Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2097

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2097, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2097/oj

20.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2097,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2015,

integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Suomen tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Norjan kuningaskunta ja Ruotsin kuningaskunta ovat pyytäneet komissiota perustamaan integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC). Sveitsin valaliitto osallistuu ICOS ERICin toimintaan alkuvaiheessa tarkkailijana.

(2)

Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Norjan kuningaskunta ja Ruotsin kuningaskunta ovat sopineet, että Suomen tasavalta on ICOS ERICin isäntäjäsenvaltio.

(3)

Komissio on arvioinut hakemuksen asetuksen (EY) N:o 723/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja katsonut, että se täyttää asetuksessa esitetyt vaatimukset.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 723/2009 20 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan integroitu hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmä eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC).

2.   ICOS ERICin perussääntö vahvistetaan liitteessä. Tämä perussääntö on pidettävä ajan tasalla ja asetettava julkisesti saataville ICOS ERICin verkkosivustolla ja sen sääntömääräisessä kotipaikassa.

3.   Perussäännön olennaisista osista, joiden muuttaminen edellyttää komission hyväksyntää asetuksen (EY) N:o 723/2009 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, määrätään 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 ja 24 artiklassa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.


LIITE

PERUSSÄÄNTÖ – INTEGROITU HIILIPITOISUUKSIEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ EUROOPPALAISENA TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIKONSORTIONA (ICOS ERIC)

BELGIAN KUNINGASKUNTA

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

RANSKAN TASAVALTA

ITALIAN TASAVALTA

SUOMEN TASAVALTA

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA

NORJAN KUNINGASKUNTA

RUOTSIN KUNINGASKUNTA

jäljempänä ’jäsenet’,

sekä

SVEITSIN VALALIITTO

jäljempänä ’tarkkailija’, jotka

KATSOVAT, että jäsenet ovat vakuuttuneita siitä, että ihmisen toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasujen päästöistä johtuva ilmastonmuutos on globaali haaste ja että tarvitaan tutkimusta ja jatkuvaa pitkän aikavälin seurantaa, jotta päästäisiin parempaan ymmärrykseen kasvihuonekaasujen päästöistä, nieluista sekä niiden vaikutuksista maapallon järjestelmiin ja hallinnointivaihtoehdoista;

OTTAVAT HUOMIOON, että ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) työn tukeminen edellyttää olennaisten ilmastomuuttujien, kuten kasvihuonekaasujen, seurantaa;

KOROSTAVAT, että UNFCCC kehottaa sopimuspuoliaan edistämään järjestelmällistä kasvihuonekaasujen seurantaa ja tekemään sitä yhteistyössä maailmanlaajuisen ilmastonseurantajärjestelmän kautta (GCOS), joka on maailmanlaajuisen maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) ilmastonseurantakomponentti;

OTTAVAT HUOMIOON kasvihuonekaasujen kansallisen tutkimuksen ja seurantakapasiteetin merkityksen ja tarpeen aloittaa Euroopan tason koordinointi integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän (ICOS) tutkimusinfrastruktuurin muodossa;

KATSOVAT, että jäsenet haluavat mahdollistaa tutkimuksen, jolla lisätään ymmärrystä kasvihuonekaasujen alueellisista lähteistä ja nieluista sekä niiden inhimillisistä ja luonnollisista aiheuttajista ja valvontamekanismeista, kehittämällä erittäin tarkkaa pitkän aikavälin seurantaa;

KATSOVAT, että jäsenet haluavat antaa ICOS-datan laajojen käyttäjäyhteisöjen käyttöön, yhdistää tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin edistämään teknologian kehittämistä ja tuottaa riippumatonta dataa päästöinventaarioiden analysoinnin tueksi;

PYYTÄVÄT Euroopan komissiota perustamaan ICOS-infrastruktuurin eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ICOS ERIC),

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Nimi, kotipaikka ja työkieli

1.   Perustetaan integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, jäljempänä ’ICOS ERIC’.

2.   ICOS ERICin kotipaikka on Helsinki, Suomi, jäljempänä ’isäntävaltio’.

3.   ICOS ERICin työkieli on englanti.

2 artikla

Tehtävät ja toimet

1.   ICOS ERICin ensisijainen tehtävä on perustaa hajautettu integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän tutkimusinfrastruktuuri (ICOS RI) ja koordinoida ICOS RIn toimintaa, jakaa tietoa ICOS RIstä käyttäjäyhteisöille ja tuottaa kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmistä integroitua dataa ja analyysejä.

