Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1500

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1500, annettu 7 päivänä syyskuuta 2015, tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1423 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6221) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 234, 8.9.2015, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2016; Kumoaja 32016D2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1500/oj

8.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1500,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2015,

tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1423 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6221)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lumpy skin -tauti on ensisijaisesti vektorivälitteinen nautaeläinten virustauti, joka aiheuttaa suuria tappioita ja saattaa levitä nopeasti laajalle varsinkin taudille alttiiden elävien eläinten ja niistä saatujen tuotteiden välityksellä. Taudilla ei ole merkitystä kansanterveyden kannalta, koska lumpy skin -tautivirus ei tartu ihmiseen.

(2)

Neuvoston direktiivissä 92/119/ETY (4) säädetään yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien, myös lumpy skin -taudin, torjumiseksi. Niihin kuuluvat toimenpiteet, jotka on toteutettava, kun lumpy skin -taudin esiintymistä epäillään tai sen esiintyminen on vahvistettu tilalla, rajoitusvyöhykkeillä toteutettavat toimenpiteet ja muut lisätoimenpiteet, joita tarvitaan taudintorjunnan onnistumiseksi.

(3)

Kreikan viranomaiset ilmoittivat 20 päivänä elokuuta 2015 komissiolle kahdesta lumpy skin -taudin purkauksesta nautaeläintiloilla, joilla on noin 200 nautaeläintä, Feresin alueella Evrosin alueyksikössä Kreikassa. Nämä taudinpurkaukset ovat ensimmäiset lumpy skin -taudin esiintymät unionissa.

(4)

Kreikka toteutti direktiivin 92/119/ETY mukaiset toimenpiteet ja etenkin perusti tartuntatilojen ympärille suoja- ja valvontavyöhykkeet kyseisen direktiivin 10 artiklan mukaisesti.

(5)

Lumpy skin -tautiviruksen leviäminen Kreikan muille alueille ja muihin jäsenvaltioihin etenkin elävien nautaeläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden kaupan, tiettyjen luonnonvaraisten märehtijöiden liikkumisen ja tiettyjen nautaeläimistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen välityksellä olisi torjuttava.

(6)

Jotta estetään viruksen leviäminen Kreikan muihin osiin, muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin, komissio antoi komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1423 (5), jossa säädetään väliaikaisista suojatoimenpiteistä ja kielletään nautaeläinten ja niiden siemennesteen siirrot ja lähetykset sekä tiettyjen eläinperäisten tuotteiden saattaminen markkinoille Evrosin alueellisesta yksiköstä.

(7)

Kreikan epidemiologisesta tilanteesta saatujen lisätietojen perusteella kyseisiä toimenpiteitä on mahdollista täydentää soveltamalla riskinvähentämistoimenpiteitä.

(8)

Tässä päätöksessä käytetään määritelmiä, joista säädetään voimassa olevassa lainsäädännössä ja erityisesti direktiivin 92/119/ETY 2 artiklassa, direktiivin 64/432/ETY (6) 2 artiklassa ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY (7) 2 artiklassa. Tämän päätöksen soveltamiseksi kuitenkin varta vasten luodaan ja käytetään joitakin erityistermejä, jotka olisi tässä määriteltävä.

(9)

On tarpeen määritellä se Kreikan alueen osa, jonka katsotaan olevan vapaa lumpy skin -taudista ja johon ei sovelleta rajoituksia direktiivin 92/119/ETY ja tämän päätöksen nojalla. Siksi on aiheellista määrittää rajoitusvyöhyke liitteessä ottaen huomioon taudin leviämisriskin taso. Tällaisen vyöhykkeen maantieteellisten rajojen olisi perustuttava riskiin, saastuneisiin tiloihin jäljitettyjen mahdollisten kontaktien määrään, taudinaiheuttajien mahdolliseen osuuteen ja mahdollisuuteen valvoa riittävästi eläinten ja tuotteiden siirtoja. Tällaisen vyöhykkeen olisi sisällettävä kaikki direktiivin 92/119/ETY nojalla perustetut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Kreikan toimittamien tietojen perusteella Evrosin alueellisen yksikön koko alue Kreikassa olisi katsottava rajoitusvyöhykkeeksi.

