Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2398

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2398, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, tiedoista ja asiakirjoista, jotka liittyvät kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta koskevaan hakemukseen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon alusten kierrätyslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 332, 18.12.2015, p. 145–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2398/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/145


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2398,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

tiedoista ja asiakirjoista, jotka liittyvät kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta koskevaan hakemukseen laitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon alusten kierrätyslaitoksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1257/2013 ja erityisesti sen III osastossa säädetään vaatimuksista aluskierrätyslaitoksille, jotka haluavat kierrättää Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivia aluksia ja jotka sen vuoksi hakevat merkitsemistä aluskierrätyslaitosten eurooppalaiseen luetteloon.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 2 kohdassa luetellaan tiedot ja asiakirjat, jotka aluskierrätysyritysten on toimitettava osana hakemusasiakirjoja kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätysyrityksen merkitsemiseksi eurooppalaiseen luetteloon. Lisäksi 16 artiklan 2 kohdassa luetellaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat aluskierrätyslaitosta koskevat tiedot, jotka merkitään eurooppalaiseen luetteloon.

(3)

Tässä yhteydessä käytettävissä ei ole suoraan vastaavaa mallia, joka perustuisi turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista aluskierrätystä koskevaan vuoden 2009 kansainväliseen Hongkongin yleissopimukseen, toisin kuin muiden aluskierrätysasetuksen nojalla hyväksyttyjen täytäntöönpanosäädösten yhteydessä. Liitteessä esitetty malli sisältää sen vuoksi tarvittavat osat Hongkongin yleissopimuksen lisäyksestä 5 (asiakirja luvan myöntämisestä aluskierrätykselle, DASR) ja aluskierrätyslaitoksia koskevista IMO-ohjeista sekä aluskierrätysasetuksella lisätyt vaatimukset tiedoista ja asiakirjoista (siten kuin ne luetellaan asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 2 osassa).

(4)

Sidosryhmiä kuultiin lisäksi kirjallisesti päätöksen sisällöstä. Liitteessä on otettu huomioon saadut kommentit.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun aluskierrätyksestä annetun asetuksen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ne tiedot ja asiakirjat, joiden avulla yksilöidään kolmannessa maassa sijaitseva aluskierrätyslaitos sen hakiessa merkitsemistä aluskierrätyslaitoksia koskevaan eurooppalaiseen luetteloon, on toimitettava liitteessä esitettävässä muodossa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.


LIITE

OSA 1

Aluskierrätyslaitoksen yksilöiminen

Aluskierrätyslaitos

 

Kierrätysyrityksen yksilöivä tunniste

 

Aluskierrätyslaitoksen täydellinen osoite

 

Ensisijainen yhteyshenkilö

 

Puhelinnumero

 

Sähköpostiosoite

 

Omistajayrityksen nimi, osoite ja yhteystiedot

 

Työkielet

 

OSA 2

Lisätiedot

Kierrätysmenetelmät (1)

 

Kierrätykseen soveltuvien alusten tyyppi (tyypit):

 

Aluskierrätyssuunnitelman (2) hyväksymismenettely

 

Työntekijöiden lukumäärä (3)

 

Aluskierrätyslaitoksen enimmäiskapasiteetti tiettynä vuonna viimeisten 10 vuoden aikana (kevytpainotonneina, LDT) (4)

 

Aluskierrätyslaitoksen kuvaus (sijoittelu, veden syvyys, pääsy jne.)

 


Raskas kalusto

Raskaat nostokoneet

esim. kääntönosturi 60 tonnia

esim. ajoneuvonosturi 35 tonnia × 1, 27 tonnia × 1

esim. hydraulinen kaivukone SH400, ZX330, SK220, ZX200 ja leikkuri, magneetti

esim. hydraulinen leikkuri: 600 tonnia × 1

esim. vaunuvaaka 50 tonnia

 

 

 

Vene

esim. bruttovetoisuus 5 tonnia, teho: 240 HP

Leikkuri

esim. kapasiteetti: 600 tonnia


Muut laitteet

Nestemäisen hapen syöttö

esim. nestemäisen hapen syöttö 10 m3

Kaasun syöttö

esim. nestekaasupullot

Paineilma

 