2.   ICOS ERIC tarjoaa pääsyn johdonmukaiseen ja täsmälliseen data-aineistoon, mikä helpottaa kasvihuonekaasupäästöjen, nielujen ja niihin liittyvien prosessien moniskaala-analyysejä asettamalla tarjolle mittausprotokollia, pitkän aikavälin dataa ja datatuotteita. Kasvihuonekaasuihin liittyvän teknologian kehittämistä ja demonstrointia edistetään yhdistämällä tutkimusta, koulutusta ja innovointia. Tätä varten ICOS ERIC toteuttaa ja koordinoi erilaisia toimia, mukaan luettuina seuraavat mutta rajoittumatta kuitenkaan niihin:

a)

ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien ja kasvihuonekaasujen maitse ja meritse kulkeutumisen kvantifiointi Euroopassa ja sen keskeisillä intressialueilla, mukaan luettuna Pohjois-Atlantti;

b)

eurooppalaisten tutkimusohjelmien ja -hankkeiden edistäminen;

c)

osallistuminen tietämyksen ja/tai tutkijoiden liikkuvuuden lisäämiseen eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA) ja älyllisen potentiaalin hyödyntämisen lisääminen kaikkialla Euroopassa;

d)

kasvihuonekaasupitoisuuksien ja -kulkeutumien huippulaadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen mittaamiseen liittyvän teknologian ja protokollien kehittämisen koordinointi ja tukeminen myös Euroopan ulkopuolella;

e)

osallistuminen kasvihuonekaasuihin liittyvän toimintapolitiikan ja päätöksenteon kannalta tärkeän tiedon oikea-aikaiseen toimittamiseen;

f)

hiilen sitomiseen ja/tai kasvihuonekaasujen vähentämiseen liittyvien toimien analysoinnin helpottaminen maapallon ilmakehän koostumuksen tasolla, mukaan luettuna lähteiden ja nielujen nimeäminen alueittain ja toimialoittain;

g)

ICOS RIn tukeminen sen tavoitteessa luoda malli tuleville samanlaisille integroiduille ja operatiivisille kasvihuonekaasujen seurantaverkostoille Euroopan ulkopuolella;

h)

ICOS RIn toiminnan tieteellisen ja hallinnollisen arvioinnin sekä sen strategisen suuntautumisen ja kaikkien komponenttien toimivuuden arvioinnin teettäminen ulkopuolisilla arvioijilla.

3.   ICOS ERIC toimii voittoa tavoittelematta. Innovoinnin sekä osaamisen ja teknologian siirron edistämiseksi se voi harjoittaa rajallista liiketaloudellista toimintaa, edellyttäen että toiminta liittyy läheisesti ensisijaiseen tehtävään eikä vaaranna ensisijaisen tehtävän suorittamista.

2 LUKU

JÄSENET JA TARKKAILIJAT

3 artikla

Jäsenyys, tarkkailija ja edustaja

1.   Seuraavista tahoista voi tulla ICOS ERICin jäsen tai tarkkailija:

a)

unionin jäsenvaltiot;

b)

assosioituneet maat;

c)

muut kolmannet maat kuin assosioituneet maat;

d)

hallitustenväliset järjestöt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tahot voivat tulla ICOS ERICin jäseniksi, jos ne osallistuvat ICOS ERICin toimintaan ja/tai isännöivät ICOSin keskuslaitosta ja/tai ICOSin kansallisia verkostoja.

3.   ICOS ERICin jäseninä on oltava vähintään yksi jäsenvaltio ja kaksi muuta maata, jotka ovat joko jäsenvaltioita tai assosioituneita maita.

4.   Jäsenvaltioilla tai assosioituneilla mailla yhdessä on oltava enemmistö äänioikeuksista yleiskokouksessa. Yleiskokous määrittää äänioikeuksien tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että ICOS ERIC noudattaa kaikkina aikoina tätä vaatimusta.

5.   Jäsentä tai tarkkailijaa voi edustaa sen itse valitsema ja omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaan nimittämä yksi tai useampi julkinen taho, mukaan luettuina alueet tai yksityiset tahot, jotka suorittavat julkisen palvelun tehtävää. Jäsenen tai tarkkailijan on ilmoitettava yleiskokouksen puheenjohtajalle kirjallisesti kaikista edustajien muutoksista.

6.   Jäsenet, tarkkailijat ja niiden edustajat luetellaan liitteessä 1. Yleiskokouksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö pitää liitettä 1 ajan tasalla.

4 artikla

Jäseneksi ja tarkkailijaksi ottaminen

1.   Jäseneksi ottamisen ehdot ovat seuraavat:

a)

edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tahon on toimitettava kirjallinen hakemus yleiskokouksen puheenjohtajalle;

b)

hakemuksessa on kuvattava, millä tavalla hakija aikoo olla mukana ICOS RIssä ja osallistua 2 artiklassa kuvattujen ICOS ERICin tehtävien ja toimien toteuttamiseen ja kuinka se täyttää 6 artiklan 2 kohdassa esitetyt velvoitteet;

c)

uusien jäsenien ottaminen edellyttää yleiskokouksen hyväksyntää.