(10)

On myös tarpeen säätää tietyistä rajoituksista, jotka koskevat taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähettämistä kyseiseltä rajoitusvyöhykkeeltä, sekä rajoituksista, jotka koskevat tällaiselta vyöhykkeeltä peräisin olevien tiettyjen eläinperäisten tuotteiden ja eläimistä saatujen sivutuotteiden markkinoille saattamista.

(11)

Direktiivin 92/119/ETY 19 artiklassa säädetään mahdollisuudesta rokottaa lumpy skin -tautia vastaan kyseisen taudin puhjetessa. Rokottaminen lumpy skin -tautia vastaan on tällä hetkellä kielletty Kreikassa. Kreikka on kuitenkin ilmoittanut aikomuksestaan aloittaa hätärokotukset lumpy skin -tautia vastaan. Riski taudin leviämisestä rokotettujen eläinten ja niistä saatavien tuotteiden välityksellä on erilainen kuin rokottamattomien eläinten välityksellä. Siksi kyseisiä riskejä olisi käsiteltävä erikseen eivätkä ne ole tämän päätöksen kohteena.

(12)

Eri hyödykkeistä aiheutuu erisuuruisia riskejä lumpy skin -taudin leviämisriskin kannalta. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, antamassa lumpy skin -tautia koskevassa tieteellisessä lausunnossa (8) todetaan, että elävien nautaeläinten, naudan siemennesteen ja tartunnan saaneiden nautaeläinten raakavuotien ja -nahkojen siirrot aiheuttavat suuremman riskin altistumisen ja seurausten kannalta kuin nautaeläimistä peräisin olevat muut tuotteet, kuten maito ja maitotuotteet, käsitellyt vuodat ja nahat tai tuore liha sekä raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet, joiden merkityksestä taudin tarttumisessa ei ole tieteellistä tai kokeellista näyttöä. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden on oltava tasapainossa ja oikeassa suhteessa riskeihin.

(13)

Elävien nautaeläinten siirrot Evrosin alueellisen yksikön ulkopuolelle olisi edelleen kiellettävä, jotta estetään taudin leviäminen. Lumpy skin -tautia koskevan EFSAn tieteellisen lausunnon ja Maailman eläintautijärjestön, jäljempänä ’OIE’, mukaan luonnonvaraisella eläimistöllä eli tietyillä eksoottisilla luonnonvaraisilla märehtijöillä voi olla potentiaalinen merkitys taudin tarttumisessa, erityisesti Afrikassa, jossa tauti on endeeminen. Näin ollen myös luonnonvaraisiin märehtijöihin olisi sovellettava joitakin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Koska unionin lainsäädännössä ei ole asiasta tarkempia sääntöjä, tähän tarkoitukseen olisi käytettävä maaeläinten terveyttä koskevassa OIE:n säännöstössä (9) tällaisille siirroille vahvistettuja asiaa koskevia kansainvälisiä normeja.

(14)

Koska Kreikka on pyytänyt poikkeusta kiellosta, joka koskee nautaeläinten lähettämistä suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevilta tiloilta välittömästi teurastettaviksi, ja koska tällainen poikkeus sallitaan maaeläinten terveyttä koskevan OIE:n säännöstön 11.11.5 artiklassa, on aiheellista sallia tällaisten lähetysten lähettäminen tietyin edellytyksin.

(15)

Vastaavasti taudin tarttumista nautaeläinten siemennesteen ja alkioiden välityksellä ei voida sulkea pois. Näin ollen kyseisten hyödykkeiden osalta olisi säädettävä tietyistä suojatoimenpiteistä. Koska unionissa ei ole asiaa koskevia normeja, tähän tarkoitukseen olisi käytettävä lumpy skin -tautia koskevaa EFSAn tieteellistä lausuntoa ja maaeläinten terveyttä koskevan OIE:n säännöstön suosituksia.

