EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1562

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1562, annettu 18 päivänä syyskuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 539/2007 muna- ja muna-albumiinialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

OJ L 244, 19.9.2015, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1562/oj

19.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1562,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2015,

asetuksella (EY) N:o 539/2007 muna- ja muna-albumiinialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 539/2007 (2) avataan vuotuisia tariffikiintiöitä muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontia varten.

(2)

Määrät, joista on 1 päivän syyskuuta ja 7 päivän syyskuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia 1 päivänä lokakuuta 2015 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2015 päättyväksi osakaudeksi, ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, ja lisättävä kyseiset määrät seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään.

(3)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joista ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 539/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 539/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19).


LIITE

Järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kg kuorellisten munien ekvivalenttina)

09.4015

67 500 000

09.4401

1 815 000

09.4402

6 005 000


Top