2.   Tarkkailijaksi ottamisen ehdot ovat seuraavat:

a)

edellä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tahon on toimitettava kirjallinen hakemus yleiskokouksen puheenjohtajalle;

b)

hakemuksessa on kuvattava, millä tavalla hakija aikoo olla mukana ICOS RIssä, aikooko se osallistua 2 artiklassa kuvattujen ICOS ERICin tavoitteiden saavuttamiseen ja toimien toteuttamiseen ja kuinka se aikoo täyttää 6 artiklan 4 kohdassa esitetyt tarkkailijan velvoitteet;

c)

tarkkailijaksi ottaminen edellyttää yleiskokouksen hyväksyntää.

3.   Tarkkailijan toimikausi on enintään kolme vuotta. Yleiskokous voi tarkkailijan pyynnöstä jatkaa ensimmäistä toimikautta kerran saman verran. Poikkeuksellisissa tapauksissa yleiskokous voi jatkaa tarkkailijan asemaa useammin kuin kerran.

5 artikla

Jäsenen tai tarkkailijan eroaminen/jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättyminen

1.   Jäsen ei voi erota viiden vuoden kuluessa komission ICOS ERICin perustamispäätöksen voimaantulosta, paitsi jos yleiskokous hyväksyy jäsenen pyynnön erota aikaisemmin.

2.   Jäsen voi erota 1 kohdassa tarkoitetun ajan jälkeen varainhoitovuoden päättyessä, edellyttäen että se ilmoittaa eroaikeestaan lähettämällä yleiskokouksen puheenjohtajalle virallisen pyynnön 12 kuukautta etukäteen.

3.   Tarkkailija voi erota varainhoitovuoden päättyessä, edellyttäen että se ilmoittaa eroaikeestaan lähettämällä yleiskokouksen puheenjohtajalle virallisen pyynnön 6 kuukautta etukäteen.

4.   Eroavan jäsenen tai tarkkailijan on täytettävä kaikki velvoitteensa, mukaan luettuina taloudelliset velvoitteet, joihin se on ennen eroamistaan sitoutunut.

5.   Yleiskokous voi lopettaa jäsenyyden tai tarkkailijan aseman, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

a)

jäsen tai tarkkailija rikkoo vakavasti tämän perussäännön mukaisia velvoitteitaan;

b)

jäsen tai tarkkailija ei ole oikaissut tällaista rikkomista kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kirjallisen huomautuksen rikkomuksesta; ja

c)

jäsenelle tai tarkkailijalle on annettu tilaisuus esittää yleiskokoukselle kantansa vireillä olevaan lopettamispäätökseen.

6 artikla

Jäsenten ja tarkkailijoiden oikeudet ja velvoitteet

1.   Jäsenten oikeuksia ovat

a)

oikeus nimetä edustajia;

b)

oikeus osallistua yleiskokouksen kokouksiin ja äänestää niissä;

c)

oikeus päästä osalliseksi palveluista ja toimista, joita ICOS ERIC koordinoi tutkimusyhteisössään.

2.   Jokaisen jäsenen on

a)

maksettava liitteessä 2 määritetyt vuotuiset jäsenmaksut;

b)

annettava edustajilleen täydet valtuudet edustaa sitä yleiskokouksessa;

c)

varmistettava asiaankuuluvien standardien ja välineiden hyväksyntä ICOSin kansallisten verkostojen toiminnassa;

d)

tarjottava tarvittava infrastruktuuri ja resurssit ICOSin kansallisten verkostojen toiminnalle ja ICOSin keskuslaitoksille, joita se isännöi;

e)

edistää ICOS ERICin koordinoiman datan ja palvelujen käyttöä oman maansa tutkijoiden keskuudessa ja kerätä käyttäjien palautetta ja vaatimuksia.

3.   Tarkkailijan oikeuksia ovat

a)

oikeus nimetä edustajia;

b)

osallistua yleiskokoukseen ilman äänioikeutta.

Tarkkailijalla voi olla muita oikeuksia, jotka yleiskokous myöntää sisäisissä säännöissä määritetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Jokaisen tarkkailijan on

a)

maksettava liitteessä 2 määritetty vuotuinen tarkkailijamaksu;

b)

täytettävä kaikki tarkkailijan ja ICOS ERICin välillä neuvotellut ja yleiskokouksen hyväksymät velvoitteet.

3 LUKU

ICOS ERICIN HALLINTO JA JOHTAMINEN

7 artikla

Hallinto

1.   ICOS ERICin kuuluvat seuraavat elimet: yleiskokous, neuvoa-antava tiedekomitea, neuvoa-antava eettinen komitea ja pääjohtaja, jonka tukena on ICOSin tutkimusinfrastruktuurikomitea. Yleiskokous voi perustaa muita tarpeellisiksi katsomiaan neuvoa-antavia elimiä.

2.   ICOS ERIC ja ICOSin keskuslaitoksista ja ICOSin kansallista verkostoista vastaavat tahot tekevät keskenään erityiset sopimukset, joissa kuvataan roolit ja vastuut, mukaan luettuina taloudelliset velvoitteet.

