Help Print this page 

Document 32014R1351

Title and reference
Neuvoston asetus (EU) N:o 1351/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta
  • In force
OJ L 365, 19.12.2014, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1351/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/46


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1351/2014,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta 23 päivänä kesäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 692/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/386/YUTP säädetyt toimenpiteet, erityisesti rajoitukset, jotka koskevat Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita sekä tällaisten tavaroiden tuontiin liittyvää rahoituksen tai rahoitustuen antamista, sekä rajoitukset, jotka koskevat kauppaa ja infrastruktuurihankkeisiin liittyviä investointeja liikenne-, televiestintä- ja energia-alalla sekä öljyn, kaasun ja mineraalien hyödyntämisen alalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 27 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymän päätöslauselman 68/262 mukaisesti Krimiä ja Sevastopolia pidetään edelleen Ukrainan osana. Ulkoasiainneuvosto toisti 17 ja 18 päivänä marraskuuta 2014 pitämässään istunnossa, että EU tuomitsee Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen eikä tunnusta sitä.

(3)

Neuvosto antoi 18 päivänä joulukuuta 2014 päätöksen 2014/933/YUTP (3), jolla muutetaan päätöstä 2014/386/YUTP, kieltääkseen kaikki ulkomaiset investoinnit Krimillä tai Sevastopolissa. Kyseisessä päätöksessä kielletään myös palvelut, jotka liittyvät suoraan investointikieltoon tai matkailutoimintaan (myös merimatkailuun), liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut sekä öljyn, kaasun ja mineraalien hyödyntämiseen liittyvät palvelut Krimillä tai Sevastopolissa. Tavaroiden ja teknologian aiempaa vientikieltoa liikenne-, televiestintä- ja energia-aloilla sekä öljyn, kaasun ja mineraalien hyödyntämisen alalla laajennetaan.

(4)

Jotta tällaisten rajoittavien toimenpiteiden vaikutukset talouden toimijoihin ja Krimin tai Sevastopolin siviiliväestöön olisivat mahdollisimman vähäiset, olisi säädettävä poikkeuksista ja siirtymäkausista.

(5)

Tätä asetusta sovellettaessa tavaroiden ja teknologian käyttöpaikan määrittelyyn olisi käytettävä objektiivisia tekijöitä, joita ovat muun muassa mutta eivät yksinomaan lähetyksen määränpää, toimituksessa käytetyt postinumerot, tiedot käyttöpaikasta ja maahantuojan ilmoittamat dokumentoidut tiedot. Käyttöpaikan käsitettä olisi sovellettava Krimillä tai Sevastopolissa jatkuvassa käytössä oleviin tavaroihin ja teknologiaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen ja rajoitusten ei voida tulkita kieltävän tai rajoittavan unionin luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka unionin yhteisöjen suorittamaa kauttakulkua Krimin tai Sevastopolin alueen kautta.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja ja rajoituksia ei sovelleta laillisen liiketoiminnan harjoittamiseen Krimillä tai Sevastopolissa toimivien Krimin tai Sevastopolin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa, silloin kun ei ole perusteltua syytä katsoa, että asiaan liittyviä tavaroita tai palveluja on tarkoitettu käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa tai kun asiaan liittyviä investointeja ei ole tarkoitettu sellaisille yrityksille tai niiden määräysvallassa oleville tytäryhtiöille tai osakkuusyhtiöille Krimillä tai Sevastopolissa.

(8)

Kiellon tarjota matkailutoimintaan suoraan liittyviä palveluja (mukaan lukien risteilyliikennettä) ei voida tulkita koskevan palveluja, joita tarjotaan meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien tarpeisiin tai hätätilanteissa, kuten ylläpito, korjaus, sähköiset tunnistus- ja viestintäjärjestelmät tai vakuutukset.

