Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0415

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/415, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2016, kahden vientiä harjoittavan tuottajan sitoumuksen hyväksynnän peruuttamisesta ja Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2008/577/EY kumoamisesta

C/2016/1620

OJ L 75, 22.3.2016, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/415/oj

22.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/415,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2016,

kahden vientiä harjoittavan tuottajan sitoumuksen hyväksynnän peruuttamisesta ja Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2008/577/EY kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 2022/95 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa. Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja välivaiheen tarkastelun seurauksena neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 658/2002 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa. Näitä seuranneiden, toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja välivaiheen tarkastelun seurauksena neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 661/2008 (4) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa. Näiden jälkeen toteutetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena komissio otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 999/2014 (5) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa.

(2)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2008/577/EY (6), jäljempänä ’päätös’, hintasitoumuksen, jäljempänä ’sitoumus’, muun muassa venäläisiltä tuottajilta JSC Acron ja JSC Dorogobuzh, jotka kuuluvat Acron Holding Company -ryhmään ja joihin jäljempänä viitataan yhteisesti nimityksellä ’Acron’. Sitoumus koski näiden yritysten tuottaman ammoniumnitraatin tuontia unioniin ja sen myyntiä ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa.

(3)

Samalla päätöksellä komissio hyväksyi myös sitoumuksen ukrainalaiselta yritykseltä Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontiin sovellettavien toimenpiteiden voimassaolo päättyi 17 päivänä kesäkuuta 2012 (7), joten asianomainen sitoumus lakkasi olemasta voimassa samana päivänä.

(4)

Komissio hyväksyi samalla päätöksellä sitoumuksen myös EuroChem Group -konsernilta. Komissio peruutti päätöksellä 2012/629/EU (8) EuroChem Groupin tarjoaman sitoumuksen hyväksynnän sitoumuksen toteuttamiskelvottomuuden vuoksi.

(5)

Acronilta hyväksytty sitoumus perustuu kolmeen osatekijään, jotka ovat 1) vähimmäishintojen indeksointi julkisten kansainvälisten hintanoteerausten mukaisesti, 2) määrällinen rajoitus ja 3) sitoumus olla myymättä sitoumuksen piiriin kuuluvia tuotteita niille samoille asiakkaille Euroopan unionissa, joille se myy muita tuotteita, lukuun ottamatta tiettyjä muita tuotteita, joiden osalta Acron on sitoutunut noudattamaan erityisiä hintajärjestelmiä.

(6)

Kuten päätöksen 2008/577/EY johdanto-osan 14 kappaleessa todetaan, komissio katsoi sitoumusta hyväksyessään Acronin myyntirakenteen olevan sellainen, että sitoumuksen kiertämisen vaara oli vähäinen.

B.   MUUTTUNEET OLOSUHTEET

Acronin liikesuhteet

(7)

Acron ilmoitti komissiolle toukokuussa 2012 aikovansa hankkia omistusosuuden eräästä unionissa sijaitsevasta kemian alan yrityksestä. Acron ilmoitti elokuussa 2012 komissiolle yritysrakenteensa muuttuneen, sillä se oli hankkinut vähemmistöomistusosuuden kyseisestä unionissa sijaitsevasta kemian alan yrityksestä. Samalla se ilmoitti, että tällä yritysrakenteen muutoksella ei ollut vaikutuksia sitoumuksen täytäntöönpanoon. Acronin toimittamien todisteiden arvioinnin jälkeen komissio ei alun perin katsonut, että tällä Acronin yritysrakenteen muutoksella olisi vaikutusta sitoumukseen. Kuitenkin nyt komission käytettävissä olevista uusista todisteista ilmenee, että Acron oli antanut puutteellisia tietoja, kun se alun perin ilmoitti komissiolle rakenteensa muutoksesta. Erityisesti komissiolle ei ollut ilmoitettu siitä, että tämä unionin tuottaja valmistaa ja myy kemikaalien lisäksi myös lannoitteita, kuten ammoniumnitraattia. Lisäksi komission tällä hetkellä käytettävissä olevista todisteista kävi myös ilmi, että Acronin omistusosuus oli kasvanut siitä, kun se annettiin komissiolle tiedoksi elokuussa 2012.

