Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0439

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/439, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2015 , Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

OJ L 72, 17.3.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/439/oj

17.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/439,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2015,

Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä maaliskuuta 2013 päätöksen 2013/133/YUTP (1), jolla Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Saheliin. Erityisedustajan toimeksiantoa on jatkettu neuvoston päätöksellä 2014/130/YUTP (2), ja se tulee päättymään 28 päivänä helmikuuta 2015.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava kahdeksalla kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa olosuhteissa, jotka voivat huonontua ja jotka voisivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määriteltyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden toteuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

1.   Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHONin toimeksiantoa jatketaan 31 päivään lokakuuta 2015. Erityisedustajan toimeksianto voidaan päättää aikaisemmin, jos neuvosto unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta niin päättää.

2.   Erityisedustajan toimeksiannon osalta Sahel kattaa EU:n Sahelin alueen turvallisuutta ja kehitystä koskevan strategian, jäljempänä ’strategia’, pääkohteen eli Burkina Fason, Tšadin, Malin, Mauritanian ja Nigerin. Laajempia alueellisia vaikutuksia omaavien kysymysten osalta erityisedustaja pitää tarvittaessa yllä suhteita muihin valtioihin ja alueellisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin Sahelin ulkopuolella, myös Länsi-Afrikan alueella ja Guineanlahdella.

3.   Koska alueen toisiinsa kytkeytyvät haasteet edellyttävät alueellista lähestymistapaa, Saheliin nimitetty erityisedustaja toimii kuullen tiiviisti muita asiaankuuluvia Euroopan unionin erityisedustajia, Välimeren eteläpuolisen alueen Euroopan unionin erityisedustaja, ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja ja Afrikan unioniin nimitetty Euroopan unionin erityisedustaja mukaan lukien.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Sahelia koskevan politiikan tavoitteeseen myötävaikuttaa aktiivisesti alueellisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin saavuttaa pysyvä rauha, turvallisuus ja kehitys alueella. Erityisedustaja myös pyrkii edistämään unionin monitahoisen sitoumuksen laatua, intensiteettiä ja vaikutusta Sahelissa.

2.   Erityisedustaja myötävaikuttaa kaikki unionin toiminnat kattavan unionin lähestymistavan kehittämiseen ja toimeenpanoon, erityisesti politiikan, turvallisuuden ja kehityksen osa-alueilla, strategia mukaan lukien, sekä unionin toimintojen kaikkien välineiden koordinoimiseen.

3.   Aluksi annetaan etusija Malille ja sen pitkän aikavälin vakauttamiselle sekä siellä sijaitsevan konfliktin alueellisille ulottuvuuksille.

4.   Malin osalta unionin politiikan tavoitteena on kaikkia sen välineitä koordinoidusti ja tehokkaasti käyttäen edistää Malin ja sen kansan paluuta rauhan, sovinnon, turvallisuuden ja kehityksen tielle. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä myös Burkina Fasoon ja Nigeriin, erityisesti ennakoiden näissä maissa pidettäviä vaaleja.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi Sahelissa erityisedustajan toimeksiantona on

a)

osallistua aktiivisesti alueellista kriisiä koskevan unionin kokonaisvaltaisen lähestymistavan toteuttamiseen, koordinoimiseen ja kehittämiseen edelleen unionin strategiaan pohjautuen, tavoitteena edistää unionin toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja tehokkuutta Sahelissa ja erityisesti Malissa;

b)

unionin tavoitteiden ja unionin roolia Sahelissa koskevan paremman ymmärryksen edistämiseksi alueella pitää yllä suhteita alueen kaikkiin asianomaisiin sidosryhmiin, hallituksiin, alueviranomaisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, kansalaisyhteiskuntaan ja maastaan pois muuttaneisiin;

c)

edustaa unionia asiaa käsittelevillä alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien Malin tilanteen tuki- ja seurantaryhmä, ja varmistaa unionin kriisinhallinnalle ja konfliktien ehkäisylle antaman tuen näkyvyys, Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskeva Euroopan unionin sotilasoperaatio (EUTM Mali) ja Euroopan unionin YTPP-operaatio Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) mukaan lukien;

d)

ylläpitää tiivistä yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien, jäljempänä ’YK’, erityisesti pääsihteerin Länsi-Afrikan erityisedustajan ja pääsihteerin Malin erityisedustajan, sekä Afrikan unionin, erityisesti Afrikan unionin Malin ja Sahelin korkean edustajan, Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) ja muiden johtavien kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien muut erityislähettiläät Saheliin, sekä asianomaisten Maghrebin alueen elinten kanssa;

e)

seurata tiiviisti kriisin alueellista ja rajat ylittävää ulottuvuutta, kuten terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, aseiden salakuljetusta, ihmiskauppaa, huumekauppaa, pakolais- ja muuttovirtoja ja niihin liittyviä rahavirtoja, ja edistää EU:n terrorismin vastaista strategiaa läheisessä yhteistyössä EU:n terrorisminvastaisen koordinaattorin kanssa;