(9)

Koska nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, niiden täytäntöönpano edellyttää päätöksen 2014/933/YUTP antamisen seurauksena lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi asetus (EU) N:o 692/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 692/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”h)

’yhteisöllä Krimillä tai Sevastopolissa’ yhteisöä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Krimillä tai Sevastopolissa, sen määräysvallassa olevia tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä Krimillä tai Sevastopolissa sekä sivuliikkeitä tai muita liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjä Krimillä tai Sevastopolissa;

i)

’sijoituspalveluilla’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

i)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen,

ii)

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan lukuun,

iii)

kaupankäynti omaan lukuun,

iv)

salkunhoito,

v)

sijoitusneuvonta,

vi)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella,

vii)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta,

viii)

kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusvälineiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

j)

’unionin laivanvarustajalla’ tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3577/92 (4) 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyllä ’yhteisön laivanvarustajalla’.

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7).”"

2)

Korvataan 2 a, 2 b, 2 c ja 2 d artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Kielletään

a)

Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta koskevan uuden omistusosuuden tai lisäosuuden hankkiminen;

b)

Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevaa yhteisöä koskevan uuden omistus- tai hallintaosuuden tai lisäosuuden hankkiminen, mukaan lukien tällaisen yhteisön hankkiminen kokonaan ja sen osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

c)

sellaisen järjestelyn tekeminen tai sellaiseen järjestelyyn osallistuminen, jossa myönnetään lainoja tai luottoja tai annetaan muulla tavoin rahoitusta, osakepääoma mukaan lukien, yhteisöille, jotka toimivat Krimillä tai Sevastopolissa, tai sellaisen yhteisön dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

d)

yhteisyrityksen perustaminen Krimille tai Sevastopoliin taikka yhdessä Krimillä tai Sevastopolissa toimivan yhteisön kanssa;

e)

edellä a–d alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen.

2.   Tässä artiklassa säädettyjä kieltoja ja rajoituksia ei sovelleta laillisen liiketoiminnan harjoittamiseen Krimin ja Sevastopolin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa, jos liiketoimintaan liittyviä investointeja ei ole tarkoitettu Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseville yhteisöille.

3.   Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä, jotka on tehty ennen 20 päivää joulukuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

2 b artikla

1.   Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden ja teknologian myyminen, toimittaminen, siirtäminen tai vienti

a)

luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille Krimillä tai Sevastopolissa, tai

b)

käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa,

Liitteessä II luetellaan tiettyjä tavaroita ja teknologiaa, jotka soveltuvat käytettäväksi seuraavilla keskeisillä aloilla:

i)

liikenne;

ii)

televiestintä;

iii)

energia;

iv)

öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen etsintä, hyödyntäminen ja tuotanto.

2.   Kielletään:

a)

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja näiden tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa;

b)

liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen suoraan tai välillisesti luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta, kun ne liittyvät 1 kohdan b alakohtaan, jos ei ole perusteltua syytä katsoa, että kyseisiä tavaroita ja teknologiaa tai 2 kohdassa tarkoitettuja palveluja on määrä käyttää Krimillä tai Sevastopolissa.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä 21 päivään maaliskuuta 2015 saakka, jotka on tehty ennen 20 päivää joulukuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään 10 työpäivää etukäteen.

2 c artikla

1.   Kielletään teknisen avun tarjoaminen tai Krimin tai Sevastopolin infrastruktuuriin suoraan liittyvien välittäjä-, rakennus- tai insinööripalvelujen tarjoaminen 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla sellaisina kuin ne on määritelty liitteen II perusteella riippumatta tavaroiden tai teknologian alkuperästä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei vaikuta ennen 20 päivää joulukuuta 2014 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, 21 päivään maaliskuuta 2015 saakka.

3.   Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 d artikla

1.   Kielletään matkailualaan suoraan liittyvien palvelujen tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa.

2.   Kielletään erityisesti kaikkien risteilypalveluja tarjoavien alusten saapuminen liitteessä III mainittuun Krimin niemimaalla sijaitsevaan satamaan tai käynti siellä. Kielto koskee jäsenvaltion lipun alla purjehtivia tai unionin laivanvarustajan omistamia ja toiminnallisessa määräysvallassa olevia aluksia tai aluksia, joiden toiminnasta unionin operaattori on ottanut kokonaisvastuun.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta, kun alus saapuu liitteessä III mainittuun satamaan tai käy siellä meriturvallisuuden vuoksi hätätilanteissa. Toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava saapumisesta satamaan tai siellä käymisestä viiden työpäivän kuluessa.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin tai liitännäissopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä, jotka on tehty ennen 20 päivää joulukuuta 2014, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää etukäteen.