8 artikla

Yleiskokous: koostumus, kokoukset ja menettelyt

1.   Yleiskokous on ICOS ERICin ylin hallintoelin ja se koostuu ICOS ERICin jäsenten ja tarkkailijoiden edustajista. Jokaisella jäsenellä voi olla enintään kolme edustajaa. Tarkkailijalla voi olla yleiskokouksessa yksi edustaja.

2.   Yleiskokous valitsee edustajien keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kahdesti.

3.   Yleiskokouksen kutsuu koolle ja sitä johtaa puheenjohtaja. Puheenjohtajan poissa ollessa yleiskokousta johtaa varapuheenjohtaja.

4.   Yleiskokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja vastaa ICOS ERICin yleisestä johtamisesta ja valvonnasta ja päättää ICOS RIn strategisesta suuntautumisesta ja rakenteesta.

5.   Ylimääräistä yleiskokouksen koolle kutsumista voi pyytää vähintään kolmannes jäsenistä.

6.   Jäsen voi edustaa toista jäsentä, jos siitä ilmoitetaan kirjallisesti yleiskokouksen puheenjohtajalle. Jäsen ei voi edustaa enempää kuin yhtä muuta jäsentä.

7.   Yleiskokous voi tehdä päätöksiä myös kirjallisella menettelyllä.

8.   Yleiskokous vahvistaa työjärjestyksensä.

9 artikla

Äänioikeudet

1.   Jokaisella jäsenellä on vähintään yksi ääni, ja lisä-ääneen on oikeutettu jäsen, joka isännöi ICOSin keskuslaitosta, hiiliportaalia tai pääkonttoria, ja edelleen lisä-ääneen on oikeutettu jäsen, joka isännöi neljää ICOSin 1-luokan asemaa, joista vähintään kaksi on erityyppisiä (ilmakehä-, ekosysteemi-, valtameriasema). Kullakin jäsenellä on enintään kolme ääntä.

2.   Jäsenten, joilla on enemmän kuin yksi ääni, äänioikeus on jakamaton.

3.   Puheenjohtajalla, tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajalla, ei ole äänioikeutta, Jäsen, josta puheenjohtaja/varapuheenjohtaja on lähtöisin, voi nimetä toisen edustajan.

10 artikla

Päätökset

1.   Päätösvaltaisuus edellyttää, että edustettuna on kaksi kolmasosaa kaikista jäsenistä.

2.   Yleiskokous päättää edustettujen jäsenten yksimielisyydellä seuraavista asioista:

a)

ehdotukset ICOS ERICin perussäännön muuttamiseksi;

b)

ICOS ERICin purkaminen.

3.   Yleiskokous päättää edustettujen jäsenten kahden kolmasosan äänienemmistöllä seuraavista asioista:

a)

ICOS ERICin vuotuisen tilinpäätöksen hyväksyminen;

b)

ICOS ERICin vuosikertomuksen hyväksyminen;

c)

ICOSin keskuslaitosten vuotuisten työsuunnitelmien hyväksyminen talousarviot ja suuntaa-antavat viisivuotiset rahoitussuunnitelmat huomioon ottaen;

d)

vuotuisen talousarvion hyväksyminen;

e)

ICOS ERICin strategian hyväksyminen;

f)

oman työjärjestyksensä hyväksyminen;

g)

sisäisten sääntöjen hyväksyminen;

h)

pääjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä ICOSin tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsenten nimittäminen ja erottaminen;

i)

ICOS ERICin neuvoa-antavan tiedekomitean nimittäminen ja erottaminen;

j)

uusien jäsenten ja tarkkailijoiden hyväksyminen;

k)

jäsenyyden tai tarkkailijan aseman päättäminen;

l)

kaikkien ICOS RIn toiminnan kannalta huomattavan tärkeiden sopimusten hyväksyminen;

m)

neuvoa-antavien elinten perustaminen;

n)

ICOS ERICin toimikauden jatkaminen.

4.   Yleiskokouksen päätökset seuraavissa asioissa edellyttävät a) edustettujen jäsenten kahden kolmasosan äänienemmistöä ja b) kahden kolmasosan enemmistöä laskettuna viimeisimmältä täydeltä varainhoitovuodelta maksetuista vuotuisista jäsenmaksuista:

a)

vuotuisten jäsenmaksujen suuruus. Kaikki sellaiset muutokset maksujen rakenteeseen, jotka johtavat maksujen korotuksiin minkä tahansa seuraavan ICOS RIn komponentin tukemisessa (pääkonttori, hiiliportaali tai ICOSin keskuslaitos), edellyttävät kyseeseen tulevia komponentteja isännöivien jäsenten hyväksyntää;

b)

päätös tunnustaa ICOSin keskuslaitokset ratkaisevan tärkeäksi ICOS RIn toiminnalle;

c)

jäsenen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ennenaikaisen eroamisen hyväksyminen.

