Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2405

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2405, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

OJ L 333, 19.12.2015, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2405/oj

19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/89


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2405,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

Ukrainasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2014/668/EU (2) hyväksyttiin Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (3), jäljempänä sopimus, allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen eräiden kyseisen sopimuksen määräysten osalta. Sopimuksen 29 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Ukrainasta peräisin olevien tavaroiden tulleja on alennettava tai ne on poistettava mainitun sopimuksen IV osaston 1 luvun liitteen I-A mukaisesti. Kyseisen liitteen lisäyksessä luetellaan tiettyjä Ukrainasta peräisin olevia tavaroita, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvat maataloustuotteet mukaan luettuina, koskevat tariffikiintiöt.

(2)

Ennen sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamista komissio avasi tietyille Ukrainasta peräisin oleville maataloustuotteille vuosiksi 2014 ja 2015 tariffikiintiöt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (4) mukaisesti ja hallinnoi kyseisiä kiintiöitä ensin tullutta palvellaan ensin -periaatetta noudattaen komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5) mukaisesti.

(3)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016. Sen vuoksi on tarpeen avata sopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A lueteltujen maataloustuotteiden vuotuiset tuontitariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2016.

(4)

Jotta liitteessä lueteltuihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä tariffimyönnytyksiä, niiden mukana olisi oltava sopimuksessa määrätty alkuperäselvitys.

(5)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (6), sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1101/2014 (7), liitteessä I oleva yhdistetty nimikkeistö sisältää uusia CN-koodeja, jotka poikkeavat sopimuksessa tarkoitetuista koodeista. Tämän asetuksen liitteessä olisi sen vuoksi viitattava uusiin CN-koodeihin.

(6)

Sopimusta on määrä soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016. Sopimuksen nojalla myönnettyjen tariffikiintiöiden tehokkaan soveltamisen ja hallinnoimisen varmistamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava mainitusta 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan EU:n tariffikiintiöt liitteessä luetelluille Ukrainasta peräisin oleville tuotteille.

2 artikla

Suspendoidaan Ukrainasta peräisin olevien, liitteessä lueteltujen tuotteiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa kannettavat tullit kyseisessä liitteessä vahvistetuissa vastaavissa tariffikiintiöissä.

3 artikla

Liitteessä lueteltujen tuotteiden mukana on oltava Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa I olevassa liitteessä III esitetty alkuperäselvitys.

4 artikla

Komissio hallinnoi liitteessä vahvistettuja tariffikiintiöitä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston päätös 2014/668/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus (EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 312, 31.10.2014, s. 1).


LIITE

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettelyn soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiökausi

Vuotuinen kiintiömäärä

(nettotonnia, jollei toisin mainita)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Lampaan paistit, muut palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, lyhyet etuneljännekset ja kyljysrivit ja/tai satulat), tuoreet tai jäähdytetyt

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

1 500 (1)

0204 23

Lampaan luuton liha, tuore tai jäähdytetty

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Jäädytetyt lampaan palat, luulliset (ei kuitenkaan ruhot ja puoliruhot, lyhyet etuneljännekset)

0204 43 10

0204 43 90

Jäädytetty karitsanliha, luuton

Jäädytetty lampaanliha, luuton

09.6701

0409

Luonnonhunaja

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

5 000 (2)

09.6702

0703 20

Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

500

09.6703

1004

Kaura

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

4 000

09.6704

1701 12

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raaka juurikassokeri

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

20 070

1701 91

 

1701 99

Muu kuin raaka sokeri

1702 20 10

Jähmeä vaahterasokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

1702 90 30

Jähmeä isoglukoosi, jossa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta

1702 90 50

Jähmeä maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi, jossa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Karamelliväri

1702 90 80

Inuliinisiirappi

1702 90 95

Muut sokerit, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 % kuivapainosta

09.6705

1702 30

1702 40

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

10 000 (3)

1702 60

Muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on fruktoosia enemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

09.6706

2106 90 30

Maku- tai väriainetta sisältävät isoglukoosisiirapit

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000

2106 90 55

Maku- tai väriainetta sisältävä glukoosisiirappi ja maltodekstriinisiirappi

2106 90 59

Maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit (ei kuitenkaan isoglukoosi-, laktoosi-, glukoosi- ja maltodekstriinisiirapit)

