Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0124(01)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

OJ L 19, 24.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2015/105/oj

24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/4


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA,

joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

ja

AZERBAIDŽANIN TASAVALTA, jäljempänä ’Azerbaidžan’,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’,

JOTKA KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Azerbaidžan on tehnyt Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

(2)

Kesäkuun 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti Euroopan komission tekemiin Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskeviin ehdotuksiin ja vahvisti neuvoston asiasta 14 päivänä kesäkuuta 2004 antamat päätelmät.

(3)

Neuvosto on useissa muissakin päätelmissään vahvistanut kyseisen politiikan.

(4)

Neuvosto ilmaisi 5 päivänä maaliskuuta 2007 tukensa 4 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan komission tiedonannossa esitellylle yleiselle toimintamallille, joka mahdollistaa Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kumppanimaiden osallistumisen yhteisön virastojen toimintaan ja yhteisön ohjelmiin maiden omien ansioiden perusteella edellyttäen, että asianomainen oikeusperusta sallii osallistumisen.

(5)

Azerbaidžan on ilmaissut halunsa osallistua useisiin unionin ohjelmiin.

(6)

Azerbaidžanin osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti Azerbaidžanin maksettavaksi tulevasta rahoitusosuudesta sekä raportointi- ja arviointimenettelyistä, olisi määrättävä Euroopan komission ja Azerbaidžanin toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Azerbaidžan saa osallistua kaikkiin nykyisiin ja tuleviin unionin ohjelmiin, jotka ovat kyseisten ohjelmien perustamista koskevien säännösten mukaan sille avoimia.

2 artikla

Azerbaidžan maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon rahoitusosuuksia, joiden suuruus määräytyy sen mukaan, mihin ohjelmiin Azerbaidžan osallistuu.

3 artikla

Azerbaidžanin edustajat saavat osallistua tarkkailijoina Azerbaidžania koskevien asioiden käsittelyyn hallintokomiteoissa, jotka vastaavat niiden unionin ohjelmien seurannasta, joiden rahoitukseen Azerbaidžan osallistuu.

4 artikla

Azerbaidžanin osallistujien esittämiin hankkeisiin ja aloitteisiin sovelletaan asianomaisten ohjelmien osalta mahdollisuuksien mukaan samoja edellytyksiä, sääntöjä ja menettelyjä kuin jäsenvaltioihin.

5 artikla

1.   Azerbaidžanin osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti Azerbaidžanin maksettavaksi tulevasta rahoitusosuudesta sekä raportointi- ja arviointimenettelyistä, määrätään Euroopan komission ja Azerbaidžanin toimivaltaisten viranomaisten välisessä sopimuksessa asianomaisissa ohjelmissa vahvistetuin perustein.

2.   Jos Azerbaidžan hakee johonkin tiettyyn unionin ohjelmaan osallistumista varten unionin ulkoista apua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (2) 3 artiklan nojalla tai muun sellaisen tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan asetuksen nojalla, jossa säädetään unionin ulkoisen avun antamisesta Azerbaidžanille, ehdot unionin ulkoisen avun käytölle Azerbaidžanissa määritellään rahoitussopimuksessa noudattaen erityisesti asetuksen (EY) N:o 1638/2006 20 artiklaa.

6 artikla

1.   Kussakin 5 artiklan nojalla tehdyssä sopimuksessa määrätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) mukaisesti, että Euroopan komissio, Euroopan petostentorjuntavirasto ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin suorittavat varainhoidon valvonnan, tilintarkastukset tai muut tarkastukset, myös hallinnolliset tutkimukset, tai ne suoritetaan kyseisten elinten alaisuudessa.

2.   Varainhoidon valvonnasta ja tilintarkastuksista, hallinnollisista toimenpiteistä, seuraamuksista ja perinnästä laaditaan yksityiskohtaiset määräykset, joissa Euroopan komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja tilintarkastustuomioistuimelle myönnetään valtuudet, jotka vastaavat niiden valtuuksia unioniin sijoittautuneiden edunsaajien tai toimeksisaajien suhteen.

7 artikla

1.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sen ajan, jonka sopimus on voimassa.

2.   Osapuolet allekirjoittavat ja hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen.

3.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. Pöytäkirjan voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta. Pöytäkirjan voimassaolon päättyminen kumman tahansa osapuolen irtisanomisen johdosta ei vaikuta 5 ja 6 artiklan mukaisesti tarvittaessa suoritettaviin tarkastuksiin ja valvontaan.

8 artikla

Osapuolet voivat tarkastella tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa Azerbaidžanin tosiasiallisen unionin ohjelmiin osallistumisen perusteella viimeistään kolmen vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulopäivästä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

9 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta mainitussa sopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Azerbaidžanin alueeseen.

10 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse voimaantulon edellyttämien menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

2.   Osapuolet soveltavat tätä pöytäkirjaa ennen sen voimaantuloa väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä, kunnes se tehdään lopullisesti myöhemmin.

11 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

12 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja azerin kielillä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EYVL L 246, 17.9.1999, s. 3).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


Top