5.   Kaikki muut yleiskokouksen päätökset tehdään edustettujen jäsenten yksinkertaisella äänienemmistöllä.

11 artikla

Pääjohtaja

1.   ICOS ERICin pääjohtajan nimittää yleiskokous hyväksymäänsä menettelyä noudattaen. Pääjohtajan toimikausi on viiden vuoden mittainen, ja se on uusittavissa kahdesti.

2.   Pääjohtaja on ICOS ERICin laillinen edustaja.

3.   Pääjohtaja vastaa ICOS ERICin päivittäisestä hallinnoinnista ja yleiskokouksen päätösten täytäntöönpanosta, mukaan luettuina vuotuinen työsuunnitelma ja talousarvio sekä ICOS RIn toiminnan valvonta ja koordinointi.

4.   Pääjohtaja työskentelee ICOS ERICin sääntömääräisessä kotipaikassa ja vastaa pääkonttorin ja hiiliportaalin henkilöstöstä ja toiminnasta ICOS ERICin talousarvion mukaisesti.

12 artikla

Neuvoa-antava tiedekomitea

1.   Yleiskokous perustaa riippumattoman neuvoa-antavan tiedekomitean.

2.   Neuvoa-antavan tiedekomitean jäsenyydestä ja työjärjestyksestä päättää yleiskokous, ja ne sisällytetään sisäisiin sääntöihin.

3.   Neuvoa-antava tiedekomitea:

a)

valvoo ICOS RIn toiminnan tieteellistä laatua;

b)

antaa palautetta ja laatii suosituksia ICOS RIn toiminnan kehittämiseksi;

c)

esittelee suositukset vuosittain yleiskokoukselle.

13 artikla

Neuvoa-antava eettinen komitea

1.   Yleiskokous perustaa riippumattoman neuvoa-antavan eettisen komitean, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja raportoida säännöllisesti eettisistä kysymyksistä. Neuvoa-antavassa eettisessä komiteassa on kolmesta viiteen riippumatonta henkilöä.

2.   Neuvoa-antavan eettisen komitean jäsenyydestä ja työjärjestyksestä päättää yleiskokous, ja ne sisällytetään sisäisiin sääntöihin.

14 artikla

ICOSin tutkimusinfrastruktuurikomitea

1.   ICOS ERICiä varten perustetaan ICOSin tutkimusinfrastruktuurikomitea (ICOS RI -komitea). ICOS RI -komiteaan tulee yksi edustaja pääkonttorista, hiiliportaalista, kustakin ICOSin keskuslaitoksesta ja kustakin seuranta-asemakokouksesta, joista viimeksi mainittu koostuu ICOSin kansallisten verkostojen tieteellisistä ja teknisistä asiantuntijoista.

2.   ICOS RI -komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Pääjohtajan on kuultava ICOS RI -komiteaa kaikissa yleisissä asioissa, kuten ehdotusten laatimisessa yleiskokoukselle ICOS RIhin liittyvien vuotuisten työsuunnitelmien laatimiseksi ja muuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa tutkimusinfrastruktuuripalveluiden johdonmukaisuus, yhtenäisyys ja vakaus.

4.   ICOS RI -komitean kokoukset kutsuu koolle pääjohtaja.

4 LUKU

MAKSUT, KORVAUSVASTUU, VAKUUTUSSUOJA JA RAPORTOINTI

15 artikla

Maksut ja rahoitusperiaatteet

1.   Jäsenet ja tarkkailijat maksavat liitteessä 2 kuvatut vuotuiset maksut.

2.   Vuotuiset jäsen- ja tarkkailijamaksut ovat käteissuorituksia. Maksuperiaatteet on vahvistettu liitteessä 2 ja niitä tarkennetaan sisäisissä säännöissä.

3.   Jäsenet ja tarkkailijat voivat maksaa ICOS ERICille vuosimaksun lisäksi myös muita maksuja yksin tai yhdessä muiden jäsenten, tarkkailijoiden tai kolmansien osapuolien kanssa.

4.   ICOS ERIC voi myös vastaanottaa lahjoituksia, lahjoja ja muita maksusuorituksia yleiskokouksen hyväksynnän jälkeen.

5.   ICOS ERICin resurssit käytetään tässä perussäännössä vahvistettuihin tavoitteisiin.

6.   ICOS ERICin varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

7.   ICOS ERICin tilinpäätökseen on liitettävä selvitys varainhoitovuoden budjetti- ja varainhallinnosta.

8.   ICOS ERICiin sovelletaan tilinpäätöksen laatimista, ilmoittamista, tarkastamista ja julkistamista koskevia oikeudellisia vaatimuksia, joista säädetään sovellettavassa lainsäädännössä.

