Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2418

Komission päätös (EU) 2015/2418, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta tehdyn päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta

OJ L 333, 19.12.2015, p. 148–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2418/oj

19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/148


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/2418,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta tehdyn päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 249 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) ja erityisesti sen 65 ja 197 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 65 artiklan mukaisesti komissio määrittää henkilöstön, jonka se valtuuttaa hoitamaan tehtäviään, siirrettyjen valtuuksien laajuuden sekä tulojen ja menojen hyväksyjien valtuutukseen liittyvät rajoitukset. Näin tehdessään komission olisi otettava asianmukaisesti huomioon yleinen poliittinen vastuunsa unionin talousarvion hallinnoinnista.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (2) 15 artiklan 8 kohdan mukaisesti OLAFin olisi edelleen huolehdittava valvontakomitean sihteeristötehtävistä tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa, ja OLAFin pääjohtajan tulisi pysyä virastoon liittyvien kokonaismäärärahojen valtuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä. OLAFin pääjohtaja voi siirtää edelleen kyseisen toimivallan henkilöstön jäsenille, jotka kuuluvat Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tai unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen soveltamisalaan.

(3)

Jotta voidaan varmistaa vaikuttava sisäinen valvontajärjestelmä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 32 artiklan mukaisesti ja estää OLAFin puuttuminen valvontakomitean jäsenten tehtäviin, on tarpeen määritellä tarkoituksenmukainen kehys valvontakomitean jäseniin liittyvien määrärahojen toteuttamiselle. Erityisesti jäseniin liittyvät tulojen ja menojen hyväksyjän toimivaltuudet olisi järjestettävä tavalla, joka ehkäisee puuttumisen niiden toimintaan.

(4)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2016 yhdessä sisäisten sääntöjen uuden liitteen I kanssa. Päätöksen olisi sen vuoksi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(5)

Sen vuoksi komission päätöstä 1999/352/EY, EHTY, Euratom (3) olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Valvontakomitean jäseniin liittyvien määrärahojen toteuttamista lukuun ottamatta pääjohtaja toimii valtuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä Euroopan unionin yleisen talousarvion komissiota koskevaan pääluokkaan liittyvään, virastoa koskevaan liitteeseen otettujen määrärahojen toteuttamisen osalta sekä petostentorjuntaa koskeviin erityisiin budjettikohtiin otettujen määrärahojen osalta, joiden toteuttamiseen hänet valtuutetaan yleisen talousarvion toteuttamista koskevissa sisäisissä säännöissä. Hänellä on oikeus siirtää edelleen toimivaltaansa näiden sisäisten sääntöjen mukaisesti henkilöstön jäsenille, jotka kuuluvat unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tai muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltamisalaan.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(3)  Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20).


Top