(16)

EFSAn antaman lumpy skin -tautia koskevan tieteellisen lausunnon mukaan lumpy skin -tautiviruksen tarttuminen siemennesteen (luonnollisen astutuksen tai keinosiemennyksen) välityksellä on kokeellisesti osoitettu, ja lumpy skin -tautivirus on eristetty sellaisten sonnien siemennesteestä, joille on kokeellisesti aiheutettu tartunta. Rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevien nautaeläinten siemennesteen kerääminen ja käyttö olisi näin ollen kiellettävä.

(17)

Maaeläinten terveyttä koskevan OIE:n säännöstön 4.7.14 artiklan mukaan lumpy skin -tauti kuuluu kansainvälisen alkionsiirtoyhdistyksen käsikirjan mukaisesti luokkaan 4 eli tauteihin tai taudinaiheuttajiin, joiden osalta on tehty tai on meneillään tutkimuksia, jotka osoittavat, että tartuntariskin tasosta ei voi vielä tehdä päätelmiä tai että tartuntariski alkionsiirron kautta saattaa olla huomattava, vaikka alkioita käsiteltäisiin asianmukaisesti keräämisen ja siirron välillä käsikirjan mukaisesti. Rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevien nautaeläinten alkioiden kerääminen ja käyttö olisi näin ollen kiellettävä.

(18)

Ei ole olemassa tieteellistä tai kokeellista näyttöä viruksen tarttumisesta taudille alttiiden eläinten tuoreen lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden välityksellä. Vaikka lumpy skin -tautia koskevassa EFSAn tieteellisessä lausunnossa todetaan, että virus voi säilyä lihassa määrittelemättömän ajan, märehtijöiden ruokkimista märehtijöistä peräisin olevilla proteiineilla koskeva voimassa oleva unionin kielto sulkisi pois sen epätodennäköisen mahdollisuuden, että mahdollinen virus tarttuisi suun kautta. Viruksen leviämisriskin torjumiseksi Evrosin alueellisesta yksiköstä peräisin olevista nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden saattaminen markkinoille olisi sallittava ainoastaan, jos tuore liha on peräisin nautaeläimistä, joita on pidetty suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevalla taudista vapaalla tilalla. Tällaista lihaa olisi saatettava markkinoille ainoastaan Kreikan alueella.

(19)

Lisäksi voidaan sallia tietyin edellytyksin sellaisten lähetysten lähettäminen, jotka sisältävät rajoitusvyöhykkeen ulkopuolella pidetyistä eläimistä saatua tuoretta lihaa sekä raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita, jotka on saatu tällaisesta tuoreesta lihasta, ja jotka on jalostettu suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevissa laitoksissa.

(20)

Eläinten rehuna käytettävillä ternimaidolla, maidolla ja maitotuotteilla saattaa olla suuri merkitys taudin leviämisessä, erityisesti jos ternimaitoa, maitoa ja maitotuotteita ei ole riittävästi lämpökäsitelty tai hapatettu viruksen inaktivoimiseksi.

(21)

Kreikka on pyytänyt vapautusta kiellosta, joka koskee pastöroidun maidon ja maitotuotteiden lähettämistä ihmisravinnoksi suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevista laitoksista. Koska EFSAn tieteellisessä lausunnossa eläinten terveyttä uhkaavista vaaroista, jotka aiheutuvat eläinten ruokinnasta käyttövalmiilla jatkokäsittelemättömillä maitotuotteilla (10), määritellään tarkemmin joitakin menetelmiä, joilla voidaan lieventää riskejä lumpy skin -taudin leviämisestä maidon ja maitotuotteiden välityksellä, on mahdollista sallia maidon ja maitotuotteiden lähettäminen ihmisravinnoksi tietyin edellytyksin.

