTEINEN

11,00 %

euro

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2013

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00 %

euro

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2013

Heikkoudet osittaista omavaraisviljelyä koskevassa järjestelmässä

KERTALUONTEINEN

11,00 %

euro

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2011

Puutteita kustannusten kohtuullisuuden, pk-yrityksiä koskevien perusteiden täyttymisen sekä paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalan varmistamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2012

Puutteita kustannusten kohtuullisuuden, pk-yrityksiä koskevien perusteiden täyttymisen sekä paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalan varmistamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2013

Puutteita kustannusten kohtuullisuuden, pk-yrityksiä koskevien perusteiden täyttymisen sekä paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalan varmistamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puutteita kustannusten kohtuullisuuden, pk-yrityksiä koskevien perusteiden täyttymisen sekä paikalla tehtävien tarkastusten soveltamisalan varmistamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

euro

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PT

Todentaminen

2009

Tunnettu virhe maaseuturahaston IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Todentaminen

2009

Tunnettu virhe maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

euro

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

RO

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2010

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2011

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2012

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1+3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Julkisia hankintoja koskevan menettelyn riittämätön valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2010

Seuraamuksia ei sovellettu, vaikka toimien päättämisen määräajat ylittyivät

EKSTRAPOLOITU

2,44 %

euro

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2011

Seuraamuksia ei sovellettu, vaikka toimien päättämisen määräajat ylittyivät

EKSTRAPOLOITU

2,44 %

euro

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2012

Seuraamuksia ei sovellettu, vaikka toimien päättämisen määräajat ylittyivät

EKSTRAPOLOITU

2,44 %

euro

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2013

Seuraamuksia ei sovellettu, vaikka toimien päättämisen määräajat ylittyivät

EKSTRAPOLOITU

2,44 %

euro

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Todentaminen

2011

Maaseuturahaston takaisinperintämenettelyjen käynnistämisen viiveet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

euro

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Valuutta

Määrä

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


Top