16 artikla

Korvausvastuu ja vakuutussuoja

1.   ICOS ERIC vastaa veloistaan.

2.   Jäsenten taloudellinen korvausvastuu ICOS ERICin veloista rajoittuu niiden omaan vuotuiseen maksuosuuteen.

3.   ICOS ERIC hankkii tarvittavan vakuutussuojan toiminnalle ominaisten riskien varalta.

17 artikla

Raportointi

1.   ICOS ERIC laatii vuosikertomuksen, joka käsittää erityisesti sen toiminnan tieteelliset, operatiiviset ja rahoitusta koskevat näkökohdat. Yleiskokous hyväksyy vuosikertomuksen ja toimittaa sen komissiolle ja asianomaisille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa vastaavan varainhoitovuoden päättymisestä. Kertomus julkaistaan.

2.   ICOS ERIC ilmoittaa komissiolle kaikista olosuhteista, jotka vaarantavat vakavasti sen tehtävien suorittamisen tai estävät sitä täyttämästä asetuksessa (EY) N:o 723/2009 esitettyjä vaatimuksia.

5 LUKU

TOIMINTAPERIAATTEET

18 artikla

Tieto- ja immateriaalioikeudet

1.   ICOS RIn data, siihen liittyvät immateriaalioikeudet ja muu siihen liittyvä ICOS RIn puitteissa tuotettu ja kehitetty tietämys kuuluvat sen luoneelle taholle tai henkilölle. Datan tuottajat antavat ICOS RIn datan käyttöoikeudet ICOS ERICille ICOSin dataperiaatteissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2.   ICOS ERIC vahvistaa yleiset periaatteet ja säännöt varmistaakseen pääsyn ICOS RIn tieteelliseen tietämykseen. Datan tuottajille ja tekijöille annetaan asianmukainen tunnustus.

19 artikla

Käyttöoikeudet ja tulosten levittäminen

1.   ICOS ERIC luo turvalliset, asianmukaiset ja avoimet menettelyt, joilla annetaan ICOSin datan käyttöoikeudet kaikille datan käyttäjille.

2.   Jos ICOS RIn laitosten ja palvelujen saatavuutta tutkimuskäyttöön on rajoitettava kapasiteettisyistä, käyttäjien valinta perustuu ehdotusten tieteelliseen huippuosaamiseen sisäisissä säännöissä vahvistetun menettelyn mukaisesti.

3.   Datan tuottajat ja ICOS ERIC rohkaisevat tutkijoita saattamaan tutkimustuloksensa julkisesti saataville ja pyytävät jäsenvaltioiden tutkijoita tarjoamaan tulokset saataville ICOS ERICin kautta.

4.   ICOS ERIC käyttää eri kohdeyleisöjen saavuttamiseen erilaisia kanavia, kuten verkkoportaalia, uutiskirjeitä, työpajoja, konferensseja sekä julkaisuja aikakaus- ja päivälehdissä.

20 artikla

Arviointi

1.   Yleiskokous nimittää kansainvälisistä huippupätevistä ulkoisista asiantuntijoista koostuvan riippumattoman paneelin, joka suorittaa joka viides vuosi

a)

ICOS ERICin toiminnan tieteellisen ja hallinnollisen arvioinnin;

b)

ICOS RIn toiminnan, tieteellisen ja strategisen suuntautumisen sekä sen kaikkien komponenttien toimivuuden arvioinnin.

Paneeli kiinnittää erityistä huomiota käyttäjien vaatimusten täyttämiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien tulokset raportoidaan yleiskokoukselle.

21 artikla

Työllistäminen

ICOS ERIC on yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja. Kaikista ICOS ERICin avoimista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti.

22 artikla

Hankintojen teko ja verovapautukset

1.   ICOS ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet Euroopan unioniin. ICOS ERICin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita.

2.   Pääjohtaja vastaa kaikista ICOS ERICin hankinnoista. Tarjouspyynnöt julkaistaan ICOS ERICin verkkosivustolla ja jäsenten ja tarkkailijoiden alueilla. Tarjouskilpailun ratkaisemista koskeva päätös ja kattavat perustelut julkaistaan. ICOS ERIC vahvistaa omat hankintaperiaatteensa.

3.   Jäsenten ja tarkkailijoiden ICOS ERICin toimintaan liittyvät hankinnat toteutetaan siten, että ICOS ERICin tarpeet, tekniset vaatimukset ja asianomaisten elinten antamat eritelmät otetaan asianmukaisesti huomioon.

4.   ICOS ERICin hankintaperiaatteita sovelletaan koko ICOS RIhin aina kun mahdollista.

5.   Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 143 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 151 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvat ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (2) 50 ja 51 artiklan mukaiset verovapautukset rajoitetaan arvonlisäveroon sellaisten hyödykkeiden ja palvelujen osalta, jotka on tarkoitettu ICOS ERICin viralliseen käyttöön, joiden arvo on yli 250 euroa ja jotka ICOS ERIC maksaa ja hankkii kokonaan. Verovapautuksia sovelletaan voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Niitä ei sovelleta voittoa tavoittelevaan toimintaan. Vapautuksia ei sovelleta myöskään yksittäisten jäsenten hankintoihin. Muita rajoituksia ei sovelleta.