(22)

Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (11) vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (12) täytäntöönpanosäännöt, mukaan lukien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden turvallista käsittelyä koskevat vaatimukset. Lumpy skin -taudin leviämisen estämiseksi käsittelemättömien eläimistä saatavien sivutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty. Tässä päätöksessä tehdyt viittaukset jalostettuihin eläinten sivutuotteisiin on ymmärrettävä viittauksiksi asetuksessa (EU) N:o 142/2011 säädettyihin eläinten terveyttä koskeviin vaatimuksiin.

(23)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden olisi korvattava täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/1423 säädetyt väliaikaiset suojatoimenpiteet lumpy skin -tautia vastaan Kreikassa. Kyseinen päätös olisi siksi kumottava.

(24)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä säädetään tietyistä eläinten terveyttä koskevista torjuntatoimenpiteistä Kreikassa vahvistetun lumpy skin -taudin osalta.

2.   Ristiriitatilanteissa tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet korvaavat Kreikan direktiivin 92/119/ETY puitteissa toteuttamat toimenpiteet.

3.   Poikkeuksia, joista säädetään 4, 5, 6 ja 7 artiklassa, ei sovelleta lumpy skin -tautia vastaan rokotettuihin nautaeläimiin eikä niistä saataviin tuotteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’nautaeläimellä’ tarkoitetaan sorkkaeläimiin kuuluvia lajeja Bos taurus, Bos indicus, Bison bison ja Bubalus bubalis;

b)

’rajoitusvyöhyke’ on tämän päätöksen liitteessä lueteltu osa jäsenvaltion aluetta, johon sisältyy se alue, jolla lumpy skin -taudin esiintyminen vahvistettiin, ja kaikki direktiivin 92/119/ETY 10 artiklan mukaisesti perustetut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

3 artikla

Kielto siirtää ja lähettää tiettyjä eläimiä ja niiden siemennestettä ja alkioita sekä saattaa markkinoille tiettyjä eläinperäisiä tuotteita ja eläimistä saatavia sivutuotteita

1.   Kreikan on kiellettävä seuraavien hyödykkeiden lähettäminen rajoitusvyöhykkeeltä Kreikan muihin osiin, muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin:

a)

elävät nautaeläimet ja vankeudessa pidetyt luonnonvaraiset märehtijät;

b)

nautaeläinten siemenneste, munasolut ja alkiot.

2.   Kreikan on kiellettävä seuraavien rajoitusvyöhykkeellä pidetyistä tai metsästetyistä nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä tuotettujen hyödykkeiden saattaminen markkinoille rajoitusvyöhykkeen ulkopuolella:

a)

tuore liha sekä tällaisesta tuoreesta lihasta tuotetut raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet;

b)

nautaeläimistä peräisin olevat ternimaito, maito ja maitotuotteet;

c)

nautaeläinten ja luonnonvaraisten märehtijöiden tuoreet vuodat ja nahat, muut kuin d alakohdassa tarkoitetut;

d)

nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä peräisin olevat käsittelemättömät eläinten sivutuotteet, paitsi jos ne on tarkoitettu tai toimitettu edelleen hävitettäviksi tai käsiteltäviksi toimivaltaisen viranomaisen virallisessa valvonnassa Kreikan alueella sijaitsevassa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 nojalla hyväksytyssä laitoksessa.

4 artikla

Poikkeus kiellosta lähettää eläviä nautaeläimiä ja vankeudessa pidettyjä luonnonvaraisia märehtijöitä välitöntä teurastusta varten sekä tällaisista eläimistä saatuja tuoretta lihaa, raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita

1.   Poiketen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetystä kiellosta toimivaltainen viranomainen voi sallia nautaeläinten ja vankeudessa pidettyjen luonnonvaraisten märehtijöiden lähettämisen suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevilta tiloilta Kreikan muussa osassa sijaitsevaan teurastamoon edellyttäen, että

a)

eläimet on pidetty syntymästään saakka tai viimeksi kuluneiden 28 päivän ajan tilalla, jolla ei ole virallisesti ilmoitettu lumpy skin -tautitapauksia kyseisen ajanjakson aikana;

b)

eläimet on tutkittu kliinisesti lastauksen yhteydessä eikä niissä esiintynyt mitään lumpy skin -taudin kliinisiä oireita;

c)

eläimet kuljetetaan välittömästi teurastettaviksi teurastamoon ilman pysähdyksiä tai lastin purkamista;

d)

toimivaltainen viranomainen on nimennyt kyseisen teurastamon kyseisten eläinten teurastusta varten;

e)

lähettävä toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teurastamosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle aikomuksesta lähettää nautaeläimet, ja teurastamosta vastaava toimivaltainen viranomainen ilmoittaa lähettävälle toimivaltaiselle viranomaiselle niiden saapumisesta;

f)

eläinten saavuttua teurastamoon ne pidetään ja teurastetaan erillään muista eläimistä enintään 36 tunnin kuluessa.

2.   Nautaeläimiä ja vankeudessa pidettyjä luonnonvaraisia märehtijöitä saa lähettää 1 kohdan mukaisesti ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kuljetusväline on puhdistettu ja desinfioitu asianmukaisesti ennen tällaisten eläinten lastausta ja sen jälkeen 9 artiklan mukaisesti;

b)

eläimiä suojellaan tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä ennen kuljetusta ja kuljetuksen aikana.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisistä eläimistä saadut tuore liha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet saatetaan markkinoille 5 ja 6 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

5 artikla

Poikkeus kieltoon saattaa markkinoille nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä saatuja tuoretta lihaa ja raakalihavalmisteita

1.   Poiketen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetystä kiellosta toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan saattaa markkinoille lähetyksiä, jotka sisältävät tuoretta lihaa, lukuun ottamatta muita eläimenosia ja tuoreita vuotia ja nahkoja, jotka on saatu suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuoliselta rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevista nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä, ja niistä saatuja raakalihavalmisteita, edellyttäen, että tuore liha ja lihavalmisteet on saatu eläimistä,

a)

jotka on pidetty rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevilla tiloilla, joihin ei sovelleta direktiivin 92/119/ETY mukaisia rajoituksia; tai

b)

jotka on teurastettu ennen 21 päivää elokuuta 2015.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tässä kohdassa tarkoitettuja lähetyksiä ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan lähettää muihin jäsenvaltioihin ainoastaan sellaisia lähetyksiä, jotka sisältävät sellaista tuoretta lihaa ja sellaisesta tuoreesta lihasta tuotettuja raakalihavalmisteita, joka on saatu rajoitusvyöhykkeen ulkopuolella pidetyistä ja teurastetuista nautaeläimistä, edellyttäen, että lähetysten mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava vakuutus:

”Tuoretta lihaa tai raakalihavalmisteita, jotka ovat tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa 7 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1500 mukaisia.”

6 artikla

Poikkeus kiellosta saattaa markkinoille nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä saatuja lihavalmisteita

1.   Poiketen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetystä kiellosta toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan saattaa markkinoille lähetyksiä, jotka sisältävät lihavalmisteita, jotka on tuotettu suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuoliselta rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevista nautaeläimistä ja luonnonvaraisista märehtijöistä saadusta tuoreesta lihasta, edellyttäen, että tuore liha on saatu eläimistä,

a)

jotka on pidetty rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevilla tiloilla, joihin ei sovelleta direktiivin 92/119/ETY mukaisia rajoituksia; tai

b)

jotka on teurastettu ennen 21 päivää elokuuta 2015; tai

c)

jotka on pidetty ja teurastettu rajoitusvyöhykkeen ulkopuolella.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan saattaa markkinoille 1 kohdassa tarkoitettuja lihavalmisteita, jotka täyttävät kyseisen kohdan a tai b alakohdassa säädetyt edellytykset, ainoastaan Kreikan alueella edellyttäen, että lihavalmisteille on tehty muu kuin erityiskäsittely, joka takaa, että lihavalmisteiden leikkauspinnassa ei ole enää tuoreen lihan ominaisuuksia.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tässä kohdassa tarkoitettuja lähetyksiä ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin.

