Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2389

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2389, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä huhtikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

OJ L 332, 18.12.2015, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2389/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/119


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2389,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä huhtikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1385/2007 (2) avataan vuotuisia tariffikiintiöitä siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia varten.

(2)

Määrät, joista on 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi, ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Määrät, joista on 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi, ovat joidenkin kiintiöiden osalta pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, ja lisättävä kyseiset määrät seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään.

(4)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Määriin, joita on haettu 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 nojalla jätetyissä tuontitodistushakemuksissa, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1385/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivänä huhtikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1385/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivänä huhtikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kg)

09.4410

0,16909

09.4411

0,171057

09.4412

0,177304

09.4420

0,192789

09.4421

175 000

09.4422

0,192789


Top