6 LUKU

TOIMIAIKA, PURKAMINEN, RIITOJEN RATKAISU, PERUSTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

23 artikla

Toimiaika

ICOS ERIC perustetaan alkuvaiheessa 20 vuoden ajaksi, mitä voidaan jatkaa yleiskokouksen päätöksellä.

24 artikla

Purkaminen ja maksukyvyttömyys

1.   ICOS ERICin purkaminen edellyttää yleiskokouksen päätöstä 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ja siitä on ilmoitettava Euroopan komissiolle kymmenen päivän kuluessa päätöksen hyväksymisestä.

2.   ICOS ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan jäsenten kesken suhteessa niiden ICOS ERICille suorittamaan kumuloituneeseen maksuosuuteen viideltä purkamista edeltäneeltä peräkkäiseltä vuodelta.

3.   ICOS ERIC ilmoittaa komissiolle purkamismenettelyn päättymisestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa sen päättymisestä.

4.   ICOS ERIC lakkaa olemasta päivänä, jona Euroopan komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Jos ICOS ERIC ei kykene maksamaan velkojaan, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle.

25 artikla

Sisäiset säännöt

Tämä perussääntö pannaan täytäntöön yleiskokouksen hyväksymillä sisäisillä säännöillä.

26 artikla

Perussäännön muuttaminen

1.   Perussäännön muuttamista voi ehdottaa yleiskokoukselle kuka tahansa jäsen tai pääjohtaja.

2.   Perussäännön muuttamista koskevat ehdotukset voidaan hyväksyä yleiskokouksessa ja toimittaa Euroopan komissiolle asetuksen (EY) N:o 723/2009 11 artiklan mukaisesti.

27 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

ICOS ERICin perustamiseen ja sisäiseen toimintaan sovelletaan

a)

unionin lainsäädäntöä, erityisesti asetusta (EY) N:o 723/2009;

b)

isäntämaan lainsäädäntöä niiden asioiden osalta, joihin ei sovelleta (tai sovelletaan vain osittain) unionin lainsäädäntöä;

c)

tätä perussääntöä ja sen täytäntöönpanosääntöjä.

28 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista ICOS ERICiin liittyvät jäsenten väliset riidat, jäsenten ja ICOS ERICin väliset riidat sekä kaikki riidat, joissa unioni on osapuolena.

2.   ICOS ERICin ja kolmansien osapuolten välisiin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Tapauksissa, jotka eivät kuulu unionin lainsäädännön soveltamisalaan, riitojen ratkaisemiseen käytettävä toimivalta määritetään isäntävaltion lainsäädännön perusteella.

29 artikla

Perussäännön saatavuus

Tämä perussääntö on pidettävä ajan tasalla ja asetettava julkisesti saataville ICOS ERICin verkkosivustolla ja sen sääntömääräisessä kotipaikassa.

30 artikla

Perustamista koskevat määräykset

1.   Isäntävaltio kutsuu koolle yleiskokouksen perustamiskokouksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun komission päätös ICOS ERICin perustamisesta tulee voimaan.

2.   Ennen perustamiskokousta ja viimeistään 45 vuorokauden kuluttua siitä, kun komission päätös ICOS ERICin perustamisesta tulee voimaan, isäntävaltio ilmoittaa perustajajäsenille ja tarkkailijoille, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä 1, mahdollisista kiireellisistä oikeustoimista, jotka on toteutettava ICOS ERICin puolesta. Jos jäsen ei esitä vastalausetta viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta, isäntävaltion asianmukaisesti valtuuttama henkilö toteuttaa oikeustoimet.


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).

LIITE 1

JÄSENET, TARKKAILIJAT JA NIIDEN TÄMÄNHETKISET EDUSTAJAT

Tässä liitteessä luetellaan jäsenet ja tarkkailijat ja niiden tämänhetkiset edustajat.

JÄSENET

Valtio tai hallitustenvälinen järjestö

Edustaja

BELGIAN KUNINGASKUNTA

BELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO)

SUOMEN TASAVALTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

RANSKAN TASAVALTA

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA);

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS);

L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR (BMVI)

ITALIAN TASAVALTA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

NORJAN KUNINGASKUNTA

FORSKINGSRÅDET

RUOTSIN KUNINGASKUNTA

VETENSKAPSRÅDET

TARKKAILIJAT

Valtio tai hallitustenvälinen järjestö

Edustaja

SVEITSIN VALALIITTO

ETH ZÜRICH

LIITE 2

VUOTUISET MAKSUT

JOHDANTO

ICOSin kansallisten verkostojen resurssit järjestetään kansallisesti, eikä rahoitus sisälly isäntämaiden maksuosuuksiin. ICOSin keskuslaitokset, jotka toimivat ICOS ERICin ulkopuolella joko kansallisina tai monikansallisina konsortioina, saavat rahoituksensa pitkälti isäntämailta ja vähemmässä määrin ICOS ERICiltä vuosimaksujen uudelleenjakamisen kautta. ICOS ERICin integroitua toimintaa rahoitetaan vuosimaksuilla ja isäntämaamaksuilla.