Alustava arvio

(8)

Komissio analysoi käytettävissään olevista todisteista johtuvia seurauksia ja katsoi, että ristiinkompensoinnin vaara on suuri. Mikäli unionissa sijaitseva lannoitteiden tuotantoa ja myyntiä harjoittava laitos, josta Acron on hankkinut omistusosuuden, myy joitakin tuotteistaan samoille asiakkaille kuin Acron, tällaisten liiketoimien hinnat voitaisiin asettaa siten, että niillä kompensoidaan sitoumuksen piiriin kuuluvaa vähimmäistuontihintaa. Tällaista kompensointia ei voitaisi kuitenkaan todeta toimintaa seuraamalla, sillä useimpien tämän lannoitteita tuottavan ja myyvän laitoksen, josta Acron on hankkinut omistusosuuden, tuottamien tuotteiden hintarakenne ei käy ilmi mistään julkisesti saatavilla olevasta lähteestä. Näin ollen ei voida arvioida, vastaavatko asiakkaiden maksamat hinnat tuotteiden arvoa, eikä ottaa huomioon mahdollista hyvitystä, jolla kompensoidaan niitä liiketoimia, jotka kuuluvat sitoumuksen piiriin ja joiden osalta on noudatettava vähimmäistuontihintaa. Tämän vuoksi sitoumuksen seuranta olisi käytännössä mahdotonta toteuttaa.

(9)

Komissio ilmoitti Acronille asiasta ja siitä, että se johdanto-osan 7 ja 8 kappaleessa kuvattujen olosuhteiden perusteella katsoi, että sitoumuksen hyväksyntä olisi peruutettava. Acronille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia.

C.   KIRJALLISET HUOMAUTUKSET JA KUULEMINEN

(10)

Acron toimitti kirjalliset huomautuksensa ja sille annettiin mahdollisuus tulla kuulluksi. Lopullisten päätelmien ilmoittamista koskevaan asiakirjaan antamassaan vastauksessa Acron toisti väitteensä, jotka se esitti saatuaan ensimmäistä kertaa tiedon siitä, että sen omistusosuus unionissa sijaitsevasta lannoitteentuottajasta on ristiriidassa sen sitoumuksen kanssa. Näitä väitteitä on käsitelty lopullisten päätelmien ilmoittamista koskevassa asiakirjassa ja myös tässä asetuksessa.

(11)

Monet osapuolet ovat lähettäneet komissiolle kirjallisia huomautuksia, joissa ne ovat tukeneet Acronin kantaa (nämä osapuolet eivät kuitenkaan olleet lopullisten päätelmien ilmoittamista koskevan asiakirjan vastaanottajia eikä niiltä pyydetty huomautuksia). Nämä osapuolet ilmoittivat, etteivät ne ole osallistuneet ristiinkompensointiin Acronin kanssa. Tällaiset huomautukset eivät kuitenkaan itsessään lievennä ristiinkompensoinnin vaaraa. Joka tapauksessa komission pysyvänä käytäntönä on olla hyväksymättä hintasitoumuksia, jos ristiikompensoinnin vaara on korkea. Se noudattaa tätä käytäntöä riippumatta siitä, onko ristiinkompensointia tosiasiallisesti tapahtunut vai ei.

(12)

Acron väitti toimineensa vilpittömässä mielessä, kun se ilmoitti komissiolle etuyhteydessä olevan osapuolen määritelmän ja sitoumuksen lausekkeen 5.14 kohdan mukaisesti, että Acronin yritysrakenteeseen oli tehty joitakin muutoksia.

(13)

Lisäksi Acron vaati, että sitä olisi pidettävä unionissa sijaitsevan yrityksen sijoittajana, ja väitti, että sen omistusosuus kyseisessä yrityksessä antoi sille rajalliset lakisääteiset oikeudet yrityksen päätöksenteossa, mikä vuoksi Acronilla ei ole unionin kilpailulain mukaista määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä.

(14)

Acron korosti, että unionin lainsäädäntö ja kansalliset kilpailulainsäädännöt eivät salli kaupallisesti arkaluontoisten tietojen vaihtoa tai myynnin koordinointia kilpailijoiden kanssa unionissa tai muualla, mitä kaikenlainen ristiinkompensointi edellyttäisi.

(15)

Komissio katsoo, että Acronin väitteet olisi hylättävä seuraavista syistä:

(16)

Ensinnäkin Acronin tarjoama sitoumus sisältää etuyhteydessä olevan osapuolen määritelmän. Kuten sitoumuksen lausekkeessa 1 todetaan, vähintään viiden prosentin omistusosuus toisessa yrityksessä on riittävä siihen, että yrityksen katsotaan olevan etuyhteydessä oleva osapuoli. Tämä raja-arvo olisi otettava huomioon, kun arvioidaan sitoumuksen seurattavuutta ja toimivuutta.

(17)

Lisäksi komissio toistaa johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitetut ristiinkompensointiin liittyvät ongelmat. Ei myöskään voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että unionissa sijaitsevan etuyhteydessä olevan tuottajan myynti vaikuttaisi joihinkin hintanoteerauksiin (jotka muodostavat sitoumuksen hintaindeksointimekanismin perustan).