Palonsammuttimet

esim. kannettavien palonsammuttimien kapasiteetti

Jäteöljyn käsittely

esim. öljyn ja veden erottelusäiliö

Tankin kapasiteetti: noin 20 tonnia

Jätteiden varastointi

esim. asbestiastia 2

Jätteenpolttolaitokset:

esim. ei ole

Teholähde

esim. sähköasema


Laitoksen sijainti (5)

Sijainnin jaottelu ja luokittelu

esim. kaupungistumisen valvonta-alue

Laitoksen pinta-ala (neliömetreissä)

 

Päällystetty alue

 

Lähiympäristö

esim. tehtaat: vanha louhos, lähellä kaksi venesatamaa, herkät ympäristövyöhykkeet

esim. rakennukset: yksityisiä rakennuksia sisäänkäynnin lähellä ja 200 metrin etäisyydellä sisäänkäynnistä


Työntekijöiden todistukset/luvat (6)

Todistus/lupa

Työntekijöiden määrä/pätevyys (7)

1)

Asbestin käsittelystä vastaava päällikkö

 

2)

PCB:n käsittelystä vastaava päällikkö

 

3)

Kemikaalien erityiskäsittely

 

4)

Asbestin käsittelyluokka

 

 

 

5)

Kaasuleikkaus

 

 

 

6)

Hitsaus

 

7)

Sinkin käsittely

 

8)

Nostaminen

 

 

 

9)

Raskaat nostokoneet

 

 

10)

Merenkulkija

 

11)

Sukeltaja

 

12)

Vaarallisten materiaalien poistaminen

(Materiaali A)

 

(Materiaali B)

 

(Materiaali C)

 

(Materiaali D)

 

(Materiaali E)

 

(Materiaali F)

 

(Materiaali G)

 

(Materiaali H)

 

(Materiaali I)

 

(Materiaali J)

 

(Materiaali K)

 

OSA 3

Toimivaltaisen viranomaisen / toimivaltaisten viranomaisten myöntämä lupa, toimilupa tai valtuutus harjoittaa alusten kierrätystä

Aluskierrätyksestä 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aluskierrätysyrityksen on toimitettava kopio toimivaltaisten viranomaistensa myöntämistä asiakirjoista, joilla annetaan lupa harjoittaa alusten kierrätystä (8), ja tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten kaikille välittömästi aluskierrätysprosessiin osallistuville kyseisen yrityksen urakoitsijoille ja alihankkijoille myöntämät luvat, toimiluvat ja valtuutukset.

Hakemukseen liittyvät lupa-, toimilupa- tai valtuutusasiakirjat (9):

Asiakirjan nimi

Maa, jossa asiakirja on myönnetty

Asiakirjan myöntänyt toimivaltainen viranomainen

Myönnetty (päivämäärä)

Voimassa (päivämäärä tai toistaiseksi)

Edunsaajayhteisö (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSA 4

Aluskierrätyslaitoksen kapasiteetti ja rajoitukset

4.1   Aluskierrätyskapasiteetti

Aluskierrätyslaitos voi hyväksyä kierrätettäväksi aluksen, joka täyttää seuraavat kokovaatimukset:

Kierrätettävän aluksen enimmäiskapasiteetti

Muut rajoitukset

DWT

 

 

GT

 

 

LDT

 

 

Pituus

 

 

Suurin leveys (breadth)

 

 

Leveys (width)

 

 

Syvyys

 

 

4.2   Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä vaarallisten materiaalien hallinta

Aluskierrätyslaitos voi hyväksyä kierrätettäväksi aluksen, joka sisältää seuraavassa taulukossa mainittuja vaarallisia aineita, jäljempänä esitetyin edellytyksin:

Vaarallisten jätteiden käsittely (11)

Käsittelyvaiheiden kuvaus (12)

1)

Asbesti

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

Vaarallisten aineiden käsittely

Käsittelyvaiheiden kuvaus

2)

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

Raskasmetallit:

3)

Orgaanisia tinayhdisteitä sisältävät kiinnittymisenestoyhdistelmät ja -järjestelmät

4)

Kadmium ja sen yhdisteet

5)

Kuusiarvoinen kromi ja sen yhdisteet

6)

Lyijy ja sen yhdisteet

7)

Elohopea ja sen yhdisteet

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

Palonsuoja-aineet:

8)

Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)

9)

Heksabromi-syklododekaani (HBCDD)

10)

Polybromatut bifenyylit (PBB)

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

11)

Radioaktiiviset aineet

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

Vaarallisten aineiden käsittely

Käsittelyvaiheiden kuvaus

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet)