2 e artikla

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan 2 a artiklan 1 kohdassa tai 2 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tavaroille ja teknologialle, jos ne:

a)

ovat tarpeen kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan, Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevan konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisia tarkoituksia varten;

b)

liittyvät hankkeisiin, joilla yksinomaan tuetaan Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia sairaaloita, sairaanhoitopalveluja tarjoavia muita julkisen terveydenhuollon laitoksia tai siviilialan oppilaitoksia; tai

c)

ovat lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja kojeita ja laitteita.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan, joka liittyy 2 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, jos kyseinen liiketoimi on tarkoitettu olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitoon sen turvallisuuden takaamiseksi.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan, joka liittyy 2 a artiklan 1 kohdassa ja 2 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä 2 c artiklassa tarkoitettuihin palveluihin siinä tapauksessa, että tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, mukaan lukien olemassa olevan infrastruktuurin turvallisuuteen, tai ympäristöön. Asianmukaisesti perustelluissa hätätapauksissa myynti, toimitus, siirto tai vienti voidaan toteuttaa ilman etukäteistä lupaa, jos viejä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä kun myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ja esittää tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ilman etukäteistä lupaa.

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia merkityksellisiä tietoja.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen, myös välillisesti, toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen.”

4)

Kumotaan liitteet II ja III.

5)

Lisätään tämän asetuksen liite I liitteeksi II ja tämän asetuksen liite II liitteeksi III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä18 päivänä joulukuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 183, 24.6.2014, s. 70.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 9).

(3)  Neuvoston päätös 2014/933/YUTP, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 152).


LIITE I

”LIITE II

Luettelo 2 b artiklassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologioista

Ryhmä/CN-koodi

Tavaran kuvaus

25 ryhmä

SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

26 ryhmä

MALMIT, KUONA JA TUHKA

27 ryhmä

KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT

28 ryhmä

KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPÄORGAANISET YHDISTEET

29 ryhmä

ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat

3826 00

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä on vähemmän kuin 70 painoprosenttia

72 ryhmä

Rauta ja teräs

73 ryhmä

Rauta- tai terästavarat

74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat

75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat

76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat

78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat

79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat

80 ryhmä

Tina ja tinatavarat

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

8207 13 00

VAIHDETTAVAT TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, TYÖTÄ SUORITTAVA OSA SINTRATTUA METALLIKARBIDIA TAI KERMETTIÄ

8207 19 10

VAIHDETTAVAT TYÖKALUT KALLIONPORAUSTA TAI MAANKAIRAUSTA VARTEN, TYÖTÄ SUORITTAVA OSA TIMANTTIA TAI PURISTETTUA TIMANTTIA

8401

Ydinreaktorit; ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit; koneet ja laitteet isotooppien erottamiseen:

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat:

8403

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat:

8404

Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet); höyrykoneiden lauhduttimet

8405

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen

8406

Höyryturbiinit

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit):

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

8410

Hydrauliset turbiinit ja vesipyörät sekä niiden säätimet

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

8413

Nestepumput, myös mittauslaittein; neste-elevaattorit

8414

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen

8416

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta, jauhemaista kiinteää polttoainetta tai kaasua varten; mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet:

8417

Teollisuus- tai laboratoriouunit, myös polttouunit (insineraattorit), muut kuin sähköllä toimivat:

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet

8420

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin ja lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat

8421

Lingot, myös kuivauslingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet

8422

Astianpesukoneet; koneet ja laitteet pullojen tai muiden pakkausastioiden puhdistamista tai kuivaamista varten; koneet ja laitteet pullojen, tölkkien, laatikoiden, pussien, säkkien tai muiden tavaranpäällysten täyttämistä, sulkemista tai nimilapulla varustamista varten; koneet ja laitteet pullojen, ruukkujen, putkiloiden ja niiden kaltaisten tavaranpäällysten kapseloimista varten; muut pakkaus- tai käärimiskoneet ja -laitteet (myös kutistepakkauskoneet ja -laitteet); juomien hiilihapottamiskoneet ja -laitteet