(18)

Acron myönsi itse, että omistusosuus unionissa sijaitsevassa tuottajassa synnyttää ristiinkompensoinnin vaaraa koskevan olettaman, joka on kuitenkin kumottavissa. Kansalliseen tai unionin kilpailulainsäädäntöön perustuvat näkökohdat, joiden mukaan tällaiset käytänteet eivät olisi teoriassa Acronin edun mukaisia, eivät ole merkityksellisiä sitoumuksen seurattavuuden ja toimivuuden arvioinnin kannalta. Tällaiset näkökohdat eivät itsessään lievennä ristiinkompensoinnin vaaraa.

(19)

Acron väitti, ettei ristiinkompensointi ole sen omien eikä siihen etuyhteydessä olevan unionissa sijaitsevan tuottajan kaupallisten etujen mukaista. Tämä väittämä ei itsessään lievennä ristiinkompensoinnin vaaraa varsinkaan siitä syystä, että kaupallisen edun käsitettä ei voida määritellä abstraktisti. Komission arvioinnin mukaan ristiinkompensoinnin houkuttavuutta ei voida sulkea pois laskuista, sillä sekä etuyhteydessä oleva unionissa sijaitseva tuottaja että Acron myyvät unionissa muitakin tuotteita kuin ammoniumnitraattia mahdollisesti samoille asiakkaille. Olisi epäkäytännöllistä ellei jopa mahdotonta jäljittää tällaisia myyntejä unionissa. Tässä yhteydessä on syytä mainita Acronin ja siihen etuyhteydessä olevan unionissa sijaitsevan tuottajan monimutkainen yritysrakenne. Ristiinkompensoinnin vaara on suuri silloin, kun ammoniumnitraattia tai muita tuotteita myydään samoille asiakkaille.

(20)

Toiseksi unioniin sijoittautunutta tuottajaa ei voida asettaa seurannan alaiseksi, koska se ei voi olla sitoumuksen osapuoli siitä syystä, että perusasetuksen 8 artiklan mukaan sitoumuksia voidaan tarjota ainoastaan viejille.

(21)

Kolmanneksi, vaikka unionin tuottaja voisi olla sitoumuksen osapuoli, mikä ei ole mahdollista tässä tapauksessa, tällaisen sitoumuksen seuranta olisi käytännössä mahdotonta, kuten johdanto-osan 8 ja 19 kappaleessa todetaan.

(22)

Sen vuoksi, komissio on tullut käytettävissään olevien todisteiden perusteella siihen tulokseen, että Acronin yritysrakenteen muututtua on olemassa suuri ristiinkompensoinnin vaara, mistä syystä Acronilta hyväksytty sitoumus käy toteuttamiskelvottomaksi ja sen hyväksyntä pitäisi näin ollen peruuttaa.

(23)

Lopuksi Acron ehdotti että sitoumuksen yhteyteen otettaisiin käyttöön ylimääräinen seurantamekanismi. Acron tarjoutui antamaan komissiolle säännöllisesti tilintarkastettuja selvityksiä asianomaisten kahden yritysryhmittymän välisestä kassavirrasta. Tämä uusi mekanismi tekisi kuitenkin sitoumuksen seurannasta entistäkin monimutkaisemman ja raskaamman eikä se lieventäisi todettuja ristiinkompensointiin liittyviä riskejä ja ongelmia.

(24)

Mikään Acronin esittämistä väitteistä ei muuta komission arviointia, jonka mukaan sitoumuksen seurannasta on tullut mahdotonta.

D.   PÄÄTÖKSEN 2008/577/EY KUMOAMINEN

(25)

Näin ollen komissio on päätellyt perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja myös sitoumuksen sellaisten asiaankuuluvien lausekkeiden mukaisesti, jotka antavat komissiolle luvan peruuttaa sitoumuksen hyväksyntä yksipuolisella päätöksellä, että Acronin tarjoaman sitoumuksen hyväksyntä olisi peruutettava ja komission päätös 2008/577/EY olisi kumottava. Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 999/2014 käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia olisi tämän vuoksi sovellettava Acronin tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin (Taric-lisäkoodi A532),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Peruutetaan yritysten JSC Acron, Veliky Novgorod, Venäjä, ja JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Venäjä, jotka kuuluvat ”Acron” Holding Company -ryhmään, osalta näiden yritysten tuottamaa unioniin vietyä ja ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa myytyä ammoniumnitraattia (Taric-lisäkoodi A532) koskevan sitoumuksen hyväksyntä.

2 artikla

Kumotaan päätös 2008/577/EY.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 198, 23.8.1995, s. 1.

(3)  EYVL L 102, 18.4.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 185, 12.7.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 280, 24.9.2014, s. 19.

(6)  EUVL L 185, 12.7.2008, s. 43.

(7)  EUVL C 171, 16.6.2012, s. 25.

(8)  EUVL L 277, 11.10.2012, s. 8.


Top