f)

johdonmukaisen ja kattavan lähestymistavan ja unionin keskeisen roolin varmistamiseksi kansainvälisessä terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ylläpitää säännöllisiä korkean tason poliittisia kontakteja niihin alueen valtioihin, joihin terrorismi ja kansainvälinen rikollisuus vaikuttavat. Tämä sisältää unionin aktiivisen tuen turvallisuussektorin alueelliselle valmiuksien kehittämiselle ja sen varmistamisen, että Sahelin terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden perussyihin puututaan asianmukaisesti;

g)

seurata tiiviisti alueen humanitaaristen kriisien poliittisia ja turvallisuusvaikutuksia;

h)

Malin osalta edistää alueellisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä Malin kriisin ratkaisemisen helpottamiseksi, erityisesti täysimittaista paluuta normaaliin perustuslailliseen tilanteeseen ja hallintoon Malin koko alueella ja uskottavaa kansallista osallistavaa vuoropuhelua, joka johtaa kestävään poliittiseen sovintoon;

i)

edistää instituutioiden rakentamista, turvallisuussektorin uudistamista ja pitkän aikavälin rauhanrakennusta ja sovintoa Malissa;

j)

osallistua yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa unionin ihmisoikeuspolitiikan, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta annetut EU:n suuntaviivat, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan unionin politiikan toteuttamiseen kyseisellä alueella, myös seuraamalla kehitystä ja raportoimalla siitä sekä laatimalla tältä osin suosituksia, ja ylläpitää säännöllisiä yhteyksiä Malin ja alueen asianomaisiin viranomaisiin, Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän toimistoon, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon ja ihmisoikeuksien puolustajiin ja tarkkailijoihin alueella;

k)

seurata asiaankuuluvien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselmien 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) ja 2100 (2013), noudattamista ja raportoida siitä.

2.   Toimeksiantonsa toteuttamiseksi erityisedustaja muun muassa

a)

antaa tarvittaessa neuvoja ja raportoi unionin kantojen muotoilusta alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla voidakseen ennakoivasti edistää ja lujittaa unionin Sahelin alueen kriisiä koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa;

b)

seuraa yleisellä tasolla kaikkia unionin toimintoja ja on läheisessä yhteistyössä asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan vastuualueita.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asianomaisten yksikköjen, erityisesti Sahelin alueen koordinaattorin, kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä maaliskuuta 2015 alkavalla ja 31 päivänä lokakuuta 2015 päättyvällä kaudella 900 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän muodostaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän muodostamisesta erityisedustajan toimeksiannon ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää henkilöstön lähettämistä työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen erityisedustajan palvelukseen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimuspohjaisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikköjen tai unionin edustustojen tiloihin, jotta varmistetaan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus niiden vastaavien toimintojen kanssa.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (3) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja maantieteellisen vastuualueen turvallisuustilanteen perusteella suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, johon sisällytetään muun muassa erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä ohjeet, jotka koskevat henkilöstön turvallista siirtymistä maantieteelliselle alueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaa, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on maantieteellisen alueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutussuoja;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen maantieteelliselle alueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä alueelle annettuun riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymiskertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

1.   Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa selvityksiä ulkoasiainneuvostolle. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille.

2.   Erityisedustaja raportoi alueella toimivien unionin edustustojen kanssa yhteensovitetusti parhaista tavoista jatkaa unionin aloitteita, kuten myös unionin osallistumisesta uudistuksiin, unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat mukaan luettuina.

12 artikla

Koordinointi unionin muiden toimijoiden kanssa

1.   Strategian puitteissa erityisedustaja edistää unionin poliittisten ja diplomaattisten toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Erityisedustajan toimet koordinoidaan unionin edustustojen ja komission toimien kanssa sekä alueella toimivien muiden Euroopan unionin erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan alueella oleville jäsenvaltioiden edustustoille ja unionin edustustoille.

3.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita unionin edustustojen ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Erityisedustaja antaa EUCAP Sahel Niger ja EUCAP Sahel Mali -operaatioiden johtajille ja EUTM Mali -operaation komentajalle paikallista poliittista ohjausta koordinoiden toimensa tiiviisti asianomaisten unionin edustustojen kanssa. Erityisedustaja, EUTM Mali -operaation komentaja sekä EUCAP Sahel Niger ja EUCAP Sahel Mali -operaatioiden siviilioperaatiokomentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin samalla alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kattavan selvityksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään elokuun 2015 lopussa.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2015.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2013/133/YUTP, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Saheliin (EUVL L 75, 19.3.2013, s. 29).

(2)  Neuvoston päätös 2014/130/YUTP, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Saheliin (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 14).

(3)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top