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset:

8424

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet, myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet; höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet:

8425

Taljat ja muut väkipyörästöt; vintturit, muut kuin kippikauhavintturit; nostoruuvit ja väkivivut

8426

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit

8427

Haarukkatrukit; muut trukit, joissa on nosto- tai käsittelylaitteet

8428

Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet (esim. hissit, liukuportaat, kuljettimet ja ilmaköysiradat):

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät

8430

Muut maan, kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot

8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8425–8430 koneissa ja laitteissa

8432

Maanviljelys-, puutarhanhoito- tai metsänhoitokoneet ja -laitteet maan muokkaamista tai viljelyä varten; nurmikko- tai urheilukenttäjyrät

8435

Puristimet, murskaimet ja niiden kaltaiset koneet ja laitteet, joita käytetään viinin, siiderin, hedelmämehun tai niiden kaltaisten juomien valmistuksessa

8436

Muut maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitteet, myös mekaanisin tai lämpölaittein varustetut idätyslaitteet; hautomalaitteet ja lämpökaapit siipikarjanhoitoa varten

8437

Siementen, viljan tai kuivan palkoviljan puhdistus- tai lajittelukoneet ja -laitteet; koneet ja laitteet, joita käytetään myllyteollisuudessa tai viljan tai kuivan palkoviljan jalostuksessa, muut kuin maataloudessa käytettävät

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia tai pahvia

8440

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkuukoneet

8442

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeiden 8456–8465 työstökoneet) painolaattojen, -levyjen tai -sylinterien tai muiden painokomponenttien käsittelyä tai valmistusta varten; painolaatat, -levyt, -sylinterit ja muut painokomponentit; painatusta varten valmistetut laatat, levyt sylinterit ja litografiakivet (esim. tasoitetut, karhennetut tai kiillotetut)

8443

Painokoneet ja -laitteet, joita käytetään painettaessa laattojen, levyjen sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442 kuuluvien painokomponenttien avulla; muut kirjoittimet, kopiokoneet ja telekopiolaitteet (telefaxlaitteet) yhdistettyinä tai erillisinä; niiden osat ja tarvikkeet

8444 00

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista, venytystä, teksturoimista tai katkomista varten:

8445

Tekstiilikuitujen käsittelykoneet; kehruu-, kertaus- tai kiertämiskoneet sekä muut tekstiililankojen valmistuskoneet ja -laitteet; tekstiililankojen vyyhteämis-, kelaus- tai puolauskoneet (myös kuteenpuolaajat) sekä koneet tekstiililangan käsittelemiseksi nimikkeiden 8446 ja 8447 koneita varten

8447

Neulekoneet, ommelkangaskoneet ja koneet kierrepäällystetyn langan, tyllin, pitsin, koruompeleiden, nauhojen, punosten tai verkon valmistusta varten sekä tuftauskoneet

8448

Nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447 koneiden apukoneet ja -laitteet (esim. varsi- ja jacquardlaitteet, automaattiset langanvartijalaitteet ja syöstävänvaihtolaitteet); osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tämän nimikkeen tai nimikkeen 8444, 8445, 8446 tai 8447 koneissa ja laitteissa (esim. värttinät ja siipivärttinät, karstakangas, kammat, puristussuulakkeet, syöstävät, niidet, niisikehykset ja neulekoneenneulat)

8449 00 00

Koneet ja laitteet huovan tai kuitukankaan (metritavaran tai muotoiltujen kappaleiden) valmistusta tai viimeistystä varten, myös huopahattukoneet ja -laitteet; hattumuotit

8450

Pyykinpesukoneet talouksia tai pesuloita varten, myös koneet, jotka sekä pesevät että kuivaavat:

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat

8453

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten, muut kuin ompelukoneet

8454

Konvertterit, valusangot, valukokillit ja valukoneet, jollaisia käytetään metallurgiassa tai metallivalimoissa

8455

Metallinvalssaimet ja niiden telat

8456

Kaikkia aineita työstävät koneet, jotka irrottavat ainetta laser- tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, sähköpurkauksella, sähkökemiallisella prosessilla, elektronisuihkulla, ionisäteellä tai plasmakaarella; vesisuihkuleikkauskoneet

8457

Työstökeskukset, yksikkörakenteiset koneet (yksiasemaiset työstöyksiköt) ja moniasemaiset transferkoneet, metallin työstöön

8458

Lastuavat sorvit (myös sorvauskeskukset) metallin työstöön

8459

Lastuavat työstökoneet (myös koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines)) metallin poraukseen, avarrukseen, jyrsintään tai kierteitykseen, muut kuin nimikkeen 8458 sorvit (myös sorvauskeskukset)

8460

Työstökoneet metallin tai kermettien purseenpoistoon, teroitukseen, hiontaan, laahintaan, hiertämiseen, kiillotukseen tai muuhun viimeistelyyn hiomakivien tai muiden hioma- tai kiillotusaineiden avulla, muut kuin nimikkeen 8461 hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet

8461

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon, avennukseen, sahaukseen tai katkaisuun sekä muut lastuavat työstökoneet, myös hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet, metallia tai kermettejä varten, muualle kuulumattomat

8462

Koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen takomalla; koneet (myös puristimet) metallin työstämiseen taivuttamalla, särmäämällä, oikaisemalla, leikkaamalla, meistämällä tai loveamalla; edellä mainitsemattomat metallin tai metallikarbidien työstöpuristimet

8463

Muut lastuamattomat metallin tai kermettien työstökoneet

8464

Koneet kiven, keraamisten tuotteiden, betonin, asbestisementin tai niiden kaltaisten kivennäisaineiden työstöön tai lasin kylmätyöstöön

8465

Koneet (myös koneet naulaamista, sinkilöimistä, liimaamista tai muuta kokoonpanoa varten) puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön

8466

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8456–8465 koneissa, myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet; kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet

8467

Pneumaattiset ja hydrauliset käsityövälineet ja käsityövälineet, joissa on yhteenrakennettu sähkö- tai muu moottori

8468

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, myös leikkaavat, muut kuin nimikkeeseen 8515 kuuluvat; kaasukäyttöiset pintakarkaisukoneet ja -laitteet

8469 00

Kirjoituskoneet, muut kuin nimikkeen 8443 kirjoittimet; tekstinkäsittelykoneet

8470

Laskukoneet ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja; kirjanpitokoneet, postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden kaltaiset koneet, jotka sisältävät laskulaitteen; rekisteröivät kassakoneet

8471

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat

8472

Muut toimistokoneet ja -laitteet (esim. hektografit ja vahamonistuskoneet, osoitekoneet, setelinantoautomaatit, rahanlajittelu-, rahanlaskemis- tai rahankäärimiskoneet, kynänteroituslaitteet, lävistys- tai nitomalaitteet)

8473

Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8469–8472 koneissa

8474

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpuristamista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuottien valmistamista varten

8475

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön

8476

Tavaranmyyntiautomaatit (esim. postimerkki-, savuke-, elintarvike- tai juoma-automaatit), myös rahanvaihtoautomaatit

8477

Koneet ja laitteet kumin tai muovin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8478

Koneet ja laitteet tupakan käsittelyä tai valmistusta varten, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8479

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten

8481

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

8483

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet)

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet

8486

Koneet ja laitteet, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa puolijohdetankojen tai -kiekkojen, puolijohdekomponenttien, elektronisten integroitujen piirien tai litteiden näyttöjen valmistuksessa; tämän ryhmän 9 huomautuksen C kohdassa eritellyt koneet ja laitteet; osat ja tarvikkeet

8487

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)

8502

Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

8503

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti sähkömoottoreissa ja -generaattoreissa, sähkögeneraattoriyhdistelmissä ja pyörivissä sähkömuuttajissa, m.k.