PERIAATTEET

ICOS ERICin vuotuinen jäsenmaksu perustuu seuraaviin muuttujiin:

Yhteinen perusmaksu (50 % yhteisistä maksuista)

Yhteinen BKTL-perusteinen maksu (50 % yhteisistä maksuista)

Asemaperusteiset maksut

Isäntämaat sitoutuvat maksamaan ICOS ERICille isäntämaamaksun (pääkonttori, hiiliportaali).

Tarkkailija maksaa vuotuisen tarkkailijamaksun, joka perustuu samaan laskentamenetelmään kuin jäsenmaksussa.

ICOS ERICin liittyvä jäsen tai tarkkailija maksaa täyden vuosimaksun liittymisvuodeltaan.

Kansainvälisten järjestöjen vuosimaksuista päättää yleiskokous.

ICOS ERICin talousarvio ja toiminta suhteutetaan sen tuloihin.

Alustavat sitoumukset

Yleiskokous päättää ennen 5-vuotisen alkuvaiheen päättymistä laskentamenetelmästä seuraavia toimikausia varten.

a)

Jäsenten alustava jäsenyyssitoutuminen on 5 vuotta (mikäli yleiskokous ei toisin päätä). Tarkkailijoilla ei ole alustavaa sitoutumista;

b)

ICOS ERICin suuntaa-antava viiden vuoden tulorakenne esitetään jäljempänä (taulukko 1) ja se perustuu aiesopimuksen allekirjoittaneiden maiden arvioituun osallistumiseen;

c)

Suurin suhteellinen isäntämaamaksu pääkonttorin tai hiiliportaalin ensimmäistä viisivuotista talousarviota varten voi olla enintään 80 % kunkin komponentin vuotuisesta talousarviosta;

d)

Alkuvaiheen ICOS RIn viisivuotinen kokonaistalousarvio täsmennetään rahoitussuunnitelmassa (sijoituspaikka määritellään myöhemmin);

e)

Vuosimaksut luetellaan taulukossa 2. Huomautus: talousarvio perustuu maiden aikeeseen liittyä ICOS ERICiin vuodelta 2013. Se tarkistetaan ensimmäisessä yleiskokouksessa lopullisen jäsenyyden perusteella.

Taulukko 1

ICOS ERICin suunniteltu tulo- ja menorakenne ensimmäistä viittä vuotta varten taulukossa 2 esitettyjen arvioiden pohjalta laskettuna

Tulot, tuhatta euroa

2015

2016

2017

2018

2019

Yhteinen perusmaksu

166

154

154

154

154

Yhteinen BKTL-perusteinen maksu

176

171

171

171

171

Asemaperusteinen maksu

616

859

859

859

859

Isäntämaamaksu (pääkonttori)

950

950

950

950

950

Isäntämaamaksu (hiiliportaali)

859

859

859

859

859

Yhteensä

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Menot, tuhatta euroa

2015

2016

2017

2018

2019

Pääkonttori ja yleinen toiminta

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Hiiliportaalin toiminta

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Keskuslaitosten toiminta

616

859

859

859

859

Yhteensä

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Taulukko 2

Arvioidut vuosimaksut ja isäntämaamaksut ICOS ERICille ensimmäiseltä viideltä toimintavuodelta

Jäsen-/ tarkkailijamaa*

Vuosimaksu

2015

2016

2017

2018

2019

Belgia

YHTEENSÄ

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Asemaperust. maksu

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Suomi

YHTEENSÄ

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Asemaperust. maksu

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Isäntämaamaksu

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Ranska

YHTEENSÄ

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Asemaperust. maksu

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Isäntämaamaksu

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Saksa

YHTEENSÄ

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Asemaperust. maksu

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Italia

YHTEENSÄ

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Asemaperust. maksu

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Alankomaat

YHTEENSÄ

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Asemaperust. maksu

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Isäntämaamaksu

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norja

YHTEENSÄ

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Asemaperust. maksu

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Ruotsi (1)

YHTEENSÄ

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Asemaperust. maksu

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Isäntämaamaksu

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Sveitsi*

YHTEENSÄ

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Yht. perusmaksu

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Yht. BKTL-perust. maksu

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Asemaperust. maksu

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

KAIKKI YHTEENSÄ

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Ruotsin kokonaisvuosimaksu ei ylitä 7 750 000 Ruotsin kruunua.


Top