12)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

13)

Perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS)

14)

Polyklooratut naftaleenit (yli 3 klooriatomia)

15)

Tietyt lyhytketjuiset klooratut parafiinit (alkaanit, C10-C13, kloori)

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

16)

Vaaralliset nesteet, jäämät ja sedimentit

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

17)

Maalit ja pinnoitteet, jotka ovat helposti syttyviä ja/tai aiheuttavat myrkyllisiä päästöjä

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

18)

Muut vaaralliset aineet, joita ei ole lueteltu edellä ja jotka eivät ole osa aluksen rakennetta (täsmentäkää)

Poistaminen

Varastointi

Jätteen käsittely

OSA 5

Vakuutus EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten kierrätyksestä

EU:N JÄSENVALTION LIPUN ALLA PURJEHTIVIEN ALUSTEN KIERRÄTYS

(Nimi) …, joka toimii yrityksen …(yritys) …(jäljempänä ’yritys’) (13) puolesta, vakuuttaa, että yritys hyväksyy EU:n jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia kierrätettäväksi ainoastaan aluskierrätyksestä 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti. Lisäksi yrityksen on:

a)

ennen aluksen kierrättämistä:

lähetettävä toimivaltaisen viranomaisen sovellettavaa menettelyä (14) noudattaen hyväksymä aluskierrätyssuunnitelma aluksen omistajalle sekä hallinnolle tai sen valtuuttamalle hyväksytylle laitokselle;

ilmoitettava hallinnolle, että aluskierrätyslaitos on kaikilta osin valmis aloittamaan aluskierrätyksen;

b)

kun aluskierrätys on kokonaan tai osittain saatettu asetuksen mukaisesti päätökseen, lähetettävä 14 päivän kuluessa päivästä, jona aluskierrätys on saatettu kokonaan tai osittain päätökseen aluskierrätyssuunnitelman mukaisesti, kierrätyksen loppuunsaattamisilmoitus hallinnolle, joka on myöntänyt alukselle kierrätyskelpoisuuden osoittavan todistuskirjan. Kierrätyksen loppuunsaattamisilmoituksen on sisällettävä raportti mahdollisista vaaratilanteista ja onnettomuuksista, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle.

Paikka …

Päiväys …

Allekirjoitus:

Huom. Tämä ilmoitus ei tarkoita sitä, että laitos ei voi hyväksyä kierrätettäväksi kolmannen maan lipun alla purjehtivia aluksia.

OSA 6

Ilmoitus jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista

JÄTTEEN HYÖDYNTÄMIS- JA LOPPUKÄSITTELYTOIMET

Vuonna 2009 tehdyn turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista aluskierrätystä koskevan kansainvälisen Hongkongin yleissopimuksen täydentämiseksi aluskierrätyksestä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1257/2013 pyritään ehkäisemään, vähentämään, saattamaan mahdollisimman vähiin ja poistamaan onnettomuuksia, vammautumisia ja muita ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita aluskierrätyksestä aiheutuu. Asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että aluskierrätysyrityksen on voitava osoittaa, että jätteen vastaanottava jätehuoltolaitos toimii sellaisten ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat asiaankuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionin normeja.

(Nimi) …, joka toimii …(yritys) …(jäljempänä ’yritys’) (15) puolesta, vakuuttaa parhaan tietonsa mukaan, että jätteenkäsittelylaitos tai jätettä vastaanottavat laitokset:

a)

ovat saaneet toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta luvan käsitellä vastaanottamaansa jätettä;

b)

toimivat sellaisten ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat asiaankuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionin normeja.

Tämän ilmoituksen lisäksi yrityksen on toimitettava kopio kaikista jätteenkäsittelylaitoksen saamista, asiaan liittyvistä asiakirjoista (katso osa 2).

Paikka …

Päiväys …

Allekirjoitus:

OSA 7

Aluskierrätyslaitoksen suunnitelma

ALUSKIERRÄTYSLAITOKSEN SUUNNITELMA

Aluskierrätyksestä 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti aluskierrätysyrityksen on vahvistettava, että yritys on hyväksynyt aluskierrätyslaitoksen suunnitelman ottaen huomioon asiaa koskevat IMO:n ohjeet.