8504

Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuuntaajat) ja induktorit|; niiden osat

8505

Sähkömagneetit (paitsi lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut); kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nostopäät; niiden osat

8507

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset; niiden osat (paitsi käytetyt sekä muut kuin pehmeästä vulkanoimattomasta kumista tai tekstiiliaineesta valmistetut)

8511

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytysmagneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehkutulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasavirta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä; niiden osat

8514

Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit (myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat); muut teollisuudessa tai laboratoriossa käytettävät induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät laitteet; niiden osat

8515

Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä (myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaavat; sähkökoneet ja -laitteet metallien, sintrattujen metallikarbidien tai kermettien kuumaruiskutusta varten; niiden osat (paitsi metalliruiskutuspistoolit)

8525

Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

8527

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty tai äänen tallennus- tai toistolaite tai kello:

8528

Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennetuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8525–8528 laitteissa:

8530

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten (muut kuin nimikkeeseen 8608 kuuluvat); niiden osat

8531

Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim. soittokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälyttimet); niiden osat (paitsi polkupyörissä, moottoriajoneuvoissa ja liikenteen merkinantolaitteissa käytettävät)

8532

Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esiaseteltavat); niiden osat

8533

Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut kuin kuumennusvastukset; niiden osat

8534

Painetut piirit

8535

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja muut liittimet ja liitäntärasiat), suurempaa kuin 1 000 voltin nimellisjännitettä varten (paitsi nimikkeen 8537 pöydät, kaapit, paneelit jne.)

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten (paitsi nimikkeen 8537 pöydät, kaapit, paneelit jne.)

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on useita nimikkeen 8535 tai 8536 laitteita, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita ja laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet (paitsi puhelin- ja lennätinkytkentälaitteet)

8538

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8535, 8536 tai 8537 laitteissa, m.k.

8539

Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket, myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput; niiden osat

8540

Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket); niiden osat

8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien. fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi (paitsi fotojännitegeneraattorit); valodiodit; asennetut pietsosähköiset kiteet; niiden osat

8542

Elektroniset integroidut piirit ja niiden osat

8543

Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle ryhmään 85 kuulumattomat; niiden osat

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet (paitsi eristystarvikkeet)

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta, kokonaan eristysaineesta (muut kuin nimikkeen 8546 eristimet); sähkö-johdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; käytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle ryhmään 85 kuulumattomat

 

Ryhmään 85 kuuluvat luottamuksellisiksi luokitellut tuotteet; ryhmään 85 kuuluvat, postitse kuljetettavat tai postipaketteina toimitettavat (erikois)tavarat/koodi muodostettu uudelleen tilastointia varten

86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

8701

Traktorit (muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat):

8702

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen:

8704

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot:

8705

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot):

8706 00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

8710 00 00

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat

8716

Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat

88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

98 ryhmä

Kokonainen teollisuuslaitos

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7107

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu

9013

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksityiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin laserdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

9014

Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet:

9015

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit

9025

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja psykrometrit, myös rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yhdistelmät

9026

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtausmittarit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja lämmönkulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 9014, 9015, 9028 tai 9032 kojeet ja laitteet

9027

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten (esim. polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä kaasu- tai savuanalyysilaitteet); kojeet ja laitteet viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pintajännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten; kojeet ja laitteet lämpömäärän, äänitason tai valon voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten (myös valotusmittarit); mikrotomit

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös niiden tarkistusmittarit

9029

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeusmittarit ja takometrit, muut kuin nimikkeeseen 9014 tai 9015 kuuluvat; stroboskoopit

9030

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan nimikkeen 9028 mittarit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-, kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

9031

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit:

9032

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet

9033

90 ryhmän koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)”


LIITE II

”LIITE III

Luettelo 2 d artiklassa tarkoitetuista satamista Krimin niemimaalla

1)

Sevastopol

2)

Kertš

3)

Jalta

4)

Feodosija

5)

Jevpatorija

6)

Tšernomorsk

7)

Kamyš-Burun”


Top