09.6707

ex 1103 19 20

Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

6 300 (4)

1103 19 90

Viljasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot (ei kuitenkaan vehnä, ruis, kaura, maissi, riisi ja ohra)

1103 20 90

Viljapelletit (ei kuitenkaan vehnä, ruis, kaura, maissi, riisi ja ohra)

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut vehnänjyvät

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut maissinjyvät

Valssatut ohranjyvät

Hiutaleiksi valmistetut ohranjyvät

ex 1104 29

Käsitellyt jyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), muuta kuin kauraa, ruista tai maissia

1104 30

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

09.6708

1107

Maltaat, myös paahdetut

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

7 000

1109

Vehnägluteeni, myös kuivattu

09.6709

1108 11

Vehnätärkkelys

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

10 000

1108 12

Maissitärkkelys

1108 13

Perunatärkkelys

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (ei kuitenkaan esteröity tai eetteröity tärkkelys)

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

1 000 (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Liimat ja liisterit, joissa on vähintään 25 painoprosenttia tärkkelystä tai dekstriiniä tai muuta modifioitua tärkkelystä

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut (ei kuitenkaan riisi)

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

17 000 (6)

2303 10 11

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

09.6712

0711 51

Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilötyt, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

500

2003 10

Agaricus-suvun sienet, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

09.6713

0711 51

Agaricus-suvun sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilötyt, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

500

09.6714

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

10 000

09.6715

2009 61 90

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Brix-arvo enintään 30, arvo enintään 18 euroa/100 kg netto

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

10 000 (7)

2009 69 11

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Brix-arvo suurempi kuin 67, arvo enintään 22 euroa/100 kg netto

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”), Brix-arvo suurempi kuin 30 mutta enintään 67, arvo enintään 18 euroa/100 kg netto

2009 71

2009 79

Omenamehu

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus vähintään 39 mutta enintään 75 painoprosenttia

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Sokerimaissi

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

1 500

09.6719

1702 50

Kemiallisesti puhdas fruktoosi

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000 (8)

1702 90 10

Kemiallisesti puhdas maltoosi

ex 1704 90 99

Muut kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia

1806 10 30

1806 10 90

Kaakaojauhe, jossa on vähintään 65 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

ex 1806 20 95

Muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg, joissa on vähemmän kuin 18 painoprosenttia kaakaovoita ja vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia

ex 1901 90 99

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna ja joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia

2101 12 98

2101 20 98

Kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet

3302 10 29

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset, jollaisia käytetään juomateollisuudessa, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet ja joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia

09.6720

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000

1904 30

Bulgurvehnä

09.6721

1806 20 70

”Chocolate milk crumb”

Tullattaessa1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

300 (9)

2106 10 80

Muut proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

2202 90 99

Alkoholittomat juomat, muut kuin vedet, jotka sisältävät vähintään 2 painoprosenttia nimikkeiden 0401–0404 tuotteista saatuja rasvoja

09.6722

2106 90 98

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Denaturoimaton etyylialkoholi

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

27 000 (10)

2207 20

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

09.6724

2402 10

Tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 500

2402 20 90

Tupakkaa sisältävät savukkeet, ei mausteneilikkaa sisältävät

09.6725

2905 43

Mannitoli

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

100

2905 44

D-glusitoli (sorbitoli)

3824 60

Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

Tullattaessa 1.1.–31.12.2016 ja tullattaessa 1.1.–31.12. kunakin sen jälkeisenä kautena

2 000


(1)  Lisättynä 150 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(2)  Lisättynä 200 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(3)  Lisättynä 2 000 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(4)  Lisättynä 300 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(5)  Lisättynä 200 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(6)  Lisättynä 1 000 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(7)  Lisättynä 2 000 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(8)  Lisättynä 200 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(9)  Lisättynä 40 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.

(10)  Lisättynä 14 600 tonnilla kunakin vuonna 1.1.2017–1.1.2021.


Top