Minä (nimi) …vakuutan, että (16) (yritys) …on hyväksynyt aluekierrätyslaitoksen suunnitelman. Aluekierrätyssuunnitelman kopio on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Paikka …

Päiväys …

Allekirjoitus:

OSA 8

Tulityöturvallista tilaa ja turvallista suljettua tilaa koskevat kriteerit

Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti aluskierrätysyrityksen on toimitettava näyttö siitä, että aluskierrätyslaitos pystyy luomaan, pitämään yllä ja valvomaan tulityöturvallista tilaa ja turvallista suljettua tilaa koskevia edellytyksiä aluksen koko kierrätysprosessin ajan.

 

Hakuasiakirjoihin liitetty näyttö (17)

Tulityöturvallinen tila

 

Turvallinen suljettu tila xx

 


(1)  Katso esimerkiksi IMO:n ohjeiden osa 3.4.1, 3 kohta (Resolution MEPC.210(63), sivu 24).

(2)  Tämä koskee aluskierrätysasetuksen 7 artiklan 3 kohtaa ja 15 artiklan 2 kohdan b alakohtaa.

(3)  Hakemuksen aikaan.

(4)  Määrä olisi dokumentoitava käyttäen esimerkiksi virallisia vahvistuksia siitä, että kyseisenä vuonna kierrätettyjen alusten kierrätys on saatettu loppuun (mukaan lukien alusten kevytpainotonnit). Aluskierrätysasetuksen 32 artiklan mukaan aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on yhtä kuin tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna. Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti määritellään valitsemalla kustakin aluskierrätyslaitoksesta edeltävän 10 vuoden jakson korkein arvo tai, jos kyseessä on äskettäin luvan saanut aluskierrätyslaitos, tämän laitoksen saavuttama korkein vuotuinen arvo.

(5)  Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti hakemukseen on liitettävä kartta aluskierrätyslaitoksen rajoista sekä aluskierrätystoimintojen sijainnista sen sisällä.

(6)  Täytetään ainoastaan ne taulukon kohdat, jotka liittyvät niihin vaarallisiin aineisiin, jotka aluskierrätyslaitoksella on lupa poistaa.

(7)  Aluskierrätyslaitoksen on milloin tahansa pystyttävä osoittamaan Euroopan komissiolle tai sen valtuuttamille toimijoille kunkin sellaisen työntekijän pätevyys, jolla on lupa poistaa vaarallisia aineita.

(8)  Jos asiasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei myönnä erityistä lupaa, lisenssiä tai valtuutusta harjoittaa alusten kierrätystä, hakijan on selkeästi esitettävä tämä hakemuksessaan ja toimitettava sen jälkeen muita yrityksen toimintaan liittyviä, asiaa koskevia lupia, lisenssejä tai valtuutuksia.

(9)  Luetelkaa taulukossa kaikki toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat, lisenssit ja valtuutukset ja liittäkää mukaan niiden kopiot.

(10)  Asiakirjaan liittyvän aluskierrätysyrityksen ja/tai sen aliurakoitsijan tai alihankkijan nimi

(11)  Kunkin erän osalta olisi mainittava kansalliset ja/tai kansainväliset oikeudelliset vaatimukset viitteeksi. Jos laitoksen sijaintimaan toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat myöntäneet luvan, ovat asettaneet rajoituksia, ne olisi mainittava. Vaarallisia aineita voi esiintyä aluksen osissa tai laitteissa (esim. maaleissa tai muovien lisäaineina) tai kemiallisissa yhdisteissä (esim. jäähdytysnesteissä).

(12)  Ilmoittakaa asetuksen 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan ii alakohdan mukaisesti, 1) mitä käsittelyprosessia sovelletaan, 2) missä toimintaa harjoitetaan (joko laitoksen sisällä tai myöhempien vaiheiden jätteenkäsittelylaitoksessa; viimeksi mainitussa tapauksessa olisi ilmoitettava tätä koskevat tiedot, kuten laitoksen nimi ja yhteystiedot), ja 3) toimittakaa todisteet siitä, ettei sovellettava prosessi aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle ja että se toteutetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

(13)  Aluskierrätyslaitoksen nimi.

(14)  Menettely kuvataan aluskierrätysasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa.

(15)  Aluskierrätyslaitoksen nimi.

(16)  Aluskierrätyslaitoksen nimi.

(17)  Viitataan asiaa koskeviin aluekierrätyslaitoksen suunnitelman osiin, jotka on liitetty tähän hakemukseen.


Top