3.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan lähettää 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja lähetyksiä muihin jäsenvaltioihin ainoastaan edellyttäen, että lihavalmisteille on tehty erityiskäsittely ilmatiiviissä säiliössä siten, että Fo-arvo on vähintään 3, ja että niiden mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava vakuutus:

”Lihavalmisteita, jotka ovat tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa 7 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1500 mukaisia.”

4.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan lähettää muihin jäsenvaltioihin 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja lihavalmisteiden lähetyksiä ainoastaan edellyttäen, että lihavalmisteelle on tehty muu kuin erityiskäsittely, joka takaa, että lihavalmisteiden leikkauspinnassa ei ole enää tuoreen lihan ominaisuuksia, ja että niiden mukana seuraa virallinen todistus, jossa on vakuutus:

”Lihavalmisteita, jotka ovat tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa 7 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1500 mukaisia.”

7 artikla

Poikkeus kiellosta lähettää ja saattaa markkinoille maitoa ja maitotuotteita

1.   Poiketen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetystä kiellosta toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan saattaa markkinoille ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, joka on saatu nautaeläimistä suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolisella rajoitusvyöhykkeellä, ja siitä tuotettuja maitotuotteita, edellyttäen, että maidolle ja maitotuotteille on tehty direktiivin 2003/85/EY (13) liitteessä IX olevan A osan 1.1–1.5 kohdassa kuvattu käsittely.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan lähettää muihin jäsenvaltioihin 1 kohdassa tarkoitettuja maito- ja maitotuotelähetyksiä ainoastaan edellyttäen, että lähetysten mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava vakuutus:

”Maitoa tai maitotuotteita, jotka ovat tietyistä lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa 7 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1500 mukaisia.”

8 artikla

Erityinen terveysmerkki 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuoreelle lihalle ja raakalihavalmisteille ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille lihavalmisteille

Kreikan on varmistettava, että 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuore liha ja raakalihavalmisteet ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lihavalmisteet merkitään erityisellä terveysmerkillä, joka ei ole soikean muotoinen ja jota ei saa sekoittaa

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (14) liitteessä I olevan I jakson III luvussa vahvistettuun tuoreen lihan terveysmerkkiin;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (15) liitteessä II olevassa I jaksossa vahvistettuun nautaeläinten lihasta koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden tunnistusmerkkiin.

9 artikla

Kuljetusajoneuvoja, puhdistamista ja desinfiointia koskevat vaatimukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikkien ajoneuvojen osalta, jotka ovat olleet kosketuksissa taudille alttiisiin lajeihin rajoitusvyöhykkeellä ja jotka aikovat poistua tältä samalta vyöhykkeeltä, liikennöitsijä tai kuljettaja esittää näytön siitä, että ajoneuvo on viimeisen eläinkontaktin jälkeen puhdistettu ja desinfioitu lumpy skin -tautiviruksen inaktivoimiseksi.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen olisi määriteltävä, mitkä tiedot liikennöitsijän tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajan on annettava osoittaakseen, että vaadittu desinfiointi on suoritettu.

10 artikla

Tiedottamista koskevat vaatimukset

Kreikan on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa tulokset rajoitusvyöhykkeellä toteutetusta lumpy skin -taudin valvonnasta.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1423.

12 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään lokakuuta 2015.

13 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1423, annettu 21 päivänä elokuuta 2015, tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa lumpy skin -tautia vastaan (EUVL L 222, 25.8.2015, s. 7).

(6)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(7)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(8)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 [73 s.].

(9)  24. painos, 2015.

(10)  The EFSA Journal (2006) 347, s. 1.

(11)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(13)  Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).


LIITE

Kreikka:

Seuraavat alueyksiköt Kreikassa:

Evrosin alueellinen yksikkö


Top